Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 1—Ang Pagrebelde

  Didto sa langit, sa wala pa ang iyang pagrebelde, si Lucifer usa ka hataas ug dinayeg nga manulonda, ikaduha sa dungog sa kaugalingong Anak sa Dios. Ang iyang nawong, pareho niadtong sa ubang mga manulonda, malumo ug puno sa kalipay. Ang iyang agtang hataas ug lapad, nagapakita sa usa ka gamhanang kaalam. Ang iyang lawasnon nga dagway hingpit, ug ang iyang pamarug harianon ug dungganon. Usa ka pinasahi nga kahayag ang nagadanag gikan sa iyang nawong ug nagasidlak sa iyang palibot nga mas masanag ug mas matahum kay sa palibot sa ubang mga manulunda; apan si Cristo, ang Anak sa Dios, labaw sa tanang mga manolunda. Kauban Siya sa Amahan sa wala pa nalalang ang mga manulonda. Nasina si Lucifer kang Cristo, ug sa inanay iyang giangkon sa iyang kaugalingon ang pagmando nga Iya lamang ni Cristo.SP 5.1

  Giila sa mga manulonda si Cristo nga pangulo sa langit, ang Iyang gahum ug katungod sama sa Iya mismo sa Dios. Gipakaingon ni Lucifer ang iyang kaugalingon nga paborito sa langit taliwala sa mga manolunda. Gihatagan siya sa Dios og hataas nga katungdanan apan kini wala makapahimo kaniya nga mapasalamaton ug madinayegon sa iyang Magbubuhat. Gipangandoy pa gani niya hinuon ang kataason nga Iya sa Dios. Iyang gipakadako ang iyang pinasidunggan nga kahimtang. Nasayod siya nga siya tinahod sa mga manulonda. Aduna siyay pinasahi nga katuyoan nga pagahimoon. Haduol siya sa halangdon nga Magbubuhat, ug ang walay katapusan nga mga dan-ag sa mahimayaong kahayag libot sa walay kinutoban nga Dios nagdan-ag sa pinasahi diha kaniya. Iyang gipakamahal kon giunsa sa mga manulonda pagtuman ang iyang mando uban sa kaabtik ug kalipay. Dili ba nga ang iyang sapot gaan ug matahum? Nganong si Cristo man ang tahuron sama niini ug dili siya?SP 5.2

  (Kini nga kapitulo pinasikad sa Isaias 14:12-14, Ezequiel 28:12-17, Pinadayag 12:7-9.)

  Iyang gibiyaan ang mismong presensya sa Amahan nga wala makaangay ug puno sa kasina batok kang Jesu-Cristo. Nga nagalilong sa iyang tinuod nga mga katuyoan, iyang gitapok ang mga manulonda palibot kaniya. Iyang giduso ang iyang hilisgutan nga mao ang iyang kaugalingon. Sama sa usa nga gidaugdaug, iyang gisulti kon giunsa siya pagsalikway sa Dios aron palabihon si Jesus. Iyang gisuginlan sila nga sukad adtong puntoha, ang tanang matamis nga kagawasan nga gikalipayan sa mga manulonda gitapos na. Kay dili ba may tigdumala nga gitudlo ibabaw kanila, kang kinsang katungod kinahanglan sila maghatag og pagtahod ingon mga ulipon?SP 6.1

  Gisuginlan niya sila nga busa gani gipatawag niya sila aron pasaligan sila nga dili na gayud siya mopailalum niining pagpanghilabot sa ilang mga katungod; nga dili na gayud mahitabo nga siya moyukbo kang Cristo. Hinonoa, iyang kuhaon ang dungog nga dapat unta gihatag kaniya sa Dios, ug iyang gamhan ang tanang motugot sa pagsunod kaniya ug maminaw sa iyang tingog. Adunay mahait nga panagtigi taliwala sa mga manulonda. Si Lucifer ug ang iyang mga sumusunod nagtinguha sa pag-usab sa panggamhanan sa Dios. Sila mirebelde batok sa gahum sa Anak.SP 6.2

  Ang mga manulonda nga maunongon ug matinud-anon naningkamot sa pagdaug niining gamhanan, masinukolon nga manulonda balik ngadto sa kabubut-on sa iyang Magbubuhat. Tinaw nila nga gipakita kaniya nga si Cristo Anak sa Dios, nga anaa kauban Kaniya sa wala pa malalang ang mga manulonda. Kanunay gayud Siya nga nagtindog sa toong kamot sa Dios. Ang Iyang malumo, mahigugmaon nga gahum wala pa masukad gilalis, ug Siya wala gayud maghatag og laing mando gawas niadtong ikalipay nga pagabuhaton sa langitnong pwersa. Ilang gipasantop nga ang pinasahi nga dungog ni Cristo wala nag-iban sa dungog nga gidawat nang daan ni Lucifer. Nanaghilak ang mga manulonda. Kinasingkasing nilang gitinguha nga danihon siya aron iyang biyaan ang iyang yawan-ong piano ug magpailalum sa ilang Magbubuhat. Hangtud niadtong puntoha, matud pa nila, ang tanan pulos pagpakigdait ug panag-uyon. Unsa kahay posibleng hinungdan alang niining masinukolon, masinupakon nga tingog?SP 6.3

  Si Lucifer nagdumili sa pagpaminaw. Ug unya iyang gibiyaan ang mga maunongon ug matinud-anon nga mga manulonda, nagsaway kanila ingon nga mga ulipon. Kini nga mga manulonda, matinudanon ngadto sa Dios, nagtindog nga natingala samtang ilang nakita si Lucifer nga nagmalampuson sa iyang tinguha sa pagkutaw og rebelyon. Gisaaran niya sila og usa ka bag-o ug mas nindot nga panggamhanan kay sa ilang nasinati, sa diin adunay hingpit nga kagawasan. Daghan ang mipadayag sa ilang handum nga dawaton ingon ilang pangulo ug labaw nga kumander. Samtang iyang nakita nga ang iyang mga tinguha nagmalampuson, iyang gidayeg ang iyang kaugalingon nga sa dili madugay iyang madala ang tanang mga manulonda sa iyang bahin, ug nga siya mahimo nga tupong sa Dios. Unya paminawan sa tanan ang iyang tingog sa gahum nga maoy magamando sa tanang panon sa langit.

  Sa makausa pa ang maunongon nga mga manulonda nagpasidaan kaniya, nagasaysay kon unsay mga sangputanan ang mahitabo kon siya magpadayon. Siya nga nakahimo sa paglalang sa mga manulonda makahimo usab sa pagpukan sa ilang mga katungod gamit ang Iyang gahum ug sa masangputon nga pamaagi magasilot sa ilang kaisug ug sa ilang makalilisang nga rebelyon. Laliman ka, usa ka manulonda magsupaksupak sa kasogoan sa Dios nga sama ka balaan sa Dios mismo! Ilang gipasidan-an ang mga masinukolon nga tabonan nila ang ilang mga igdulongog gikan sa makailad nga mga pahayag ni Lucifer, ug ilang gitambagan siya ug ang iyang mga nadala sa pagduol sa Dios aron isugid nga sila nasayop kay ilang gitugotan ang ilang mga kaugalingon sa pagduda sa Iyang katungod.SP 7.1

  Daghan sa mga sumusunod ni Lucifer ang gustong mosunod sa tambag sa maunongon nga mga manulonda ug maghinulsol sa ilang pagreklamo ug magpailalum pag-usab sa pagsalig sa Amahan ug sa Iyang Anak. Ang gamhanan nga rebelde sa gilayon nagpahayag nga nahibalo sa kasugoan sa Dios, nga kon mouyon siya sa pagtugyan ug sa paghatag og inulipon nga pagtuman, nan ang iyang dungog pagakuhaon gikan kaniya. Dili na siya hatagan sa iyang hataas nga mando. Gisultihan niya sila nga layo na kaayo ang ilang naabtan gani lisod na ang pagbalik. Mas pilion pa niya bahalag unsay dangatan, tungod kay dili gayud siya moyukbo sa inulipon nga pagsimba sa Anak sa Dios. Matud pa niya ang Dios dili magapasaylo, ug karon kinahanglan ilang ipamilit ang ilang kagawasan ug kuhaon pinaagi sa pwersa ang katungdanan ug katungod nga wala gihatag kanila. Niini nga paagi si Lucifer, “ang tigdala sa kahayag,” nga nagaambit sa himaya sa Dios, nga nagtindug haduol sa Iyang trono, nahimong Satanas, “ang kaaway,” pinaagi sa paglapas.SP 7.2

  Ang maunongon nga mga manulonda miagpas ngadto sa Anak sa Dios aron isugilon Kaniya unsay nagakahitabo taliwala sa mga manulonda. Naabtan nila ang Amahan nga nakigpulong sa Iyang Anak aron sutaon unsaon, alang sa ikaayo sa maunongon nga mga manulonda, pagpahunong sa dayon ang gahum nga giangkon ni Satanas alang sa iyang kaugalingon. Ang dakung Dios sarang gayud unta sa pagtambog niining dakung mangingilad gikan sa langit dihadiha dayon, apan dili kini mao ang Iyang tinutuyo. Andam Siya sa paghatag sa mga rebelde og patas nga kahigayonan aron sulayan ang ilang kusog ug gahum batok sa Iyang kaugalingong Anak ug sa Iyang maunongon nga mga manulonda.SP 8.1

  Niini nga gubat ang matag manulonda magapili sa iyang dapigan, aron makita sa tanan.SP 8.2

  Delikado nga pasagdan nga may mopabilin didto sa langit nga nahiapil sa pagrebelde ni Satanas. Nakakat-on sila sa pagrebelde batok sa dili mausab nga kasogoan sa Dios, ug kini dili na matambalan. Kung gigamit pa sa Dios ang Iyang gahum aron silotan kining pangulo nga rebelde, ang wala nakontento nga mga manolunda dili unta mailhan. Busa ang Dios naghimog laing lakang, tungod kay gusto Niya nga ipadayag ang Iyang hustisya ug ang Iyang paghukom sa tin-aw nga pamaagi atubangan sa tanang langitnong mga binuhat.SP 8.3

  Gubat sa Langit—Labing taas nga krimen ang pagsukol batok sa panggamhanan sa Dios. Daw tibuok langit ang nagkagubot. Gipundok ang mga manulonda, ang matag pundok gipangulohan og mas hataas nga halangdon nga manulonda. Si Satanas nakiggubat batok sa kasugoan sa Dios tungod kay siya ambisyoso nga nagbayaw sa iyang kaugalingon ug nagdumili sa pagpailalum sa pagmando sa Anak sa Dios, ang dakung pangulo sa langit.SP 8.4

  Ang tanang mga manulonda sa langit gipatawag sa atubangan sa Amahan. Walay ulaw nga gipahibalo ni Satanas nga wala siya malipay tungod kay mas gipasidunggan si Cristo kay kaniya. Hambog siyang mitindog ug namugos nga himoon siyang tupong sa Dios. Ang maayong mga manulonda mihilak sa dihang ilang nabatian ang mga pulong ni Satanas ug ang iyang bastos nga mga pagpasulabi. Midiklara ang Dios sa pagpapahawa gikan sa langit sa mga nanagrebelde. Nailaha ang hataas ug malipayon nga pagkinabuhi sa sabot nga ilang tumanon ang kasugoan nga gihatag sa Dios aron dumalahan ang hataas nga matang sa mga binuhat. Apan walay kasabutan nga nahimo aron luwason ang mga nangahas sa paglapas sa Iyang kasugoan.SP 8.5

  Nagdugang ang kaisug ni Satanas sa iyang pagrebelde, gani iyang gipadayag ang iyang pagyubit sa kasugoan sa Magbubuhat. Nagangkon siya nga ang mga manulonda wala na nagakinahanglan og kasogoan kondili pasagdahan na lamang sila sa pagsunod sa ilang kaugalingong kabubut-on, nga maoy magagiya kanila kanunay sa insakto. Ang kasogoan, matud pa niya usa ka pagpugong sa ilang kagawasan, ug ang pagsalikway sa kasogoan maoy usa ka dakung tumong sa iyang pagrebelde.SP 9.1

  Ang kalipay sa mga manulonda anaa sa ilang hingpit nga pagtuman sa kasogoan. Ang matag usa adunay pinasahi nga buhat nga gisangon kaniya, ug hangtud niadtong takna sa pagrebelde ni Satanas, adunay hingpit nga kahusay ug panag-uyon ang kalihokan sa langit.SP 9.2

  Unya miabut ang gubat sa langit. Ang Anak sa Dios, ang Prinsipe, ug ang Iyang maunongon nga mga manulonda nakiggubat batok sa labaw nga rebelde ug kanila nga nakig-uban kaniya. Ang Anak sa Dios ug ang matuod, maunongon nga mga manulonda nagmadaugon, ug si Satanas ug ang iyang mga dumadapig gipapahawa gikan sa langit. Ang tanang nahibilin nga mga manulonda ming-ila ug mingtahod sa Dios sa hustisya. Wala nay ni mansa sa pagrebelde nga nabilin sa langit. Pulos kalinaw ug panagkauyon, sama sa kanhi. Ang mga manulonda sa langit nagbangutan tungod sa kapalaran niadtong sa milabayng panahon nahimo nilang mga kaubanan sa kalipay ug himaya. Gibati sa tibuok langit ang ilang pagkahanaw.SP 9.3

  Gikonsulta sa Amahan ang Iyang Anak bahin sa dihadiha nga pagtuman sa ilang piano sa paglalang og mga tawo nga mopuyo sa kalibutan. Sulayan usa Niya ang ilang pag-unong sa dili pa Niya sila himoon nga luwas hangtud sa hangtud. Kinahanglan maangkon nila ang panalangin sa Dios. Sila makigsulti sa mga manulonda, ug ang mga manulonda ngadto usab kanila. Ang Dios dili makatugot nga ipahilayo sila gikan sa gahum sa pagsupak.SP 9.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents