Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 8 - Nahanda Sing Bug-os

  Bug-os nga Pagpangaman.—Mahimo ang dugang pa nga maayo nga pagpangabudlay sa palangumhan sang pagkanbas nga wala pa mahimo. Ang kanbaser indi magkontento luwas kon padayon sia nga nagatubo. Maghimo sia sing bug-os nga pagpangaman, apang indi magkontento sang isa ka pundok sang mga pulong; hatagan niya ang Ginoo sang isa ka kahigayonan sa pagpangabudlay upud sang iya mga pagtinguha kag sa magpuno sang iya painoino. Ang gugma ni Jesus nga nagapabilin sa iya tagipusoon magapasangkol sa iya sa paghimo sing mga paagi nga makakita sing alagyan sa mga tawo kag sa mga panimalay.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 396. (1885)MSP 69.1

  Kinahanglan ang isa ka klase sang mga kanbaser masangkapan, paagi sa bug-os nga mga pagtudlo kag paghanas, sa pagdala sang mga balasahon nga magagowa halin sa imprintahan.—LETTER 66, 1901.MSP 69.2

  Ihibalo sa Pulong Sang Dios.—Ang mga panghunahuna sang tanan kinahanglan sudlan sang ihibalo sang mga kamatooran sang pulong sang Dios, agud maaman sila, sa bisan ano nga tion nga ginkinahanglan, sa pagpakilala halin sa balaytilipigan sang mga butang nga bag-o kag daan.—TESTIMONIES, vol. 4, p. 415. (1880)MSP 69.3

  Ihibalo Sang Libro nga Imo Ginabaligya.—Ang mga kanbaser dapat maghibalo sing bug-os sa ila kaugalingon sang libro nga ila ginadala kag makasarang dayon sa pagtoltol sang importante nga mga kapitulo.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 338. (1900)MSP 69.4

  Kaalam kag Tagipusoon nga Pagkultura.—Mga pamatan-on ginkinahanglan nga mga tawo sang paghangup, nga nagapasalamat sang mga kaalam nga ginhatag sang Dios sa ila, kag nagapatubo sa ila nga mav paghalong. Ang paghanas nagapadaku sini nga mga bahin, kag kon ang kultura sang tagipusoon indi pagpabay-an, ang karakter mangin balanse. Ang mga paagi sa pagpaayo malambut sang tanan. Niyan wala sing may magpapaslaw sa Agalon, kon Sia mag-abut nga magapangita sang bunga, nga wala sing ipakilala luwas sang mga dahon. Ang isa ka mabakud nga katuyoan, nga ginbalaan sang bugay ni Cristo, makahimo sing mga katingalahan.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 403. (1885)MSP 70.1

  Kinahanglan ang mga kanbaser mangin matutum nga mga estudyante, nagatoon kon paano ang ila buluhaton nga magmadinaugon; kag samtang nagapangabudlay, kinahanglan bukas ang ila mga mata kag mga dulunggan kag paghangup sa pagbaton sang kaalam halin sa Dios, agud makahibalo sila sa pagbulig sadtong nagakawala tungud sa kakulang sang ihibalo kay Cristo. Dapat ang mga manugpangabudlay magtamud sa iya mga kusug kag mag-usar sang ang iya gahum para sa labing mataas sa tanan nga pag-alagad, sa pagbawi sang mga tawo halin sa siod ni Satanas kag ihigot sila sa Dios, himoon ang kadena sang pagsalig paagi kay Jesu-Cristo nga magaid sa trono nga nalibutan sang balangaw sang saad.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 339, 340. (1900)MSP 70.2

  Katungdanan Sang mga Manunudlo Sang mga Kanbaser.—Ang mga manunudlo sa buluhaton sang pagkanbas may daku kaayo nga responsabilidad nga palas-anon. Yadtong nakahangup sing husto sang ila katungdanan, magagiya kag magatudlo sadtong yara sa idalum sang ila pagtatap upud ang ila balatyagon sang personal nga salabton, kag magapabaskug sang iban sa pagkamatutum sa buluhaton. Permi sila magpangamuyo, kag maghangup nga ang ila mga pulong kag mga buhat magabilin sa mga hunahuna nga indi dayon madula, apang magapadayon sa walay katuhtuban. Hunahunaon nila nga wala sing iban nga magadason sa ila kag magatadlong sang ila mga sayup, ukon magapuno sa ilang kakulangan. Daw ano ka importante niyan, nga ang suheto, pamatasan, kag espiritu sang manunudlo mangin sono sa patakaran sang Dios.—REVIEW AND HERALD, May 20. 1890.MSP 70.3

  Pagaedukahon kag Pagahanason.—Ang mga presidente sang aton konferensya kag iban sa mataas nga katungdanan may salabton sa sini nga bahin, agud ang lainlain nga mga sanga sang aton buluhaton makabaton sing kaangay nga pagtamud. Ang mga kanbaser kinahanglan pagaedukahon kag hanason sa pagbuhat sang buluhaton nga ginapangayo sa pagpamaligya sang mga libro sa karon nga kamatooran nga ginkinahanglan sang mga tawo. Ginakinahanglan ang mga tawo nga may madalum nga eksperiensya Cristohanon. mga tawo nga balanse sing mga hunahuna, mabakud, edukado, sa pagpasakup sa sini nga buluhaton. Nagahandum ang Ginoo sadtong makakaput sing buluhaton sa pagkanbas nga makasarang sa pag-edukar sa iban, nga makapukaw sadtong may palaabuton nga mga lalaki kag mga babayi nga may kabalaka sa sini nga linya, nga magatuytuy sa ila sa pagkuha sang libro kag magdala sini nga magmadinaugon. Ang iban may talento, edukasyon, kag eksperiensya nga magapasangkol sa ila sa pag-edukar sang mga pamatan-on sa buluhaton sa pagkanbas kag sa sini nga paagi daku ang mahimo sang sa ginahimo sa karon.MSP 70.4

  Ang may Eksperiensya Upud sa Wala Sing Eksperiensya.—Yadtong nakaambit sing eksperiensya sa sini nga buluhaton may pinasahi nga katungdanan nga buhaton sa pagtudlo sa iban. Magedukar, edukar, edukar sang mga pamatan-on nga mga lalaki kag mga babayi sa pagpamaligya sang mga libro diin ang Ginoo paagi sa lya Balaan nga Espiritu nagtandug sang lya mga sologoon sa pagsulat. Ang Dios nagahandum sa aton nga magmatutum sa pagedukar sadtong nagabaton sang kamatooran, agud nga sila magtoo sa isa ka katuyoan kag magbuhat sing maalamon sa paagi sang Ginoo. Buligan sang may eksperiensya ang wala sing eksperiensya nga mga manugpangabudlay, agud makatoon sila kon paano magobra. Papangitaa sila sa Dios sing labi ka maid-id. Ayhan makahimo sila sing maayo nga buluhaton sa pagkanbas kon magtuman sila sa sini nga mga pulong: “Andami ang imo kaugalingon kag ang imo pagpariudlo.” 1 Timoteo 4:16. Yadtong maghatag sing pagpamatuud nga sila sing matuud naliso, kag nga magkanbas, masapwan nila nga amo ini ang labing maayo nga pagpangaman para sa iban nga mga linya sang misyonero nga buluhaton.MSP 71.1

  Kon yadtong nakahibalo sang kamatooran maghimo sini, ang mga mitudo gamiton para sa pagsugata sang mga tawo kon diin sila. Isa ka paagi sang Dios nga sa sinugdan sang Cristohanon nga iglesia naglapta sang mga balaan sa iban nga lugar, ginpadala sila sa gowa sang Jerusalem pakadto sa madamu nga mga bahin sang kalibutan. Ang mga gintoton-an ni Cristo wala nagpabilin sa Jerusalem ukon sa mga siyudad nga malapit, apang nagkadto sila sa unhan pa sang utlanan sang ila pungsud pakadto sa dalagku nga mga dalanon sang pagpanlakatan, nagpangita sang mga nawala agud madala nila sila sa Dios. Karon nagahandum ang Ginoo sa pagtanaw sang Iya buluhaton nga ginapadayon sa madamu nga mga duug. Indi naton paghimoon ang aton pagpangabudlay sa diotay lang nga mga duug.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 329, 330. (1900)MSP 71.2

  Duha kag Duha.—Ang mga kanbaser ipadala sing tagduhaduha. Ang wala eksperiensya sa pagkanbas ipaupud sa may eksperiensya, nga makahatag sa ila sing bulig. Makasugilanon sila nga duha kag magtoon sang pulong sang kabuhi, kag magpangamuyo para sa isa kag isa. Sa sini ang pamatan-on kag ang may edad na nga Cristohanon makabaton sing pagpakamaayo sang Dios.— Manual for Canvassers, p. 17. (1902)MSP 72.1

  Sa Buluhaton Sang Dios.— Kilalahon sang kanbaser ang kamatooran nga ang buluhaton sang pagkanbas amo gid ang buluhaton nga ginahandum sang Ginoo nga buhaton nila. Dumdumon nila nga yara sila sa buluhaton sang Dios.MSP 72.2

  Ang maayo nga pagpangabudlay ginakinahanglan; ang pagtudlo kinahanglan ihatag; isa ka balatyagon sang pagkaimportante sang buluhaton kinahanglan ipasantup sa mga manugpangabudlay. Ang tanan maghigugma sang espiritu sang pagsikway sa kaugalingon kag pag-antus nga ginpakita sa kabuhi sang aton Manunubos.MSP 72.3

  Ikaanum Sang Isaias.—Kinahanglan ang mga kanbaser magbasa sang ikaanum nga kapitulo sang Isaias, kag dal-on ang leksyon sa ila mga tagipusoon:MSP 72.4

  Niyan nagsiling ako: “Kailo ako! Kay nawala na ako; bangud nga tawo ako nga dimatinlo sing mga bibig, kag nagapuyo ako sa tunga sang katawohan nga dimatinlo sing mga bibig; kay ang akon mga mata nakakita sang Hari, ang GINOO sang mga kasoldadosan!” Niyan ang isa sang mga serafin naglupad sa akon, nga sa iya kamut may baga nga ginkuha niya sang kimpit sa halaran. Kag gintandug niya sini ang akon baba, kag nagsiling: “Yari karon, ini nakatandug sa imo mga bibig; nakuha ang imo kalautan, kag napatawad ang imo sala.” Kag nabatian ko ang tingug sang Ginoo nga nagasiling, “Sin-o bala ang akon ipadala, kag sin-o ang magakadto tungud sa amon?” Niyan nagsiling ako, “Yari ako! Ipadala ako.” Isaias 6:5-8.MSP 72.5

  Ini nga pagpasundayag pagahimoon sa liwat kag liwat. Ang Ginoo nagahandum nga madamu ang magapartisipar sa sining daku nga buluhaton, yadtong matinugyanon, nga ang ila mga tagipusoon mapainubuson, kag handa sa pagpasakup sa bisan ano nga linya nga nagapangayo sang ila serbisyo.— Manual for Cavassers, pp. 18, 19. (1902)MSP 73.1

  Padayon nga Nagauswag.—Ang mga sumulunod ni Jesus kinahanglan mag-uswag permi sa mga pagginawi, sa mga pamatasan, sa espiritu, sa pagpangabudlay. Mahimo ini sa pagbantay sang aton panulok, indi sa ordinaryo nga makita sa gowa, hapaw nga kaalam, sa espiritu, sa karakter. Ang Cristohanon ginaedukar sa eskwelahan ni Cristo sa pag-angkon sang mga bugay sang Iya Espiritu sa tanan nga kalolo kag pagpailub. Takus sia para sa sosyedad sang langitnon nga mga manugtunda.— Gospel Workers, p. 283. (1915)MSP 73.2

  Ang Dios nagahandum nga kita maggamit sang kada kahigayonan sa pagpangaman para sa Iya buluhaton. Nagapaabut Sia nga aton ibutang ang aton bug-os nga kusug sa binuhatan, kag bantayan ang tagipusoon nga buhi sa iya pagkabalaan kag sa iya makahaladluk nga katungdanan.— The Ministry of Healing, p. 498. (1905)MSP 73.3

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. “Ang bug-os nga pagpangaman” nagalakip sang ihibalo sa anong duha ka mga bahin?
  a. “Ang mga panghunahuna sang tanan kinahanglan sudlan sang ihibalo sang mga kamatooran sang __________ sang Dios.
  b. “Ang mga kanbaser dapat maghibalo sing bug-os sa ila kaugalingon sang __________ nga ila ginadala...
  MSP 73.4

  2. Paano ining “bug-os nga pagpangaman” malambut?
  a. “Kinahanglan ang mga kanbaser mangin matutum nga mga __________, __________ kon paano ang ila buluhaton nga magmadinaugon.”
  b. “Ang __________ sa buluhaton sang pagkanbas may daku kaayo nga responsabilidad....daw ano ka importante niyan, nga ang , __________ , __________ kag __________ mangin sono sa patakaran sang Dios.”
  c. “Yadtong nakaambit sing __________ sa sini nga buluhaton may pinasahi nga katungdanan nga buhaton sa __________ sa iban...Buligan sang may __________ ang , agud makatoon sila kon paano mag-obra.”
  MSP 73.5

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents