Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 17 - Ginaupdan Sang mga Manugtunda

  Pagministeryo Sang Balaan nga mga Manugtunda.—Kinahanglan naton hangpon sing labing maayo sang sa aton ginabuhat ang katuyoan sang mga manugtunda. Maayo nga panumdumon nga ang kada matuud nga anak sang Dios may kooperasyon sang langitnon nga mga tinuga. Ang indi makita nga mga kasoldadosan sang kapawa kag gahum nagatamud sa maloloy-on kag malolo nga mga nagatoo kag nagaangkon sang mga saad sang Dios. Ang mga Querubin kag serafin, ang mga makusug nga mga manugtunda, nagatindug sa too nga kamut sang Dios, “Ang tanan nga manug-alagad nga espiritu ginpadala sa pag-alagad sa ila nga magaagum sang kaluwasan.“—THE ACTS OF THE APOSTLES, p. 154. (1911)MSP 132.1

  Linibo Sang mga Manugtunda.—Sa pagpangabudlay para sa nagakawala nga mga kalag may kaupud kamo nga mga manugtunda. Linibo ka linibo, kag linaksa ka linaksa ka mga manugtunda ang nagahulat sa pagbuylog sa mga miyembro sang aton mga iglesia sa pagpahat sang kapawa nga ginhatag sa kadamuan, agud nga ang katawohan mahanda para sa pagkari ni Cristo.— TESTIMONIES, vol. 9, p. 129. (1909)MSP 132.2

  Malapit Sila Permi.—Yadtong nagapangabudlay para sa kaayohan sang iban nagapangabudlay sa paghiusa sa langitnon nga mga manugtunda. Kaupud nila sila permi, ang ila walay untat nga pagministeryo. Ang mga manugtunda sang kapawa kag gahum permi malapit sa pag-apin, sa paglipay, sa pag-ayo, sa pagtudlo, sa pagpabuhi. Ang labing mataas nga edukasyon, ang labing matuud nga kultura, kag ang labing mataas nga pang-alagad nga posible sa tawohanon nga mga tinuga sini nga kalibutan mangin ila.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 307, 308. (1900)MSP 132.3

  Ginpadala sa Pagbulig sa Aton.—Daw wala sing labaw ka makalolooy, apang labaw nga indi malutos, sang sa kalag nga nagabatyag sang iya pagkawalay mahimo kag nagasalig sing bugos sa mga kaayohan sang Manluluwas. Ang Dios magapadala sang tagsa ka manugtunda sa langit sa pagbulig sini nga isa, sa baylo nga tugutan sia nga madaug.—TESTIMONIES, vol. 7, p. 1 7. (1902)MSP 133.1

  Ang aton mga kanbaser ginmarkahan sang kadaugan. Kag ngaa nga indi? Ang langitnon nga mga manugtunda nagapangabudlay upud sa ila. Ginatus sadtong nagatoo sa kamatooran, kon magpaubus sila sang ila mga tagipusoon, magahimo sing maayo nga buluhaton, sa pag-upud sang langitnon nga mga manugtunda. Gamiton sang Dios yadtong nagapaubus sang ila tagipusoon sa atubangan Niya, kag magbalaan sang ila mga kaugalingon sa pagtoo kag pagkamapainubuson, magasunod sang ehemplo sang Daku nga Manunudlo, kag maghambal sang mga pulong nga magapahayag sadtong wala sa aton pagtoo. Magpangabudlay kita sing mapailubon kag sing matutum, subong mga alagad sang Ginoo, nga nagabukas sang Kasulatan sa iban.—LETTER 102, 1910.MSP 133.2

  Mga Manugtunda Naghatag Sing mga Pulong.—Daku nga responsabilidad ang nagatongtong sa kanbaser. Magakadto sia sa iya buluhaton nga handa sa pagpahayag sang Kasulatan. Kon ibutang niya ang iya pagsalig sa Ginoo samtang nagabyahe sia sa isa ka lugar pakadto sa isa, ang mga manugtunda sang Dios magalibot sa iya, nagahatag sa iya sing mga pulong nga ihambal nga magadala sing kapawa kag paglaum kag kaisug sa madamu nga mga kalag.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 314. (1900)MSP 133.3

  Nagakadto Sila sa Pagpahumok Sang mga Tagipusoon.—Ang Dios magatandug sadtong ila mga tagipusoon nga bukas sa kamatooran, kag nagahandum nga pagatuytuyan. Magasiling Sia sa Iya tawohanon nga ahente, “Hambal ka sini sa iya ukon sadto sa iya sang gugma ni Jesus.” Indi madugay nga ang ngalan ni Jesus ginmitlang sa gugma kag kalolo sang mga manugtunda sang Dios magapalapit, sa pagpahumok kag pagtandug sang tagipusoon.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 37. (1902)MSP 133.4

  Nagahatag Sila Sang Pagtudlo.—Ang kada kanbaser may positibo kag permi nagakinahanglan sang pagpang-alagad sang manugtunda; kay may importante sia nga buluhaton nga pagahimoon, isa ka buluhaton nga indi niya mahimo sa iyang kaugalingon nga kusug. Yadtong matawo liwan, nga handa nga giyahan sang Balaan nga Espiritu, nagahimo sa paagi ni Cristo sadtong ila mahimo, yadtong nagapangabudlay nga daw makita nila ang langitnon nga uniberso nga nagabantay sa ila, pagaupdan kag tudloan sang balaan nga mga manugtunda, nga magauna sa ila sa mga puloy-an sang mga tawo, nagaaman sang alagyan para sa ila. Ini nga bulig labaw sa tanan nga mga kaayohan nga mahatag sang gastoso nga mga tinukod.MSP 134.1

  Nagahatag Sila sing Kadaugan.—Kon makahangup na ang mga tawo sang panahon nga aton ginapuy-an, magapangabudlay sila nga daw ginatulok sang langit. Ang mga kanbaser magadala sadtong mga libro nga nagahatag sing kapawa kag kusug sa kalag. Magainum sia sa espi-itu sadto nga mga libro kag magabutang sang iya bug-os nga kalag sa buluhaton sa pagpakilala sa ila sa katawohan. Ang iya kusug, ang iya kaisug, iya kadaugan, magadepende kon ano ka bugos ang kamatooran nga ginpakilala sa mga libro nga gin-impon sa iya kaugalingon nga eksperiensya kag nagtubo sa iya karakter. Kon ang iya kaugalingon nga kabuhi naporma na, makapadayon sia, sa pagrepresentar sa iban sang balaan nga kamatooran nga iya ginadala. Napuno sang Espiritu sang Dios makaambit sia sing isa ka madalum, rnabuganaon nga eksperiensya, kag ang langitnon nga mga manugtunda magahatag sa iya sing kadalag-an sa buluhaton.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 319, 320. (1900)MSP 134.2

  Si Jesus kag ang balaan nga mga manugtunda magahatag sing kadalag-an sa mga pagpaninguha sang maalam, mahinadlukon sa Dios nga mga tawo nga nagagamit sang ila bug-os nga gahum sa pagluwas sang mga kalag. Sa malinong, mahusay, upud ang tagipusoon nga nagaawas sang gugma, papangitaa sila sa pagdaug sang mga hunahuna nga magpangusisa sang kamatooran, nagabuylog sa mga pagbasa sang Biblia kon makahimo sila. Sa paghimo sini magapanggas sila sang binhi sang kamatooran sa kilid sang mga katubigan, nagapakita sang pagdayaw sa Iya nga nagtawag sa ila sa paggowa sa kadudulman pakadto sa Iyang makatilingala nga kapawa. Yadtong nagahimo sini nga buluhaton sa matarung nga mga motibo nagabuhat sang importante nga buluhaton sang pagpang-alagad. Indi sila magpakita sing maluya, wala pagtapat nga karakter. Ang ila mga painoino nagalapad, ang ila mga pagginawi sing labi nagapino. Indi sila magbutang sing dolonan sa ila mga kauswagan, apang sa matag-adlaw makasarang sa paghimo sing maayo nga buluhaton.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 403. (1885)MSP 134.3

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ang ginsaad nahanungud sa pagpang-alagad sang mga manugtunda?
  a. “Maayo nga panumdumon nga ang kada __________ sang Dios may __________ sang langitnon nga mga tinuga.”
  b. “Ang aton mga kanbaser ginmarkahan sang __________. Kag ngaa indi? Ang mga __________ nagapangabudlay upud sa ila.
  MSP 135.1

  2. Ano sing pinasahe ang ginapabuhat sa langitnon nga mga manugtunda?
  a. K ____________________
  b. P __________, p __________, p __________, P __________, P _______.
  c. “Nagahatag sa iya sing __________ nga __________ nga magadala sing kapawa kag paglaum kag kaisug sa mga kalag.”
  d. “Ang mga manugtunda sang Dios magapalapit, sa __________ kag sa __________ sang tagipusoon.”
  e. Nga magauna sa ila sa mga __________sang mga tawo, __________ sang __________ para sa ila.”
  f. “Ang Langitnon nga mga manugtunda magahatag sa iya sing __________ sa buluhaton.”
  MSP 135.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents