Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Unya ang Mensahi Molakaw Uban sa Gahum

  Ang katawhan sa Dios kinahanglan magkinabuhi sa estrikto nga pagdaginot sa ilang paggasto sa mga salapi, aron aduna silay ikadala ngadto Kaniya nga nagaingon, “Gikan sa Imo kami naghatag Kanimo.” Sa ingon niana sila maghalad sa Dios sa pasalamat alang sa mga panalangin nga nadawat gikan Kaniya. Sa ingon usab, sila magatigum alang sa ilang kaugalingon mga bahandi sa kilid sa trono sa Dios.TP 344.2

  Mga kalibutanon nagagasto alang sa bisti mga kantidad sa salapi nga angay unta magamit sa pagpakaon ug pagpabisti niadtong nanagantus gikan sa gutom ug katugnaw. Daghan sa gipakamatyan ni Kristo sa Iyang kinabuhi gikulang sa labing barato, labing komon nga panaput, samtang ang uban nagagasto linibo sa mga dolyar sa panlimbasug sa pagtagbaw sa dili matapus nga kinahanglan sa urog.TP 344.3

  Ang Ginoo nagtugon sa Iyang katawhan sa paggula gikan sa kalibutan, ug mobulag. Ang siga kaayog bulok kon mahalon nga pamisti dili angay alang niadtong nanagtuo nga kita nagakinabuhi sa katapusang mga adlaw sa kaluwasan. “Busa ginatinguha ko,” si apostol Pablo nagasulat, “nga sa tanang dapit ang mga lalaki manag-ampo, nga managbayaw ug mga kamot nga balaan, nga sila walay kasuko o pagduhaduha. Ug ingon usab nga ang mga babaye, magmaligdong ug magbuotan sa ilang pagpatahum sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapid, o sa bulawan, o sa mga mutya, o sa mahal nga saput; kon dili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babayeng nagapadayag sa pagkadiosnon.”TP 344.4

  Bisan taliwala niadtong nanag-angkon nga mga anak sa Dios, adunay mga tawo nga magagasto labaw kay sa gikinahanglan sa bisti. Kita kinahanglan magabisti nga hinlo ug maayong pagkapili, apan, mga igsuon kong mga babaye, sa diha nga ikaw magpalit ug maghimo sa imong kaugalingon ug sa bisti sa imong mga anak, hunahunaa ang bulohaton sa kaparasan sa Ginoo nga nagpaabut gihapon nga buhaton. Matarung ang pagpalit sa maayong materyal, ug ipatahi nga maayong pagkabuhat. Kini usa ka pagdaginot. Apan ang mahalon nga mga dekorasyon wala kinahanglana, ug ang pagpatuyang kanila maoy paggasto alang sa pagtagbaw sa kaugalingon ang salapi nga unta ikabutang sa bulohaton sa Ginoo.TP 345.1

  Dili ang imong bisti ang makapahimo kanimo nga may bili sa igtatan-aw sa Ginoo. Ang dayandayan sa sulod, ang mga hiyas sa Espiritu, ang maloloy-on nga pulong, ang mahunahunaong konsiderasyon alang sa uban, kana gibilhan sa Dios. Ipatahi nga walay paglakip sa mga wala kinahanglana nga mga dekorasyon, ug igahin alang sa pagpaus wag sa bulohaton sa Dios ang salapi nga natigum. Kat-oni ang leksyon sa pagsikway sa kaugalingon, ug itudlo kini sa inyong mga anak. Ang tanan nga mahipos pinaagi sa pagsikway sa kaugalingon gikinahanglan karon sa bulohaton nga humanon. Ang nanagantus kinahanglan hupayon, ang mga hubo pabistihan, ang gigutom pakan-on; ang kamatuoran alang niini nga panahon kinahanglan isulti niadtong wala pa masayud. Pinaagi sa pagdumili sa atong kaugalingon nianang wala kinahanglana, kita dunay bahin sa dakung bulohaton sa Dios.TP 345.2

  Kita mga saksi ni Kristo, ug dili nato tugotan ang kali butanon nga mga intirisis nga maoy motuhop sa atong panahon ug pagtagad nga dili kita magatiman sa mga butang nga giingon sa Dios nga maoy maguna. Adunay labi pa ka taas nga mga intirisis nga itahan. “Pangitaa una ninyo ang ginharian sa Dios ug ang Iyang pagkamatarung.” Si Kristo mihatag sa Iyang tanan sa bulohaton nga Iyang gianhi nga pagabuhaton, ug ang Iyang pulong kanato mao, “Bisan kinsa nga mosunod Kanako, magsalikway sa iyang kaugalingon, mopas-an sa iyang krus, ug mosunod Kanako.” “Busa mahimo kamo nakong mga tinon-an.”TP 346.1

  Sa kinabubut-on ug sa malipayon si Kristo mihatag sa Iyang kaugalingon sa pagdala sa kabubut-on sa Dios. Siya nagmasinugtanon ngadto sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Bati-on ba nato nga usa ka kalisdanan ang pagsalikway sa atong kaugalingon? Mosibug ba kita gikan sa pagkakauban sa Iyang mga pagantus? Ang Iyang kamatayon mokutaw unta sa matag hinulibis sa atong pagkatawo, nga makahimo kanato sa pagka-andam sa pagtugyan ngadto sa Iyang bulohaton sa tanan nga ato. Samtang kita magahunahuna kon unsa ang Iyang nahimo kanato, ang atong mga kasingkasing mapuno sa gugma.TP 346.2

  Sa diha kadtong nakahibalo sa kamatuoran magakinabuhi sa pagsalikway sa kaugalingon nga gitambag sa pulong sa Dios, ang mensahi molakaw uban sa gahum. Ang Ginoo mamati sa atong mga pag-ampo alang sa pagkabig sa mga kalag. Ang katawhan sa Dios magahimo sa ilang kahayag nga idan-ag, ug ang mga dili tumotuo, makakita sa ilang mga maayong buhat, mohimaya sa atong langitnong Amahan. Atong idugtong ang atong kaugalingon ngadto sa Dios sa sakripisyo a kaugalingon nga pagkamasinugtanon. R. & H., Dec. 1, 1910.TP 346.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents