Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 4—Ang Sulbad

  Napuno sa kasubo ang langit sa dihang nasabtan sa tanan nga ang tawo nahulog ug ang kalibutan nga gibuhat sa Dios mapuno sa mga tawo nga gitagana alang sa kapaitan, balatian, ug kamatayon, ug nga walay kaikyasan alang sa nakasala. Ang tibuok banay ni Adan kinahanglan mamatay.SP 23.1

  Unya gipahibalo ni Jesus ngadto sa mga manulonda nga adunay paagi sa pag-ikyas nga gihimo alang sa nahulog nga katawhan. Gisultihan Niya sila nga nagpakilooy Siya sa Iyang Amahan ug nagsugyot Siya nga Iyang ihatag ang Iyang kinabuhi nga lukat. Siya ang magaangkon sa sentensya sa kamatayon, aron pinaagi Kaniya ang katawhan makakaplag og kapasaylohan. Pinaagi sa katakus sa Iyang dugo ug sa pagtuman sa kasugoan sa Dios, sila makaangkon sa kaayo sa Dios ug mapahiuli sa matahum nga tanaman ug magakaon gikan sa kahoy sa kinabuhi.SP 23.2

  Gibuksan ni Jesus sa ilang atubangan ang piano sa kaluwasan. Gisultihan Niya sila nga Siya ang magatindog taliwala sa kapungot sa Iyang Amahan ug sa makasala nga katawhan, nga Iyang kuhaon ang sala ug ang kaulaw, ug nga pipila lang ang magadawat Kaniya nga Anak sa Dios. Halos tanan ang masuko ug magasalikway Kaniya. Iyang pagabiyaan ang tanan Niyang himaya sa langit, moanhi sa yuta ingon usa ka tawo, mopaubos sa Iyang kaugalingon ingon tawo, personal nga mosinati sa lainlain nga mga pagsulay nga nagadagmal sa katawhan, aron Iyang masayran unsaon pagtabang ang ginatintal. Sa katapusan, inigkahuman sa Iyang katuyoan ingon magtutudlo, Siya igatugyan ngadto sa dautang mga kamot ug magaantus sa halos tanang kapintas ug pagsakit nga matudlo ni Satanas ug sa iyang mga manulonda aron pagahimoon sa dautang katawhan. Mamatay Siya pinaagi sa labing mapintas nga kamatayon, igabitay taliwala sa mga langit ug yuta ingon usa ka sad-an ug magaantus sa mangilngig ngaSP 23.3

  Kini nga kapitulo gibasi sa Genesis 3:15, 21-24. mga oras sa pagsakit, nga bisan ang mga manulonda dili makahimo sa pagtan-aw kondili ilang igalingiw ang ilang mga nawong gikan sa pagsud-ong. Dili lamang sa pag-antus sa lawas ang Iyang agian, kondili pag-antus sa panghunahuna, diin ang lawasnong pag-antus dili makatupong. Ang kabug-at sa mga sala sa tibuok kalibutan igatungtong Kaniya. Gisultihan Niya sila nga siya mamatay ug mobangon pag-usab sa ikatulo nga adlaw, ug magakayab ngadto sa Iyang Amahan aron magpataliwala sa mga nasalaag, makasasala nga katawhan.

  Ang Bugtong Dalan sa Kaluwasan—Ang mga manulonda nagyukbo sa Iyang atubangan. Ilang gitanyag ang ilang mga kinabuhi. Si Jesus nagsulti kanila nga pinaagi sa Iyang kamatayon Iyang pagaluwason ang daghan, nga ang kinabuhi sa usa ka manulonda dili arang makabayad sa utang. Ang Iyang kinabuhi lamang ang madawat sa Iyang Amahan nga lukat alang sa katawhan. Human unya niini, ang Iyang mga tinubos magauban Kaniya, ug pinaagi sa Iyang kamatayon Iyang luwason ang daghan ug laglagon si Satanas, kinsa adunay gahum sa kamatayon. Ug ang Iyang Amahan magahatag Kaniya sa gingharian ug sa gahum sa gingharian ilalum sa tibuok langit, ug mamahimong Iya kini hangtud sa walay kahangturan. Si Satanas ug ang mga makasasala pagalaglagon, dili na gayud sila magasamok sa langit ni sa nahinloan nga bag-ong yuta.SP 24.1

  Apan Iyang gihatagan ang mga manulonda sa ilang buluhaton, sa pagsaka-kanaog bitbit ang nagahatag kalig-on nga tabang gikan sa himaya aron humpayon ang Anak sa Dios sa Iyang mga pag-antus ug aron magaalagad Kaniya. Ug usab, sila magabantay ug magatipig sa mga umalambit sa grasya gikan sa daotan nga mga manulonda ug sa kangitngit nga padayong itambog ni Satanas kanila. Dili mahimo nga usbon o ilisan sa Dios ang Iyang kasogoan aron luwason ang nangawala, nagakalaglag nga mga makasasala. Gani, Iyang gitugotan ang Iyang hinigugmang Anak nga mamatay alang sa ilang mga kasal-anan.SP 24.2

  Nalipay pag-usab si Satanas kauban sa iyang mga manulonda tungod kay sa ilang pagtintal sa tawo, iyang nabira ang Anak sa Dios paubos gikan sa Iyang tinuboy nga kahimtang. Iyang gisultihan ang iyang mga manulonda nga inigkuha ni Jesus sa nahulog nga pagkatawhanon, mabuntog niya Siya ug mapugngan ang paglampos sa piano sa kaluwasan. Sa pagpaubos ug dili masaysay nga kasubo mipahawa si Adan ug Eva gikan sa matahum nga tanaman sa diin sila hilabihan ka malipayon hangtud sa panahon nga ilang gisupak ang mando sa Dios. Nausab ang palibot. Dili na kini managsama, sama kaniadto nga wala pa sila makasala. Gipasininaan sila sa Dios og mga sapot gikan sa panit sa mananap aron tipigan sila gikan sa pagbatig katugnaw ug kainit nga sa karon maoy ila nga giatubang.SP 24.3

  Ang Dili Mausab nga Kasogoan sa Dios—Ang tibuok langit nagbangutan tungod sa pagsupak ug pagkahulog ni Adan ug Eva, nga maoy nagdala sa kapungot sa Dios diha sa tibuok tawhanong kaliwat. Gipahunong sila sa pagpakighugoyhugoy sa Dios ug gitambog ngadto sa walay paglaum nga kagul-anan.SP 25.1

  Ang kasugoan ni Jehovah, ang pasikaranan sa Iyang panggobyerno sa langit ug sa yuta, sama ka sagrado sa Dios, ug tungod niini nga hinungdan ang Dios dili makadawat sa kinabuhi sa usa ka manulonda ingon nga halad tungod sa paglapas niini. Ang Iyang kasugoan labi pang importante sa Iyang panan-aw kay sa balaan nga mga manulonda nga nagpalibot sa Iyang trono. Ang Amahan dili makasalikway ni makausab sa usa ka bahin sa Iyang kasugoan aron abuton ang katawhan sa ilang nahulog nga nahimutangan. Apan ang Anak sa Dios, nga kauban sa Amahan sa pagbuhat kanila, Siya makahatag og bayad nga sarang dawaton sa Dios, pinaagi sa paghatag sa Iyang kinabuhi nga halad ug pinaagi sa pagdawat sa kapungot sa Iyang Amahan. Gipahibalo sa mga manulonda si Adan nga, ingon nga ang iyang sala nagdala og kamatayon ug kadaut, ang halad ni Jesu-Cristo magadala og kinabuhi ug pagkawalay pagkadunot.SP 25.2

  Usa ka Talan-awon sa Umalabot—Gipadayag sa Dios ang umalabot nga importanteng mga hitabo ngadto kang Adan, sukad sa pagpapahawa kaniya sa Eden ngadto sa Lunop, ug ngadto sa unang pag-abot ni Cristo sa yuta. Ang Iyang gugma alang kang Adan ug sa iyang kaliwat mopakanaog sa Anak sa Dios aron Iyang kuhaon ang tawhanong kinaiyahan, ug aron, sa Iyang kaugalingong pagpaubos, Iyang pagabayawon ang tanan nga magatoo Kaniya. Ang maong sakripisyo takus sa pagluwas sa tibuok kalibutan. Apan pipila lamang ang modawat sa kaluwasan nga gitanyag kanila pinaagi sa maong kahibulongang paghalad. Ang kadaghanan dili magatuman sa mga kondisyon nga gikinahanglan kanila aron ilang madawat ang Iyang dako nga kaluwasan. Mas pilion pa nila ang sala ug ang paglapas sa kasugoan sa Dios kay sa maghinulsol ug magtuman, nga nagasalig pinaagi sa pagtoo sa katakus sa halad nga gihimo. Kini nga halad adunay dili masukod nga bili aron himoon niini si bisan kinsa nga magadawat niini nga labi pa ka hamili kay sa putli nga bulawan.SP 25.3

  Ang Halad sa Sakripisyo—Sa dihang si Adan naghimog halad alang sa sala sumala sa pinasahi nga mga tulumanon sa Dios, usa kini ka hilabihan ka sakit nga seremonya alang kaniya. Gikinahanglan niyang magkutlo og kinabuhi, nga ang Dios lamang ang makahatag, ug maghimo og usa ka halad alang sa sala. Ang una pa nga higayon nga iyang nasaksihan ang kamatayon. Samtang iyang gitan-aw ang dugoan nga biktima, nga nagalimbaglimbag tungod sa kasakit sa kamatayon, siya nagatan-aw sa umalabot uban ang pagtoo ngadto sa Anak sa Dios, nga maoy girepresentahan sa biktima, nga maoy mamatay ingon nga halad alang sa katawhan.SP 26.1

  Kini nga seremonya sa paghalad, nga gitukod sa Dios, mahimo nga usa ka padayon nga pahinumdum ngadto kang Adan mahitungod sa iyang sala, ug usab usa ka mahinulsulon nga pagdawat sa iyang sala. Kining buhat sa pagkudo og kinabuhi naghatag kang Adan og labing lalum ug labing hingpit nga pagbati sa iyang sala, nga walay lain gawas sa kamatayon sa Anak sa Dios ang makapapas. Nahibulong siya sa walay kinutuban nga kaayo ug dili matupngan nga gugma nga magahatag sa maong bayad aron luwason ang nakasala. Samtang gipatay ni Adan ang inosente nga biktima, mura og iyang gipaagay ang dugo sa Anak sa Dios pinaagi sa kaugalingon niyang kamot. Nasayod Siya nga kon nagpabilin pa siya nga matinud-anon sa Dios ug sa Iyang balaan nga kasugoan, wala untay kamatayon sa mananap ni sa tawo. Apan sa halad sa pag-antus, nga nagatudlo ngadto sa dako ug hingpit nga halad sa kaugalingong Anak sa Dios, adunay minggula nga bitoon sa paglaum nga nagdan-ag sa mangitngit ug mangil-ad nga kaugmaon, nagapapas sa iyang hingpit nga kaparotan ug kalaglagan.SP 26.2

  Sa sinugdan ang ulo sa matag panimalay ginaila nga tigdumala ug saserdote sa iyang kaugalingong puloy-anan. Sa kadugayan, samtang ang kaliwat nagkadaghan sa yuta, ang mga tawo nga gitudlo sa Dios maoy naghimo niining balaan nga pagsimba sa paghalad alang sa katawhan. Ang mga hunahuna sa mga makasasala magahatag kahulogan sa dugo sa mga mananap ngadto sa dugo sa Anak sa Dios. Ang kamatayon sa biktima magapamatuod ngadto sa tanan nga ang silot sa sala mao ang kamatayon. Pinaagi sa buhat sa pagsakripisyo, ang mga makasasala nagaila sa ilang sala ug nagapakita sa ilang pagtoo, nga nagatan-aw sa unahan ngadto sa dako ug hingpit nga paghalad sa Anak sa Dios, nga maoy gihulagway diha sa paghalad sa mga mananap. Kon wala ang pagtubos sa Anak sa Dios, nan, walay mahitabo nga pagpahat sa panalangin o kaluwasan gikan sa Dios ngadto sa makasasala. Ang Dios seryoso sa pagpabarog sa dungog sa Iyang kasugoan. Ang paglapas sa maong kasugoan nagdala og kahadlukan nga panagbulag tali sa Dios ug sa makasasala. Gitugotan sa Dios si Adan kaniadtong wala pa siyay sala sa diretso, libre, ug malipayon nga pagpakigsulti sa Iyang Magbubuhat. Human sa iyang pagpakasala ang Dios nagapakigsulti sa tawo pinaagi na kang Cristo ug sa mga manulonda.SP 26.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents