Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 7 - Nagtugyan Sing Bug-os sa Dios

  Ang Una nga Kinahanglan.—Yadtong nagapasakup sa pagkanbas kinahanglan sing una maghatag sang ila mga kaugalingon sing bug-os kag wala sing duhaduha sa Dios. Gin-agda sila ni Cristo, “Kari sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. Itakud ang akon gota sa inyo, kag magtoon kamo sa akon; kay ako mapainubuson kag malolo sa tagipusoon, kag makakita kamo sing kapahuwayan sa invo nga kalag. Kay ang akon gota mahulas, kag ang akon lulan mamag-an.”—MANUSCRIPT 26, 1901.MSP 61.1

  Himusli ang Tion.—Kon ginpabay-an mo ang tion sa pagpanggas, kon ginpalabay mo ang kahigayonan nga ginhatag sang Dios nga wala mapauswag, kon ginpatuyangan mo ang imo kaugalingon, indi ka bala subong maghinulsul, sa indi pa olihi ang tanan, kag magtinguha sa paghimulos sing tion? Ang obligasyon sa paggamit sang imo nga talento sa buluhaton sang Agalon nagatongtong sing mabug-at sa imo. Magpalapit ka sa Ginoo, kag maghimo sing bug-os nga pagpanugyan sang tanan sa Iya. Indi ikaw makahimo sa pag-uyang sang isa ka adlaw. Pas-ana ang ginpabay-an mo nga buluhaton. Ikway ang imo pasingit nga dipagkamatinoohon, ang imo kahisa kag malaut nga panghunahuna, kag magkadto sa buluhaton, sa mapainulubon nga pagtoo, kag upud ang hanuut nga pangamuyo sa Ginoo sa pagpatawad sa imo sing mga katuigan nga wala napanugyan. Magpangayo sa Ginoo sing bulig. Kon pangitaon mo Sia sing hanuut gid, upud ang bug-os nga tagipusoon, makita mo Sia, kag pabaskugon kag pakamaayohan ka Niya.—REVIEW AND HERALD, Jan. 7, 1903.MSP 61.2

  Magmapainubuson kag Matudloan.—Sa pagpili sing mga lalaki kag mga babayi sa lya buluhaton, ang Dios wala nagapamangkut kon sila bala mga maalam, maayo maghambal ukon may kalibutanon nga manggad. Nagapamangkut Sia, “Nagalakat bala sila sa amo nga pagpaubus agud makatudlo Ako sa ila sang Akon dalanon? Mabutang Ko bala ang Akon mga pulong sa ila mga bibig? Mapakilala bala nila Ako?”MSP 62.1

  Ang Dios makagamit sa kada tawo subong sa Espiritu nga mabutang Niya sa templo nga kalag. Ang buluhaton nga mabaton Niya amo ang buluhaton nga nagareplika sang lya larawan. Ang lya mga sumulunod magapas-an, subong ila mga kredensyal sa kalibutan, sang lya dimasaysay nga pamatasan sang lya dimamalatyon nga prinsipyo.—TESTIMONIES, vol. 7, p. 144. (1902)MSP 62.2

  Ngaa Madamu ang Napaslawan.—Ang mga kanbaser kinahanglan magliso sa Dios adlawadlaw, agud ang ila mga pulong kag mga binuhatan mangin sabor sang kabuhi sa kabuhi, agud magbilin sila sang makaluwas nga inpluwensya. Ang rason kon ngaa madamu ang napaslawan sa buluhaton sang pagkanbas tungud kay indi sila matuud nga mga Cristohanon; wala sila nakahibalo sang espiritu sang pagliso. May teoriya sila kon paano himoon ang buluhaton, apang wala sila nagabatyag sang pagsalig sa Dios.MSP 62.3

  Mabaylo sa Pagtulok.—Mga kanbaser, panumduma nga sa mga libro nga ginakaptan ninyo ginapakilala ninyo, indi ang kopa nga may bino sang Babilonia, mga doktrina sang sala nga nahanungud sang mga hari sang duta, apang ang kopa nga puno sang mga hamili nga mga kamatooran sang pagtubos. Magainum bala ang imo kaugalingon sini? Ang imo hunahuna madala sa kabihagan sang kabubut-on ni Cristo, kag makabutang sia sa imo sang lya kaugalingon nga direksyon. Sa pagtulok, ikaw mabaylo halin sa himaya pa himaya. halin sa karakter pa karakter. Luyag sang Dios magpakita ikaw, kag maghambal sang mga pulong nga ihatag Niya sa imo. Gusto Niya nga ipakita nimo nga nagabutang ikaw sing mataas nga bili sa mga katawohan, mga katawohan nga ginbakal sing hamili nga dugo sang Manluluwas. Kon mahulog ikaw sa Bato kag madugmok, maeksperiensyahan nimo ang gahum ni Cristo, kag ang iban makakilala sing gahum sang kamatooran sa imo tagipusoon.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 317, 318. (1900)MSP 62.4

  Isuklob si Cristo.—Wala sing isa nga magmadinaugon nga manugdaug sang kalag tubtub sia sa iyang kaugalingon makapahamtang sang pamangkut sang pagkamatinugyanon sa Dios. Tagsatagsa kita kinahanglan nga magasuklob kay Ginoong JesuCristo. Sa tagsatagsa sa aton Sia mangin ihibalo, pagkamatarung, pagkabalaan, kag manugtubos. Kon ang aton pagtoo mabutang na sa kay Cristo subong aton personal nga Manluluwas, ibutang naton Sia sa iban sa bag-o nga kapawa. Kag kon ang mga tawo magtulok kay Cristo nga amo Sia, indi na sila magsuay sa doktrina; magakadto sila sa Iya sa kapatawaran, kaputli, kag kabuhi nga walay katapusan.MSP 63.1

  Ang kabudlay nga sing labi kahadlukan amo nga ang kanbaser nga makasugata sining nagapamangkut nga mga kalag wala naliso sa iyang kaugalingon; nga sia sa iyang kaugalingon wala nakahibalo paagi sa eksperiensya sang gugma ni Cristo nga puno sing kaalam. Kon sia wala sining ihibalo, paano sia makasugid sa iban sang hamili nga dumaan nga sugilanon? Ang mga tawo kinahanglan tudloan sang matuud nga kahulugan sang matuud nga pagtoo, paagi sa pagbaton kay Cristo kag sa pagsugid sa Iya subong ila personal nga Manluluwas. Kinahanglan sila maghibalo sang Iya mga tikang bisan diin Sia magakadto. Tuguti ang tiil sang manugpangabudlay nga magsunod sa tikang kag tikang sang tapak ni Jesus, kag magtanda nga wala na sing iban nga dalan nga pakadto sa langit....MSP 63.2

  Maghaylo Sang mga Tawo sa Manunubos.—Madamu ang nagapakunokuno nga mga Cristohanon nga nagbulag kay Cristo, ang daku nga sentro, kag ginhimo nila ang ila mga kaugalingon nga sentro; apang kon magmadinaugon sila sa paghaylo sang mga tawo sa Manluluwas, sila mismo magbalik sa Iya, kag kilalahon ang bug-os nila nga pagsalig sa Iyang bugay. Si Satanas nagpaninguha gid sa pagbugto sang kadena nga nagahiusa sang mga tawo sa Dios; nagahandum sia sa paghigot sang ila mga kalag sa iya kaugalingon nga salakyan, kag himoon sila nga mga ulipon sa iyang pag-alagad; apang magpamatok kita sa iya, kag palapiton ang mga tawo sa Manunubos.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 38, 39. (1902)MSP 63.3

  Mga Kalag nga Gindala Kay Jesus Para Pagatipigan.—Kon ang kalag madala sa kay Jesus paagi sining personal nga pagpangabudlay, bayai ang nagtugyan, mapainubuson sing tagipusoon sa Dios; tuguti ang Dios nga magtandug sa iya sa nagakaigo nga pag-alagad. Ang Dios nagsaad nga ang Iya bugay takus sa kada isa nga magpalapit sa Iya. Yadtong nagatugyan kay Jesus, nga nagabukas sang iya tagipusoon kag agdahon Sia sa sulod, matipigan sia. Nagasiling Sia, “Ako amo ang dalan, kamatooran, kag ang kabuhi.” Juan 14:6. Sa pag-angkon kay Jesus, nakaangkon sila sing kamatooran. Mahimpit sila sa Iya.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 38, 39. (1902)MSP 64.1

  Matuud nga Pagkamaminatud-on.—Kon ang kanbaser magpadayon sing sala nga dalan, kon maghambal sia sing butig ukon maghimo sing pagdaya, mawala niya ang iya pagtaha sa kaugalingon. Indi man sia makamulalong nga ang Dios nakakita sa iya kag nakahibalo sang tanan nga buhat sa pagnegosyo, nga ang balaan nga mga manugtunda nagatimbang sang iya mga motibo kag nagapamati sang iya mga pulong, kag nga ang iya padya mangin sono sa iya mga binuhatan; apang kon mahimo pa lang nga tagoon ang sala niya nga mga binuhatan sa tawo kag sa diosnon nga pagpangusisa, ang kamatooran nga sia nakahibalo sini, makapanubo sang iya hunahuna kag karakter! Ang isa ka binuhatan indi makapat ud sing karakter, apang nagaguba sing balabag, kag ang madason nga pagsulay madali mabaton, tubtub sa katapusan isa ka batasan sang kabutigan kag pagkamadayaon sa negosyo ang maporma, kag ang tawo indi na masaligan.MSP 64.2

  Madamu kaayo sa mga panimalay kag sa simbahan nga wala nagapanumbaling sang dipagkamaminatud-on. May mga pamatanon nga nagapakita nga maayo, apang indi man. Daw maminatudon sila kag natural; apang kaangay sila sing ginpaputi nga mga pantyon, matahum sa gowa apang mabaho sa sulod. Ang tagipusoon ginmantsahan sang sala; kag ang rekord nagapabilin sa hukmanan sang langit. Isa ka pamaagi ang nagpatig-a sa hunahuna, wala na sing balatyagon. Apang kon ang ila karakter, matimbang sa timbangan sang santuario, mapamatud-an nga kulang sa dakung adlaw sang Dios, mangin isa ini ka kalamidad nga wala nila subong mahangpan. Ang kamatooran, hamili, walav mantsa nga kamatooran, mangin bahin sang karakter.MSP 64.3

  Kaputli Sang Kabuhi.—Bisan ano nga alagyan ang pilion, ang dalan sang kabuhi napuno sang katalagman. Kon ang mga manugpangabudlay sa bisan ano nga sanga sang kawsa indi magmahinalongon kag wala nagamulalong sang ila walay katapusan nga mga interes, magasugata sila sing daku nga kapierdihan. Makakita ang panulay sang paagi sa pagsulay sa ila. Humlaran sila sing puna sa ila mga tiil, kag tuytuyan sila sa walay siguro nga mga dalanon. Ang siguro lang amo yadtong ila tagipusoon nga nalibutan sang putli nga mga prinsipyo. Kaangay kay David, mangamuyo sila: “Ang akon mga tikang nagpadayon sing malig-on sa imo mga banas, ang akon mga tiil wala makadanlog.” Ang permi nga pagpakig-away kinahanglan himoon batok sa kadaluk kag kahigko sang tawohanon nga tagipusoon. Ang malauton daw ginapabugana permi sa ila dalanon; apang ang nagakalipat sa Dios, bisan sa isa lang ka takna, ukon isa ka tion, yara sa katalagman. Ayhan indi sila makahibalo sang iya mga katalagman; apang sa indi pa nila mahibaloan, ang pamatasan, subong sang bugkos nga salsalon, nagahawid sa ila sa mando sang malaut nga ila gintilawan. Wala malipay ang Ginoo sa ila dalanon, kag ang lya pagpakamaayo indi mag-upud sa ila.MSP 64.4

  Wala Sing Pagtilaw sa Sala. Nakita ko ang mga pamatan-on nga nagahimo sini nga buluhaton nga wala nagapaangot sang ila mga kaugalingon sa langit. Ginabutang nila ang ila mga kaugalingon sa dalan sang pagsulay sa pagpakita sang ila kaisug. Nagakadlaw sila sa kabuangan sang iban. Nakahibalo sila sing husto nga dalan; nakahibalo sila sa pagdala sang ila kaugalingon. Daw ano kahapus sa ila ang magbato sa pagsulay! Walay pulos ang maghunahuna sang ila pagkahulog! Apang wala nila ginhimo ang Dios nga ila panagang. Si Satanas may makagalanyat nga siod nga naaman sa ila, kag sila mismo ang nahimo nga hampanganan sang mga buang.MSP 65.1

  Ang daku ta nga kaaway may mga ahente nga permi nagapangayam sang kahigayonan sa paglaglag sang mga kalag, subong sang leon nga nagalagas sang iya tulokbon. Likawi sila, pamatan-on; kay samtang sila nagapakita nga imo mga abyan, sa hinayhinay nagapasulod sila sang mga malaut nga pamatasan kag mga binuhatan. Pagadayawon ka nila sang ila mga bibig, kag magtanyag sa pagbulig kag paggiya sa imo; apang ang ila mga tikang nagahawid sa impierno. Kon magpamati ka sa ila laygay, basi amo ini ang pagliso sang imo kabuhi. Ang isa ka pagbantay nga makuha sa imong konsensya, ang pagpatuyang sang isa ka malaut nga batasan, isa ka pagpabaya sang mataas nga katungdanan, ayhan mangin amo ang sinugdan sang pagdaya nga magadul-ong sa imo pakadto sa ranggo sadtong nagaalagad kay Satanas, samtang nagapakita ka sa paghigugma sa Dios kag sa Iya kawsa. Ang isa ka tion sang wala pagpanghunahuna, isa ka sala nga tikang, magaliso sang imo bug-os nga kabuhi sa sala nga palakadtoan. Kag indi ka gid makahibalo kon ano ang kabangdanan sang imo pagkalaglag tubtub ang paghukom mahatag: “Palayo sa akon, kamo nga mga manugbuhat sing kalautan.”MSP 65.2

  Maglikaw sa Malaut nga mga Kaupud.—Ang iban nga mga pamatan-on nakahibalo nga ang akon ginhambal nagalarawan sang ila buhat. Ang ila mga pagginawi wala natago sa Ginoo, bisan pa ayhan natago sila sa ila mga abyan, bisan pa sa ila mga amay kag mga iloy. May diotay ako nga paglaum nga ang iban sini sa ila magabaylo sang ila pamatasan sang pagkasalimpapaw kag pagpangdaya. Ang iban nga nakasala nagapangita sa pagtubos sang ila mga kaugalingon. Kabay kuntani ang hinigugma nga si Jesus magabulig sa ila pagtabon sang ila mga nawung batok sa kabutigan kag mga pagdayaw sadtong magapaluya sang ila katuyoan sa paghimo sing matarung ukon magasugyot sang mga pagduhaduha ukon walay Dios nga mga halatyagon nga mag-uyog sang ila pagtoo sa kamatooran. Mga pamatan-on nga mga abyan, indi mag-usik sang inoras sa pag-upud sadtong magabulag sa imo sa putli kag balaan nga buluhaton sang Dios. Indi ka maghimo sing bisan ano sa atubangan sang mga umalagi nga indi mo mahimo sa atubangan sang imo amay kag iloy. ukon nga mahuya ikaw sa atubangan ni Cristo kag sang balaan nga mga manugtunda.MSP 66.1

  Ayhan ang iban maghunahuna nga ini nga mga pasidaan wala ginakinahanglan sang mga Manugbalantay sang Sabado, apang para sadtong nakahangup, nakahibalo kon ano ang buut ko hambalon. Nagasiling ako sa inyo, mga pamatan-on sa pagbantay; kay wala kamo sing ginabuhat nga indi bukas sa mga mata sang mga manugtunda kag sang Dios. Indi kamo makahimo sing malaut nga buhat nga ang iban indi maapektohan. Samtang ang inyo binuhatan nagapakita kon ano nga klase sang materyal ang inyo ginagamit sa inyo kaugalingon nga pagtukod sang karakter. may iya man nga labing makainpluwensya nga gahum sa iban. Indi ka gid malipat nga sa pagkamatuud, ikaw iya sang Dios, nga ginbakal ka Niya sa isa ka bili, kag magahatag ikaw sing pagsabat sa Iya sang tanan Niya nga ginsalig nga mga talento. Wala sing isa nga makaangkon sing bisan ano nga bahin sa buluhaton sang LE nga ang iya kamut nahigkoan sang sala ukon ang iya tagipusoon indi matarung sa Dios, kay ini nga mga tawo magadala sing kahuluy-an sa kawsa sang kamatooran. Yadtong mga manugpangabudlay sa palangumhan nagkinahanglan sa Dios sa paggiya sa ila. Maghalong sila sa pagsugod sang matarung kag niyan maghipus kag magmabakud sa pagpadayon sa matadlong nga dalanon. Magtapat sila, kay si Satanas desidido kag mapinadayonon sa iya mga pagpaninguha sa paglumpag sa ila.—TESTIMONIES, vol. 5, pp. 396-399. (1885)MSP 66.2

  Magsalig Permi sa Dios.—Sia nga sa iyang buluhaton permi makasugata sing mga pagtilaw kag pagsulay kinahanglan magkuha sing kaayohan halin sini nga mga eksperiensya, magtoon sa pagsandig sing labi kag magsalig sa Dios. Magabatyag sia sang iya pagsalig sa tagsa ka panahon.MSP 67.1

  Wala sing pagkumod nga higugmaon niya sa iya tagipusoon ukon mamitlang sang iya mga bibig. Kon magmadinaugon, indi sia maghimaya sa iya nga kaugalingon, sa iya kadalag-an tungud sa mga manugtunda nga nagapangabudlay sa ila tagipusoon. Kag pahinumdumon sia nga sa mga panahon sang kabaskug kag sang kaluya ang langitnon nga mga manugbalita yara permi sa kilid niva. Kilalahon niya ang kaayo sang Ginoo, magdayaw sa Iya upud ang kaalikaya.MSP 67.2

  Si Cristo nagbiya sang Iya himaya kag nagkari sa sini nga duta sa pag-antus para sa mga makasasala. Kon makasugata kita sing kabudlayan sa aton buluhaton, magatulok kita sa Iya nga amo ang Pamuno kag Manugtapus sang aton pagtoo. Niyan indi kita magkaluya bisan magkapaslaw. Magabatas kita sing kabudlay subong maayo nga mga soldado ni Jesu-Cristo. Dumduma ang Iya ginsiling sa tanan nga matuud nga mga tumuloo: “Kay kami masigkamanugpangabudlay tungud sa Dios; kamo ulumhan sang Dios, balay sang Dios.” 1 Corinto 3:9.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 334, 335. (1900)MSP 67.3

  Ang Labing Ginkinahanglan Sang Kalibutan.—Ang labing daku nga kinahanglan sang kalibutan amo ang pagkinahanglan sang mga tawo—mga tawo nga indi mabakal ukon mabaligya; mga tawo nga sa sulod sang ila mga kalag matuud kag maminatud-on; mga tawo nga wala nagakahadluk sa pagtawag sang sala sa husto niya nga ngalan; mga tawo nga ang ila konsensya maminatud-on sa katungdanan subong sang dagum sa kumpas; mga tawo nga magatindug sa katarungan bisan ang mga langit mahulog.—EDUCATION, p. 57. (1903)MSP 67.4

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ngaa ang mangin “bug-os nga pagpanugyan sa Dios” amo ang una nga pamatasan sang takus nga manugwali?
  a. “Yadtong nagpasakup sa pagkanbas kinahanglan sing __________ maghatag sang ila mga kaugalingon sing __________ kag __________ sa Dios.”
  b. ‘Wala sing isa nga magmadinaugon nga manugdaug sang kalag tubtub sia sa iya kaugalingon mismo makapahamtang sang pamangkut sang __________ sa Dios.”
  c. “Ang rason kon ngaa madamu ang napaslawan sa pagkanbas tungud kay indi sila __________ nga mga Cristohanon; wala sila nakahibalo sang espiritu sang __________.”
  MSP 68.1

  2. Ano ang mga ebidensya sang nagtugyan sing bug-os sa Dios?
  a . __________ kag __________
  b . __________ __________
  c . __________ __________
  MSP 68.2

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents