Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 22 - Pagpadayon Sang Nagakaigo nga Balanse

  Panglawas kag Relihiyoso nga mga Libro.—Ang himpit nga paghiusa kinahanglan magapadayon sa tunga sang mga manugpangabudlay nga nagadala sang mga libro nga magabaha sang kalibutan sang kapawa. Bisan diin nga ipakilala ang buluhaton sa pagkanbas sa tunga sang aton mga katawohan, tuguti ang panglawas nga libro kag ang relihiyoso nga mga libro pagaipakilala sing tingub subong bahin sang nagahiusa nga buluhaton. Ang relasyon sang relihiyoso kag sang panglawas nga mga libro ginpakilala sa akon nga ginadayag sang pag-ugyon sang lugas kag sang pugawa sa pagporma sang isa ka matahum nga sulondan kag himpit nga bahin sang buluhaton.MSP 160.1

  Pareho nga Importante.—Sang nagligad ang panglawas nga mga libro wala makapti nga may kabalaka nga ginkinahanglan sang ila pagkaimportante. Bisan sa kadam-an ginapasalamatan ini sing maayo, apang madamu ang wala makahunahuna nga kinahanglan nga ipalapnag ini sa kalibutan. Apang ano pa ang labaw ka maayo nga pag-aman sa pagkari sang Ginoo kag para sa pagbaton sang iban nga mga kamatooran nga kinahanglan sa pag-aman sang isa ka katawohan para sa Iya pagkari sang sa pagbangon sang isa ka katawohan sa pagtan-aw sang mga kalautan sini nga panahon kag sa pag-ukay sa ila sa isa ka repormasyon halin sa pagpatuyang sang kaugalingon kag sa indi maayo sa lawas nga mga pamatasan. Indi bala ang kalibutanMSP 160.2

  nagakinahanglan nga pagabangonon sa suheto sang pagreporma nahanungud sang panglawas? Indi bala ang mga katawohan nagakinahanglan sang mga kamatooran nga ginapakilala sa mga libro sang panglawas? Ang lain nga balatyagon nga nagapadayon nahanungud sang mga buluhaton sa panglawas pagatamdon sang madamu sang aton mga kanbaser sa palangumhan.MSP 161.1

  ______________________________________

  Ang pagbahin-bahin kag ang mga pag¬grupogrupo kinahanglan indi makita sa tunga sang aton mga kanbaser kag sa ginasakupan sini.MSP 161.2

  ______________________________________

  Ang pagbahinbahin kag ang mga paggrupogrupo kinahanglan indi makita sa tunga sang aton mga kanbaser kag sa ginasakupan sini [mga secretaryo sang departamento sang Publishing], Tanan kinahanglan may kabalaka sa pagbaligya sang mga libro nahanungud sang panglawas subong sang pagbaligya sang maathag nga relihiyoso nga mga buluhaton. Ang linya indi pag-ipahamtang nga ang pinasahe nga mga libro lang ang magapuno sang interes sang mga kanbaser. Kinahanglan may bug-os nga paghiusa, maayo nga pagbalanse, may tayoyon nga pagtubo sa buluhaton sa tanan niya nga mga bahin.MSP 161.3

  Indi Pagbulagon.—Ang indi amo nga pagtratar sang mga libro sa panglawas sang kadamuan isa ka sala sa Dios. Sa pagbulag sang buluhaton sa panglawas halin sa daku nga lawas sang buluhaton indi sono sa lya sogo. Ang presente nga kamatooran yara sa buluhaton sang pagreporma sang panglawas kaangay sang sa iban nga bahin sang buluhaton sa maayong balita. Wala sing isa ka sanga nga kon mabulag sa iban mahimong himpit sa kabug-osan.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 326, 327. (1900)MSP 161.4

  Wala Sing Isa Ka Sanga nga Pinasahe.—Sa tanan naton nga buluhaton, ang pagpaandam himoon nga wala sing isa ka sanga nga himoon nga pinasahe, samtang ang iban nga mga bahin magaantus. Wala sing kabalaka nga nahimo sa pagpalapnag sang aton mga balasahon sa panglawas nga ginakinahanglan. Ang pagpalapnag sini nga mga balasahon kinahanglan indi pagpabay-an| ukon ang mga tawo mag-antus sing daku nga kakulang.—REVIEW AND HERALD, Nov. 12, 1901. MSP 161.5

  Ang Kada Isa May Iya Kaugalingon nga Duug.—Apang samtang ang buluhaton sa panglawas may iyang kaugalingon nga duug sa pagpahibalo sang balita sang ikatlo nga manugtunda, ang iya mga timbang indi sa bisan ano nga paagi magtinguha sa paghimo pagkuha sang lugar sang balita. Ang mga libro sa panglawas magpuno sang ila husto nga katungdanan, apang ang pagpalapnag sini nga mga libro isa lang sa madamu nga mga linya sa daku nga buluhaton nga pagahimoon. Ang masidla nga panghunahuna kon kaisa nga ginahatag sa kanbaser nahanungud sang mga libro sa panglawas indi magbunga sa indi pagsakup halin sa palangumhan sang iban nga mga libro nga magakadto sa mga katawohan. Yadtong nagadala sang buluhaton sang kanbasing mangin mga tawo nga makakilala sang relasyon sa kada isa ka bahin sang buluhaton sa dakung kabilogan. Maghatag sila sing nagakaigo nga kabalaka sa pagpalapnag sang mga libro sa panglawas, apang indi paghimoon ini nga linya nga may kabantugan tubtub ang mga tawo magbiya sa iban nga mga linya nga may importante nga interes, busa nagasikway sang mga libro nga nagadala sing pinasahe nga mensahe sang kamatooran sa kalibutan.MSP 162.1

  Subong nga ang edukasyon kinahanglan sa pagdala sang relihiyoso nga mga libro amo man sadtong nagadala sang pamangkut sang panglawas kag pagpugong. Amo man ang ihambal nahanungud sa buluhaton sang pagkanbas para sa mga libro nga may espirituhanon nga pagkaon, amo man nga pagpangabudlay ang himoon sa pagpabaskug kag pag-edukar sang mga manugpangabudlay sa pagpalapnag sang mga libro nga may balita sang ikatlo nga manugtunda, sono sa ginhambal kag buhaton sa pagpatubo sang mga manugpangabudlay para sa mga libro sang panglawas.MSP 162.2

  Ang Kada Isa Nagadayaw sa Isa.—Ang isa ka klase sang mga libro permi magahimo sing isa ka duug para sa isa. Sila nga duha kinahanglan, kag sila nga duha magpuno sang palangumhan sa amo man nga tion. Ang kada isa nagadayaw sa isa kag wala sing may mag-agaw sang iya lugar. Ang kada isa nagatratar sang mga suheto sang labing mataas nga bili, kag sila kinahanglan magbuhat sang ila bahin sa pagpangaman sang katawohan sang Dios sa sining katapusan nga mga adlaw. Sila nga duha magtindug sa katawohan sang Dios para sining katapusan nga mga adlaw. Sila nga duha maghiusa sa buluhaton sang pagkabalaan kag pagputli sang mga iglesia nga nagatan-aw kag nagahulat para sa pagkari sang Anak sang Dios sa gahum kag sa daku nga himaya. MSP 162.3

  Kinahanglan ang imprintahan kag ang ginasakupan sini (secretaryo sa departamento sang Publishing) magpangabudlay nga may kapagsik sa pagpabaskug sang mga LE nga yara subong sa palangumhan kag sa pagpangita kag paghanas sang bag-o nga mga manugpangabudlay. Kinahanglan ang kada isa magpabaskug kag magtukud sang buluhaton kon mahimo sa wala pagpaluya sa buluhaton sang iban. Kinahanglan ang tanan buhaton sa magulutud nga gugma kag wala sing dinaluk.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 327, 228. (1900)MSP 163.1

  ______________________________________

  Kinahanglan ang tanan buhaton sa mag-ulutud nga gugma.MSP 163.2

  ______________________________________

  Magpangabudlay Agud Magtubo Sing Nagakasibo.—Ang pagreporma sa panglawas malapit sing relasyon sa balita sang ikatlo nga manugtunda subong sang butkon sa lawas; apang ang butkon indi makakuha sang lugar sang lawas. Ang pagbantala sang balita sang ikatlo nga manugtunda, ang kasogoan sang Dios kag ang pagpamatuud ni Jesus, amo ang lulan sang aton buluhaton. Ang balita kinahanglan ibantala nga may pagsinggit, kag magalapta sa bug-os nga kalibutan. Ang pagpahayag sang mga prinsipyo sang panglawas kinahanglan maghiusa sa sini nga balita, apang indi sa bisan ano nga bahin nga sia lang, ukon sa bisan ano magkuha sang bahin sini.... Kinahanglan may maayo nga pagbalanse, nagakasibo nga pagdaku sang buluhaton sa tanan niya nga mga bahin.... Gusto ko ang mga libro sa panglawas nga magkuha sang ila husto nga mga duug; apang isa lang sila sa madarnu nga mga linya sang daku nga buluhaton nga pagabuhaton. Ang Ginoo nagpadala sang Iya balita sa kalibutan paagi sa mga libro nga may kamatooran para sa katapusan nga mga adlaw.MSP 163.3

  Ang mga kanbaser indi pagtudloan nga ang isa ka libro ukon isa ka klase sang mga libro magaokupar sang palangumhan, kag magbiya sang iban. Sa mga manugpangabudlay may yara permi nga iban nga madala sa bisan diin nga direksyon. Yadtong may sogo sa buluhaton sang pagkanbas mangin katawohan sang maayong pagbalanse sang panghunahuna, nga makakilala sang relasyon sa kada bahin sang buluhaton sa dakung kabug-osan. Maghatag sila sing nagakaigo nga pagtamud sa pagpalapta sang mga libro sa panglawas, apang sa indi paghimo sini nga linya nga bantug nga ang mga tawo mahaylo halin sa iban nga mga linya sang importante nga kabalaka.—LETTER 57, 1896MSP 163.4

  Ang pagbaligya sang mga balasahon sa panglawas kag mga libro sa bisan ano wala nagabalabag sang pagbaligya sang mga balasahon nahanungud sa iban nga mga bahin sang balita sa ikatlo nga manugtunda. Ang tanan dapat gid mag-aman sang alagyan para sa kay Ginoong Jesus sa pagkari sa mga panganud sang langit nga may gahum kag daku nga himaya.—MANUSCRIPT 113, 1901.MSP 164.1

  Indi Ang Tanan Magapangabudlay sa Isa Lang Ka Libro.—Ginpangabay subong labing maayo nga polisa nga isa lang ka libro sa isa ka panahon ang may duug sa palangumhan sang kanbasing— nga ang tanan nga mga kanbaser magpangabudlay sa amo man nga libro. Kon ini mahimo, ini indi maalamon ukon maayo. Wala sing isa lang ka libro ang dal-on sa publiko nga makahatag sang tanan nga kinahanglan sa sini nga tion. Kon ang Ginoo may kapawa para sa lya mga katawohan, ginapahibalo sa lainlain nga mga paagi sa sarisari nga mga libro, sin-o ang magpangahas sa pagbutang sang mga pamalabag agud ang kapawa indi magsiga sa bug-os nga kalibutan? Ang Ginoo nagahandum nga ang aton mga kauturan maghimo sang mga piano agud ang kapawa nga lya ginhatag indi matago sa aton mga imprintahan, apang magasiga sa pagpasanag sang tanan nga makabaton sini.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 47. (1902)MSP 164.2

  Mga Balasahon Para sa Tanan.—Wala sing kanbaser nga magabayaw sang libro nga iya ginapangabudlayan labaw sa iban nga may kamatooran sa sini nga tion. Kon ang aton mga kanbaser magbiya sang tanan luwas sa isa ka libro, kag mag-isa sang ila kusug sa sina, ang buluhaton indi magpadayon sono sa piano sang Dios. Ang mga hunahuna wala gintuga nga alalangay, kag ayhan ang pagkaon para sa isa indi makapahaylo sa isa; busa, ang mga libro kinahanglan sa palangumhan nga magasabat sa lainlain nga mga paagi sang pinasahe nga mga suheto sa sini nga panahon. Mangin kinahanglan sa isa ka kanbaser sa paghimo sing maalam nga pagpili. Wala sing isa nga nagahimo sang buluhaton sang Dios nga magmakitid sing panghunahuna kag manabaw sing panglantaw. Ang Ginoo may madamu nga mga galamiton sa diin lya gindibuho sa pagpangabudlay. Kon ang isa ka libro labaw sa isa, may katalagman nga ang amo gid nga buluhaton nga sing maayo gingamit sa paghatag sing kapawa sa mga tawo mawala. Wala sing kinahanglan sa pagpaanggid-anggid sang lainlain nga mga libro, kag sa paghukom kon diin ang labing maayo. Ang Dios may isa ka duug para sa tanan nga mga tingug kag ang tanan nga mga sulat nga iya ginbugna nga ihambal para sa Iya. Mabudlay para sa iban nga mga hunahuna sa pagtungkad sang aton labing mabudlay nga mga buluhaton, kag sa yano nga paagi ibutang ang kamatooran nga malambut nila sing labi. Tuguti nga ang mabaskug nga mga manugpangabudlay magpabakud sang mga maluya, kag magpakita sing nagakaanggid nga kabalaka sa tagsatagsa sang mga galamiton nga ginbutang sa buhat sa pag-aman sang katawohan pa0ra sa adlaw sang Ginoo. Ang iban makabaton sing labaw nga kaayohan halin sa mga papel kag mga tratados sang sa mga libro. Ang mga papel, tratados, kag mga pampletas nga nagahambal sang mga leksyon sa Biblia, tanan nagkinahanglan sang kabalaka sa buluhaton sang pagkanbas, kag sila subong sang gagmay nga mga bangil nga magabukas sang alagyan para sa dalagku nga mga buluhaton.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 48, 49. (1902)MSP 164.3

  ______________________________________

  Ang mga hunahuna wala gintuga nga alalangay, kag kon ano ang pagkaon para sa isa basi indi makapahaylo sa iban.MSP 165.1

  ______________________________________

  Mga Tratados kag mga Pampletas.—Ang kanbaser magdala upud sa iya sang mga tratados, pampletas, kag gagmay nga mga libro nga ihatag sadtong indi makabakal. Sa sini nga paagi ang kamatooran mapakilala sa madamu nga mga puloy-an.— Testimonies, vol. 6, p. 338. (1900)MSP 165.2

  Dugang nga Pagtapat nga mga Pagpaninguha Para sa Relihivoso nga mga Libro.—Ang pagkanbas sang aton mga balasahon importante kag labi nga maayo nga buluhaton sa pagpangwali.... Samtang madamu na ang nuhambal naton nahanungud sa pagkanbas para sa mga libro sa panglawas—kag sa gihapon nagabatyag kita nga igapalapnag pa ini nga mga libro—apang dugang pa nga pagtapat nga mga pagpaninguha ang himoon sa pagdala sang aton importante nga mga relihiyoso nga mga libro sa mga katawohan. Ang aton mga balasahon makakadto sa mga duug diin ang aton mga katipunan indi na mahiwat. Sa sini nga mga duug ang matutum  nga manugwali nga kanbaser nagakuha sang lugar sang buhi nga manugwali.—LETTER 14, 1902.MSP 165.3

  ______________________________________

  Ang aton mga balasahon makakadto sa mga duug diin ang aton mga katipunan indi na mahiwat.MSP 166.1

  ______________________________________

  Sa sining panahon sang aton buluhaton bantayan gid naton nga ang tagsa ka tikang nga himoon ta nahanungud sa pagpalapnag sang aton mga libro. Sing maathag ginpakita sa akon nga kinahanglan gid magkuha kita sing mga kanbaser nga mga lalaki kag mga babayi nga may ikasarang. Ang daku nga pagtinguha nga ginbutang sa pagpamaligya sang mga libro medico igahatag na subong sa pagtatap sang mga libro nga may presente nga kamatooran sa sini nga tion, agud ang mga pagpamatuud sang aton pagtoo kag ang mga isyu nga sa aton atubangan mahibaloan sang mga tawo....MSP 166.2

  Dal-on naton sa buluhaton ang kada buhi nga ahensya nga nagabatyag nga sia ginpili sang Dios sa pagbuhat, indi isa ka ordinaryo, komersyal nga buluhaton, apang isa ka buluhaton nga magahatag sa kalibutan sang kapawa kag kamatooran, kamatooran sa Biblia.—LETTER 72, 1907.MSP 166.3

  Gagmay nga mga Libro Kontra sa Dalagku nga mga Libro.—Wala ako nagapati nga husto ang magbutang sing daku nga kabalaka sa pagbaligya sang mga gagmay nga mga libro, kag matalikdan ang dalagku. Isa ka sayup nga pabay-an ang mga dalagku nga mga libro nga maghamyang sa mga estante nga ginpakita sang Ginoo nga ibutang sa mga kamut sang mga tawo, kag itulod sing mabaskug, sa baylo sini, ang pagbaligya sang gagmay nga mga libro.—MANUSCRIPT 123, 1902.MSP 166.4

  Wala Sing Panahon Para sa Hilithilit nga Duug.—Yari na kita karon sa malapit nga pagtakup sang maragtas sang kalibutan sa pagkuha sang panulok sang mga katawohan sa mga libro nga wala sing balita nga ginkinahanglan sang aton mga tawo. Hayloha ang ila atensyon sa mga libro nga nagahambal sang praktikal nga pagtoo kag pagkadiosnon. Tinloi kag pakabalaana ang kampo. Madamu sang mga libro nga magahatag sing kapawa sa kalibutan.MSP 166.5

  Indi ako makahangup ngaa ang aton mga balasahon may madamu nga mga pahibalo sang mga libro nga indi kinahanglan para sa sini nga tion. Madamu sini nga mga libro nga mabakal sa tanan nga baligyaan sang mga libro. Ngaa indi ihaylo ang mga hunahuna sang mga tawo sa suheto nga may kaangtanan sa mga pulong sang kabuhi nga walay katapusan? Ngaa indi maghimo sing pagpaninguha sa pag-angkon sang komunikasyon nga mangin yano kag matuud, halin sa aton mga manugpangabudlay sa tanan nga mga bahin sang kalibutan? Ang Dios nagatawag sini nga klase sang pagbasa. Wala kita sing tion sa paggasto sa mga witiwiti nga mga butang, wala tion sa pag-usik sa mga libro nga makapalibog lang.— COUNSELS TO WRITERS AND EDITORS, pp. 147, 148. (1 899)MSP 167.1

  Ginmando sa akon nga ang ordinaryo nga mga sugilanon nga ginhimo nga libro indi importante sa aton pagkatawo. Ang kalibutan nagabaha sini nga klase sang mga balasahon, kag ang matuud amo nga ini nga mga libro dali mabakal pero indi ebidensya nga amo ini sila nga mga libro ang ipalapnag. Ang kaluyag sang mga istorya nagadala sa linibo sang walay pulos nga mga libro, nga kaangay sang uhot, kahoy, kag pasungan. Ini nga mga libro ginsulat sadtong mga hunahuna nga ginedukar sa pagdalagan sa isa ka alagyan sang romansa. Ang tanan nga mahanduraw sang hunahuna ginabutang sa libro, kag ginapakilala sa kalibutan subong pagkaon sa utok. Apang ini wala sing kaayohan nga pagkaon. “Ano ang upa sa trigo?” Wala kita nagkinahanglan sang mga nobela; kay nagaatubang kita sang maisug nga mga kamatooran sang kabuhi.—COUNSELS TO WRITERS AND EDITORS, p. 147. (1899)MSP 167.2

  Maglikaw Sang Landian kag Makakulunyag nga mga Balasahon.—Ang kalibutan nagaanaw sang mga libro nga maayo pa nga masunog sang sa ipalapnag. Mga libro sang inaway sang mga Indian kag kaanggid nga mga topiko, gin-imprinta kag ginpalapnag agud makakwarta, maayo gid kon indi pagbasahon. May sinatanas nga balatyagon sa sini nga mga libro. Makasakit sa tagipusoon nga relasyon sang mga sala kag kapintas nga may inaswang nga gahum sa madamu nga mga pamatan-on, nagapainit sang ila handum nga makit-an ang ila mga kaugalingon, bisan sa labing malaut nga mga binuhatan. May madamu nga mga binuhatan nga labing estrikto sa maragtas nga ang ila inpluwensya diotay lang. Ang kaisug, kapintas, maulag nga mga buhat, nga ginalarawan sa sini nga mga sinulat, nahimo nga labadora sa madamu nga mga panghunahuna, nagadul-ong sa amo man nga mga buhat. Mga libro nga nagasunod sang sinatanas nga mga buhat sang tawohanon nga mga tinuga nagahatag sa publiko sang malaut nga mga binuhatan. Ang makalilisang nga detalye sang sala kag kalisdanan indi kinahanglan pangabuhian liwat, kag ang wala nagatoo sang kamatooran sa sini nga tion maghimo sing bahin sa pagpadayon sang ila handumanan.MSP 167.3

  Mga istorya sa gugma kag mga landi kag makakulunyag nga mga patopato nagatib-ong sang isa naman ka klase sang mga libro nga nahimo nga panghimalaut sa mga bumalasa. Ang manugsulat mahimo mag-angot sang isa ka maayo nga moralidad, kag ang tanan paagi sa iya buhat makapasulod sang relihiyoso nga mga balatyagon; apang sa madamu nga hitabu si Satanas ginabistihan lang sang bisti sang manugtunda apang sing labi makita sa pagpatalang kag pagdaya. Ang painoino maapektohan sing daku sadtong diin sia ginapakaon. Ang mga manugbasa sang landian, sang makakulunyag nga mga istorya indi bagay para sa mga katungdanan nga yara sa ila atubangan. Nagakabuhi sila sang indi matuud nga kabuhi, kag wala sing handum para sa mapuslanon nga buluhaton, kag wala sing handum sa pagusisa sang Kasulatan, sa pagkaon sang langitnon nga mana. Ang hunahuna maluya, kag nagawala sang iya gahum sa pagpamalandong sang daku nga mga problema sang katungdanan kag destinasyon.MSP 168.1

  Gintudloan ako nga ang pamatan-on yara sa labing daku nga katalagman bangud sang indi husto nga pagbasa. Si Satanas permi nagagiya sang mga pamatan-on kag sadtong hamtong nga pagaitikon sila sang walay pulos nga mga sugilanon. Kon ang daku nga bahin sang mga libro nga gin-imprinta pagasunogon, ang isa ka kalalat-an mauntat nga nagabuhat sang isa ka makahaladluk nga buluhaton sa pagpaluya sang hunahuna kag paghigko sang tagipusoon. Kinahanglan ining basura nga mga balasahon pagalikawan.MSP 168.2

  Wala kita sing pahanugot halin sa Ginoo sa pagpasakup sa pagprinta ukon sa pagbaligya sini nga klase sang mga balasahon, kay amo ini ang paagi sa paglaglag sang madamu nga mga kalag. Nakahibalo ako kon ano ang akon ginasulat; kay ini nga butang ginbuksan sa atubangan ko. Indi pagtugutan yadtong nagatoo sa kamatooran magpasakup sa sini nga buluhaton, nga nagahunahuna sa pagpangwarta lang. Ang Ginoo magabutang sing pagkalaya sa mga paagi nga ginakuhaan; mas madamu ang Iya pagailaptahon sang sa natipon.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 51, 53. (1902)MSP 168.3

  Magkanhas sa Pagpalapnag Sang Kapawa.—Sa sini nga panahon ang diimportante ginadayaw kag ginapadaku. May panawagan sa bisan ano nga makatuga sing balatyagon kag makahimo sing pagbaligya. Ang pungsud nagabaha sing halos walay pulos nga mga balasahon, nga ginsulat agud lang makapangwarta, samtang ang mga maayo nga mga libro wala mabaligya kag indi mabasa. Yadtong nagadala sining makapapukaw sang balatyagon nga mga balasahon tungud sa paghimo sini makahimo sila sing mataas nga suhol madulaan sing isa ka hamili nga kahigayonan sa paghimo sing maayo. May mga inaway nga pagaawayon sa pagkuha sang kabalaka sang mga lalaki kag mga babayi, kag itudlo sila sa amo gid nga bilidhon nga mga libro nga may Biblia para sa ila sadsaran; kag ini mangin daku pa gid nga buluhaton sa pagpangita sang mamulalongon, mahinadlukon sa Dios nga mga manugpangabudlay sa katuyoan sang pagpalapnag sang kapawa.—Testimonies, vol. 5, pp. 401, 402. (1885)MSP 169.1

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan)

  1. Ngaa ang sa panglawas kag relihiyoso nga mga libro “igapakilala sing tingub subong mga bahin sang isa ka ginhiusa nga buluhaton”?
  a. “Ang linya indi pag-ipahamtang.... Kinahanglan may bug-os nga paghiusa, isa ka maayo nga pagbalanse, may tayoyon nga __________ sa buluhaton sa tanan niya nga mga bahin.”
  b. “Sa pagbulag sang buluhaton sa panglawas halin sa daku nga lawas sang buluhaton indi sono sa lya __________.”
  c. “Sa tanan naton nga buluhaton...wala sing sanga nga himoon nga , __________ samtang ang iban nga mga bahin magaantus.” ”
  d. “Ang kada isa __________ sa isa kag wala sing may mag-agaw sang iya lugar.”
  MSP 169.2

  2. Ano ang iban nga mga buluhaton nga makahimo sing “husto nga balanse”?
  a. “Wala sing kanbaser nga __________ sang libro nga iya ginapangabudlayan labaw sa iban.... __________ wala gintuga nga alalangay.”
  b. “Ang kanbaser magadala upud sa iya sang __________, __________, kag gagmay nga __________ nga ihatag sadtong indi makabakal.”
  c. “Indi husto ang magbutang sing daku nga kabalaka sa pagbaligya sang __________ nga mga libro, kag matalikdan ang __________.
  MSP 169.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents