Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  60—Ang Sala Ni Ananias

  Ang mga kasingkasing ni Ananias ug sa iyang asawa natandog pinaagi sa Espiritu Santo sa pagdidikar sa ilang mga kabtangan ngadto sa Dios sama sa gihimo sa ilang kaigsuonan. Apan sa tapus sila makahimo sa saad, sila misibug, ug midisidir sa dili pagtuman niini. Samtang naga-angkon sa paghatag sa tanan, ilang gipugngan ang bahin sa bili. Sila nakahimo sa panikas ngadto sa Dios, sila namakak sa Espiritu Santo, ug ang ilang sala giduaw uban sa kadali ug sa makalilisang nga hukom. Dili lang kay nawala kanila ang presente nga kinabuhi, apan hangtud pa ang kinabuhing walay katapusan.TP 357.1

  Ang Ginoo nagtinguha nga kining talagsaon nga pagpakita sa Iyang hustisya gikinahanglan aron sa pagpanalipod sa uban batok sa paghimo sa samang sala. Kini nagsaksi nga ang mga tawo dili makalimbong sa Dios, nga Siya makamatngon sa tinago nga sala sa kasingkasing, ug nga dili Siya arang katiawtiawan. Kini gituyo ingon nga pasidaan sa batan-on nga iglesia, aron magahatud kanila sa pagsusi sa ilang mga motibo, aron sa pagmatngon sa pagpatuyang sa pagkahakug ug pagpasundayag, aron sa pagmatngon sa pagpangawat sa Dios.TP 357.2

  Sa kaso ni Ananias, ang sala sa pagpanikas batok sa Dios sa kadali nailhan ug gisilotan. Kini nga howaranan sa hukom sa Dios gituyo aron mahimong ilhanan sa katalagman sa tanan nga umalabut nga kaliwatan. Ang samang sala sa kanunay gisubli sa kasaysayan sa iglesia sa ulahi, ug kini gihimo sa daghan sa atong panahon; apan bisan tuod wala dayon ipakita ang walay pagkahimuot sa Dios, kini dili minos ang kadautan sa Iyang atubangan karon kay sa pana hon sa mga apostoles. Ang pasidaan gikahatag, ang Dios sa tataw nagpakita sa Iyang pagdumot niini nga sala, ug ang tanan nga mokuha sa samang paagi sa panlihok makapaneguro nga sila nagalaglag sa ilang kaugalingong mga kalag. . . .TP 357.3

  Diha lamang nga ang Kristohanong mga motibo sa hingpit giila, ug ang tanlag nahigmata sa katungdanan, nga ang diosnong kahayag magahimo sa pagpasantop sa kasingkasing ug kinaiya, nga ang pagkahakug madaug, ug ang hunahuna ni Kristo ikapakita. Ang Espiritu Santo, nga nagabuhat sa tawhanong mga kasingkasing ug mga batasan, moabug sa tanang hilig sa pagkamaibugon, sa malimbongon nga pagatiman sa isigkatawo. . . .TP 358.1

  Sa pipila ka mga higayon ang Ginoo molihok sa pagkadisidido ibabaw sa kalibutanon, hakug nga mga tawo. Ang ilang mga hunahuna naiwagan sa Espiritu Santo, ang ilang mga kasingkasing nakabati sa makapahumok, makapasakup nga influwensiya. Ilalum sa usa ka pagila sa dagaya nga kaluoy ug grasia sa Dios, sila mibati sa ilang katungdanan sa pagduso sa Iyang bulohaton, sa pagtukod sa Iyang ginharian. . . . Sila nagabati sa usa ka handum sa pagbaton sa usa ka bahin sa ginharian sa Dios, ug sila misaad sa paghatag sa ilang salapi sa pipila sa nagkalainlaing mga sanga sa bulohaton sa Dios. Kana nga saad wala himo-a ngadto sa tawo, apan ngadto sa Dios sa presensia sa Iyang mga manulonda, nga maoy nagtandog sa mga kasingkasing mining mga hakug, mahigugmaon-sa-salapi nga mga tawo.TP 358.2

  Sa paghimo sa pakigsaad, sila gipanalanginan pagayo; apan daw unsa ka dali ang ilang mga pagbati mausab sa diha nga sila mobarug sa komon nga baruganan. Samtang ang kalit nga pagtandog sa Espiritu Santo dili hayag, sa diha nga ang hunahuna ug kasingkasing natuhop na usab sa kalibutanong patigayon, maoy malisud kaayo nila sa pagpatunhay sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang kabtangan ngadto sa Ginoo. Si Satanas moasdang kanila sa pagsulay, “Nahimo kang buang sa imong pagsaad niana nga salapi, gikinahanglan nimo kana nga gastohon sa imong patigayon, ug unya ma-alkansi ikaw kon bayran mo ang imong saad.” Karon sila mosibug, sila magbagolbol, sila moreklamo sa mensahi sa Ginoo ug sa Iyang mga mensahiro. Sila mosulti sa mga butang nga dili tinuod, mag-angkon nga sila misaad tungod sa kaikag, nga sila wala makasabut pagayo sa butang, ang kaso nasubrahan ra paghisgut, ang ilang mga igbalati natandog, ug kini nakataral kanila sa paghimo sa saad. Sila nagasulti nga daw ang bililhong panalangin nga ilang nadawat maoy gisangputan sa usa ka limbong nga gihimo kanila sa ministro nga mikuha sa salapi. Sila nagusab sa ilang mga hunahuna, ug nagabati nga sila dili ilalum sa obligasyon sa pagbayad sa ilang mga panaad ngadto sa Dios. Kini usa ka makahahadlok nga pangawat sa Dios, ug huyang nga mga pamalibad gihimo alang sa pagsukol ug paglimod sa Espiritu Santo. Ang uban nangalyupo sa dili maayong kahimtang; moingon sila nga ilang kinahanglan ang salapi —alang sa pagbuhat sa unsa? Sa paglubong diha sa mga balay ug mga kayutaan, sa pipila ka mga plano sa pagkuha sa salapi. Tungod kay ang saad gihimo alang sa usa ka tinuhoanon nga katuyoan, sila naghunahuna nga kini dili mapugos sa balaod, ug ang gugma sa salapi hilabihan kakusog kanila nga sila naglimbong sa ilang kaugalingong mga kalag, ug naghunahuna nga nakapangawat sa Dios. Sa daghan ika-ingon “Wala kamo magtagad sa laing higala sa sama kadautan.”TP 358.3

  Ang gidaghanon nga nakahimo sa sala ni Ananias ug Sapira nagadugang. Ang tawo wala mamakak sa tawo, apan ngadto sa Dios sa ilang walay pagtagad sa mga saad diin ang Iyang Espiritu nagtandog kanila sa paghimo. Tungod kay ang silot batok sa dautan nga buhat wala, sama sa hitabo ni Ananias ug Sapira, himo-a dihadiha, ang mga kasingkasing sa mga anak sa tawo naanad na sa paghimo sa dautan, sa pagsukol batok sa Espiritu sa Dios. Unsaon niining mga tawhana pagbarug sa paghukom? Kamo ba makapangahas sa pagpabilin sa katapusang suliran? Unsaon ninyo pagbarug sa katapusang mga talan-awon nga gisaysay sa Pinadayag? “Akong nakita ang usa ka dakung puti nga trono, ug Siya nga naglingkod niini, kang kinsang dagway ang yuta ug ang langit nangalagiw; ug wala nay makaplagan nga dapit alang kanila. Ug akong nakita ang mga patay, gagmay ug dagku, nagbarug atubangan sa Dios; . . . ug sila gihukman ang matag usa sumala sa ilang mga binuhatan.” R. & H., May 23, 1893.TP 359.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents