Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Espiritu sa Sakripisyo

  Ang plano sa kaluwasan gipahaluna diha sa usa ka sakripisyo nga hilabihan kalapad ug kalalum ug kahabug nga kini dili masukod. Si Kristo wala magpadala sa Iyang mga manulonda niining nahulog nga kalibutan, samtang Siya nagpabilin sa langit; apan Siya sa Iyang kaugalingon migula sa kampo, nagpas-an sa kaulawan. Siya nahimong tawo sa kasubanan, ug nasinati sa pagantus; Siya sa Iyang kaugalingon mingkuha sa atong kasakitan ug mipas-an sa atong mga kaluyahon. Ug ang walay pagsikway-sa-kaugalingon sa Iyang nanag-angkon nga mga sumosunod, ang Dios nagaisip ingon nga usa ka paglimod sa Kristohanong ngalan. Kadtong nanag angkon nga usa kauban kang Kristo, ug nagpatuyang sa ilang hinakug nga mga handum alang sa dagaya ug mahalon nga mga saput, mga mueblis, ug pag kaon, mga Kristohanon lamang sa ngalan. Ang pagkaKristohanon maoy pagkasama kang Kristo.TP 60.2

  Ug bisan pa daw unsa ka tinuod ang mga pulong sa apostol: “Kay ang tanan naninguha sa ilang kaugalingon, dili sa mga butang nga iya ni Jesu-Kristo.” Daghang mga Kristohanon nga walay mga buhat nga nahatukma sa ngalan nga ilang gidala. Sila nagalihok nga ingon sa wala sila makabati sa laraw sa pagtubos nga gihimo sa dili masukod nga bili. Ang kadaghanan kanila nagtumong sa paghimo nga mahimong bantug sa kalibutan; sila misagop sa mga dagway lamang ug mga tulumanon niini, ug nagkinabuhi alang sa pagpatuyang sa kaugalingon. Sila nagsunod sa ilang kaugalingong mga katuyoan sama ka andam sa taga kalibutan, ug sa ingon niana ilang giputol ang ilang gahum sa pagtabang pagtukod sa ginharian. . . .TP 61.1

  Ang bulohaton sa Dios, nga modas og sa unahan uban sa napulo ka pilo sa iyang kusog karon ug pagkamasangputanon, gibabagan, sama sa panahon sa tingpamulak nga gipugngan sa makapakuray nga hasmag sa hangin sa tingtugnaw, tungod kay ang pipila sa nanag-angkon nga katawhan sa Dios naggugol alang sa ilang mga kaugalingon sa salapi nga itughang unta sa pagalagad Kaniya. Tungod kay ang masakripisyohon nga gugma ni Kristo wala ilambigit sa pagginawi sa kinabuhi, ang iglesia huyang sa dapit nga kini unta malig-on. Pinaagi sa iyang kaugalingon nga mga paagi napalong ang iyang kahayag, ug gikawatan ang minil yon sa maayong balita ni Kristo. . . .TP 61.2

  Unsaon paghimo niadtong gisakripisyohan pagayo ni Kristo, pagpadayon sa pagkalipay sa Iyang mga gasa sa hinakug? Ang Iyang gugma ug pagsikway-sa-kaugalingon walay makasama; ug kon kini nga gugma makasulod sa kasinatian sa Iyang mga sumosunod, sila makigdoyog sa ilang mga kasibut kauban sa Iya sa Manunubos. Ang ilang buhat mao ang pagtukod sa ginharian ni Kristo. Sila magatugyan sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang mga kabtangan ngadto Kaniya, ug gamiton sumala sa gikinahanglan sa Iyang bulohaton.TP 61.3

  Walay dugang pang butang nga gipaabut ni Jesus sa Iyang mga sumosunod. Walay usa ka tawo nga nagbutang sa iyang atubangan sa hilabihan ka daku nga katuyoan kay sa kaluwasan sa mga kalag mahimong makulangan sa paglaraw mga paagi ug mga salapi alang sa pagsalikway sa kaugalingon. Kini buluhaton sa tagsatagsa. Ang tanan nga anaa sa atong gahum sa paghatag moilig ngadto sa tipiganan sa Ginoo, aron pagagamiton alang sa pagpahayag sa kamatuoran, aron ang mensahi sa duol nga paganhi ni Kristo ug ang mga tumong sa Iyang balaod mapatunog sa tanan nga bahin sa kalibutan. Mga misyonero kinahanglan ipadala sa paghimo niini nga bulohaton.TP 62.1

  Ang gugma ni Jesus sa kalag igapakita sa pulong ug sa buhat. Ang ginharian ni Kristo maoy labawng hinungdanon. Ang kaugalingon ibutang nga andam nga sakripisyo sa altar sa Dios. Ang matag usa nga sa tinuod nadogtong kauban kang Kristo magabati sa samang gugma alang sa mga kalag nga nakapahimo sa Anak sa Dios sa pagbiya sa Iyang harianong trono, Iyang taas nga kamandoan, ug tungod kanato nahimong kabus, aron nga kita pinaagi sa Iyang kakabus mangahimong adunahan. R. & H ., Oct. 13, 1896.TP 62.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents