Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 20 - Ang Aton Dalagku nga mga Libro Sang Mensahe

  Mga Libro nga Nagapakita Sing Kapawa sa Paglapas ni Satanas.—Ang sogo ginhatag sa akon nga ang importante nga mga libro nga may kapawa nga ginhatag sang Dios nahanungud sang paglapas ni Satanas sa langit pagahatagan sing malapad nga pagpalapnag subong; kay paagi sa ila ang kamatooran magalambut sing madamu nga mga panghunahuna. Ang Mga Patriarka kag mga Manalagna, Daniel kag ang Bugna, kag Ang Dakung Pagsumpunganay ginakinahanglan subong sang sa una. Kinahanglan sila palapnagon kay ang mga kamatooran nga ila ginapaathag magabukas sang madamu nga mga bulag nga mga mata.... Madamu sang aton mga katawohan ang nabulag sa pagkaimportante sang amo gid nga mga libro nga ginkinahanglan sing labi. Kon ang paghalong kag kasangkol kuntani ginpakita sa pagpamaligya sini nga mga libro, ang hinulaghulag sa kasogoan sang Domingo wala kuntani kon diin man ini sa karon nga adlaw.—REVIEW AND HERALD, Feb. 16, 1905.MSP 148.1

  Sa Handum sang Kapanahonan, Mga Patriarka kag mga Manalagna, Ang Dakung Pagsumpunganay, kag sa Daniel kag ang Bugna, may hamili nga mga sogo. Ini nga mga libro dapat gid tamdon nga may pinasahe ka importante, kag ang tagsa ka pagpaninguha himoon agud makaabut sila sa mga katawohan.—LETTER 229, 1903.MSP 148.2

  Ang kapawa nga ginhatag amo nga ang Thoughts on Daniel and the Revelation, Ang Dakung Pagsumpunganay, kag ang Mga Patriarka kag mga Manalagna, makakita sang ila alagyan. May unud sila sang amo gid nga balita nga kinahanglan huptan sang mga tawo, ang pinasahe nga kapawa nga ginhatag sang Dios sa Iya mga katawohan. Ang mga manugtunda sang Dios magaaman sang dalan para sa sini nga mga libro sa mga tagipusoon sang katawohan.—SPECIAL INSTRUCTION REGARDING ROYALTIES, p. 7. (1899)MSP 148.3

  Ang mga Libro Sang Espiritu Sang Tagna.—Ginapasalamatan ko ang akon langitnon nga Amay tungud sang kabalaka nga naangkon sang akon mga kauturan nga mga lalaki kag mga babayi sa pagpalapnag sang Christ’s Object Lessons. Paagi sa pagbaligya sini nga libro daku nga kaayohan ang nahimo, kag ang buluhaton pagapadayonon. Apang ang mga pagtinguha sang aton katawohan indi lang sa sining isa ka libro. Ang buluhaton sang Ginoo nagasakup sing sobra sa isa ka linya sang serbisyo. Ang Christ’s Object Lessons magakabuhi kag magabuhat sang gintangdo sa iya nga buluhaton, apang indi tanan nga hunahuna kag paninguha sang katawohan sang Dios pagaihatag sa iyang sirkulasyon. Ang dalagku nga mga libro, Mga Patriarka kag mga Manalagna, Ang Dakung Pagsumpunganay, kag ang Handum sang Kapanahonan, pagaibaligya bisan diin. Ini nga mga libro may kamatooran para sini nga panahon—kamatooran nga pagaipahibalo sa tanan nga mga bahin sang kalibutan. Wala sing magabalabag sa pagbaligya sa ila.MSP 149.1

  Ang paninguha sa pagsirkular sang Christ’s Object Lessons nagpakita kon ano ang mahimo sa palangumhan sang kanbasing. Ini nga pagpaninguha isa ka indi-gid-pagkalimtan nga leksyon kon paano magkanbas sa mapangamuyoon, masaligon nga paagi nga nagadala sang kadaugan.MSP 149.2

  Madamu pa sang aton dalagku nga mga libro nga nabaligya kuntani kon ang ang mga miyembro sa iglesia nagbugtaw sa kaimportante sang kamatooran nga yari sini nga mga libro, kag nagkilala sang ila responsabilidad sa pagpanagtag sa ila. Mga kauturan ko nga mga lalaki kag mga babayi, indi bala kamo subong magpaninguha sa pagpalapnag sini nga mga libro? kag indi bala kamo magdala sa sini nga pagpaninguha sang kapagsik nga inyo gindala sa pagpaninguha sa pagbaligya sang Christ’s Object Lessons? Sa pagbaligya sini nga libro madamu ang nakatoon kon paano magkaput sang dalagku nga mga libro. Nakaambit sila sang eksperiensya nga nagpahanda sa ila sa pagsulod sa palangumhan sang kanbasing.MSP 149.3

  Inpluwensya Sini nga mga Libro.—Si utud White indi amo ang namuno sini nga mga libro. May unud sila nga sa panahon sang iya kabuhi sa pagpangabudlay ang Dios nagahatag sa iya. May hamili, makalipay nga kapawa nga sing maloloyon ginhatag sang Dios sa lya sologoon nga ihatag sa kalibutan. Halin sa ila mga pinanid ini nga kapawa pagapasigahon sa mga tagipusoon sang mga lalaki kag mga babayi, nagatuytuy sa ila sa Manluluwas Ang Ginoo nagpahayag nga ini nga mga libro pagaipalapta sa bug-os nga kalibutan.May yara sa ila sang kamatooran nga sa manugbaton sini mangin isa ka sabor sang kabuhi pa kabuhi. Mahipus sila nga mga saksi para sa Dios. Sang nagliligad sila amo ang mga paagi sa lya mga kamut sang pagsabdong kag pagpaliso sang madamu nga mga kalag. Madamu ang nagbasa sa ila nga may mahimulaton nga pagpaabut, kag, sa pagbasa sa ila, nagdul-ong sa pagtan-aw sang pagkamabinungahon nga pagpaninlo ni Cristo, kag sa pagsalig sa lya gahum. Gintuytuyan sila sa pagtugyan sang ila mga kalag sa ila Manunuga, nagahulat kag nagalaum sa pagkari sang Manluluwas sa pagkuha sang lya mga hinigugma sa ila walay katapusan nga puloy-an. Sa palaabuton, ini nga mga libro magahimo sang maayong balita nga magapaathag sa iban, magapadayag sa ila sang paagi sang kaluwasan.—REVIEW AND HERALD, Jan. 20, 1903.MSP 150.1

  Magbaligya Sang mga Libro nga Nagahatag Sing Kapawa.—Ang Ginoo nagpadala sa lya mga katawohan sing madamu nga pagtudlo, linya kag linya, kudlit kag kudlit, diotay diri, kag diotay didto. Diotay nga pagtamud ang ginahatag sa Biblia, kag ang Ginoo naghatag sing diotay nga kapawa sa pagdul-ong sang mga lalaki kag mga babayi sa labing daku nga kapawa. O, daw ano ka daku nga kaayohan kuntani ang nahimo kon ang mga libro nga may kapawa ginbasa upud ang pagtapat sa pagdala sang mga prinsipyo nga yara sa ila! May yara kuntani linibo ka pilo nga pagkamabinantayon, isa ka libo ka pilo pa nga pagsikway sang kaugalingon kag matutum nga pagpaninguha.MSP 150.2

  ______________________________________

  Diotay nga pagtamud ang ginahatag sa Biblia, kag ang Ginoo naghatag sing diotay nga kapawa sa pagdul-ong sang mga babayi sa labing daku nga kapwa.MSP 150.3

  ______________________________________ Kag madamu pa kuntani subong ang magakasadya sa kapawa sang presente nga kamatooran.

  Akon mga kauturan nga mga lalaki kag mga babayi, magpangabudlay sing hanuut sa pagpalapnag sini nga mga libro. Ibutang ang inyo mga tagipusoon sa sini nga buluhaton, kag ang pagpakamaayo sang Dios mangin kaupud ninyo. Lakat nga may pagtoo, magpangamuyo nga ang Dios magaaman sang mga tagipusoon sa pagbaton sang kapawa. Magmanayanayahon kag magmatinahuron ka. Ipakita paagi sa pagkamapinadayonon nga kamo matuud nga mga Cristohanon. Maglakat kag magpangabudlay sa kapawa sang langit, kag ang imo dalanon subong sang dalanon sang matarung, nagasilak sing labi kag labi tubtub sa himpit nga adlaw.—REVIEW AND HERALD, Jan. 20, 1903.MSP 151.1

  Mga Kamatooran Ginapanalipdan Sang “Nagasiling ang Ginoo.”—Pila ang nagbasa sang may pagmulalong sang Mga Patriarka kag mga Manalagna, Ang Dakung Pagsumpunganay, kag sang Handum sang Kapanahonan? Ginahandum ko nga ang tanan makahangup nga ang akon pagsalig sa kapawa nga ginahatag sang Dios magatindug sing mabakud, tungud kay nakahibalo ako nga ang gahum sang Balaan nga Espiritu nagapaathag sang kamatooran, kag nagahimo sini nga dungganon, nga nagasiling: “Amo ini ang dalan, lakat kamo sa iya.” Sa akon mga libro, ang kamatooran ginahambal, ginapanalipdan sang “Nagasiling ang Ginoo.” Ang Balaan nga Espiritu nagasubay sini nga mga kamatooran sa akon tagipusoon kag hunahuna nga mabasa kaayo subong sang kasogoan nga ginkudlit sang tudlo sang Dios, sa mga lamesa nga bato, nga subong yara na sa arka, nga pagahusayon sadtong dakung adlaw kon ang paghukom ipapanaug na batok sa tagsa ka malaut, kag nagapatalang nga syensya nga gintuga sang amay sang mga kabutigan.—LETTER 90. 1906.MSP 151.2

  Malipay ang Dios sa pagtan-aw sang Handum sang Kapanahonan. sa tagsa ka puloy-an. Sa sini nga libro yara ang kapawa nga ginhatag Niya sa Iya pulong. Sa aton mga kanbaser magasiling ako, Lakat kamo upud ang inyo mga tagipusoon nga ginpahumok kag ginpun-an sang pagbasa sang kabuhi ni Cristo. Mag-inum sing madalum satubig sang kaluwasan, agud nga mangin buhi nga tuburan sa inyo tagipusoon, nga nagailig sa pagpabugnaw sang mga kalag nga handa nga mawala.—LETTER 75,1900.MSP 151.3

  “Ang Dakung Pagsumpunganay,” Labaw sa Pilak Ukon Bulawan.—Ang Dakung Pagsumpunganay kinahanglan igapalapnag sing maayo. May sugilanon ini sang nagligad, sang karon, kag sang palaabuton. Ginpahamtang ini sa nagatakup nga mga hitabu sining kasaysayan sang duta, nagadala ini sang isa ka gamhanan nga pagpamatuud sa kaayohan sang kamatooran. Nagakabalaka ako sa pagtan-aw sang isa ka malapaa nga sirkulasyon sini nga libro labaw sang sa bisan ano sang akon nasulat; kay sa Dakung Pagsumpunganay, ang katapusan nga balita sang pagpaandam sa kalibutan ginhatag sing labi pa ka maathag sang sa bisan diin sang iban ko nga mga libro.—LETTER 281, 1905.MSP 151.4

  Nagahambal ako sa inyo nga mga nasakup sa buluhaton sang kanbasing. Nakabasa bala kamo sang tomo 4 [Dakung Pagsumpunganay]? Nakahibalo bala kamo kon ano ang sulod niya? May pagpasalamat bala kamo sang iya suheto? Wala bala kamo makakita nga ang mga tawo nagkinahanglan sang kapawa nga diin ginhatag? Kon wala pa ninyo ini mahimo, nagapakilooy ako sa inyo nga basahon ninyo sing mahinalongon ining solemne nga mga pagpaandam kag mga pakilooy. Nakasiguro ako nga ang Ginoo gusto nga dal-on ini tanan sa mga kadalanan kag sa higad sang mga dalan, diin ang mga kalag ginapaandaman sang katalagman nga sa madali magaabut.—LETTER, 1, 1890.MSP 152.1

  Natandug ako sang Espiritu sang Ginoo sa pagsulat sina nga libro, kag samtang nagapangabudlay sa sini, nagabatyag ako sing daku nga lulan sa akon kalag. Nakahibalo ako nga ang tion malip-ot na lang, kag ang mga talan-awon nga sa madali magapundok sa aton sa indi madugay magaabut sing hinali kag madasig, sono sa pagpakita sa mga pulong sang Kasulatan: “Ang adlaw sang Ginoo magakari subong isa ka kawatan sa kagab-ihon.”MSP 152.2

  Ang Ginoo nagpahamtang sa atubangan ko sang mga butang nga importante kag dinalian para sa presente nga panahon, kag magalambut sa palaabuton. Ang mga pulong ginhambal nga isa ka sogo sa akon, “Isulat sa isa ka libro ang mga butang nga imo nakita kag nabatian, kag ipadala sa tanan nga mga katawohan; kay ang tion malapit na nga ang nagligad nga maragtas pagasuliton.” Nagbangon ako sa ala una, alas dos, ukon sa alas tres sa aga nga may nagapilit sa akon hunahuna, nga daw ginhambal sang tingug sang Dios....MSP 152.3

  Ginpakita sa akon...nga kinahanglan nga iukud nakon ang akon tion sa pagsulat sang importante nga mga butang para sa tomo 4 [Dakung Pagsumpunganay]; nga ang pagpaandam magakadto diin ang mga buhi nga manugbalita indi makakadto, kag nga ini magatawag sang kabalaka sang madamu sa importante nga mga hitabu nga matabu sa hingapsan nga mga talan-awon sining maragtas sang kalibutan.—LETTER 1, 1890.MSP 152.4

  Ang libro nga Ang Dakung Pagsumpunganay, ginakabig ko labaw sa pilak ukon bulawan, kag sing daku gid ginahandum ko nga makaabut sa atubangan sang mga tawo. Samtang nagasulat sang sinulat nga orihinal sang Dakung Pagsumpunganay, permi ako makabatyag sang presensya sang mga manugtunda sang Dios. Kag sa madamu nga panahon ang mga talan-awon nga nagalibot sa akon ginasulatginpakita sa akon liwat sa palanan-awon sang kagab-ihon, agud nga sila mangin bag-o kag maathag sa akon hunahuna.—LETTER 56, 1911.MSP 153.1

  Ang Labing Dalagku nga mga Bunga sa Palaabuton.—Ang mga bunga sang pagsirkular sini nga libro [Ang Dakung Pagsumpunganay] indi paghukman sang kon ano ang makita subong. Sa pagbasa sini, ang iban nga mga kalag mapabugtaw, kag makaangkon sang kaisug sa pagbuylog sang ila mga kaugalingon sa gilayon upud sadtong nagabantay sang kasogoan sang Dios. Apang ang madamu nga nagabasa sini indi maghimo sang ila desisyon tubtub makita nila ang amo gid nga mga hitabu nga nagakatabu nga aton ginhambal diri. Ang katumanan sang mga ginapaabut magapaisug sang pagtoo nga kon ang iban matuman, kag kon ang duta masilakan sang himaya sang Ginoo, sa pagtakup sang buluhaton, madamu nga mga kalag ang magahimo sang ila desisyon sa kasogoan sang Dios subong resulta sini nga ahensya.—MANUSCRIPT 31, 1890.MSP 153.2

  Mga Libro nga may Tumalagsahon nga Inpluwensya.—Ang Dios naghatag sa akon sing kapawa nga yara sa Dakung Pagsumpunganay kag sa Mga Patriarka kag mga Manalagna kag ang kapawa nga ginkinahanglan sa pagpabangon sang mga katawohan sa pag-aman para sa dakung adlaw sang Dios, nga yari na gid sa aton atubangan. Ini nga mga libro may diretso nga pangabay sang Dios sa mga tawo. Busa naghambal Sia sa mga tawo sa maisug nga mga pulong, nagpakilooy sa ila nga mag-aman para sa lyang pagkari. Ang kapawa sang Dios nga ginhatag sa sini nga mga libro indi pagtagoon.MSP 153.3

  Nakahibalo ako nga ang ginhambal nga ginhimo nga ini nga mga libro indi mabaligya, indi matuud. Nakahibalo ako; kay ang Ginoo nagmando sa akon nga ini ginhambal tungud sang tawohanon nga galamiton nga nagbalabag sa dalan para sa ila nga pagpamaligya. Indi mahimutig nga ini nga mga buhat indi produkto sang bisan anong tawohanon nga hunahuna; sila tingug sang Dios nga naghambal sa Iya mga katawohan kag may inpluwensya sila sa mga hunahuna nga wala sa iban nga mga libro.—MANUSCRIPT 23, 1890.MSP 153.4

  Madamu ang magbiya sa pagtoo kag magpasugot sa nagapatalang nga mga espiritu. Ang Mga Patriarka kag mga Manalagna kag Ang Dakung Pagsumpunganay, mga libro nga ginpili para sadtong bag-o nagsulod sa pagtoo, agud nga mapundar sila sa kamatooran. Ang mga katalagman nga gintudlo amo ang pagalikawan sang mga iglesia. Yadtong nakakilala na sing maayo sang mga leksyon sang sini nga mga libro makakita sang mga katalagman sa ila atubangan, kag makakilala sang matapan, tadlong nga alagyan nga ginmarkahan para sa ila. Malikaw sila sa indi maayo nga mga banas. Magahimo sila sing matadlong nga mga dalan para sa ila mga tiil, basi ang piang mahulog sa dalanon.—LETTER 229, 1903.MSP 154.1

  Magaluwas sa Sayup.—Kinahanglan may kabalaka nga mapukaw sa pagbaligya sini nga mga libro. Ang pagbaligya sa ila kinahanglan; kay may pagpanudlo sila sa husto nga tion halin sa Ginoo. Talupangdon sila bilang mga libro nga nagadala sa mga tawo sing kapawa nga sing pinasahe ginakinahanglan gid subong. Busa ini nga mga libro malapnagon nga ipagapanagtag. Yadtong nagahimo sing mahinalongon nga pagtoon sang pagtudlo nga yara sa ila, kag pagabatonon ini nga halin sa Ginoo, malikaw sa pagbaton sang madamu nga mga sayup nga ginapakilala. Yadtong nagabaton sang mga kamatooran nga ari diri sini nga mga libro indi makakadto sa sayup nga mga banas.MSP 154.2

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ang lima ka mga libro nga namitlang bilang “aton dalagku nga mga libro sang mensahe?”
  a . _______________________
  b . _______________________
  c . _______________________
  d . _______________________
  e . _______________________
  MSP 154.3

  2. Sa ibabaw nga mga libro, ano nga libro ang makapalipay sa Dios sa pagtan-aw sa tagsa ka puloy-an? _______________________.MSP 154.4

  3. Sa ibabaw nga mga libro, ano nga libro ang ginakabig ni Mrs White nga labaw sa pilak kag bulawan? . _______________________ MSP 154.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents