Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 19 - Mga Libro nga Nagahatag Sing Balita

  Ipahibalo ang Balita Sang Ikatlo nga Manugtunda.—Ang Ginoo nagatawag sang mga manugpangabudlay sa pagsulod sa palangumhan sang kanbasing agud ang mga libro nga may kapawa sang presente nga kamatooran mapalapnag. Ang mga tawo sa kalibutan kinahanglan maghibalo nga ang mga talandaan sang mga panahon nagakalatuman. Dal-a sa ila ang mga libro nga magapaathag sa ila....MSP 145.1

  Yadtong dugay na sa kamatooran nagakatulog. Kinahanglan sila pakabalaanon sang Balaan nga Espiritu. Ang balita sang ikatlo nga manugtunda pagaipahibalo nga may mabaskug nga tingug. Mga makalilisang nga mga isyu yara sa aton atubangan. Wala kita sing panahon nga pagausikan. Ang Dios wala magtugut nga tugutan naton ang mga gagmay nga mga butang sa pagtabon sang kapawa nga igahatag sa kalibutan.MSP 145.2

  Ang pagpaandam nga balita pagadal-on sa bug-os nga mga bahin sang kalibutan. Ang aton mga libro pagaimprinta sa madamu kag nagkalainlain nga mga hinambalan. Upud sini nga mga libro, ang mapainaubuson, matutum nga mga tawo magalakat subong mga LE. nagadala sang kamatooran sa madamu nga wala masanagi.—MANUSCRIPT 76, 1901.MSP 145.3

  Isa ka Tuhoy nga Katuyoan.—Nagasakit ang akon tagipusoon sa pagtan-aw sadtong salimpapaw nga nagatulok kuno sa Manluluwas nga nagahatag sang ila panahon kag mga talento sa pagpalapnag sang mga libro nga wala sing unud nahanungud sang pinasahi nga mga kamatooran para sa sini nga tion—mga libro sang mga pagsugid, mga libro sang bayograpiya, mga libro sang mga teoriya sang mga tawo kag mga pagbantabanta. Ang kalibutan puno sini nga mga libro; bisan diin lang; apang paano ang mga sumulunod ni Cristo makapasakup sa sining witiwiti nga buluhaton, kon may pagsinggit nga nagkinahanglan sang kamatooran sang Dios sa bisan diin? Indi naton katuyoan sa pagpalapnag sini nga mga buluhaton. May mga linibo nga iban sa paghimo sini, nga wala sing bastante nga ihibalo sang bisan ano nga maayo. May tuhoy kita nga katuyoan, kag indi kita magtalikod halin sa iya pakadto sa iban. Ang mga katawohan kag mga pamaagi indi paggamiton sa pagdala sa atubangan sang mga katawohan, mga libro nga wala sing labot sa presente nga kamatooran.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 51. (1902)MSP 145.4

  ______________________________________

  Pabaskugon ta sila sa paglapta sang mga libro nga nagahambal sang mga suheto sang BibliaMSP 146.1

  ______________________________________

  Luwas kon ang paghalong himoon, ang balaligyaan magabaha sang mga libro nga baratohon, kag ang mga tawo indi makaagum sang kapawa kag kamatooran nga ginkinahanglan sa pag-aman sang dalan sang Ginoo.—LETTER 43, 1899.MSP 146.2

  Magkaput Sang mga Libro nga Magdala Sing Kapawa sa Kalag.—Kinahanglan ang mga kanbaser magkaput sang mga libro nga nagadala sing kapawa kag kusug sa kalag, kag painoma sila sa espiritu sini nga mga libro. Ipabutang sa ila ang ila bug-os nga kalag sa buluhaton sa pagpakilala sini nga mga libro sa katawohan. Kon mapuno sila sang Espiritu sang Dios, ang langitnon nga mga manugtunda magahatag sa ila sing kadalag-an sa ila buluhaton, kag makaangkon sila sing madalum, bugana nga esksperiensya—LETTER 75, 1900.MSP 146.3

  Itudlo ang mga Pagpamatuud Sang Aton Pagtoo.—Ang aton mga manugpangabudlay pagapabaskugon sa paghatag sang ila una nga kabalaka sa mga libro nga nagadala sang mga pagpamatuud sang aton pagtoo--mga libro nga nagatudlo sang mga doktrina sang Biblia kag nga magaaman sang isa ka katawohan sa pagtindug sa mga panahon sang pagtilaw nga yara sa atubangan ta. Magdala sang isa ka katawohan sa kasanagan sang kamatooran paagi sa mapinangamuyoon nga pagpangabudlay sa pagtudlo sang Biblia, kag paagi sa maalamon nga paggamit sang aton mga balasahon, tudloan ta sila nga mangin manugpangabudlay sa pulong kag sa doktrina. Kinahanglan pabaskugon ta sila sa paglapta sang mga libro nga nagahambal sang mga suheto sang Biblia—mga libro sang mga pagtudlo nga magaaman sang isa ka katawohan sa pagtindug, ang ila mga hawak ginbugkusan sang kamatooran kag ang ila mga suga nagasiga.—TESTIMONIES, vol. 9, p. 61. (1 909)MSP 146.4

  May Unud Sang Presente nga Kamatooran.—Ang mga kanbaser pagapabaskugon sa pagkaput sini nga buluhaton, indi sa pagkanbas sang mga libro sang sugilanon, apang sa pagdala sa atubangan sang kalibutan sang mga libro nga may kamatooran nga kinahanglan para sa sini nga panahon.—Testimonies, vol. 6, p. 315. (1900)MSP 147.1

  lhatag ang Pagtilaw nga Kamatooran.—Ang dalagku nga mga libro...may presente nga kamatooran para sa sini nga tion— kamatooran nga ipahibalo sa tanan nga mga bahin sang kalibutan. Ang aton mga kanbaser magapalapnag sang mga libro nga nagahatag sing tuhoy nga pagtudlo nahanungud sang pagtilaw nga mga balita nga magaaman sang isa ka katawohan nga magatindug sa plataporma sang walay katapusan nga kamatooran, nagakaput sang hayahay nga may sulat, “Ang mga Sogo sang Dios, kag ang pagtoo ni Jesus.”MSP 147.2

  Gintudloan ako nga ang buluhaton sa pagkanbas pagabuhion. Ang aton gagmay nga mga libro, upud ang aton mga pampleta kag mga peryodiko, makahimo kag pagagamiton sa kaangtanan sang aton dalagku nga mga libro.—MANUSCRIPT 136, 1903MSP 147.3

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano nga pulong nga makahatag kahulugan sa balita nga yara sa aton mga libro?
  a. “Ang __________ nga balita pagadal-on sa tanan nga bahin sang kalibutan.”
  b. Ang aton mga kanbaser magapalapnag sang mga libro nga nagahatag sing tuhoy nga pagtudlo nahanungud sang __________ nga mga balita nga magaaman sang isa ka katawohan....”
  MSP 147.4

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents