Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 10 - Makaluluyag sa Tingug kag Paghambal

  Ang Dulot Sang Panghambal.—Sa tanan nga mga dulot nga ginhatag sang Dios sa mga tawo, wala sing labaw ka hamili sang sa dulot sang paghambal. Kon ginpabalaan sang Balaan nga Espiritu, gahum ini sa kaayohan. Paagi sa dila nga makadala kag makahaylo kita; sa iya makapangamuyo kita kag makadayaw sa Dios; kag sa iya makahatag kita sang madamu nga mga panghunahuna sang gugma sang Manunubos. Paagi sa husto nga paggamit sang dulot sang paghambal ang kanbaser makapanggas sang hamili nga mga binhi sang kamatooran sa madamu nga mga tagipusoon.— TESTIMONIES, vol. 6, p. 337. (1900)MSP 83.1

  Ang labaw nga pagtamud ihatag sa pagkultura sang tingug. Makaangkon kita sing kaalam, apang luwas kon makahibalo kita kon paano ang paggamit sang tingug sa husto nga paagi, ang aton buluhaton isa ka kapaslawan. Luwas kon mabistihan naton ang aton mga panghunahuna sa nagakaigo nga hinambalan, ano ang pulos sang aton edukasyon? Diotay lang ang mahimo sang kaalam sa aton luwas kon pauswagon naton ang talento sang panghambal; apang isa ini ka makatilingala nga gahum kon buylogan sang ikasangkol sa paghambal sing maalamon, makabulig nga mga pulong, kag maghambal sa paagi nga makapamulalong.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 380. (1900)MSP 83.2

  Mga pamatan-on nga mga lalaki kag mga babayi, nagbutang bala ang Dios sa inyo mga tagipusoon sang handum sa pagpangabudlay para sa lya? Niyan, sa bug-os mo nga mahimo magtoon sa pagpaayo sing tingug sa imo ikasarang agud makapaathag ikaw sang hamili nga kamatooran sa iban.—Testimonies, vol. 6, p. 383. (1900)MSP 83.3

  Maghambal Sing Maathag kag Matigda.—Kon maghambal ikaw, kinahanglan ang kadapulong puno kag nagakaigo, kadapalabra Ini nga kwalipikasyon kinahanglan sadtong nagahandum nga mangin ministro, manugwali, manugtudlo sa Biblia, ukon mga kanbaser. maathag kag matigda tubtub sa katapusan nga pulong. Madamu kon malapit na sila sa katapusan sang palabra naganubo ang ila tono sang tingug, nagahambal sing dimatigda nga ang pwersa sang panghunahuna nagakadula. Ang mga pulong nga bagay ihambal kinahanglan ihambal sing maathag, matigda nga tingug, upud ang pagkadagmit kag puno sing kahulugan. Apang indi ka magpangita sang mga pulong nga maghatag sing panghunahuna nga ikaw maalamon. Sa labi nga pagyano, sa labing maayo nga ang imo mga pulong mahangpan.—TESTIMONIES, vol, vol. 6, p. 383. (1900)MSP 84.1

  Ang Kinahanglan nga Kwalipikasyon.—Ang kanbaser nga makahambal sing maathag kag matigda nahanungud sang kaayohan sang libro nga iya ginapakilala, makahatag ini sing daku nga bulig sa iya sa pagkuha sing sabskripsyon. Ayhan may kahigayonan sia sa pagbasa sang isa ka kapitulo; kag paagi sa musika sang iya tingug kag ang pagpaathag sa mga pulong, mapakita niya ang talan-awon nga maathag sa panghunahuna sang manugpalamati nga makita niya nga daw sa matuud gid.MSP 84.2

  Ang paghambal sing maathag kag matigda, sa bug-os, bilog nga tono, indi matupungan sing bisan ano nga linya sang buluhaton. Ini nga kwalipikasyon kinahanglan sadtong nagahandum nga mangin mga ministro, manugwali, manugtudlo sa Biblia, ukon kanbaser. Yadtong nagaplano sa pagsulod sini nga mga linya pagatudloan sa paggamit sang tingug sa paagi nga kon maghambal sila sa mga tawo nahanungud sang kamatooran, ini magahimo sing pagtapat para sa kaayohan. Ang kamatooran indi pagahikoan sang sayup nga paghambal.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 23, 24. (1902) MSP 84.3

  ______________________________________

  Ini nga kwalipikasyon kinahanglan sadtong nagahandum nga mangin ministro, manugwali, manugtudlo sa Biblia, ukon mga kanbaser. MSP 84.4

  ______________________________________

  Sugiri Sila nga may Kabunayag.—Ang mga lalaki kag mga babayi nagalibotlibot sa tun-og kag alipoop sang sayup. Gusto nila mahibaloan kon ano ang kamatooran. Sugiri sila, indi sa mataas kag hinambog nga hinambalan, apang sa kabunayag sang kaanakan sang Dios.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 39, 40. (1902)MSP 85.1

  Mga Pinili nga mga Pulong.—Tungud kay yara ka sa tunga sang mga ditumuloo, indi ka maghinarasharas sa imo mga pulong; kay ini nagapakilala sa imo. Ton-i ang gintudlo sa kay Nadab kag kay Abiu, ang mga anak ni Aaron. “Naghalad sa atubangan sang Ginoo sing kalayo nga dibalaan, nga wala niya masogo sa ila.” Nagkuha sila sing ordinaryo nga kalayo kag ginbutang sa halaran. “Kag may naggowa nga kalayo gikan sa atubangan sang Ginoo kag naglamon sa ila, kag napatay sila sa atubangan sang Ginoo. Niyan si Moises nagsiling kay Aaron, Ini amo ang ginsiling sang Ginoo, ‘Sa mga nagapalapit sa akon pakabalaanon ako sa ila, kag sa atubangan sang bug-os nga katawohan himayaon ako.’” Levitico 10:1 -3. Ang mga kanbaser dapat magdumdum nga sila nagapangabudlay upud sa Ginoo sa pagluwas sang mga kalag, kag nga indi sila magdala sing ordinaryo kag baratohon sa Iya balaan nga buluhaton. Kinahanglan ang hunahuna mapun-an sing putli, balaan nga mga painoino, kag tuguti ang mga pulong nga mapili maayo. Indi pagipalantang ang kadaugan sang imo buluhaton paagi sa paghambal sang mamag-an kag hinarasharas nga mga pulong.— MANUAL FOR CANVASSERS, p. 24. (1902)MSP 85.2

  Makadaug nga mga Pulong; Malolo, Matinahuron nga Pagginawi.—Yadtong nagapangabudlay para kay Cristo mangin matarung kag masaligan, mabakud subong sang bato sa prinsipyo, apang malolo kag matinahuron. Ang pagkamatinahuron isa sang mga bugay sang Espiritu. Ang pagdihon sang tawohanon nga mga hunahuna amo ang labing daku nga buluhaton nga ginhatag sa tawo; kag sia nga makakita sing alagyan sa mga tagipusoon kinahanglan magtuman sini nga paandam, “Magmapailubon, magmatinahuron.” Mahimo sang gugma ang indi mahimo sing pagbais. Apang ang pagpasingit sa isa ka tion, isa ka bukaras nga sabat, isa ka kulang sang Cristohanon nga pagkaugdang kag pagtahud sa gagmay nga mga butang, magabunga sa pagkadula sing mga abyan kag inpluwensya.MSP 85.3

  Kon ano si Cristo sini nga duta, amo ang tinguhaon sang Cristohanon nga manugpangabudlay. Sia ang aton ehemplo, indi lang sa lyang walay dagta nga kaputli, apang sa lya pagpailub, kalolo, kag maalikaya nga panagipusoon. Ang lya kabuhi isa ka ilustrasyon sang matuud nga pagtahud. May lya Sia permi nga maayo nga panulok kag pulong sang paglipay para sa nagakinahanglan kag sa nabudlayan. Ang lya presensya nagdala sing labing maputli nga kahimtangan sa pulov-an. Ang lya kabuhi kaangay sang labadura nga nagapatubo sa tunga sang mga elemento sang sosyedad. Putli kag walay buling, naglakat Sia sa tunga sang mga walay panghunahuna, harasharas, ang walay mga katahuran; sa tunga sang walay hustisya nga mga publikano, dimatarung nga mga Samaritanhon, walay Dios nga mga soldado, haraskal nga mga tindera, kag nagkalainlain nga mga kadam-an....MSP 86.1

  Ang relihiyon ni Jesus nagapahumok sang bisan ano nga matiga kag dasodaso nga kinaugali, kag nagapahining sing bisan ano nga magaras kag matalum sa mga pagginawi. Nagahimo sang mga pulong nga malolo kag ang kinaugali madinaugon. Magtoon kita kay Cristo kon paano magtimpla sang mataas nga balatyagon sang kaputli kag integridad nga ginaupdan sang maalikaya nga paghimo. Ang malolo, matinahuron nga Cristohanon amo ang labing gamhanan nga argumento nga matuga sa pabor sang Cristianismo.MSP 86.2

  Ang maloloy-on nga mga pulong kaangay sang tun-og kag mahinay nga mga ulan sa kalag. Ang Kasulatan nagasiling kay Cristo, nga ang bugay ginbobo sa lya mga bibig, agud “makahibalo Sia kon paano maghambal sang pulong sa panahon sa iya nga ginalapyo.” Kag ang Ginoo nagasogo sa aton, “Kinahanglan ang inyo hambal permi may bugay” “agud nga ini mag-alagad sing bugay sa mga manugpalamati.”MSP 86.3

  Ang iban nga imo masugat-an ayhan mga harasharas kag dimatinahuron, apang indi ka, bangud sini, sa imo kaugalingon madulaan sang pagtahud. Sia nga luyag maghupot sang pagtahud sa iya kaugalingon kinahanglan maghalong sa indi pagpilas sang pagtahud sa kaugalingon sang iban. Ini nga pagsulondan dapat himoon sa labing mango, kag labing bastos.—Gospel Workers, pp. 121, 122. (1915)MSP 86.4

  Ang Tingug Sang Manluluwas.—Ang tingug sang Manluluwas isa ka musika sa mga igdulungog sadtong naanad na sa amo gihapon, walay espiritu nga pangwali sang mga escriba kag mga Fariseo. Hinay kag makatalandug ang Iya paghambal, ginapaathag yadtong mga pulong nga gusto Niya tamdon sang Iya manugpalamati.... Ang gahum sang paghambal may daku nga bili, kag ang tingug kinahanglan pagahanason para sa pagpakamaayo sadtong masugata naton.—COUNSELS TO PARENTS, STUDENTS AND TEACHERS, p. 240. (1 91 3)MSP 86.5

  Ang Iya mga Pulong Nagahaylo Sang mga Tagipusoon.MSP 87.1

  ______________________________________

  Magbuhat kita subong sang ginhimo ni Cristo.MSP 87.2

  ______________________________________

  Maghambal kita nahanungud kay Cristo sa wala nakakilala sa Iya. Magbuhat kita subong sang ginhimo ni Cristo. Bisan diin Sia, sa sinagoga, sa higad sang dalan, sa sakayan nga malayo sing diotay halin sa duta, sa piesta sang Fariseo ukon sa lamesa sang publikano, naghambal Sia sa mga tawo sang mga butang nahanungud sa mataas nga kabuhi. Ang mga butang sang kinaugali, ang mga hitabu sang matag-adlaw sa kabuhi, nahigot sa Iya upud ang mga pulong sang kamatooran. Ang mga tagipusoon sang Iya mga manugpalamati nagapalapit sa Iya; kay gin-ayo Niya ang ila balatian, ginlipay Niya ang mga nasub-an, kag ginkugos Niya ang ila mga kabataan sa Iya mga butkon kag ginpakamaayo sila. Kon magbukas Sia sang Iya mga bibig sa paghambal, ang ila pagtamud nagaliso sa Iya kag ang kadapulong para sa iban isa ka sabor sang kabuhi pa kabuhi.MSP 87.3

  Busa amo man ini sa aton. Bisan diin kita, magabantay kita sang mga kahigayonan sa paghambal sa iban nahanungud sa Manluluwas. Kon sundon naton ang ehemplo ni Cristo sa pagbuhat sing maayo, ang mga tagipusoon mabukas sa aton kaangay sang ila ginhimo sa Iya. Indi dalidali, apang may paghalong nga natawo sa diosnon nga gugma, masugiran ta sila sa Iya nga amo ang “Labaw nga Pangulo sa tunga sang napulo ka libo,” kag ang Isa nga “Mahigugmaon.” Ambahanon ni Salomon 5:10, 16. Amo ini ang labing mataas nga buluhaton nga aton magamit, ang talento sa paghambal. Ginhatag ini sa aton nga sa diin mapakilala naton si Cristo subong nagapatawad sang sala nga Manluluwas.— CHRIST’S OBJECT LESSONS, pp. 338, 339. (1900)MSP 87.4

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1 .Daw ano ka importante ang dulot sang paghambal?
  a. “Sa tanan nga mga dulot nga ginhatag sang Dios sa mga tawo, wala sing labaw sang sa dulot sang paghambal....Paagi sa husto nga paggamit sang dulot sang paghambal ang kanbaser maka sang hamili nga mga binhi sang kamatooran sa madamu nga .”
  b. “Diotay lang ang mahimo sang sa aton luwas kon pauswagon naton ang talento sa paghambal.”
  c. “Ang kanbaser nga makahambal sing __________ kag __________ nahanungud sa __________ sang libro nga iya ginapakilala, makabulig sing daku sa iya sa pagkuha sing sabskipsyon.”
  MSP 88.1

  2. Ano nga sari sang mga pulong ang gamiton?
  a. S __________
  b. Indi ma __________ kag hi __________
  c. mal __________ mat __________
  MSP 88.2

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents