Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 21 - Mga Pamantalaan sa Panglawas

  Pagpalapnag Sang Pamantalaan sa Panglawas.—Ang pagpalapnag sang aton pamantalaan sa panglawas amo ang isa ka importante nga buluhaton. Isa ini ka buluhaton nga sa diin ang tanan nga nagatoo sang pinasahe nga mga kamatooran sa sini nga panahon kinahanglan may buhi nga kabalaka. Ang Dios nagahandum nga subong, nga wala pa sadto, ang mga hunahuna sang mga katawohan sing madalum pagatublagon sa pagpangusisa sang daku nga pagpamangkut sa paghaganhagan kag ang mga prinsipyo sa idalum sang matuud nga pagreporma sa panglawas....MSP 155.1

  Relihiyon kag Panglawas.—Ang matuud nga relihiyon kag ang mga kasogoan sang panglawas nagadungan. Imposible ang magpangabudlay para sa kaluwasan sang mga lalaki kag mga babayi nga wala nagapakilala sa ila sang pagkinahanglan sa pagbulag halin sa masalaypon nga pagpatuyang, nga nagalaglag sang panglawas, nagapanubo sang kalag, kag nagapugong sang diosnon nga kamatooran nga makatandug sang hunahuna.—REVIEW AND HERALD, Nov. 12, 1901.MSP 155.2

  Pagreporma sa Panglawas Kaangay Sing Nagasulod nga Bangil.—Ang maayong balita sang panglawas may makasarang nga mananabang, apang ang ila buluhaton ginhimo nga labi ka budlay tungud kay madamu sang mga ministro, mga presidente sang konferensya, kag iban nga yara sa katungdanan sang inpluwensya napaslawan sa paghatag sang pamangkut sa pagreporma sa panglawas sa husto nga pagtamud. Wala nila ginkilala sa iya nga relasyon sa buluhaton sang balita nga amo ang too nga kamut sang lawas. Samtang diotay nga pagtahud ang ginpakita sang mga tawo, kag sang iban nga mga ministro, sa sini nga departamento, ang Ginoo nagpakita sang Iya pagtamud paagi sa paghatag sa iya sing daku nga kabuganaan. Kon husto ang paghimo, ang buluhaton sa panglawas isa ka instrumento, nagahimo sang alagyan para sa iban nga mga kamatooran sa paglambut sang tagipusoon. Kon mabaton ang balita sang ikatlo nga manugtunda sa iyang kabug-osan, ang pagreporma sa panglawas pagaihatag sa duug sa konsilyo sang konferensya, sa buluhaton sang iglesia, sa puloy-an, sa lamesa, kag sa tanan nga mga hilikuton sang puloy-an. Niyan ang too nga kamut magaalagad kag magaapin sang lawas.— TESTIMONIES, vol. 6, p. 327. (1900)MSP 155.3

  ______________________________________

  Wala ako sing iban nga nahibaloan nga sa madali makabukas sang mga tagipusoon sang sa sini nga balasahon.MSP 156.1

  ______________________________________

  Balasahon sa Panglawas Amo ang Manugbulig nga Kamut Sang Maayong Balita.—Ang aton balasahon sa panglawas amo ang manugbulig nga kamut sang maayong balita, nagabukas sang alagyan para sa kamatooran sa pagsulod kag pagluwas sang madamu nga mga kalag. Wala ako sing iban nga nahibaloan nga sa madali makabukas sang mga tagipusoon sang sa sini nga balasahon, nga, kon basahon kag buhaton, nagadul-ong sang mga kalag sa pagpangusisa sang Biblia para sa maayo pa nga paghangup sang kamatooran.MSP 156.2

  Ang mga kanbaser kinahanglan magdala sang mga balasahon sa panglawas sa igtalupangod sadtong ila ginaduaw, sugiran sila kon daw ano ka mapuslanon ini sa pagbulong sang mga balatian.—MANUSCRIPT 113, 1902.MSP 156.3

  Nagakuha Sang Pagtamud.—Ang mga balasahon sa pagreporma sang panglawas magalambut sa madamu nga indi makakita ukon makabasa sang bisan ano sa importante nga mga suheto sa Biblia.... Ang kamatooran kinahanglan mag-abut sa mga tawo nahanungud sa pagreporma sang panglawas. Importante ini agud sa pagkuha sang pagtamud nahanungud sang kamatooran sa Biblia.MSP 156.4

  Ang Dios nagakinahanglan nga ang Iya katawohan maghaganhagan sa tanan nga mga butang. Luwas kon maghanas sila sang paghaganhagan, indi sila mabalaan paagi sa kamatooran. Ang ila gid mga panghunahuna kag painoino magahigko.MSP 157.1

  Madamu sadtong nagatan-aw nga daw wala sing paglaum, kon, sing nagakaigo matudloan nahanungud sang ila indi maavo nga buhat sa panglawas, pagapunggan sang kamatooran. Niyan sila ayhan mapauswag, mapabakud, mapabalaan, takus nga mga galarniton para sa paggamit sang Agalon. Lakat nga ang imo mga kamut napuno sang nagakaigo nga mga balasahon, kag ang imo tagipusoon puno sang gugma ni Cristo para sa ila rnga kalag, lambuton sila kon diin sila....MSP 157.2

  Nagakuha Sing Madinuyugon nga Panghunahuna.—Ginpakita sa akon nga sa paghatag sing kabalaka sa sini nga sanga sang buluhaton nagakuha ikaw sing daku nga bahin sang madinuvugon nga panghunahuna halin sa madamu nga mga painoino, nga nagbalabag sang dalanon sa pagbaton sang kamatooran kag pagbasa sang mga balasahon nga nagapakilala sang kamatooran nga aton ginatoohan. Ini nga butang indi pagpabayaan nga daw indi importante; kay halos ang tagsa ka panimalay pagapabaskugon sa sini nga pamangkut, kag ang ila mga konsensya magabugtaw nga mangin manugbuhat sang pulong sang Dios sa paghanas sang pagsikway sang kaugalingon sang gana sa pagkaon. Kon himoon mo ang mga tawo nga maalam sa pagreporma sa panglawas, nag-aman ikaw sang alagyan para sa ila sa paghatag sing kabalaka sa presente nga kamatooran para sa sining katapusan nga mga adlaw. Siling sang akon giya, “Mag-edukar, edukar, edukar.” Ang panghunahuna kinahanglan mapahayagan; kay ang paghangup nadulman subong sang luyag ni Satanas nga mangin amo ini, tungud kay makakita sia sing alagyan paagi sa tiko nga gana, sa paghigko sang kalag....MSP 157.3

  Ginapahibalo ako sang akon giya, “Ang tanan nga nagatoo kag nagabantala sang kamatooran indi lang maghanas sang pagreporma sa panglawas, apang itudlo ini sing matutum sa iban.” Ini mangin makusug nga ahensya sa pagtawag sang kabalaka sang wala nagatoo sa pagpamalandong nga kon kita maalam sa mga suheto nahanungud sang maayo sa lawas nga pagkaon kag pagbuhat, mangin maalam kita sa mga suheto sang doktrina sa Biblia.—MANUSCRIPT 1, 1875.MSP 157.4

  Ang Ginoo nagatawag sang mga manugpangabudlay sa pagsulod sa palangumhan sang kanbasing. Nagahandum Sia sang mga libro sa pagreporma sang panglawas nga mapalapnag. Daku ang nagasalig sa pagreporma sa panglawas.—MANUSCRIPT 174, 1899.MSP 158.1

  Kinahanglan ang pamatan-on nga mga lalaki kag mga babayi magdala sang aton mga libro nahanungud sa maayong panglawas nga pagpangabuhi, kag maggowa sa tunga sang mga katawohan, maghimo sang ila bug-os nga masarangan sa pagpadayon sang buluhaton sa pagreporma sang panglawas. May madamu sa kalibutan nga nagakabalaka sa paghibalo sing labi nahanungud sa sini nga mga prinsipyo.—LETTER 154a, 1900.MSP 158.2

  Daku nga Kinahanglan Para Sini nga Kapawa.—Ang mga katawohan yara sa kasulub-an sa pagkinahanglan sang kapawa nga nagasiga halin sa mga pinanid sang aton mga balasahon sa panglawas kag paghaganhagan. Ang Dios nagahandum sa paggamit sini nga mga balasahon subong paagi nga sa diin ang nagabadlak nga kapawa magakuha sang atensyon sang mga tawo, kag amo ang kabangdanan nga sila magsapak sang paandam sang balita sang ikatlo nga manugtunda....MSP 158.3

  Ang mga ministro makahimo kag magbuhat sing labi sa pagpilit sang sirkulasyon sang mga balasahon sa panglawas. Ang kada miyembro sang iglesia kinahanglan magpangabudlay sing hanuut gid para sa sini nga mga balasahon kaangay man sang iban nga mga balasahon. Kinahanglan wala sing kasuayon sa tunga sang duha....MSP 158.4

  Ang pagpalapnag sang balasahon sa panglawas mangin gamhanan nga ahensya sa pag-aman sang mga tawo sa pagbaton sadtong pinasahe nga mga kamatooran nga magapasangol sa ila para sa madali nga pagkari sang Anak sang tawo.—REVIEW AND HERALD, Nov. 12, 1901.MSP 158.5

  Isa ka Permanente nga Bahin Sang Aton Balasahon.—Ang pagreporma sa panglawas magalambut kag nakalambut na sing isa ka klase nga kuntani indi gid malambut sang kamatooran. May daku nga pagkinahanglan sang pagpangabudlay nga ginhikot sa pagbulig sang mga tawo, mga tumuloo kag mga di-tumuloo, sa presente nga tion pinaagi sa mga sugilanon kag sa mga balasahon sa panglawas. Indi ko makita kon ngaa ining mga libro sa panglawas indi paghatagan sing permanente nga duug subong sang iban nga mga balasahon walay sapayan sang tawohanon nga pagkamadinuyogon batok sa ila.—LETTER 25a, 1889.MSP 158.6

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ngaa ang pagpalapnag sang aton mga libro sa panglawas isa ka “labing importante nga buluhaton”?
  a. “lmposible ang magpangabudlay para sa kaluwasan sang mga lalaki kag mga babayi nga wala nagapakilala sa ila sang pagkinahanglan sang pagbulag halin sa masalaypon nga pagpatuyang, nga nagalaglag sang__________”
  b. “Ang buluhaton sa panglawas isa ka __________ nagahimo sang alagyan para sa __________ sa paglambut sang tagipusoon.”
  b. “Wala ako sing iban nga nahibaloan nga sang __________ mga tagipusoon sang sa sini nga balasahon....”
  c. “Importante ini agud sa pagkuha sang nahanungud sang kamatooran sa
  d. “Ginpakita sa akon nga sa paghatag sing kabalaka sa sining sanga sang buluhaton naga ikaw sang daku nga bahin sang __________ halin sa madamu nga mga panghunahuna.”
  MSP 159.1

  2. Ano ang katapusan nga mensahe ang nagapakita sang iya pagkaimportante? “Ang pagreporma sa panglawas magalambut kag nakalambut na sing isa ka klase nga kuntani __________ gid malambut sing kamatooran.... Indi ko makita kon ngaa ining mga libro sa panglawas indi paghatagan sing __________ nga __________ subong sang iban nga mga balasahon.” MSP 159.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents