Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  47—Dili Maalamon Nga Pagpahiluna Sa Salapi

  Pipila ka semana nga minglabay, samtang ako nagatambong sa katiguman sa San Jose (1905), pipila sa atong mga kaigsuonan nagpasundayag sa akong atubangan sa ilang giisip nga mga maayong kahigayonan sa paggamit sa ilang salapi sa puhonan sa mina ug sa tinigom nga relis sa tren, nga modala sa dagkung mga ganansia. Daw masaligon sila sa kalampusan, ug naghisgut mahitungod sa kaayohan nga ilang himuon uban sa mga ganansia nga ilang gipaabut nga madawat.TP 278.1

  Ang uban nanambong, ug daw nasibut sa pagtan-aw kon unsay akong hunahuna mahitungod sa sugyut. Ako silang giingnan nga ang maong paggamit sa salapi dili kaayo seguro. Dili sila makaseguro nga kining mga pamatigayona molampus. Ako silang gisultihan sa walay katapusan nga balus nga gipasalig niadtong nagtigum sa ilang bahandi sa langit; apan niining walay seguro nga mga pangahas sa patigayon, ako nagpakiluoy kanila, alang kang Kristo, sa paghunong dihadiha.TP 278.2

  Sa kagabhion ako gipahimangnoan sa pagsulti sa katawhan sa Dios nga dili sumala sa Iyang kabubut-on nga kadtong nanagtuo sa duol Niyang paganhi mogugol sa ilang mga salapi sa puhonan sa mina. Kini magalubong sa talanton sa Dios sa yuta. Ako mobasa sa hulad sa usa ka sulat sa usa ka mga kaigsuonan nga akong gihisgutan:TP 278.3

  “Sanjose, Califomia,

  Julio 2, 1905

  “Minahal Nga Igsuon:

  “Ikaw nagpasundayag sa akong atubangan usa ka sugyut alang sa pagpamuhonan sa mina. Ikaw nagabati nga masaligon nga ang maong pamuhonan magmatuod nga molampus, ug ikaw naghunahuna nga sa niining paagiha ikaw maka-arang sa pagtabang sa daku kaayo sa bulohaton sa Dios.TP 278.4

  “Ang Ginoo naghatag kanakog pahamatngon nga sa mga katiguman nga akong pagatambongan makakaplag ako sa mga tawo nga magadasig sa uban sa paggugol sa ilang salapi sa pagbuhat sa mga minahan. Ako gisugo sa pagsulti nga kini usa ka paagi sa kaaway sa pagot-ut o sa paggaid sa mga salapi nga gikinahanglan pagayo sa pagdala sa bulohaton sa Dios. Usa kini ka lit-ag sa katapusang mga adlaw, sa paglakip sa katawhan sa Dios sa kaparotan sa gikatugyan nga puhonan sa Ginoo, nga kinahanglan gamiton sa maalamon diha sa bulohaton sa pagluwas mga kalag. Tungod kay daghan kaayong salapi ang gigugol niining mga walay seguro nga mga pamatigayon, ang bulohaton sa Dios makasusubo nga napi-angan tungod sa kakulang sa talanton nga makadaug mga kalag ngadto kang Kristo. . . .TP 279.1

  “Kagabii sa pananawon, ako nagapataas sa akong tingog sa pagpasidaan batok sa kalibutanong pamasinbasin. Ako miingon, ‘Ako nagadapit kaninyo sa pagkuha sa mga bahin sa puhonan sa labing daku nga mina nga gi-ugmad sukad.’ ” ‘Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga natago sa usa ka uma; diin sa nakaplagan sa usa ka tawo, iyang gitagoan, ug tungod sa kalipay niini milakaw ug mibaligya sa tanan nga iya, ug gipalit kadto nga uma.’ . . .TP 279.2

  “Kon atong ipamuhonan sa minahan sa Dios, ang ganansia niini seguro. Siya nagingon, ‘Magpatalinghug sa makugihon Kanako, ug kaon kamo nianang maayo, ug tugoti ang imong kalag nga magakalipay diha sa katambok.’ . . .TP 279.3

  ” ‘Usab, ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon, nga nangita sa mga matahum nga mutya: nga, sa iyang pagkakaplag sa usa ka mutya nga may dakung bili, milakaw ug gibaligya ang tanan nga iya, ug gipalit kini.’ TP 279.4

  “Akong igsuon, maghimo ka bag paggugol sa seguro nga langitnong mutya? . . . Kini mao ang puhonan sa mina nga imong magugol nga walay katalagman sa pagkabalo. Apan, minahal kong higala, wala kitay usa ka piso sa salapi sa Dios nga arang ikagugol sa pamatigayon sa mina niini nga kalibutan.”TP 279.5

  Ako nasubo sa hilabihan nga bisan kinsa sa atong katawhan nakahimo sa sayup sa paglubong sa ilang hinatag sa Dios nga puhonan sa paggugol sa mina, nga nagahunahuna nga pinaagi niini magapadugang sa ilang abut. Ang palaabuton tingali daw masaaron, apan daghan sa kasubo nangabalo.TP 280.1

  Akong nahinumduman ang kaso sa usa ka igsuon nga sa makausa nasibut diha sa buhat ug kausa sa Dios. Pipila ka mga tuig nangagi, sa didto ako sa Australia, kini nga igsuon misulat kanako, nga nagingon, nga nakapalit siyag usa ka minahan diin iyang gipaabut nga makadawat sa dakung mga ganansia. Siya miingon nga iya akong hatagan usa ka bahin unsa ang iyang madawat. Panagsa siya mosulat kanako, nga nagaingon: ‘‘Karon ang mga palaabuton maayo.TP 280.2

  Sa dili madugay kita makadawat na ug balus.” Apan ang maong balus wala gayud mahimo; ug human maunlod ang daghang linibo nga mga puhonan, ang iyang mga pangahas nagmatuod nga alkansi sa kinatibok-an.TP 280.3

  Kini usa sa daghan samang mga kaso nga midangat sa akong pagtagad. Daghang mipahayag kanako sa ilang mga kasubo nga sila nagpadasig sa usa sa paggugol sa ilang mga salapi sa puhonan sa mina. Kon adunay usa dinhi nga nakadawat salapi gikan sa usa ka igsuong lalaki kon babaye sa bisan unsang maong paggugol kini iyang katungdanan sa paguli niini, kon ang usa nga naghatag niini maoy iyang handum.TP 280.4

  Ako magapasidaan kaninyo sa pagkamaminatngonon kon unsay inyong buhaton sa mga manggad sa Ginoo. Pinaagi sa pagbutang niini sa tipiganan sa Dios kamo makapaneguro sa inyong mga kaugalingon sa usa ka abut gikan sa dili mahurut nga mga bahandi sa Iyang gingharian.TP 280.5

  Ang katawhan sa Dios sayon kaayong matagbaw uban sa mga kamatuoran sa ibabaw. Kinahanglan kita magasusi sa makugihon alangsa halalum, walay katapusan, layog-abtan nga mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Sa nakaplagan sila, kita sa malipayon mobaligya sa tanan, aron atong mapalit ang uma. Special Testimonies, Series B, No. 17, pp. 8-13.TP 281.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents