Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 5 - Ang Aton mga Estudyante kag ang Pagpangwali Pinaagi sa Literatura

  Diosnon nga Plano Para sa Aton mga Fstudvanle.—Ang Dios nagtukod sing piano sa diin madamu sang mga estudyante sa aton mga eskwelahan ang makatoon sang mapuslanon nga mga leksyon nga kinahanglan sa kadalag-an sang dason nga kabuhi. Nagahatag Sia sa aton sing kahigayonan sang pagkaput sang hamili nga mga libro nga ginhalad sa kauswagan sang buluhaton sa aton edukasvon kag panglawas. Sa pagkaput sini nga mga libro, ang mga pamatan-on makasugata sing madamu nga mga inagihan nga magtudlo sa ila kon paano atubangon ang mga problema nga nagahulat sa ila sa unhan. Sa ila pag-eskwela, samtang ila ginakaptan ini nga mga libro, madamu ang makatoon sa pagatubang sa mga tawo nga may pagtahud, kag kon paano magmahinalongon sa ila pagpakighambal sa ila sa lainlain nga mga punto sang presente nga kamatooran. Samtang ila maangkon ang kauswagan sa kwarta, ang iban makatoon sang mga leksvon sang pagkinot kag paghaganhagan, nga mangin daku nga kaayohan sa ila kon ipadala sila bilang mga misyonero.—Review and Herald, June 4, 1908.MSP 42.1

  Mga bskwelahan Magaaman Sang mga LE. —Ang aton mga eskwelahan gintukod sang Ginoo; kag kon ginadumala sila sono sa lya katuyoan, ang mga pamatan-on nga ginpadala sa ila madali nga maaman para sa lainlain nga mga bahin sang buluhaton misyonero. Ang iban mahanas sa pagsulod sa palangumhan bilang misyonero nga nars, ang iban bilang mga kanbaser, ang iban bilang mga manugbalita, ang iban bilang mga manunudlo, kag ang iban bilang mga manugwali sang maayong balita.—Review and Herald, Oct. 15, 1903.MSP 42.2

  Kahigayonan Para sa Estudyante nga mga LE.—Sa sira sang klase, may kahigayonan para sa madamu sa pagkadto sa palangumhan bilang mga manugbaligya sang balasahon. Ang matutum nga mga LE makasapo sang iya dalan pakadto sa madamu nga mga puloy-an, sa diin sia magabilin sang hamili nga mga balasahon nga may kamatooran para sa sin, nga panahon.— Review and Herald, Aug. 27, 1903.MSP 43.1

  Magtoon sa Eskwelahan ni Cristo.—Bilang mga estudyante, dapat padayon kamo nga magtoon sa eskwelahan ni Cristo; dapat dalhon ninyo ang ginsalig sa inyo nga kapital sang lawasnon kag sa ihibalo nga kusug sa inyo buluhaton. Ang Dios indi magbaton sang nabahin nga tagipusoon. May mga lalaki kag mga babayi nga dapat magedukar sang ila mga kaugalingon agud mangin manugbaligya sing balasahon, kag mangin manunudlo sang Biblia. Dapat ila isikway ang tanan nga dibalaan nga panghunahuna kag mahigko nga pamatasan, agud mabalaan sila sa kamatooran. Dapat mangin umalambit sila sang diosnon nga kinaugali, matapus makapalagyo sa pagkadunut nga yara sa kalibutan pinaagi sa kailigbon sang unud. Wala sing iban luwas sa gahum sang Dios nga magamatarung sa invo. Maghalad kamo sa Dios sing inyo pinakamaayo. Dapat magauswag kamo sa inyo buluhaton samtang inyo ginagamit ang inyo naton-an.—Review and Herald, May 20, 1890.MSP 43.2

  Paagi Sang Edukasyon.—May pinasahi ako nga kapawa sa buluhaton sang pagpamaligya sing balasahon, kag ang hunahuna kag lolan wala nagabiya sa akon. Ini nga buluhaton isa ka paagi sang edukasyon. Labing maayo ini nga eskwelahan para sadtong nagapasangkol sang ila mga kaugalingon sa pagsulod sa ministeryo. Yadtong nagahimo sini nga buluhaton sono sa dapat pagahimoon nagabutang sang ila mga kaugalingon sa duug diin makatoon sila nahanungud kay Cristo kag makasunod sang Iya ehemplo. Ang mga manugtunda ginasogo sa pag-upud sadtong nagahikot sini nga buluhaton sa matuud nga pagpaubus.—Manuscript 26, 1901.MSP 43.3

  Ang labing maayo nga edukasyon nga maangkon sang mga pamatan-on maangkon pinaagi sa pagsulod sa palangumhan sang pagpamaligya sing balasahon sa balaybalay. Sa sini nga buluhaton masapwan nila ang kahigayonan sa paghambal sang mga pulong sang kabuhi. Gani sila magapanggas sang mga binhi sang kamatooran. Tuguti ang mga pamatan-on nga magpakita nga may lolan sila halin sa Ginoo. Ang bugtong nga paagi agud ila mapamatudan nga makatindug sila sing mabakud sa Dios, nga nagasoksok sang bug-os nga hinganiban, amo ang pagbuhat sing matutum sa buluhaton sang Dios nga ginhatag sa ila agud pagabuhaton.— Manuscript 75, 1900.MSP 44.1

  Matuud nga “Mataas nga Edukasyon.”—Kinahanglan indi naton pagpaluyahon ang mga kauturan, nga nagapaluya sang ila mga kamut agud ang buluhaton nga ginahandum sang Dios nga matuman pinaagi sa ila indi mahimo. Indi pagtuguti nga madamu nga mga tinion ang magamit sa pagpasangkol sa katawohan sa paghimo sang buluhaton misyonero. Ang pagtudlo kinahanglan, apang padumdumi ang tanan nga si Cristo ang Daku nga Manunudlo kag ang Tuburan sang tanan nga matuud nga kaalam. Ipatugyan ang mga pamatan-on kag mga tigulang sang ila kaugalingon sa Dios, kag paobraha, kag palakta, nga nagapangabudlay sa pagpaubus sa idalum sang paggahum sang Espiritu Santo. Pakadtoa yadtong mga yara sa eskwelahan sa palangumhan kag ipagamit sa ila ang ihibalo nga ila naangkon. Kon himoon ini sang mga kanbaser, nga nagagamit sang ikasarang nga ginhatag sang Dios sa ila, nga nagapangayo sing laygay halin sa lya, kag nagaimpon sang pagpamaligya sing mga balasahun sa personal nga pagpangabudlay para sa mga tawo, ang ila mga talento magadugang, kag makatoon sila sing madamu nga mapuslanon nga mga leksyon nga posible nga indi nila maton-an sa eskwelahan. Ang edukasyon nga makuha sa sining mapuslanon nga paagi takus pagatawgon nga mataas nga edukasyon.—Testimonies, vol. 6, pp. 330, 331. (1900)MSP 44.2

  Isa ka Bilidhon nga Eksperiensya.—Ang tanan nga nagahandum sang kahigayonan para sa matuud nga ministeryo, kag magahatag sang ila mga kaugalingon nga wala sing pagpangduhaduha sa Dios, makasapo sa buluhaton sang pagpamaligya sing balasahon sing mga kahigayonan sa paghambal sang madamu nga mga butang nahanungud sa umalabut kag walay katapusan nga kabuhi. Ang eksperiensya nga maangkon mangin pinakabilidhon para sadtong nagasangkol sang ila mga kaugalingon sa ministeryo. Ang pag-upud sang Balaan nga Espiritu sang Dios ang nagaaman sa mga manugpangabudlay, mga lalaki kag mga babayi, agud mangin mga pastor sa panong sang Dios. Samtang ginakalipayan nila ang panghunahuna nga si Cristo amo ang ila Kaupud, isa ka balaan nga katingala, isa ka balaan nga kalipay, ang ila mabatyagan sa tunga sang ila pagtilaw. Maton-an nila kon paano mangamuyo samtang sila nagapangabudlay. Maedukar sila sa pagpailub, pagkalooy, pagkamaabiabihon, kag pagkamahinuklugon. Magakabuhi sila sing matuud nga pagka Cristohanon, nga nagapanumdum nga si Cristo, ang ila Kaupud, indi magsugot sa hinarasharas, masakit nga mga pulong ukon mga balatyagon. Ang ila mga pulong mangin putli. Ang gahum sang paghambal pagakilalahon nga isa ka hamili nga talento, nga ginpahulam sa ila agud sa paghimo sa mataas kag balaan nga buluhaton. Ang tawo makatoon sa pagtiglawas sang diosnon nga Kaupud nga iya ginaupdan. Sa sinang dimakita nga Balaan nga Isa sia magapakita sing pagtahud kag pagtaha tungud kay nagadala sia sang iya guta kag nagatoon sang lya putli, balaan nga mga pagginawi. Yadtong may pagtoo sa sining diosnon nga Manugmando magauswag. Pagahatagan sila sing gahum sa pagsoksok sang mensahe sang kamatooran upud ang balaan nga katahum.—Testimonies, vol. 6, p. 322. (1900)MSP 44.3

  Pagpangaman Para sa Ministeryo.—Ang iban nga mga tawo nga ginpangtawag sang Dios sa ministeryo nag-entra sa buhat sang pagpamaligya sing balasahon. Ginmandoan ako nga ini isa ka maayo nga pagpangaman kon ang ila tuyo amo ang pagpalapnag sang kapawa, sa pagdala sang kamatooran sang pulong sang Dios airetso sa mga puloy-an. Sa pagsugilanon ang dalan pirme pagabuksan para sa ila sa paghambal sang relihiyon sang Biblia. Kon ang buluhaton pagasudlan sono sa nagakaangay, ang mga panimalay pagaduawon, ang mga manugpangabudlay magapakita sing Cristohanon nga kalolo kag gugma para sa mga kalag, kag daku nga kaayohan amo ang mangin resulta. Mangin labing maayo ini nga eksperiensya para kay bisan sin-o nga nagahandum sa pag-entra sa ministeryo.MSP 45.1

  Yadtong takus sa ministeryo walay iban nga buluhaton nga magahatag sa ila sing daku nga inagihan sang sa pagkanbas.— Testimonies, vol. 6, p. 334. (1900)MSP 45.2

  Labi pa ka damu ang mga kabudlay nga makita sa sini nga buluhaton sang sa iban nga mga sanga sang patigayon; apang ang leksyon nga maton-an, ang kaakup kag disiplina nga mabaton, magapasangkol sa invo para sa iban nga palangumhan sang kapuslanan, sa diin kamo makaalagad sa mga kalag. Yadtong dugay makatoon sang ila leksyon, kag harasharas kag magaras sa pagtratar sang mga tawo, magapakita sang kaangay nga kakulang sang kaakup kag kasangkol sa pagdumala sang mga hunahuna, kon magaentra sila sa ministervo....MSP 46.1

  Sa pagpamaligya sing balasahon nga may maayong balita, ang mga pamatan-on sarang mahanda sing mas maayo para sa ministeryo sang sa pag-eskwela sing madamu nga mga tuig.— Manual for Canvassers, pp. 41,42. (1902)MSP 46.2

  Ang Importante nga Ihibalo.—Para sadtong nagaeskwela agud makatoon sila kon paano mangabudlay sang buluhaton sang Dios sing labi ka himpit, magasiling ako: Panumduma ninyo nga pinaagi lamang sa adlawadlaw nga pagpanugyan sa Dios nga kamo mangin manugdaug sang kalag. May mga wala makaeskwela tungurl kay sila indi makabayad. Apang sang nangin mga anak sila nga lafaki kag babayi sang Dios, ila gindala ang ila buluhaton sa diin sila, nga nagapangabudlay para sa mga yara sa ila palibut. Bisan kulang sang kaalam halin sa eskwelahan, gintugyan nila ang ila mga kaugalingon sa Dios, kag ang Dios nagpangabudlay paagi sa ila. Kaangay sang mga gintoton-an sang gintawag sila halin sa ila mga pukot sa pagsunod kay Cristo, naton-an nila ang hamili nga mga leksyon halin sa Manluluwas. Gin-angot nila ang ila mga kaugalingon sa Daku nga Manunudlo, kag ang ihibalo nga nakuha nila halin sa Kasulatan nagpasangkol sa ila sa paghambal sa iban nahanungud kay Cristo. Gani, nangin mangin-alamon sila nga matuud, tungud kay indi sila sobra ka alam sa ila panglantaw agud sa pagbaton sang pagtudlo halin sang langit. Ang nagabag-o nga gahum sang Balaan nga Espiritu naghatag sa ila sing mapuslanon, nagaluwas nga kusug.MSP 46.3

  Ang ihibalo sang labing maalam nga tawo, kon wala sia nakatoon sa eskwelahan ni Cristo, isa ka kabuangan kon nahanungud na sa pagtuytuy sang mga kalag sa kay Cristo. Ang Dios makapangabudlay kaupud lamang sadtong nagabaton sang pangagda: “Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakud ang akon gota sa inyo, kag magtoon kamo sa akon; kay ako mapainubuson kag malolo sa tagiposoon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa inyo mga kalag. Kay ang akon gota mahulas, kag ang akon lulan mamag-an.” Mateo 11:28-30.—Testimonies, vol. 6, p. 318. (1900)MSP 46.4

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ang programa bala para sa mga Estudyante sa Pagpangwali Pinaagi sa Balasahon kon tig-initgin-imbento lamang sang tawo?
  a. “An g nagtukod sing piano diin madamu sang mga estudyante sa aton mga eskwelahan ang makatoon sang nga mga leksyon nga kinahanglan sa kadalag-an sang dason nga kabuhi.
  b. “Ma y ako nga kapawa...kag ang hunahuna kag lolan wala nagabiya sa akon. Ini nga buluhaton isa ka paagi sang •”
  MSP 47.1

  2. Ano ang maton-an sang mga estudyante halin sining “Mataas nga Edukasyon”?
  a. “Paano atubangon ang __________ nga nagahulat sa ila sa unhan....kon paano mag-atubang sa mga tawo __________...kag kon paano __________...mga leksyon sang kag __________”
  b. “Paano ma __________ samtangsila nagapangabudlay ...maedukar sa , __________ , __________ , __________ kag __________...magakabuhi sila sing matuud nga pagka Cristohanon.
  MSP 47.2

  3. Kag sa magapastor?
  a. “Yadtong takus sa ministeryo walay iban nga buluhaton nga magahatag sa ila sing daku nga__________ subong sang sa pagkanbas.”
  b. Sa pagpamaligya sing balasahon nga may maayong balita, ang mga pamatan-on sarang mahanda sing maayo para sa __________ sang sa pag-eskwela sing madamu nga tuig.
  MSP 47.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents