Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 18 - Bulig sa Tagsa ka Kabudlayan

  Linibo ka mga Paagi.—Ang aton langitnon nga Amay may mga linibo ka mga paagi sa pagsakdag sa aton nga wala naton nahibaloan. Yadtong nagabaton sang isa ka prinsipyo sa paghimo sang serbisyo sang Dios nga labing mataas, makakita sing mga kabudlayan nga mahanaw, kag isa ka matawhay nga dalanon sa atubangan sang ila mga tiil.—The Ministry of Healing, p. 481. (1905)MSP 136.1

  Mga Resulta Wala Ginatakus Sang Dayag nga Kadalag-an.—Kinahanglan nga magmaminatud-on kita, hanuut nga mga Cristohanon, nagabuhat sing matutum sang mga katungdaan nga ginabutang sa aton mga kamut, nagatulok sa kay Jesus, ang Pamuno kag Manugtapus sang aton pagtoo. Ang aton balus wala nagadepende sa aton makita nga kadalag-an, apang sa espiritu nga sa diin ang aton buluhaton ginahimo. Subong mga kanbaser ukon mga manugwali, ayhan indi kamo makaangkon sang kadalag-an nga inyo ginapangamuyo, apang dumduma nga indi ninyo mahibaloan kag indi matakus ang bunga sang matutum nga pagpaninguha.— MANUSCRIPT 20, 1905.MSP 136.2

  Indi Kinahanglan nga Magkaluya.—Kon may mapinadayonon nga pagsalig sa Dios, mapinadayonon nga paghanas sang pagsikway sa kaugalingon, ang mga manugpangabulday indi malunod sa pagkaluya. Indi sila mabalaka. Magadumdum sila nga sa tagsa ka duug may mga kalag nga ginkinahanglan sang Ginoo, kag nga ginapangita sang yawa, agud iya gapuson sa kahiolipnan sang sala, nga nagpalingoglingog sa kasogoan sang Dios.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 22, 23. (1902)MSP 136.3

  Ang Kadaugan Pagaihatag.—Ang kanbaser indi kinahanglan nga magluya kon gintawag sia sa pagsugata sang mga kabudlayan sa iya buluhaton; magpangabudlay sia sa pagtoo, kag ang kadalag-an pagaihatag. “Kay kita indi nagapakig-away batok sa unud kag dugo, kondi batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga manugdumala sang kalibutan sining kadudulman karon.” Kon ang libro ipakilala nga magapadayag sang sayup, si Satanas malapit sa kilid sang isa nga ginatanyagan, kag nagasugyot sang mga rason ngaa indi ini pagbatonon. Apang ang diosnon nga ahensya nagapangabudlay sa pag-inpluwensya sang mga hunahuna pabor sa kapawa. Ang nagapang-alagad nga mga manugtunda magabalabag sang gahum ni Satanas. Kag paagi sa inpluwensya sang Balaan nga Espiritu ang kamatooran mabaton sang hunahuna kag tagipusoon, kag may kabalhinan nga gahum ini sa karakter.—MANUSCRIPT 31,1890.MSP 137.1

  Magtulok sa Langit sa Pagtoo.—Himoa ang pulong ni Cristo nga imo kasigurohan. Wala bala Sia nag-agda sa imo sa pagpalapit sa lya? Indi pagtuguti ang imo kaugalingon sa paghambal nga walay paglaum, maluya nga paagi. Kon himoon mo ini, daku ang imo mawala. Paagi sa pagtulok sa mga dagway, kag magreklamo kon ang mga kabudlayan kag kalisud mag-abut, nagahatag ikaw sing ebidensya sang isa ka masakiton, maluya nga pagtoo. Maghambal kag magbuhat nga daw ang imo pagtoo indi malabawan. Ang Ginoo manggaranon sa pagkabutang; tag-iya Sia sang kalibutan. Magtulok sa langit nga may pagtoo. Magtulok sa lya nga may kapawa kag gahum kag ikasangkol.—CHRIST’S OBJECT LESSONS, pp. 146, 147. (1900)MSP 137.2

  Magtoo sa Saad Sang Dios.—Yadtong nagapangabudlay para sa Dios makasugata sang pagkaluya, apang ang saad permi ila: “Yari karon, ako kaupud ninyo sa gihapon, tubtub sa katapusan sang katuigan.” Mateo 28:20. Ang Dios magahatag sing labing makatilingala nga eksperiensya sa sadtong magasiling: “Nagatoo ako sa Imo saad; indi ako mapaslawan bisan magluya.”—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 335, 336. (1900)MSP 137.3

  Ang Manluluwas Magapadala Sing Bulig.—Ang hamili nga Manluluwas magapadala sing bulig sa tion nga ginkinahanglan ta gid. Ang dalan pa langit ginatugyan paagi sa Iya mga tikang. Ang tagsa ka tunok nga nagapilas sang aton mga tiil nagpilas sang Iya. Ang tagsa ka krus nga gintawag kita sa pagpas-an, ginpas-an Niya sa unhan ta. Ang Ginoo nagatugot sang mga kasuayon, sa pag-aman sang kalag para sa paghidait.—THE GREAT CONTROVERSY, p. 633. (1888)MSP 137.4

  Nagapabaskug Sia Sang Nabudlayan.—Wala sing panghak.ov nga maginhawa, wala sing kasakit nga mabatyagan, wala sing kasuluban nga nagatuslok sa kalag, apang ang pinitik nagakurug sa tagipusoon sang Amay.... Ang Dios nagaduko halin sa Iya trono sa pagpamati sang singgit sang ginapigus. Sa tagsa ka maminatud-on nga pangamuyo nagasabat Sia, “Yari ako.” Ginabatak Niya ang ginapigus kag ginadaugdaug. Sa tanan naton nga mga kasakitan ginasakit Sia. Sa tagsa ka pagsulay kag tagsa ka pagtilaw ang Anghel sang Iya presensya malapit sa pagluwas.—The Desire of Ages, p. 356. (1898)MSP 138.1

  Katalagman Sang Pang-alag-ag kag Pangduhaduha.—Sang ang manalagna [Jonas] naghunahuna sang mga kabudlayan kag larawan sang mga indi mahimo sa sini nga sogo, nasulay sia sa pagpamangkut sang kaalam sang panawag.... Samtang nagpang-alag-ag sia, sa gihapon nagaduhaduha, gindaug sia ni Satanas sang pagkaluya.... Sa sogo nga ginhatag sa iya, si Jonas gintugyanan sang mabug-at nga responsabilidad; apang Sia nga nagsogo sa iya sa paglakat nakasarng sa pagtatap sang Iya alagad kag naghatag sa iya sing kadaugan.—PROPHETS AND KINGS, p. 266. (1916)MSP 138.2

  Indi Magluya ang Kaisug.—Indi gid pagtuguti nga ang imo kaisug magluya. Indi ka gid maghambal sang pagpangduhaduha tungud kay ang mga talan awon batok sa imo. Samtang nagapangabudlay ikaw sa Agalon mabatyagan nimo ang kabug-at sang pagkinahanglan sang kwarta, apang ang Ginoo makabati kag magasabat sang imo mga pakilooy sang bulig. Ini amo ang imo mangin halambalanon: “Kay ang Ginoong Dios magatabang sa akon; busa wala ako mahangawa; busa ginpalig-on ko ang akon nawung subong sang santikan, kag nakahibalo ako nga indi ako pagpakahuv-an.” Isaias 50:7.—TESTIMONIES, vol. 7, p. 244. (1902)MSP 138.3

  Magmalaumon kita kag magmaisug. Ang kasulub-an sa serbisyo sang Dios sala kag indi makatarunganon. Nakahibalo Sia sang tagsa naton ka kinahanglan. May gahum Sia sa tanan. Makahatag Sia sa Iya mga alagad sang takus nga ikasarang nga ginapangayo sang ila kinahanglan.—TESTIMONIES, vol. 8, p. 38, (1904)MSP 138.4

  Magmabakud ka kag maghambal sang paglaum. Itulud ang imo alagyan sa mga balabag. Yara ka sa espirituhanon nga kabamiento kay Jesu-Cristo. Ang pulong amo ang imo kasigurohan. Palapiti ang imo Manluluwas upud ang bug-os nga pagsalig sang buhi nga pagtoo, nagabuylog sang imo mga kamut sa Iya. Lakat bisan diin Sia magtuytuy sang dalan. Bisan ano ang isiling Niya sa imo, himoa. Magatudlo Sia sa imo subong ka mapasinugtanon sa Iya pagtudlo sa iban.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 462. (1900)MSP 139.1

  Maghanas Sang Pagtoo ni Caleb.—Ang pagtoo ni Caleb sa Dios amo ang naghatag sa iya sing kaisug; nga nagkuha sang iya kahadluk sa tawo, bisan sa dalagku nga mga higante, ang mga kabataan nga mga lalaki ni Anak, kag nagpasangkol sa iya sa pagtindug sing mabakud kag sa walay dugaduga sa pag-apin sang katarungan. Halin sa amo man nga ginbayaw nga pamuno, ang makusog nga Heneral sang kasoldadosan sang langit, ang tagsa ka matuud nga soldado sang krus ni Cristo kinahanglan magbaton sang kusug kag kaisug sa pagdaug sang mga pamalabag nga daw permi indi-masarangan.... Nagkinahanglan kita sang mga Caleb subong...nga upud ang mga maisugon nga mga pulong nga magahimo sang isa ka makabalaskug nga balita pabor sa madali nga pagbuhat.—Testimonies, vol. 5, pp. 378-383. (1885)MSP 139.2

  Magpangabudlay nga may Determinasyon.—Yadtong yara sa serbisyo sang Dios dapat magpakita sing kabuhi kag determinasyon sa buluhaton sang pagpangdaug sang mga kalag. Dumduma nga may yara nga magakawala luwas kon kita nga mga galamiton sang Dios magpangabudlay upud ang determinasyon nga indi mapukan bisan magluya. Ang trono sang bugay amo ang aton mapinadayonon nga dalangpan.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 418. (1900)MSP 139.3

  Atubanga ang mga Kabudlayan nga Maisugon.—Ang mga kabudlayan magaabut nga magatilaw sang imo pagtoo kag pailub. Atubanga sila sing maisugon. Magtulok sa masanag nga bahin. Kon ang buluhaton malantang, siguroha nga ini indi imo sala, kag niyan magpadayon, nga nagapangalipay sa Ginoo.—TESTIMONIES, vol. 7, p. 244. (1902)MSP 139.4

  Mga Pagtilaw Nagkahulugan nga Kaayohan.—Apang kon ang kasisit-an mag-abut sa aton, pila sa aton ang kaangay kay Jacob! Ginahunahuna naton ini nga kamut sang kaaway; kag sa kadulum nagapakigdumog kita nga daw bulag tubtub maubus ang aton kusug, kag indi kita makakita sing kahupayan ukon kaluwasan.... Nagkinahanglan man kita sa pagtoon nga ang mga pagtilaw nagkahulugan sing kaayohan, kag indi pagtamaya ang disiplina sang Ginoo, ukon mapunaw kon silotan ka Niya.—THOUGHTS FROM THE MOUNT OF BLESSING, p. 25. (1896)MSP 140.1

  Ang Ginoong Jesus Aton Ikasarang.—Mga manugpangabudlay para kay Cristo indi gid maghunahuna, diotay ang ihambal, sang kapaslawan sa ila buluhaton. Ang Ginoong Jesus amo ang aton ikasarang sa tanan nga mga butang; ang lya Espiritu amo ang aton inspirasyon; kag sang aton ibutang ang aton mga kaugalingon sa lya mga kamut, nga mangin alagyan sang kapawa, ang paagi sang aton paghimo sing maayo indi gid maubus. Magakuha kita halin sa lyang kabug-osan, kag magbaton sina nga bugay nga wala sing dolonan.—GOSPEL WORKERS, p. 19. (1915)MSP 140.2

  Magpaabut Sang Dalagku nga mga Butang.—Indi ang abilidad nga subong ginahuptan mo, ukon magaabut, nga magahatag sa imo sing kadalag-an. Kondi yadtong kon ano ang mahimo sang Ginoo sa imo. Nagkinahanglan kita sing diotay nga pagsalig sa kon ano ang mahimo sang tawo, kag daku nga pagsalig sa kon ano ang mahimo sang Dios sa kada nagatoo nga kalag. Nagahandum Sia nga malambut mo Sia sa pagtoo. Nagahandum Sia nga magapaabut ikaw sing dalagku nga mga butang halin sa lya. Nagahandum Sia sa paghatag sa imo sing paghangup sa umalagi subong man sa espirituhanon nga mga butang. Makatalum Sia sang ihibalo. Makahatag Sia sing paghalong kag ikasarang. Ibutang ang imo mga talento sa buluhaton, magpangabay sa Dios sang kaalam, kag ini ihatag sa imo.—CHRIST’S OBJECT LESSONS, p. 146. (1900)MSP 140.3

  Tanan nga mga Kabudlayan Makuha.—Kon pangitaon mo ang Ginoo kag magliso kada adlaw; kon ikaw sa imong kaugalingon nga espirituhanon nga pagpili mahilway kag magmalipayon sa Dios; kon upud ang malipayon nga tagipusoon sa lya maloloy-on nga tawag, magpalapit ka nga nagapas-an sang kota ni Cristo—ang kota sang pagkamatinumanon kag serbisyo—ang tanan nimo nga mga pagkumud maghipus, ang tanan nimo nga mga kabudlayan makuha, ang tanan nga makalibog nga mga problema nga subong nagaatubang sa imo malubad.—THOUGHTS FROM THE MOUNT OF BLESSING, p. 150. (1896)MSP 140.4

  Paagi sa labing makatilingala nga mga paghimo sang diosnon nga probidensya, ang mga bukid sang kabudlayan makuha kag ihaboy sa kadagatan.—TESTIMONIES, vol. 9, p. 96. (1909)MSP 141.1

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ang duha ka mga saad sa LE?
  a. “Ang aton langitnon nga Amay may __________ ka mga paagi sa sa aton nga waia naton mahibaloan.Yadtong nagabaton sang isa ka prinsipyo sa paghimo sang sang Dios nga labing mataas makakita sing mga __________ nga mahanaw, kag isa ka matawhay nga dalanon sa atubangan sang ila mga tiil.”
  b. “Ang kanbaser indi kinahanglan magluya kon gintawag sia sa pagsugata sang __________ sa iya buluhaton; papangabudlaya sia sa pagtoo kag ang __________ pagaihatag.”
  MSP 141.2

  2. Ano ang duha ka mga sabat?
  a. ” __________ kag __________ nga daw ang imo pagtoo __________ .
  Ang Ginoo manggaranon sa pagkabutang; Iya ang kalibutan. Magtulok sa __________ nga may pagtoo.”
  b. “Nagkinahanglan kita sing diotay nga sa __________ kon ano ang mahimo sang tawo, kag daku nga __________ kon ano ang mahimo sang Dios... Nagahandum Sia sa imo sa pagpaabut sang __________ halin sa Iya.”
  MSP 141.3

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents