Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 16 - Ginatuytuyan Sang Espiritu Sang Dios

  Idalum sa Pagpugong Sang Balaan nga Espiritu.—Ang buluhaton sang kanbasing kinahanglan indi magluya. Ang mga ahensya nga ginbutang sa paghimo sini nga buluhaton kinahanglan permi nga maidalum sa pagpugong sang Balaan nga Espiritu sang Dios.—LETTER 82, 1899.MSP 126.1

  Ang tawo nagkinahanglan sang gahum sa gowa kag sa unhan sang iya kaugalingon, sa pagpasag-uli sa iya sa dagway sang Dios, kag sa pagpasangkol sa iya sa pagbuhat sang buluhaton sang Dios; apang wala ini nagahimo sang tawohanon nga ahensya nga di-importante. Ang katawohan nagasandig sa diosnon nga gahum, si Cristo nagapuyo sa tagipusoon paagi sa pagtoo; kag paagi sa pagbuylog sa diosnon, ang gahum sang tawo mahimo nga makasarang sa kaayohan.MSP 126.2

  Sia nga nagtawag sang mga mangingisda sa Galilea sa gihapon nagapanawag sang mga tawo sa Iya serbisyo. Kag handa Sia sa gihapon sa pagpakita sang Iya gahum pinaagi sa aton kaangay man sang una nga mga gintoton-an.—THE DESIRE OF AGES, pp. 296, 297. (1898)MSP 126.3

  Magpangamuyo Para sa Balaan nga Espiritu.—Magpangamuyo kita sing hanuut para sa pagkunsad sang Balaan nga Espiritu subong sang pagpangamuyo sang mga gintoton-an sa Adlaw sang Pentecostes. Kon ginkinahanglan nila sa sadto nga tion, nagkinahanglan pa gid kita sing labi karon. Ang moralidad nga kadulum, kaangay sang kompanyar, nagatabon sa duta. Ang tanan nga paagi sang sala nga mga doktrina, mga patopato, kag sinatanas nga mga pagdaya nagapatalang sa mga hunahuna sang mga tawo. Sa wala sing Espiritu kag gahum sang Dios mangin wala sing pulos ang aton pagpangabudlay sa pagpakilala sang kamatooran.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 158. (1882)MSP 126.4

  Kon sa idalum sang pagtilaw ang pamatan-on nga mga lalaki magpakita nga may matuud sila nga lulan para sa mga kalag, kag mabug-at nga paghandum sa pagluwas sang ila isigkatawo, makita nila ang mga kalag nga maliso. Sa ila pinangabudlayan ang ani para sa Ginoo pagaanihon. Pagowaa sila subong matuud nga mga misyonero sa paghimo sang buluhaton sa pagpalapnag sang mga libro nga may presente nga kamatooran. Samtang sila nagalakat, tuguti ang ila pangamuyo nga magsaka sa Dios para sa dugang nga kapawa kag para sa pagtuytuy sang Iya Espiritu, agud makahibalo sila kon paano maghambal sang pulong sa husto nga panahon. Kon makakita sila sing kahigayoanan sa paghimo sang buluhaton sang kalooy, magpabilin sila nga daw nagapangabudlay para sa suhol. Padumdumon sila nga sa paghimo sini nagabuhat sila sang buluhaton para sa Ginoo.—MANUSCRIPT 75, 1900.MSP 127.1

  Ang Iya Bulig Ginpasiguro.—Ang Dios wala nagasogo sa aton sa pagbuhat sa aton kaugalingon nga kusug sang buluhaton nga yara sa atubangan naton. Nagtigana Sia sing diosnon nga bulig para sa tanan nga mga emerhensya nga sa diin ang aton tawohanon nga mga ginakuhaan indi makatupong. Nagahatag Sia sang Balaan nga Espiritu sa pagbulig sa tagsa ka kabudlayan, sa pagpabakud sang aton paglaum kag pagpasiguro, sa pagpuno sang aton mga hunahuna kag pagtinlo sang aton mga tagipusoon.—Testimonies, vol. 8, p. 19. (1904)MSP 127.2

  Ang mapainubuson, makasarang nga manugpangabudlay nga sa matinumanon nagasabat sa panawag sang Dios makasiguro sa pagbaton sang diosnon nga bulig. Sa pagbatyag sing daku kag balaan sang isa ka responsabilidad isa ini ka pagbayaw sang karakter. Nagatawag ini sa pagbuhat sang mataas pa nga kaalam, kag ang ila mapinadayonon nga paghanas nagapabaskug kag nagaputli sang hunahuna kag tagipusoon. Ang inpluwensya sa iya kaugalingon nga kabuhi, subong man sa kabuhi sang iban, indi maisip.—TESTIMONES, vol. 6, p. 340. (1900)MSP 127.3

  Ang Balaan nga Espiritu Nagaliwat Sang Kahuhi.—Kon ang Espiritu sang Dios maggahum sang tagipusoon, nagaliwat ini sang kabuhi. Ang makasasala nga mga panghunahuna ginasikway, ang malaut nga mga buhat ginabayaan; ang gugma, pagpaubus, kag paghidait nagakuha sang lugar sang kaakig, kahisa, kag kaawayon. Ang kalipay nagakuha sang lugar sang kasubo, kag ang dagway nagapakita sang kapawa sang langit.—THE DESIRE OF AGES, p. 1 73. (1898)MSP 128.1

  Ang Sekreto Sang Kadalag-an.—Si Josue nakabaton sang saad nga ang Dios sa pagkamatuud magapukan sining mga kaaway sang Israel, apang nagpanikasug gid sia nga daw ang kadaugan nasandig sa mga kasoldadosan sang Israel lang. Ginhimo niya ang mahimo sang tawohanon nga kusug, kag niyan nagsinggit sa pagtoo sang diosnon nga bulig. Ang sekreto nga kadalag-an amo ang paghiusa sang diosnon nga gahum sa tawohanon nga pagpaninguha. Yadtong makakuha sing labing daku nga mga resulta amo yadtong nagasalig sing labi sa Kamut sang Makaako.—PATRIARCHS AND PROPHETS, p. 509. (1890MSP 128.2

  Maghawid sa Gahum.—Kinahanglan ang kanbaser magtugyan sang ila kaugalingon sa Balaan nga Espiritu. Paagi sa mapinadayonon nga pangamuyo maghawid sa gahum nga nagahalin sa Dios, nagasalig sa lya sa buhi nga pagtoo. Ang iya daku kag mabungahon nga inpluwensya mangin kaupud sa tagsa ka matuud kag matutum nga manugpangabudlay.MSP 128.3

  Samtang ang Dios nagapakamaayo sang ministro kag sang manugwali sa ilang hanuut nga mga pagpaninguha sa pagbutang sang kamatooran sa atubangan sang mga tawo amo man magapakamaayo Sia sa matutum nga kanbaser.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 340. (1900)MSP 128.4

  Kinahanglan ang pamatan-on kag ang hamtong magtugyan sang ila mga kaugalingon sa Dios, kuhaon ang buluhaton, kag maglakat, nagapangabudlay nga mapainubuson sa idalum sang paggahum sang Balaan nga Espiritu.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 331. (1 900)MSP 128.5

  Kilalaha nga sa tagsa ka tinion makaangkon ikaw sang presensya sang Balaan nga Espiritu; kay sia makabuhat sang isa ka buluhaton nga indi nimo mahimo sa imo nga kaugalingon.—TESTIMONIES TO MINISTERS, p. 310. (1923)MSP 128.6

  Mahimo nga Iya Galamiton.—Ang aton mga libro kinahanglan nga pagadal-on sang matinugyanon nga mga manugpangabudlay, nga magamit sang Balaan nga Espiritu subong Iya mga galamiton. Si Cristo amo ang aton ikasarang, kag aton ipakilala ang kamatooran sa yano nga pagkamapailubon nga nagadala sang iya kaugalingon nga sabor sang kabuhi pa kabuhi.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 319. (1900)MSP 129.1

  Ang Balaan nga Espiritu Nagahatag Sing mga Pulong.—Ang mga tagipusoon indi mapaslawan nga tandugon sang sugilanon sang pagpanubus. Samtang nagatoon ikaw sang pagkamapailubon kag pagkamalolo ni Cristo, makahibalo ikaw kon ano ang ihambal mo sa mga tawo; kay ang Balaan nga Espiritu magasugid sa imo kon ano nga mga pulong ang ihambal mo. Yadtong nagabatyag sang pagkakinahanglan nga ang tagipusoon mangin sa idalum sang paggahum sang Balaan nga Espiritu makasarang sa pagpanggas sang binhi nga magatubo pa kabuhi nga walay katapusan. Amo ini ang buluhaton sang manugwali nga kanbaser.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 325. (1900)MSP 129.2

  Nagatandug Sia Sing mga Tagipusoon.—Ang Ginoong Jesus nagatindug sa kilid sang kanbaser, nagapanglakatan upud sa ila, amo ang pangulo nga manugpangabudlay. Kon kilalahon naton si Cristo nga amo ang Isa nga upud sa aton sa pag-aman sang alagyan, ang Balaan nga Espiritu sa aton kilid magahimo sing pagtandug sa tion gid nga ginkinahanglan ang mga linya.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 40. (1912)MSP 129.3

  Nagahatag Sia Sing Kadalag-an.—Makapasanag lang kita sa katawohan paagi sa gahum sang Dios. Ang mga kanbaser magbantay sang ila kaugalingon nga mga kalag sa buhi nga pagpaangot sa Dios. Magapangabudlay sila nga nagapangamuyo nga ang Dios magbukas sang alagyan, kag mag-aman sang mga tagipusoon sa pagbaton sang balita nga ginapadala Niya sa ila. Indi ang abilidad sang ahente ukon manugpangabudlay, apang ang Espiritu sang Dios nga nagagiho sa tagipusoon ang magahatag sing kadalag-an.—MANUSCRIPT 31, 1890.MSP 129.4

  Malapit sa Pagbulig sa Tion Sang Kinahanglan.—Sa tanan nga nagalambut sa pagbatyag sang nagagiya nga kamut sang Dios, ang panahon sang labing daku nga kapaslawan amo ang panahon nga ang diosnon nga bulig pinakalapit. Magabalikid sila nga may pagpasalamat sa labing madulum nga takna sang ila dalan.... Sa tagsa ka pagsulay kag pagtilaw pagaagubayon sila nga may labing mabakud nga pagtoo kag bugana nga eksperiensya.—THE DESIRE OF AGES, p. 528. (1898)MSP 129.5

  “Tanan nga Gahum” Yara.—Yadtong yara sa kadudulman sang sayup ginbakal sang dugo ni Cristo. Sila ang bunga sang Iya pagantus, kag sila pagapangabudlayan. Dapat makahibalo ang mga kanbaser nga para sa kauswagan sang ginharian ni Cristo ang ila ginapangabudlayan. Pagatudloan Niya sila samtang nagpadayon sila sa gintudlo sang Dios sa ila nga pagaobrahan, sa pagpaandam sang kalibutan sa madali nga pag-abut sang paghukom. Inupdan sang gahum sang pagpamilit, ang gahum sang pangamuyo, ang gahum sang gugma sang Dios, ang buluhaton sang manugwali, indi, nga mangin wala sing bunga. Hunahunaa ang kabalaka sang Amay kag sang Anak sa sini nga buluhaton. Samtang ang Amay nagahigugma sa Anak, sa amo man ang Anak nagahigugma sadtong Iya—sadtong nagapangabudlay kaangay sang Iya pagpangabudlay sa pagluwas sang nagakawala nga mga kalag. Wala sing may magbatyag nga wala sila sing gahum; kay si Cristo nagahambal, “Ang bug-os nga pagbulut-an sa langit kag sa duta natugyan sa akon.” Nagsaad Sia nga ihatag Niya ini nga gahum sa Iya mga manugpangabudlay. Ang Iya gahum mangin ila gahum. Kinahanglan ipaangot nila ang ila mga kalag sa Dios. Si Cristo nagahandum nga ang tanan magpangalipay sang kamanggaran sang Iya bugay, nga labaw sa tanan nga pag-isip. Wala ini sing dolonan, wala nagakaubos. Ini aton paagi sa walay katapusan nga panaad, kon kita mangin manugpangabudlay upud sa Dios. Ini mangin aton kon maghiusa kita upud sa Iya sa pagdala sing madamu nga mga anak nga mga lalaki kag anak nga mga babayi sa Dios.—REVIEW AND HERALD, June 2, 1903.MSP 130.1

  Itugyan sing bug-os ang inyo mga kaugalingon sa buluhaton sang Dios. Sia ang inyo kusug, kag Sia mangin sa inyo too nga kamut. nagabulig sa inyo sa pagpadayon sang Iya maloloy-on nga dibuho.— TESTIMONIES, vol. 9, p. 41. (1909)MSP 130.2

  Ang Dios magabaton sang tinagipusoon nga serbisyo, kag Sia sa Iyang kaugalingon magahimuno sang mga kakulangan.—THE MINISTRY OF HEALING, p. 150. (1905)MSP 130.3

  Indi Matakus nga mga Resulta Mangin Posible—Sa tagsatagsa nga nagatanyag sang iya kaugalingon sa Ginoo para sa pag-alagad, wala sing ginahawiran, ginahatagan sing gahum para sa paglambut sang indi matakus nga mga resulta.—Testimonies, vol. 7, p. 30. (1902) MSP 131.1

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ang kinahanglanon sang tawo?
  a. “Ang tawo nagkinahanglan sang gahum __________ sang iya kaugalingon, sa sa iya sa dagway sang Dios, kag sa iya sa pagbuhat sang buluhaton sang Dios.”
  b. “Kon wala ang Espiritu kag gahum sang Dios mangin __________ ang aton __________ sa pagpakilala sang __________ ”
  MSP 131.2

  2. Ano ang himoon sang Balaan nga Espirtu kon ang mga LE mahimo nga “lya mga galamiton”?
  a. “Makahibalo ikaw kon ano ang ihambal mo sa mga tawo; kay ang Balaan nga Espiritu maga __________ sa imo kon ano nga mga pulong ang ihambal mo.”
  b. “Ang Balaan nga Espiritu sa aton kilid magahimo sing __________ sa tion gid nga ginkinahanglan ang mga linya.”
  c. “Indi ang __________ sang ahente ukon manugpanga-budlay, apang ang Espiritu sang Dios nga nagagiho sa ang magahatag sing matuud nga kadalag-an.”
  d. “Ang panahon sang labing daku nga __________ amo ang panahon diin ang diosnon nga bulig ang pinakalapit.”
  MSP 131.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents