Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 9 - Huluwaran sa Batasan, Pagginawi, kag Bisti

  Mataas kag Dungganon nga Buluhaton.—Ang buluhaton sa pagkanbas isa ka paagi sang Dios sa paglambut sang madarnu nga indi matandug sang kamatooran. Ang buluhaton maayo, ang tuyo mataas kag dungganon; kag kinahanglan may timbang sa dignidad sang pagginawi. Ang kanbaser makasugata sang mga tawo nga may lainlain nga mga panghunahuna. Makasugata sia sing mga ignorante kag mga maubus kag indi makadayaw sadtong wala nagadala sa ila sing kwarta. Ini daw abuso, apang indi sia magpamati sa ila. Ang iya maayo nga kinaugali indi gid magliwan; magmalipayon sia, nga may paglaum sa pagtulok sang tanan nga kagamu. Masugata niya yadtong nagakasubo, mabug-at sing tagipusoon, kag nagalala kag pilason nga espiritu. May madamu sia nga mga kahigayonan sa paghambal sining malolo nga mga pulong kag mga pulong sang pagpabaskug, paglaum, kag pagtoo. Mahimo sia nga maayong tuburan sa pagpabugnaw sa iban kon gusto niya; apang, agud nga mahimo niya ini, kinahanglan sia magkuha halin sa Tuburan sang buhi nga kamatooran.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 405. (1885)MSP 74.1

  May Katalagman sa Paghimo Sang Pasapayan nga Buluhaton.—Kinahanglan ang kada isa magbatyag sang responsabilidad sa sini nga buluhaton. Hunahunaon niya kon paano sia sing labing maayo makakuha sing atensyon, kay ang iya pagginawi sa pagpresentar sang kamatooran makapadesider sang bwas damlag sang isa ka kalag. Kon maghimo sia sing isa ka maayo nga panghunahuna, ang iya inpluwensya, ayhan mangin isa ka sabor sa sina nga kalag sa kabuhi pa kabuhi; kag inang isa ka tawo, nga masanagan nahanungud sa kamatooran makahatag sing kapawa sa iban. Busa, isa ka makatalagmanon ang maghimo sing hinarasharas nga buluhaton sa pagdala sang mga panghunahuna.— TESTIMONIES, vol. 5, p. 405. (1885)MSP 74.2

  Kinahanglan Sang Kusug kag Kabaskug.—Sa mga tawo nga nagatiglawas sang presente nga kamatooran wala sing misyonero nga espiritu nga katimbang sa aton pagtoo. Ang lagting sang matuud nga bulawan isa isa ka karakter ginakulang. Ang Cristohanon nga kabuhi labaw pa sa ginahunahuna nila. Wala ini sa ordinaryo lang nga pagkalolo, pagpailub, pagkamapainubuson, kag pagkamalolovon. Ini nga mga bugay kinahanglanon; apang may kinahanglan sang kaisug, pagpamilit, kusug kag pagkamapinadayonon. Madamu nga nagaentra sa pagkanbas nga mga maluya, wala sing pulso, walay espiritu, madali lang magluya. Nakulangan sila sing pagtulod. Wala sila sing positibo nga mga kinaiya sang karakter nga nagahatag sa mga tawo sing gahum sa pagbuhat—ang espiritu kag ang kusug nga nagapasiga sang kabaskug. Ang kanbaser nasakup sa isa ka dungganon nga negosyo, kag indi sia magpakita nga daw sa nahuya. Kon luyag niya nga magmadinaugon ang iya mga pagpangabudlay kinahanglan may kaisug kag paglaum sia.MSP 75.1

  Magpatubo Sang Aktibo nga mga Kaayohan.—Ang aktibo nga mga kaayo kinahanglan pagapatubuon subong man sang indi maayo. Ang Cristohanon, samtang handa sia permi sa paghatag sang malolo nga sabat nga nagatabog sang kaakig, kinahanglan man nga mag-angkon sang kaisug sang isa ka bayani sa pagdaug sang malaut. Upud ang gugma nga nagabatas sang tanan nga butang, kinahanglan sia may kusug sang karakter nga magahimo sang iya inpluwensya sa isa ka positibo nga gahum para sa kaayohan. Ang pagtoo mangin yara sa iya karakter. Ang iya mga prinsipyo dapat magmabakud; kinahanglan malig-on ang iya espiritu, labaw sa tanan sang mga pagpangduhaduha sang kalawayan. Ang kanbaser indi magsalig sa iya kaugalingon. Samtang nagapakig-upud sia sa mga tawo indi sia magpahayag sang iya kaugalingon, maghambal sa iya kaugaligon nga nagapabugal; kay sa sini nga paagi makapaluya sia sang mga maalam, may bili nga mga tawo. Indi sia magdinalok bisan magpataas kag magdominar sa iya mga pagginawi.MSP 75.2

  Mag-aplikar Sang Pagkamahinalungon.—Madamu gid kaayo ang nagbutang sa ila hunahuna nga wala sila sing tion sa pagbasa sang isa sa napulo ka libo nga mga libro nga gin-imprinta kag ibutang sa balaligyaan. Kag sa madamu nga mga tinion kon ang kanbaser magpahibalo sang iya katuyoan, ang gawang sang tagipusoon magasira maayo; busa daku nga kinahanglan sa paghimo sang iya buluhaton nga may paghalong kag sa mapainulubon kag mapangamuyoon nga espiritu. Makahibalo sia sang pulong sang Dios kag may mga pulong sa iya sogo sa paghubad sang hamili nga kamatooran kag ipakita ang daku nga kabilihanan sang putli nga balasahon nga iya ginadala.—Testimones, vol. 5, pp. 404, 405. (1885)MSP 76.1

  ______________________________________

  Ang manug-pangabudlay nga yara sa iya tagipusoon ang kawsa sang Dios indi magpamilit sa pagbaton sing labing mataas nga sweldo. MSP 76.2

  ______________________________________

  Pagkamaminatud-on kag Kadungganan.—Ang manugpangabudlay nga ang kawsa sang Dios yara sa iya tagipusoon indi magpamilit sa pagbaton sing labing mataas nga sweldo. Indi sia magpakilooy, subong sang ginahimo sang iban naton nga mga pamatan-on, nga luwas makahimo sia sing maayo nga estilo kag elegante nga pagpakita, kag magpuyo sa labing maayo nga mga hotel, indi sia mabaklan. Ang ginkinahanglan sang mga kanbaser indi ang walay buling nga bisti, ukon ang kabantugan sang isa ka palakadlaw, apang ang pagkamaminatud-on kag kadungganan sang karakter nga makita sa iya dagway. Ang pagkamaloloy-on kag pagkalolo nagapabilin sa nawung, kag ang nahanas nga mata indi makakita sing pagdaya, indi makamulalong sang kadayawan sang pagginawi.,MSP 76.3

  Madamu ang nagsulod sa palangumhan subong mga kanbaser sa diin ang ganansya amo lang ang paagi sang kadaugan. Wala sila sing matuud nga kaayo subong mga manugpangabudlay. Wala sila sing eksperiensya sa praktikal nga relihiyon; may pareho sila nga mga sayup, pareho nga mga sabor kag pagpatuyang sa kaugalingon, nga nagpakilala sa ila sang wala pa sila nag-angkon sang pagkaCristohanon. Sa ila mahambal nga wala ang Dios sa ila mga painoino; wala Sia sing duug sa ila mga tagipusoon. May pagkadiotay. may pagkadutan-on, may pagpanubo sa ila karakter kag pagginawi, nga nagapamatuud batok sa ila nga nagalakat sila sa dalan sang ila kaugalingon nga mga tagipusoon kag sa panulok sang ila kaugalingon nga mga mata. Indi sila maghanas sang pagsikway sa kaugalingon, apang desidido sa pagpangalipay sang kabuhi. Ang langitnon nga mga bahandi wala sing paghaylo sa ila; ang tanan nila nga naluyagan puros paidalum, indi paibabaw. Ang mga abyan kag mga paryente indi makabayaw sini nga sari sang mga tawo, kay wala sila sing nunahuna sa pagyubit sang malaut kag pagpili sing maayo.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 402. (1885)MSP 76.4

  Matinlo, Malolo, Mapinungganon.—Ang mga kanbaser nagkinahanglan sang kultura sa kaugalingon kag polido nga mga pagginawi, indi ang naapektohan kag artipisyal nga mga pamatasan sang kalibutan, apang ang masinulundon ngaMSP 77.1

  ______________________________________

  Ang kanbaser mangin putli kaangay kay Josep, mapailubon kaangay kay Moises, kag mapinungganon kaangay kay Daniel.MSP 77.2

  ______________________________________

  pamatasan nga amo ang natural nga resulta sang pagkamaloloy-on sang tagipusoon kag ang handum sa pagkopya sang ehemplo ni Cristo. Magapatubo sila sing madinumdumon, matinatapon nga batasan—mapisan kag matinlo—kag maghandum sa pagpasidungug sa Dios sa paghimo sa ila mga kaugalingon sang tanan nga posible nga mangin sila. Si Jesus naghimo sang walay katapusan nga pag-antus agud mabutang sila sa husto nga relasyon sa Dios kag sa ila isigkatawo, kag diosnon nga bulig gintingub upud ang tawohanon nga pagpaninguha magapasangkol sa ila sa paglambut sang isa ka mataas nga talaksan sang dungug. Ang kanbaser mangin putli kaangay kay Josep, mapailubon kaangay kay Moises, kag mapinungganon kaangay kay Daniel; niyan ang gahum magabulig sa iya bisan diin sia magakadto.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 396. (1885)MSP 77.3

  Maanyag nga Bisti kag Pamatasan.—Daku na karon ang aton galamiton sa pagpalapnag sang kamatooran; apang ang aton mga tawo wala nagakabuhi sono sa mga pribilihiyo nga ginahatag sa ila. Wala sila sa kada iglesia nagabatyag sang kinahanglanon sa paggamit sang ila mga ikasarang sa pagluwas sang mga kalag. Wala sila nagakilala sang ila katungdanan sa pagkuha sing mga manugbakal para sa aton mga balasahon, lakip ang aton magasina sa panglawas, kag ipakilala ang aton mga libro kag mga pampleta. Ang mga pamatan-on kinahanglan yara sa palangabudlayan nga handa nga pagatudloan sang labing maayo nga paagi sa pagsugata sang tagsa ka tawo kag mga panimalay.MSP 77.4

  ______________________________________

  Ang pagka-baraghal sa pamisti nagadala sing kasawayan batok sa kamatooran nga aton ginatoohan.MSP 78.1

  ______________________________________

  Ang ila bayo mangin mahipid, apang indi sa pagpadayaw, kag ang ila giho indi makapasaway sa mga tawo. May daku nga kinahanglan sang matuud nga pagkamatinahuron sa tunga naton subong mga katawohan. Ini pagapatubuon sang tanan nga nagadala sang buluhaton misyonero.—TESTIMONIES , vol. 4, pp. 391, 392. (1880)MSP 78.2

  Ang pagkabaraghal sa pamisti nagadala sing kasawayan batok sa kamatooran nga aton ginatoohan. Hunahunaon nimo nga ikaw isa ka representante ni Ginoong Jesu-Cristo. Kinahanglan ang bug-os nga kabuhi mangin sono sa kamatooran sa Biblia.... Indi lang ini diotay nga kaso; kay ini nagaapekto sang imo inpluwensya sa iban sa tinion kag sa walay katapusan. Indi ikaw makapaabut sa Ginoo sa paghatag sa imo sing bug-os gid nga kadaugan sa pagpangdaug sang mga kalag para sa Iya luwas kon ang imo bug-os nga pamatasan kag dagway isa ka kinaugali nga magadaug sing pagtahud. Ang kamatooran mapadaku pa bisan sa pagpahamuut sang kahipid sa bayo.—LETTER 336, 1908.MSP 78.3

  Ang mga bikwalon sa paggiho nga mga tawo indi bagay para sa sini nga buluhaton. Mga lalaki kag mga babayi nga may paghalong, maayo nga tinindugan, maligdong nga panglantaw, kag may pagpili nga panghunahuna, kag nagabatyag sang bili sang mga kalag, amo ang manginmadinaugon.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 15. (1902) MSP 78.4

  Cristohanon nga Kortesiya kag Pagkamabinuligon.—Ang kanbaser maghimo sa bug-os niya nga pagpaninguha sa iya gahum sa pagpasiga sang kamatooran sa maayo nga mga buhat. Sa iyang mga buluhaton magpasilak sia sa iya palibut sang kahamot sang Cristohanon nga kortesiya, nagadugang pag-ayo sa tagsa ka kahigayonan sa pagbuhat sing mabinuligon nga pang-alagad. Edukahon niya ang iya kaugalingon sa paghambal sing matigda kag matawhay. Magtoon sia matag-adlaw sa eskwelahan sang Daku nga Manunudlo. Si Cristo sa pagkamatuud magabulig sadtong nagapanago sa Iya, nagasalig sa Iya para sa kusug.—REVIEW AND HERALD, June 16, 1903.MSP 78.5

  Paghalong sa Pagginawi. —Kinahanglan may gintapatan nga tinindugan ang tanan naton nga mga ministro kag ang tanan nga nagatoo sa kamatooran, nahanungud sa manubo nga panglantaw sang iban sa ila mga pulong kag pagginawi. Ini sa madamu na nga mga kaso wala nagasanto sa balaan, sagrado nga mga kamatooran nga aton ginadala. Madamu ang nagabatyag nga makasarang sila nga mangin kanbaser kag LE apang wala sila maliso. Wala gid sila sing pagliwat nga bugay ni Cristo. Indi sila putli. Sa matag-adlaw nagapangabuhi sila sa baraghal, masinalaypon nga kabuhi. Ang ila mga binuhatan nagapatago sang mga nawung sang mga manugtunda. Nagkinahanglan kita maglambut sing mataas nga estandarte, ukon mangin kasawayan kita sa kawsa sang Dios kag isa ka kasandaran sa mga makasasala.— LETTER 26d, 1887.MSP 79.1

  Ehemplo sa Pagreforma sa Panglawas.—Sa imo pagpakig-upud sa mga ditumuloo indi gid pagtuguti ang inyo mga kaugalingon nga mahaylo halin sa matuud nga mga prinsipyo. Kon magpungko kamo sa ila mga lamesa, magpugong sang inyo gana kag yadtong pagkaon lang nga indi magpalibog sang inyo nunahuna. Maghalong sa dipagpugong. Indi ikaw makahimo sa pagpaluya sang imo mental ukon lawasnon nga mga gahum, basi indi na ikaw makahangup sang espirituhanon nga mga butang. Ipabilin ang imo hunahuna sa paagi nga ang Dios makasulod sang hamili nga mga kamatooran sang Iya pulong.MSP 79.2

  Sa sini makabilin ikaw sing inpluwensya sa iban. Madamu ang nagatilaw sa pagsabdong sang mga kabuhi sang iban sa pag-atake sang ila ginahunahuna nga sala nga mga batasan. Nagakadto sila sadtong ginahunahuna nila nga sala, kag itudlo sa ila ang ila mga depekto, apang wala sila nagahimo sing maid-id, mahinalungon nga pagpaninguha sa pagtudlo sang hunahuna sa matuud nga mga prinsipyo. Ini nga paagi sa makasami mapalso kag indi makakuha sing ginhandum nga mga bunga. Sa pagtinguha sa pagsabdong sang iban kita man nagasogo sa ila sa pagbato, kag nagatuga kita sing malain sa baylo sang maayo. Indi pagbantayi ang iban agud lang sa pagtudlo sa ila sang ila mga sala kag mga sayup. Magtudlo paagi sa ehemplo. Tuguti ang imo pagsikway sa kaugalingon kag ang imo kadaugan sa gana sang pagkaon nga mangin ilustrasyon sa pagkamatinumanon sa husto nga mga prinsipyo. Tuguti ang imo kabuhi nga mangin saksi sa pagkabalaan, nagapabakud sa inpluwensya sang kamatooran.—TESTIMONIES , vol. 6, pp. 336, 337. (1900)MSP 79.3

  Ang mga Bugay Sang Espiritu.—Ang Dios, sa lyang daku nga gugma, nagapangita sa pagpatubo sa aton sang hamili nga mga bugay sang lya Espiritu. Magatugot Sia sa aton sa pagsugata sang mga pamalabag, paghingabut, kag kabudlayan, indi kay panghimalaut, apang subong ang labing daku nga pagpakamaayo sang aton mga kabuhi. Ang kada pagsulay ginabatoan, kada pagtilaw sing maisugon ginapas-an, nagahatag sa aton sang isa ka bag-o nga eksperiensya, kag nagapadugang sa aton sa diosnon nga gahum sa pagtukud sang karakter. Ang kalag nga paagi sa diosnon nga gahum nagabato sang pagtilaw, nagapakita sa kalibutan kag sa langitnon nga uniberso sang pagkatakus sang bugay ni Cristo.—THOUGHTS FROM THE MOUNT BLESSING, pp. 1 70, 1 71. (1896)MSP 80.1

  Personal nga “Kahimtangan”—Ang kada kalag ginalibutan sang iya kaugalingon nga kahimtangan—isa ka kahimtangan, ayhan, nga nagahatag-sing-kabuhi nga gahum sang pagtoo, kaisug, kag paglaum, kag matam-is nga kahamot sang gugma. Ukon ayhan mabug-at kag nagakurog upud ang kamingaw sang pagkadiskontento sang kadaluk, ukon hilo nga may ikamatay nga agi sang gintipigan nga sala. Sa kahimtangan nga nagalibut sa aton, ang tagsa ka tawo nga aton masugata maapektuhan nakahibalo man sia ukon wala.— CHRIST’S OBJECT LESSONS, p. 339. (1900)MSP 80.2

  Ang Karakter Gahum.—Ang karakter gahum. Ang mahipus nga saksi sang isa ka matuud, didaluk, kag diosnon nga kabuhi nagadala sang halos indi mabatoan nga inpluwensya. Paagi sa pagpakita sa aton kaugalingon nga kabuhi sang karakter ni Cristo nagabuylog kita sa Iya sa buluhaton sa pagpangdaug sang mga kalag. Paagi lang sa pagpakita sa aton kabuhi sang iya karakter nga makakooperar kita sa Iya. Kag sa malapad ang aton inpluwensya, labing maayo ang aton mahimo.—CHRIST’S OBJECT LESSONS, p. 340, (1900)MSP 80.3

  Matuud Subong Sang Dagum sa Kumpas.—Kabay ang Ginoo magbulig sa kada isa sa pagpauswag sing labi sang mga talento nga gintugyan sa iya. Yadtong nagapangabudlay sa sini nga kawsa wala nagatoon sang ila mga Biblia sono sa dapat nila himoon. Kon naghimo sila, ang iya praktikal nga mga pagtudlo may positibo kuntani nga pagdala sa ila mga kabuhi. Bisan ano pa ang imo buluhaton, hinigugma nga mga kauturan nga mga lalaki kag mga babayi, buhata para sa Agalon, kag himoa sing labing maayo. Indi paglaktawi ang presente nga bulawanon nga mga kahigayonan kag tuguti ang imo kabuhi nga magpamatuud sang isa ka kapaslawan samtang ikaw wala sing ginah.mo nga nagadamgo sang mahapus kag kadaugan sa buluhaton nga wala gid gmpasangkol sang Dios sa imo. Himoa ang buluhaton nga labing malapit sa imo. Himoa, bisan pa sa tunga sang katalagman kag mga kabudlayan sa misyonero nga palangumhan; apang indi ka gid, nagapakilooy ako sa imo, nga indi ka gid, magkumod sang mga kabudlayan kag mga pag-antus. Tan-awa ang mga Waldenses. Tan-awa kon ano nga mga piano ang ila ginhimo agud magsiga ang kapawa sang maayong balita sa mga nadulman nga mga panghunahuna. Indi kita magpangabudlay nga nagapaabut sa pagbaton sang aton balus sa sini nga kabuhi, apang ang aton mga mata nga nalansang sing mabakud sa padya sa katapusan sang lumba. Ang mga lalaki kag mga babayi ginakinahanglan na subong nga maminatud-on sa ila katungdanan subong sang dagum sa kumpas, mga lalaki kag mga babayi nga magapangabudlay nga wala nila ginpatapan ang ila alagyan kag ginkuha ang tagsa ka balabag.MSP 81.1

  Kon Ikabuhi Mo ang Imo Pagtoo.—Ginlarawan ko kon mangin ano ang kanbaser; kag kabay ang Ginoo magbukas sang ila mga hunahuna sa paghangup sini nga suheto sa iyang kalabaon kag kasangkaron, kag kabay batyagon nila ang ila katungdanan sa pagrepresentar sang karakter ni Cristo paagi sa ila pagpailub, kaisug, kag pagkamabakud sa ilang integridad. Padumduman sila nga mapanghiwala nila Sia paagi sa pagpasapayan, pagkauyaya, kag walay pagtapat nga karakter. Mga pamatan-on, kon tipigan ninyo ini nga mga prinsipyo upud sa palangumhan sang pagkanbas pagatahuron kamo; kag madamu ang magatoo sa kamatooran nga imo ginapakilala, tungud kay ginakabuhi mo ang imo pagtoo, tungud kay ang matag-adlaw mo nga kabuhi isa ka masanag nga kapawa nga nabutang sa lamparahan nga nagahatag sing suga sa tanan nga yara sa balay. Bisan ang imo mga kaaway, nga nagapakigaway sa imong doktrina, magatahud sa imo; kag kon imo na ini madaug, ang imo yano nga mga pulong may gahum kag magadulong sing disisyon sa ila mga tagipusoon.—TESTIMONIES, vol. 5, pp. 406,407. (1885)MSP 81.2

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan)

  1. Ngaa ang LE mangin ehemplo sa batasan, pagginawi, kag pamisti?
  a. “Ang buluhaton __________, ang tuyo __________ kag __________; kag kinahanglan may timbang nga dignidad sang pagginawi.”
  b. “Hunahunaon niya kon paano sia sing labing maayo makakuha sing atensyon, kay ang __________ iya sa pagpresentar sang kamatooran makapadesider sang sang isa ka kalag.”
  c. “Paagi sa __________nga nagalibut sa aton, ang tagsa ka tawo nga aton masugata ukon maapektohan.”
  d. “Ang __________ gahum. Ang mahipus nga saksi sang isa ka , __________ , kabuhi nagadala sang indi mabatoan .”
  e. “Padumduma sila nga __________ Sia paagi sa __________, __________, __________, nga karakter.”
  MSP 82.1

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents