Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 14 - Ang LE kag ang Pangwarta

  Husto nga Tion Sang Pagbavad sa mga Libro.—Ang buluhaton nagakalantang tungud kay ang mga prinsipyo sang maayong balita wala ginatuman sadtong nagaangkon nga mga sumulunod ni Cristo. Ang uyaya nga paagi sa diin ang iban nga mga kanbaser, hamtong kag pamatan-on, nga nagbuhat sang ila buluhaton nagapakita nga may importante sila nga mga leksyon nga pagaton-an. Daku nga pasimpalad sa buluhaton ang ginpakita sa akon. Ang iban naghanas sang ila mga kaugalingon sa kulabus nga mga batasan, kag ini nga pagkakulang nadala sa buluhaton sang Dios. Ang tratados kag misyonero nga mga sosyedad [Book and Bible Houses] nautangan sing daku paagi sa kapaslawan sang mga kanbaser sa pagbayad sang ila mga utang. Ang mga kanbaser nagahunahuna nga ginapigus sila kon pabayron sila sa husto nga tion sa mga libro nga ila nabaton halin sa imprintahan. Apang ang pagpabayad sa ila sa husto nga panahon amo lang ang paagi sa pagpadayon sang negosyo.MSP 110.1

  Bug-os nga Pagkamaminatud-on.—Ang mga butang kinahanglan areglahon maayo agud ang mga kanbaser may igo nga ikabuhi sa wala pagpasubra sing pagkuha. Ini nga gawang sang pagsulay dapat takpan kag trangkahan. Apang, kon daw ano ka maminatud-on ang isa ka kanbaser, ang mga hitabu magaabut sa iya buluhaton nga mangin sa iya isa ka mapait nga pagsulay.MSP 110.2

  Ang pagkatamaran kag pagkahinay indi amo ang bunga nga ginadala sang Cristohanon nga kahoy. Wala sing kalag nga maghanas sang binutig kag pagkadimaminatud-on sa pagdala sang pagkabutang sang Ginoo kag magtindug nga wala sing sala sa atubangan sang Dios. Ang tanan nga nagahimo sini yara sa buhat sa pagpanghiwala kay Cristo. Samtang sila nagapapakitakita sa pagbantay kag pagtudlo sang kasogoan sang Dios, napaslawan sila sa pagpadayon sang iya mga prinsipyo.MSP 110.3

  Wala Sing Dasodaso nga Paggasto.—Ang mga butang sang Ginoo pagatipigan nga may katutum. Ang Ginoo nagtugyan sa mga tawo sang kabuhi kag panglawas kag mga gahum sa pagrason. Ginhatagan Niya sila sing lawasnon kag pang-isip nga kusug nga pagagamiton; kag indi bala ini nga mga dulot sing matutum kag maalamon pagagamiton sa paghimaya sang lya ngalan? Nagapamalandong bala ang aton mga kauturan nga magahatag sila sing sabat sa tanan nga mga talento nga ginbutang sa ila mga katungdanan? Ginanegosyo bala nila sing maalamon ang kaayohan sang Ginoo, ukon ila ginagasto ang lya pagkabutang sing dinasodaso, kag ginasulat bala sila sa langit bilang mga dimatutum nga mga alagad? Madamu ang nagagasto sang kwarta sang Ginoo sa walay pulos nga kalipayan, nga ginatawag^ wala sila nakabaton sang eksperiensya sa pagsikway sang kaugalingon, apang nagagasto sang kwarta sa patuyang, kag napaslawan sa pagpasan sang krus ni Jesus. Madamu nga may pribilihiyo sang hamili nga mga kahigayonan nga ginhatag sang Dios nag-usik sang ila mga kabuhi kag subong makita sa pag-antus kag sa kakulang.MSP 111.1

  Ang Dios nagatawag sa pagtapat nga kauswagan nga pagahimoon sa sarisari nga mga sanga sang buluhaton. Ang buluhaton nga ginahimo nga may kaangtanan sa kawsa sang Dios kinahanglan markahan sang daku pa nga katul-id kag kasibu. Wala pa sing mabakud, natapatan nga pagpaninguha sa pagdala sang kinahanglan nga pagreporma.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 337, 338. (1900)MSP 111.2

  Indi Magsulod sa Utang.—Ang tanan maghanas sang ekonomiya. Wala sing manugpangabudlay nga magdala sang iya buluhaton sa paagi nga magsulod sia sa utang. Ang batasan sang pagkuha sing kwarta sa tesorero sa wala pa naobrahan, isa ka siod. Sa sini nga paagi ang punoan maubusan, agud nga ang mga manugpangabudlay indi masuportahan sa buluhaton misyonero. Kon ang isa maghungod nga makasulod sa utang, nagahigot sia sang iya kaugalingon sa isa sang puna ni Satanas, nga iya ginladlad sa mga kalag.—Manual for Canvassers, p. 65. (1902)MSP 111.3

  Mga Kanbaser npa Nagapaabut nga Buligan.—Kon sila yara sa kabudlayan, ang iban nga mga kanbaser nagapaabut nga ang kwarta pagakuhaon sa tesorero sa pagbulig sa ila, apang nagasulod lang sa makitid nga mga duug liwat, kag liwat nagkinahanglan sang bulig. Yadtong mga tinugyanan sang mga pagkabutang sa palanudlan sang kwarta kinahanglan magtan-aw maayo nga ang unud indi maubus sini nga mga paagi. Kon ang mga tawo nga nagakanbas indi makadala sa palanudlan sang tagsa ka kwarta nga ginapanag-iyahan sini, pauntata sila kon diin sila. Indi sila magpasakup sa pagkanbas luwas kon makadala sila sang kinitaan sa palanudlan, sa baylo nga kawaton nila ini.—Manual for Canvassers, p. 65. (1902)MSP 112.1

  Matuud. Maminatud-on, kag Matutum.—Ang buluhaton sa pagkanbas indi paghimoon sa uyaya, mapatumbayaon nga paagi. Yadtong yara sa buluhaton nga nagakinahanglan sa pagkapot sang kwarta kinahanglan mangin estrikto sa tagsa ka sentimos nga mabaton ukon mabayaran. Ang edukasyon sa pagkasibo nga maangkon magapasangkol sa ila sa labing daku nga pagkamapinuslanon.MSP 112.2

  Kon ang kanbaser magapadayon sa pag-order sang mga libro, kag indi magpadala sang report sang iya trabaho, nga wala nagahimo sang suma sang ila nabaligya kag sang resibo kag kagastohanan sang kwarta nga iya ginakaptan, yadtong yara sa buluhaton kinahanglan, sa isa ka maloloy-on, maabyanon nga paagi, magtinguha sa pagsiguro sang matuud nga kahimtangan. Ang paghatag sing madamu nga mga libro sa isa ka ahente tubtub nga malumos sia sa utang amo ang paghimo sing walay hustisya sa kanbaser kag sadtong iya ginaobrahan. Ini nga pagpabaya. walay pagmulalong nga paagi sang pagpangabudlay nagadala sing pagkaluya.MSP 112.3

  Ang isa ka manugpangabudlay nga nagatan-aw nga indi sia makasarang sa paghimo sang kadaugan sang buluhaton sa pagkanbas, dapat magkadto sa husto nga mga tawo kag sugiran sila nga indi sia makapadayon sa sina nga linya sang trabaho.MSP 112.4

  Ang kada kanbaser kinahanglan magmatuud, maminatud-on, kag matutum. Pila kuntani ka mga kalag ang maluwas halin sa pagsulay, kag pila ka mga kasulub-an ang malikawan, kon ang tanan naton nga mga manugpangabudlay ginhanas nga mangin matuud subong sang salsalon sa prinsipyol—MANUSCRIPT 20, 1904.MSP 112.5

  Resulta Sang Di-Mahinalongon nga Pamatasan Finansyal.—Ang iban nga mga kanbaser nagadala sang ila negosyo sa isa ka mahinay, mapatumbayaon nga paagi nga permi nagasuyop sang mga pundo nga ginkinahanglan para sa pagpadayon sang buluhaton. Nagbaligya sila sang mga libro, kag naghatag sang panghunahuna nga sila nagapangabudlay para sa kawsa; apang sa baylo nga magdala sang kinitaan nga ginkinahanglan sa pagpauswag sang buluhaton, madamu ang ila ginkuha nga kwarta halin sa palanudlan. Ang kwarta nga nag-abut sa ila mga kamut, nga indi ila, ginpahat sa ila bayranan nga mga kagastohanan, ang mga kagastohan sang ila mga panimalay, ukon sa pagpahamuut sang ila kaangtanan sa panimalay.MSP 113.1

  Paagi sa pag-angkon sa ila kaugalingon nga kagamitan sadtong para sa kawsa sang Dios, ang mga kanbaser nagpasakup sang ila mga kaugalingon sa mga kabudlayan, nabulag ang ila mga kalag halin sa Dios, kag nagtuga sang balatyagon sang wala kasigurohan, isa ka pagkinananglan sang pagsalig sadtong nagapangabudlay upud sa ila sa palangumhan. Sa amo man nga panahon nagahimo sila sing walay-hustisya sa ila mga isig-ka manugpangabudlay. Ang mga tawo nga nagahimo sang ila labing maayo amo ang ginaduhaduhaan kag nagaantus tungud sang ginabuhat sang ditakus nga mga tawo.MSP 113.2

  Ang resulta amo nga ang kawsa sang Dios nalakip sa kagamu kag nadala sa kahuluy-an. kag ang mabug-at nga lulan natongtong sadtong gintugyanan sang mabug-at nga mga katungdanan. Kon ini nga pagpabaya nga pamaagi sa pagdala sang negosyo tugutan sa pagpadayon, indi lang magaubus sang kwarta sa palanudlan, apang magautud sang mga kinahanglan nga nagahalin sa mga katawohan. Magaguba ini sang ila pagsalig sadtong nagapangulo sa buluhaton nga may pagdumala sang mga pundo, kag magatuytuy sing madamu nga dimagpadayon sa paghatag sang ila mga dulot kag mga halad.MSP 113.3

  Ang buhat sining mapatumbayaon nga mga manugpangabudlay nagadala sa nagapangulo sang mga katungdanan sang isa ka lulan nga magapapin-ot sang ila tagipusoon. Nagapangalisud sila sa paghibalo kon paano sila makabantay sang kawsa sang Dios halin sa tagsa ka bahin sang pagpangawat, apang magaluwas sang mga kalag sadtong nagtiko ang mga hunahuna kon ano ang matuud nga pagkamaminatud-on.MSP 113.4

  Ang batasan sang panghulam sang kwarta sa pagbuhin sang nagaipit nga kinahanglanon, kag wala nagahimo sa pag-utud sang kautangan, bisan ano ka diotay, makapaluya. Gusto sang Ginoo nga ang tanan nga nagatoo sa kamatooran maliso sa nagadaya sa kaugalingon nga mga pamatasan. Kinahanglan pilion nila nga magantus sang sa maghimo sing makahuluya nga buhat.... Kon yadtong nakakita sing kamatooran indi magliwat sa karakter sono sa pagbalaan nga inpluwensya sang kamatooran, mangin sabor sila sang kamatayon sa kamatayon. Magapakahuya sila sang kamatooran, magadala sing pagkasalawayon sini, kag magpakahuya kay Cristo, nga amo ang kamatooran.MSP 113.5

  Ang pamangkut nga pamalandongan amo ini. Sa ano nga paagi ang buluhaton mapadayon, kag ang kanbaser mapunggan sa pagpakahuya sing kawsa, kag maghaboy sang lulan sa imprintahan paagi sa pagpatumbaya, dinaluk nga paagi sa pagbuhat sang negosyo. Ini nga pamangkut isa ka bunga.—MANUSCRIPT 1 68, 1898.MSP 114.1

  Obra nga Ekstra.—Ang iban nagdala sang ila mga kaugalingon kag sang ila mga panimalay sa labing makakalapoy nga mga sirkumstansya paagi sa indi maayo nga pagdumala sa pagkanbas sang libro. Nautangan sila, kag nanghulam sing kwarta sa mga tawo nga indi sa aton pagtoo.MSP 114.2

  Ang pag-obra sa pagpanagtag sang aton mga balasahon kag pagpakilala sang kamatooran, ang iban nag-impon sang pagkakabiloso, pamakal kag pamaligya. Nagtuga ini sang malain nga pag-impon. Samtang nagapangabudlay sila sa paglambut sang kaayohan para sa ila mga kaugalingon, nahaylo sila sa paglantaw sang pagpamakal sang mga butang sa manubo nga bili kag ibaligya sing sobra kaayo. Gani ang kalibutan nag-isip sa ila nga mga sagad, mga tawo nga magkuha sang kaayohan para sa ila mga kaugalingon nga wala pagpamalandong sa bahin sang iban. Wala sila nagabantay sang kasogoan sang Dios; kay wala sila nagahigugma sang ila mga isigkatawo subong sang ila mga kaugalingon.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 62. (1902)MSP 114.3

  Ang Finansyal nga Ganansya Indi Labing importante.—Kon ang aton mga kanbaser ginagahuman sang espiritu sang finansyal nga ganansya, kon nagapamal igya sila sang libro agud makahimo sing labing madamu nga kwarta, sa pagpabaya sa iban nga ginakinahanglan sang mga tawo, mamangkot ako, Sa anong kaayohan ang ila sa buluhaton misyonero? Sa diin ang misyonero nga espiritu, ang espiritu sang pag-antus. Ang buluhaton sang maalam, nagakahadluk sa Dios nga kanbaser ginpakilala nga tupong sadtong iya sang ministro sang maayong balita. Niyan ang kanbaser magbatyag nga yara sia sa kahilwayan, subong sang iya sang ministro, sa pagbuhat sa dinaluk nga mga motibo? Mangin dimatutum bala sia sa mga prinsipyo sang buluhaton misyonero, kag magpamaligya lang sang mga libro nga barato kag mahapus nga dalhon, nagapabaya sa pagbutang sa atubangan sang mga tawo sang mga libro nga magahatag sing labi nga kapawa, tungud kay sa paghimo sini makaganansya sing daku nga kwarta para sa iya kaugalingon? Paano ang espiritu sang pagkamisyonero mapakita diri? Indi bala ang buluhaton sa pagkanbas magauntat kon tion na sa pag-untat? Paano nga wala sing tingug nga magapaibabaw sa pagtadlong sining kahimtang sang mga butang?—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 47, 48. (1902)MSP 114.4

  Apang madamu ang nahaylo sa buluhaton sang pagkanbas sa pagpamaligya sang mga libro kag mga litrato nga wala nagahambal sang aton pagtoo, kag wala nagahatag sing kapawa sa manugbakal. Napilitan sila sa paghimo sini tungud ang finansyal nga bahin labaw ka makagalanyat sang sadtong nagatanyag sa ila subong nga may mga lisensya. Ini nga mga tawo wala sing pinasahi nga pagtakus para sa ministeryo sang maayong balita. Wala sila nagaangkon sang eksperiensya nga magapatakus sa ila sa buluhaton. Wala sila nagatoon sa pagpas-an sang lolan sang mga kalag kag sa matagadlaw nga mag-angkon sang kaalam sang labing madinaugon nga paagi sa pagdaug sang mga tawo sa kamatooran. Nagadula sila sing tion kag mga kahigayonan.MSP 115.1

  Ini nga mga tawo permi ginatalikdan sang pagsabdong sang Balaan nga Espiritu sang Dios, kag nagabaton sang pat-in sang kalibutanon nga karakter, nalipat kon pila ang utang nila sa Ginoo, nga naghatag sang Iya kabuhi para sa ila. Ginagamit nila ang ila gahum para sa ila kaugalingon nga kadaluk, kag nagapamalibad sa pagpangabudlay sa ulubasan sang Ginoo.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 43. (1902)MSP 115.2

  Indi Magtanyag Sang Pinasahi nga Pahaylo.—Madamu sang mga manugpangabudlay sa palangumhan sang pagkanbas wala nagahimo sing pag-anius. Subong isa ka klase diotay lang ang ila espiritu sang pagkamisyonero sang sa mga manugpangablay sa bisan diin nga denominasyon. Kon ang dalan nahanda na tanan para sa ila, kon makapangayo na sila sing labing mataas nga suhol, niyan handa na sila magsulod sa palangumhan. Madamu sang mga pahaylo ang ginapakilala sa mga kanbaser sa pagdala sing bantugan nga mga libro; dalagku nga mga suhol ang ginatanyag sa ila; kag madamu ang nagabalibad sa pag-obra sa manubo nga suhol sa pagpalapnag sang mga libro nga nagadala sing presente nga kamatooran. Busa ang mga pagpahaylo ginpataas sa pagtimbang sadtong tanyag sang iban nga mga manug-imprinta, kag nga isa ka bunga ang gasto sa pagdala sang aton mga balasahon sa mga tawo daku man; madamu sang aton mga kanbaser makaangkon sang ila kwarta sing mahapus kag nagagasto sini sing bugana.—TESTIMONIES, vol. 5, pp. 403,404. (1885)MSP 115.3

  Ekonumiya kag Pagsikway Sang Kaugalingon.—Daku kuntani ang mapunggan nga gasto sa hotel nga indi gid man kinahanglanon. Ang kawsa sang Dios malapit sa tagipusoon sang mga bayanihan sa sini nga balita nga talagsa lang sila makakaon sa hotel, bisan ang bili biente-sinko sentimos lang ang kada isa. Apang ang mga pamatan-on nga mga lalaki kag mga babayi sa kabilogan wala matudloan sa pag-ekonomiya, kag ang usik nagasunod sa usik bisan diin. Sa iban nga mga panimalay may malaut nga usik nga makasuportar sa iban nga panimalay kon gamiton ang makatarungan nga pag-ekonomiya. Kon, samtang nagabyahe. ang aton pamatanon magtipig sing husto nga pag-isip sang kwarta nga ila gingasto, isa-isa, ang ila mga mata mabuksan sa pagtan-aw kon diin ang mga buho. Samtang indi sila pagtawgon sa paglikaw sang ila mga kaugalingon sa mainit nga mga pagkaon, subong sang ginhimo sang una nga mga manugpangabudlay sang ila pagpanlakatan, makatoon sila sa paghatag sing ila matuud nga mga kinahanglanon sa diotay nga gasto sang sa karon nga ila ginahunahuna nga ginkinahanglan. May mga tawo nga nagapugong sang ila kaugalingon agud sa paghatag sa kawsa sang Dios; niyan kinahanglan ang mga manugpangabudlay sa kawsa sang Dios mag-pugong sang ila kaugalingon paagi sa paghagan-hagan sang ila paggasto kon mahimo. Labing maayo para sa aton mga manugpangabudlay nga magtoon sang maragtas sang mga Waldensian nga mga misyonero kag sa pagsunod sang ila ehemplo sa pag-antus kag pagsikway sang ila kaugalingon.—Testimonies, vol. 5, p. 400. (1885)MSP 116.1

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  Ano ang finasyal nga mga laygay nga ginhatag sa sini nga kapitulo?
  a. “Ang mga kanbaser nagahunahuna nga... __________ kon pabayaron sila __________ sa mga libro nga ila nabaton halin sa imprintahan. Apang ang pagpabayad __________amo lang ang paagi sa pagpadayon sang negosyo.”
  b. “Madamu ang nagagasto sang kwarta sang Ginoo sa walay pulos nga __________ ...sa __________.”
  c. “Wala sing manugpangabudlay nga magdala sang iya buluhaton sa isa ka paagi nga magsulod sia sa __________ Ang batasan sang pagkuha sing kwarta sa tesorero __________ sa wala pa __________, amo...ang isa sang mga puna ni Satanas.”
  d. “Magtipig sing husto nga __________ sang kwarta nga ila gingasto, isa isa...sa pagtan-aw sang
  e. “May mga tawo nga __________ agud sa paghatag sa kawsa sang Dios; niyan kinahanglan ang mga manugpangabudlay sa kawsa sang Dios __________ paagi sa __________ sang ila mga paggasto kon mahimo.”
  MSP 117.1

  2. Ano ang mga resulta sang indi mahinalongon nga finansyal nga pamatasan? Palihog maghatag sing pito.
  1. __________ 2. __________3. __________
  4. __________ 5. __________
  6. __________ 7. __________ .
  MSP 117.2

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents