Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 24 - Ang Malapnagon nga Inpluwensya Sang Aton mga Balasahon

  Gahum Sang Lapis.—Ang lapis gahum sa kamut sang mga tawo nga nagabatyag sang kamatooran nga nagasilaab sa altar sang ila mga tagipusoon, kag may maalam nga kapagsik para sa Dios, gintimbangan sang maayo nga paghukom. Ang lapis, kon ituslob sa tuburan sang putli nga kamatooran, makapadala sang mga silak sang kapawa sa madulum nga mga higad sang duta, nga magapaiwag sang iya mga silak pabalik, nagadugang sang bag-o nga gahum, kag nagahatag sing dugang nga kapawa nga pagalaptahon bisan diin.—LIFE SKETCHES, p. 214. (1915)MSP 173.1

  Ang Imprintahan Galamiton Sang Dios.—Ang imprintahan isa ka gamhanan nga paagi sa pagtandug sang mga hunahuna kag mga tagipusoon sang mga katawohan.... Ang imprintahan isa ka gamhanan nga instrumento nga gintandoan sang Dios nga magaisa sa kusug sang buhi nga manugwali sa pagdala sang kamatooran sa atubangan sang tanan nga mga pungsud, kaliwatan, mga hinambalan, kag mga katawohan. Madamu sing mga hunahuna ang malambut nga indi malambut sing iban nga paagi.—CHRISTIAN EXPERIENCE, pp. 225-227. (1922)MSP 173.2

  Ang sanga sang pagbantala sang aton kawsa may madamu nga buhaton upud sang aton gahum. Nagahandurn gid ako nga ini matuman sang tanan nga gindibuho sang Ginoo. Kon ang aton manugbaligya sang mga libro magbuhat sang ila bahin sing matutum, nakahibalo ako, halin sa kapawa nga ginhatag sang Dios sa akon, nga ang kaalam sang presente nga kamatooran magadoble kag magatatlo pa ka bahin.—LIFE SKETCHES, pp.446, 447. (1915)MSP 173.3

  Inpluwensya Sang Aton mga Balasahon.—Ginpakita sa akon nga ang aton mga balasahon pagaiimprinta sa lainlain nga mga hinambalan kag ipadala sa tagsa ka sibilisado nga pungsud, sa bisan ano nga bili. Ano ang bili sang kwarta sa sining takna, ipaanggid sa bili sang mga kalag? . . .MSP 174.1

  Ginpakita sa akon nga ang imprintahan gamhanan para sa kaayohan ukon kalainan. Ini nga ahensya makalambut kag makainpluwensya sang hunahuna sang publiko subong nga wala sing iban nga paagi nga mahimo. Ang imprintahan, ginagahuman sang mga tawo nga ginbalaan sang Dios, mangin gahum sa matuud sa pagdala sang mga tawo sa kaalam sang kamatooran....MSP 174.2

  Sa Iban nga Kadutaan.—Ginpakita sa akon nga ang mga balasahon nagahimo na sing buluhaton sa iban nga mga panghunahuna sa iban nga mga pungsud, sa paglumpag sang mga bongbong sang malain nga mga panghunahuna kag patootoo. Ginpakita sa akon ang mga lalaki kag mga babayi nga nagatoon sing hanuut sang mga balasahon kag pila ka mga panid sang mga tratados sang presente nga kamatooran. Magabasa sila sang mga pamatuud nga katingalahan kaayo kag bag-o sa ila, kag magabukas sang ila mga Biblia nga may madalum kag bag-o nga kabalaka, kag ang mga suheto sang kamatooran nga nangin madulum sa ila napaathag, labi na ang kapawa nahanungud sa Inugpahuway sang ikaapat nga sogo. Samtang nagapangusisa sila sang Kasulatan sa pagtan-aw kon ini nga mga butang matuud, isa ka bag-o nga kapawa ang nagsiga sa ila ighalangup, kay ang mga manugtunda nagalibot sa ila, kag nagatandug sang ila mga hunahuna upud ang mga kamatooran nga yara sa mga balasahon nga ila ginabasa.MSP 174.3

  Nagapangusisa Upud ang Pangamuyo Kag mga Luha.—Nakita ko sila nga nagakaput sang mga balasahon kag mga tratados sa isa ka kamut, kag Biblia sa pihak nga kamut, samtang ang ila mga nawung basa sang mga luha; kag nagaduko sa atubangan sang Dios sa hanuut, mapainubuson nga pangamuyo, nga magiyahan sa tanan nga kamatooran—ang amo gid nga butang nga ginabuhat Niya sa ila sa wala pa sila nagtawag sa Iya. Kag sang nabaton na ang kamatooran sa ila mga tagipusoon, kag nakita nila ang mahiugyonon nga kadena sang kamatooran, ang Biblia isa ka bag-o nga libro sa ila; ginhakus nila sa ila mga tagipusoon upud ang mapinasalamaton nga kalipay, samtang ang ila mga dagway nagasidlak upud ang kasadya kag balaan nga kalipay.MSP 174.4

  Ini wala lang napuno sa pagkasadya lamang sang kapawa sa ila mga kaugalingon, kag nagsugod sila pagpangabudlay para sa iban. Ang iban naghirno sing dalagku nga mga pag-antus para sa kamatooran kag sa pagbulig sadtong mga kauturan nga yara sa kadudulman. Ang alagyan nagapangaman sa paghimo sang isa ka daku nga buluhaton sa pagpanagtag sang mga tratados kag mga balasahon sa iban nga mga hinambalan.—LIFE SKETCHES, pp. 214, 215. (1915)MSP 175.1

  Mga Libro nga Ginkuha Halin sa mga Fstante.—Matuud nga ang iban nga nagabakal sang mga libro magabutang lang sa ila sa mga estante ukon ibutang sila sa lamesa sa sala kag talagsa lang nagatulok sa ila. Sa gihapon ang Dios may pagtatap sa lya kamatooran, kag ang tion magaabut nga ini nga mga libro pagapangitaon kag basahon. Ang balatian ukon kamalason magasulod sa puloy-an, kag paagi sa kamatooran nga yara sa mga libro ang Dios magapadala sa nalisang nga mga tagipusoon sang paghidait kag paglaum kag kapahuwayan. Ang lya gugma mapakita sa ila, kag mahangpan nila ang pagkahamili sang kapatawaran sang ila mga sala. Sa sini ang Ginoo nagabuylog upud sa lya nga nagasikway sang ila kaugalingon nga mga manugpangabudlay.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 313, 314. (1900)MSP 175.2

  Mga Kalag Gindala sa kay Cristo.—Ang aton mga balasahon subong nagapanggas na sang binhi sang maayong balita, kag amo ang galamiton sa pagdala sang madamu nga mga kalag sa kay Cristo subong ngaginwali nga pulong. Ang bug-os nga mga iglesia natukod nga amo ang resulta sang ila sirkulasyon.—REVIEW AND HERALD, June. 10, 1880.MSP 175.3

  Bisan ang mga Tinipik Hamili.—Aton tratahon subong isa ka sagrado nga bahandi ang tagsa ka linya sang sinulat nga may presente nga kamatooran. Bisan ang tinipik sang pampleta ukon sang balasahon kabigon nga daku ang kabilihanan. Sin-o ang makabanta sang inpluwensya nga ang isa ka gisi nga pahina nga may kamatooran sang mensahe sang ikatlo nga manugtunda makakita sing bahin sa tagipusoon sang iban nga nagapangita sang kamatooran? Dumdumon naton nga may isa nga malipay nga magbasa sang tanan nga mga libro kag mga balasahon nga mahatag naton. Ang kada pahina isa ka silak sang kapawa halin sa langit, sa pagsiga pakadto sa mga kadalanan kag mga kahigaran, nagasilak sang kapawa sa alagyan sang kamatooran.MSP 175.4

  Sa mirakulo sang pagpakaon sang kadam-an sing pila ka bilog nga tinapay kag mga isda, ang pagkaon nagdugang samtang nagaagi halin kay Cristo pakadto sadtong nagabaton sini. Amo man sa pagpanghatag sang aton mga balasahon. Ang kamatooran sang Dios, nga ginapalibot, magadamu kaayo. Kag sang ang mga gintoton-an sono sa pagmando ni Cristo nagtipon sang mga tinipik nga nabilin, agud wala sing may mausik. amo man aton tipigan ang kada tipik sang balasahon nga may kamatooran para sini nga tion.—REVIEW AND HERALD, August 27, 1903.MSP 176.1

  Isa Ka Libo sa Isa ka Adlaw.—Ang Dios sa indi madugay magahimo sing dalagku nga mga butang para sa aton kon magmapainubuson kag magmatinoohon kita sa Iya tiilan.... Sobra sa isa ka libo sa indi madugay ang magliso sa isa ka adlaw, kalabanan sa ila magbalikid sang ila una nga pagliso sa pagbasa sang aton mga balasahon.—REVIEW AND HERALD, Nov. 10, 1 883.MSP 176.2

  Kon ang Katapusan nga Pagpaandam Mahatag.—Paagi sa linibo ka mga tingug, sa bug-os nga duta, ang paandam pagaihatag. Ang mga katingalahan magaabut, ang masakiton maayo, kag ang mga talandaan kag mga katingalahan magasunod sa mga tumuloo. Si Satanas man magapangabudlay upud ang butig nga mga katingalahan, bisan ang pagpapanaug sang kalayo halin sa langit sa panulok sang mga tawo. Busa ang mga pumuluyo sang duta magapili sang ila pagtindug.MSP 176.3

  Ang balita pagadal-on indi sa madamu nga mga pagbaisbais kondi sa madalum nga pagtandug sang Espiritu sang Dios. Ang mga pagbaisbais naipahayag. Ang binhi napanggas, kag karon magatubo na kag magabunga. Ang mga balasahon nga ginpanagtag sang misyonero nga mga manugpangabudlay naghimo na sing ila inpluwensya, apang madamu nga ang ila mga hunahuna gintandug ginpunggan sa paghangup sing bug-os sang kamatooran ukon sa pagpasugot sa pagkamatinumanon. Karon ang mga silak sang kapawa nagapanalopsop bisan diin, ang kamatooran makita sa iyang kaathag.... Madamu ang magatindug sa bahin sang Ginoo.—THE GREAT CONTROVERSY, p. 612. (1888)MSP 176.4

  Ang Plano Sang Dios sa Pagbantala Sang Balita.—Para sa aton nga isa ka katawohan ang Dios naghatag sing daku nga kapawa, kag nagatawag Sia sa aton sa pagpasiga sini sadtong yara sa kadudulman. Paagi sa aton ang kapawa, ang gahum, sang isa ka buhi nga kamatooran pagaihatag sa kalibutan. Halin sa aton may magasiga sa ila nga yara sa kadudulman sang isa ka maathag, nagapadayon nga kapawa nga ginapabuhi paagi sa gahum sang Dios. Ginasogo kita sa paggamit sang kapawa nga ginhatag sa aton sa pagtuga sang iban nga mga kapawa, agud ang aton isigkatawo magpangalipay sa kamatooran. Indi naton pag-isikway ang sogo. Pananglitan ang adlaw indi magsiga, ano nga kadulum kag kagamu ang magaresulta! Para sa aton nga magalikaw sa pagpasiga sang aton kapawa sadtong yara sa kadudulman amo ang pagpasugot sa sala, ang kadaku sini indi matupungan....MSP 176.5

  “Ang Espiritu kag ang nobya nagasiling, Kari. Kag ang nagapamati magsiling, Kari. Kag ang ginauhaw magkari, ang buut magkuha sang tubig sang kabuhi sa walay bayad.”MSP 177.1

  Ini nga mga pulong nagapahamtang sang piano sang Dios sa pagpalapnag sang maayong balita. Ang lya galamiton, diosnon kag tawohanon, kinahanglan maghiusa sang ila pagpaninguha sa pagluwas sang nawala. Ini nga mga kalag pagaluwason halin sa kahiolipnan sang sala. Ang Dios nagapanawag sadtong nagbaton sang lya ngalan sa pagtuman sang lya mga sogo. Ang tanan ginatawag sa pag-ambit sang pila ka bahin sa lya buluhaton....MSP 177.2

  Ang Nagaliwat nga Gahum Sang Kamatooran.—Paagi sa nagaliwat nga inpluwensya sang diosnon nga bugay sa tawohanon nga mga tagipusoon nga ang gahum sang pulong sang kamatooran mapakita. Ang balita, nga ginapahibalo sa mga duug nga wala pa ini mabatian, nagatuga sang pagtandug sa mga tagipusoon. Daw nagahatag sing daku pa nga gahum sa pagliwan sang karakter sang sadtong ginpakilala nga naanad na sang iya buluhaton sa opisina. Ang kamatooran may diotay nga gahum sa mga tagipusoon sadtong nagalakat batok sa iya para sa kaayohan sang ila mga kaugalingon— sadtong nagasunod sa dalan batok sa iya mga prinsipyo. Ini sila nagapakunokuno nga nagatoo sa pulong sang Dios, apang wala sila nagahatag sing ebidensya nga sila ginbalaan sini.MSP 177.3

  Ang kamatooran magagahum sa kabubut-on sadtong wala pa gid nakabati sini. Makita nila ang pagkamasinalaypon sang sala, kag ang ila paghinulsul mangin bug-os kag maminatud-on. Ang Ginoo magapangabudlay sa ila mga tagipusoon nga wala pa mahimo sang nagliligad, mga tagipusoon nga sadto wala pa makakita sing kalautan sang sala.MSP 177.4

  Si Cristo lang ang madinaugon nga kaaway nga nagbato sa sala. Tuguti ang bug-os nga kapawa sang Iya kabuhi nga mag-ilig sa mga kalag sadtong yara sa kadudulman. Sa idalum sang diretso nga gahum sang maayong balita linibo ang magliso sa isa ka adlaw.MSP 178.1

  Kon ang makasasala makabatyag sang kamatooran nga paagi lang kay Cristo makabaton sang kabuhi nga walay katapusan; kon makilala niya nga ang pagtuman sa pulong sang Dios amo ang kasugtanan sang pagsulod sa ginharian sang Dios; kon makita niya si Cristo nga amo ang manugpatunga sa sala, magapalapit sia sa Manluluwas sa pagkamapinaubuson kag pagkaputli, nagatuad sang iya mga sala kag nagapangita sang kapatawaran. Ang iya kalag matandug sa isa ka balatyagon sang pagkaharianon sang himaya sang Dios. Ang pagkabulahan sang walay katapusan nga kabuhi sang paghidait kag kasadva kag kaputli mabatyagan sing madalum kag ang bug-os nga pagpanugyan mahimo.MSP 178.2

  Ginmandoan ako sa pagsiling nga ang iban nga makita sa gowa nga labing bug-os nga naghatag sing kabubut-on sa sala, kon ang kapawa magsidlak sa kalag, magahimo sing labi ka madinaugon nga mga manugpangabudlay sa mga duug diin sila man mga makasasala sa ila mga kaugalingon sadto.MSP 178.3

  Ginsulat Para sa mga Kanbaser.—Nagasulat ako sini tungud sadtong nagapasakup sa buluhaton sang pagkanbas kag sa balaybalay nga pagpangabudlay nga makasugata sang mga lalaki kag mga babayi nga mga raskal kag mangil-ad sing dagway sa gowa, apang, kon madaug sa kamatooran, mangin kaupud sang iyang labing maminatud-on kag masaligan nga sumulunod. Ang espiritu sang kamatooran sa pagkamatuud daku ang bili sa bisan diin nga simbahan. Yadtong ginagamit sang Ginoo indi permi maayo nga tulukon sa gowa, apang kon may tinindugan sila sang karakter, ang Ginoo nagaisip sa ila nga mga hamili.MSP 178.4

  Ang Buluhaton Sang Dios Nagadugang Samtang ang Katapusan Nagahilapit.—Samtang ang katapusan nagahilapit, ang buluhaton sang Dios magadugang sing bug-os sa kusug kag kaputli kag kabalaan. Ang mga manugpangabudlay mapun-an sang gugma para sa Dios kag sa isa kag isa. Kinahanglan sila maghupot sing mga prinsipyo sa labing estrikto nga katarungan. Kon ang matuud nga nota matandug, ang Dios magapakilala sang Iya kaugalingon subong isa ka Dios sang kalooy kag gugma. Ang mga manugtunda sa langit magapalapit sa mga miyembro sang iglesia sa duta sa pagbulig sa ila sa ilang mga kinahanglan. Dumdumon naton permi nga kita mga manugpangabudlay upud sa Dios. Sining langitnon nga paghiusa pagadal-on naton sing mapinadayonon sa Iyang buluhaton upud ang pagkahimpit, upud ang pagkinanta kag pagpangalipay. Sa tagsa ka kalag magaiglab ang kalayo sang balaan nga kadasig. Grupo kag grupo magabiya sang madulum nga estandarte sang kaaway sa pagpalapit sa bulig sang Ginoo, sa bulig sang Ginoo batok sa makusug.MSP 178.5

  Ang Mga Manugpangabudlay Mag-angkon Sing Madalum nga Eksperiensya.—Ang mga manugpangabudlay sang Dios kinahanglan makakuha sing madalum pa nga eksperiensya. Kon magtugyan sila sang tanan sa Iya, magapangabudlay Sia sing makatilingala para sa ila. Pagaitanum nila ang estandarte sang kamatooran sa mga kota nga sadto ginakaptan ni Satanas, kag upud ang mga pagsinggit sang kadaugan agawon nila ini. Nagadala sila sang mga pali sang inaway, apang magaabut sa ila ang makalipay nga balita nga ang Ginoo magatuytuy sa ila sing padayon, nagapangdaug kag magadaug.MSP 179.1

  Kon ang mga alagad sang Dios upud ang matinugyanon nga kadasig magahiusa sa diosnon nga mga galamiton, ang kahimtang sang mga butang nga yari sini nga kalibutan magabaylo, kag sa indi madugay ang duta upud ang kasadya magabaton sang iya Hari. Niyan “ang mga maalam magasidlak subong sang kasiga sang kahawaan; kag ang mga nagaliso sang madamu sa pagkamatarung, subong sang kabitoonan sa gihapon kag sa gihapon.”—REVIEW AND HERALD, Sept. 1 7, 1903.MSP 179.2

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ka lapnag ang malamhutan sang aton mga balasahon?
  a. Ang imprintahan isa ka gamhanan nga paagi sa pagtandug sang __________ kag __________ sang mga tawo...sa wala sing iban nga paagi.
  b. “Ang aton mga balasahon subong __________ binhi sang maayong balita... __________ mga iglesia natukod nga bunga sang ila sirkulasyon.
  c. “Bisan ang __________ sing isa ka pampleta ukon balasahon isipon nga may kabilihanan. Sin-o ang makabanta sang inpluwensya sang isa ka __________ pahina...nga masulod sa tagipusoon sang iban nga manugpangita sang kamatooran?”
  d. “Sobra sa isa ka __________ ang magliso sa isa ka , __________ kalabanan sa ila magbalikid sang ila una nga __________ sa pagbasa sang aton balasahon.
  MSP 179.3

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents