Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nangawat sa Dios

  Ang pagbutang sa imong ngalan sa talaan sa iglesia dili makapahimo kanimo nga Kristohanon. Ikaw magdala sa imong gasa sa altar sa sakripisyo, magabulig kauban sa Dios sa kinalabwan sa imong katakus, nga pinaagi kanimo Siya makapakita sa katahum sa Iyang kamatuoran. Ayaw ihikaw ang bisan unsang butang gikan sa Manunubos. Ang tanan Iya. Wala kay usa ka butang nga ikahatag kon wala pa Siya una mohatag kanimo.TP 93.3

  Ang pagkahakug nakasulod, ug naggahin alang sa iyang kaugalingon nianang Iya sa Dios. Kini mao ang pagkamaibugon nga mao ang pagsimba sa diosdios. Ang mga tawo naghakohako sa tanan nga gipahulam sa Dios kanila, sama nga ila gayud kaugalingon ang kabtangan, paggamit niini sa buot nilang himuon. Sa diha nga ang ilang gahum sa paghakup sa bahandi natagbaw, sila nagahunahuna nga ang ilang mga gipanagiya nakapahimo kanila nga bililhon sa atubangan sa Dios. Kini usa ka lit-ag, usa ka limbong ni Satanas. Unsay kaayohan sa pasundayag ug pagdayandayan sa gawas? Unsa may makuha sa mga lalaki ug babaye pinaagi sa garbo ug pagpatuyang sa kaugalingon? “Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibutan kon mawala kaniya ang iyang kinabuhi? O unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabaylo niya sa iyang kinabuhi?” Ang kalibutanong bahandi lumalabay. Diha lang kang Kristo kita makabaton sa walay katapusan nga mga bahandi. Ang bahandi nga Iyang ihatag dili gayud maisip. Sa nakaplagan ang Dios, hilabihan ang imong pagkadato sa pagpamalandong sa Iyang bahandi. “Wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni masantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma Kaniya.”TP 93.4

  Sukta ang imong kaugalingon sa pangutana, Unsay akong nahimo sa mga talanton sa Ginoo? Inyo bang gipahimutang ang inyong mga kaugalingon diin ang mga pulong angay itumong kaninyo, “Gitunglo kamo sa usa ka tunglo kay kamo nakapangawat Kanako, bisan kining tibuok nga nasud”?TP 94.1

  Kita nagakinabuhi sa usa ka panahon sa solemni nga kahigayonan ug balaan nga pagsalig, usa ka panahon diin ang atong kaugmaon natagana alang sa kinabuhi o kon alang sa kamatayon. Kinahanglan modangat kita sa maayong panimuot. Kamo nga nanag-angkon nga mga anak sa Dios, dad-a ang inyong mga ikapulo ngadto sa Iyang tipiganan. Himo-a ang inyong mga halad nga kinabubut-on ug dagaya, sumala sa pagpauswag sa Dios kaninyo. Hinumdumi nga ang Ginoo nagtugyan kaninyo sa mga talanton, nga pinaagi niini kamo magpatigayon niini alang Kaniya. Hinumdumi usab nga ang matinumanon nga ulipon dili mokuha sa dungog ngadto sa iyang kaugalingon. Ang tanan nga pagdayeg ug himaya igahatag ngadto sa Ginoo: Imong gihatag kanako ang imong salapi. Wala untay ganansia nga mahimo kon wala pa una butangi sa deposito. Wala untay patubo kon wala pay puhonan. Ang puhonan giuna paghatag sa Ginoo. Ang kalampusan sa pagpatigayon gikan Kaniya, ug Kaniya ang himaya.TP 94.2

  O, kon ang tanan nga adunay usa ka kahibalo sa kamatuoran motuman pa lang sa pagtulon-an niini nga kamatuoran! Ngano man nga ang mga tawo, nga nanagtindog sa luakanan sa walay katapusang kalibutan, nabutaan pagayo? Walay kanihit sa mga salapi, sa kinatibuk-an nga pagkasulti, taliwala sa mga Adbentista del Septimo Dia. Apan daghan sa mga Adbentista del Septimo Dia napakyas sa pag-ila sa kapangakuhan nga nahimutang kanila aron sa pagbulig kauban sa Dios ug ni Kristo alang sa pagluwas sa mga kalag. Wala sila magapakita sa kalibutan sa dakung kasibut sa Dios alang sa mga makasasala. Wala sila magapahimulos sa mga kahigayonan nga gikahatag kanila. Ang sanla sa pagkahakug nagahupot sa iglesia. Ang Ginoong Jesu Kristo motambal sa iglesia niini nga makalilisang nga balatian kon siya buot maayo. Ang tambal makaplagan sa ika kalim-an ug walo nga kapitulo sa Isaias. R. & H., Dec. 10, 1901.TP 95.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents