Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 5—Ang Pagpagawas

  Sa kanunay ang Dios adunay katawhan, bisan kon sila gamay ra kumpara niadtong nagrebelde batok Kaniya. Gani, may walo lamangka tawo—si Noe ug ang iyang pamilya—ang misulod sa arka nga gipahimo sa Dios kang Noe aron kadangpan panahon sa Lunop. Si Enoch naglakaw kauban sa Dios niadtong panahon nga halos wala nay nag-ila sa Dios. Gitawag sa Dios si Abraham sa pagbiya sa iyang yutang natawhan ug sa paglakaw ngadto sa Canaan. Ang iyang kaliwat, nga naila ingon mga Israelinhon, nanagpuyo didto hangtud ang usa ka hulaw miabog kanila ngadto sa Egipto, kon asa nahimo silang mga ulipon sa ulahi. Ania ang kahibulongang sugilanon kon giunsa sa Dios pagpagawas sila nga nagkinabuhi ilalum sa Egiptohanong pagkabihag sulod sa sobra sa usa ka libro ka tuig sa wala pa si Cristo. SP 28.1

  Sa daghang katuigan ang kabataan ni Israel nahimong ulipon sa mga Egiptohanon. Gamay lang sila nga pamilya sa pag-abot nila sa Egipto, apan nahimo sila nga usa ka dakung panon. Ug tungod kay napalibutan sila sa pagsimbag mga diosdios, daghan kanila ang wala nay kahibalo bahin sa matuod nga Dios ug nalimot na sa Iyang kasugoan. Ug nakig-uban sila sa mga Egiptohanon sa ilang pagsimba sa adlaw, bulan, ug mga bitoon, ug sa mga mananap ug mga larawan nga hinimo sa tawo.SP 28.2

  Apan taliwala sa mga Hebreohanon adunay pipila nga nagtipig sa kahibalo sa matuod nga Dios, ang Magbubuhat sa mga langit ug yuta. Ang mga matinud-anon nasubo, ug sa ilang kasubo sila nagtuaw ngadto sa Ginoo alang sa kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa mga Egiptohanon, nga ipagawas Niya sila gikan sa Egipto, sa diin ilang ikasalikway ang pagsimbag mga diosdios ug ang makadaot nga mga impluwensya nga nagpalibot kanila.SP 28.3

  Bisan pa nga daghan sa mga Israelinhon ang nadaot tungod sa pagsimbag diosdios, ang mga matinud-anon nagpabiling lig-on. Wala nila gitago ang ilang pagtoo, apan dayag nga gipamatuod ngadto sa mga EgiptohanonSP 28.4

  Kini nga kapitulo gibasi sa Exodo 5-15. nga ang matuod ug buhi nga Dios lamang ang ilang gialagaran. Ilang gihinumduman pagbalik ang mga pamatuod sa pagkatinuod ug gahum sa Dios sukad sa pagbuhat sa kalibutan hangtud niadtong panahona. Ang mga Egiptohanon gihatagan og kahigayonan sa pag-ila unsay tinoohan ug kinsay Dios sa mga Hebreohanon. Gitinguhaan sa mga Egiptohon pagdaut ang mga tinoohan sa matinud-anon nga mga maninimba sa matuod nga Dios, ug nasuko sila tungod kay wala sila nagmalampuson, gamit ang mga pagpanghulga, ang saad sa mga ganti, ni ang mapintas nga pagtagad.

  Ang katapusang duha ka mga hari nga naglingkod sa trono sa Egipto pulos daotan ug hilabihan ka mapintas ang ilang pagtagad sa mga Hebreohanon. Gipaningkamotan pagdasig sa mga katigulangan sa Israel ang nagakaunlod nga pagtoo sa mga Israelinhon pinaagi sa pagpahinumdum kanila sa saad nga gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa matagnaon nga mga pulong ni Jose sa wala pa siya namatay nga nagatagna sa ilang kaluwasan gikan sa Egipto. Ang uban naminaw ug nagtoo. Ang uban nagtan-aw sa ilang kaugalingong makalolooy nga kahimtang, ug wala sila naglaum.SP 29.1

  Nanghinambog si Faraon nga gusto niyang makita ang ilang Dios nga magaluwas kanila gikan sa iyang mga kamot. Kining mga pulonga mibuak sa mga paglaum sa daghang mga Israelinhon. Ang sitwasyon mura gayud o sumala sa gipanulti sa hari ug sa iyang mga magtatambag. Nasayod sila nga sila gitagad nga mga ulipon ug nga kinahanglan nilang antuson ang bisan unsang kapaitan nga ipahamtang kanila sa ilang mga tigpabuhat ug mga tigdumala. Ang ilang mga anak nga lalake gipangita ug gipamatay. Ang ilang kaugalingong mga kinabuhi usa ka lulan, ug ang ilang gitoohan ug gisimba mao ang Dios sa langit.SP 29.2

  Unya ilang gitandi ang ilang kahimtang sa kahimtang sa mga Egiptohanon, nga wala nagtoo sa usa ka buhi nga Dios nga adunay gahum sa pagluwas o sa paglaglag. Ang uban kanila nagsimba og mga diosdios, mga larawan sa kahoy ug bato, samtang ang uban nagpili sa pagsimba sa adlaw, bulan, ug mga bitoon. Apan sila malamboon ug adunahan. Ug ang uban nga mga Hebreohanon naghunahuna nga kon ang Dios labaw sa tanang mga diosdios dili Niya sila pasagdan nga ingon niini—mga sulogoon sa usa ka nasud nga nagasimbag diosdios.SP 29.3

  Ang panahon ning-abot na aron ang Dios magatubag sa mga pag-ampo sa Iyang tinamay nga katawhan ug ipagawas sila gikan sa Egipto pinaagi sa gamhanan nga mga pahayag sa Iyang gahum aron ang mga Egiptohanon magaila nga ang Dios sa mga Hebreohanon, nga ilang gitamay, labaw sa tanang mga diosdios. Pagahimayaon sa Dios ang Iyang ngalan, aron ang ubang mga nasud makabati sa Iyang gahum ug magakurog sa Iyang gamhanang mga buhat, ug aron ang Iyang katawhan, pinaagi sa ilang pagsaksi sa Iyang kahibulongang mga binuhatan, hingpit nga magabiya sa ilang pagsimba og mga diosdios ug hatagan Siya sa putli nga pagsimba.SP 29.4

  Sa pagpagawas sa Israel gikan sa Egipto, gipakita lamang sa Dios ngadto sa tanang Egiptohanon ang Iyang pinasahi nga kalooy sa Iyang katawhan. Tungod kay si Faraon dili madani sa bisan unsang lahi nga pamaagi, nakita sa Dios nga angayan Niyang ipakanaug ang Iyang mga paghukom ngadto kaniya, aron siya mahibalo pinaagi sa makasusubo nga kasinatian nga ang gahum sa Dios labaw kay sa tanan. Magahatag Siya og tin-aw ug dili malimod nga pamatuod ngadto sa tanang mga nasud mahitungod sa Iyang diosnong gahum ug hustisya, aron nga ang Iyang ngalan pagailhon sa tibuok kalibutan. Tumong sa Dios nga kini nga mga pasundayag sa gahum magapalig-on sa pagtoo sa Iyang katawhan, ug nga ang ilang mga kaliwatan magamatinud-anon sa pagsimba Kaniya lamang nga naghimo sa samang maloloy-on ug kahibulongang butang alang kanila.SP 30.1

  Human sa mando ni Faraon nga ang katawhan maghimo og mga tisa nga walay dagami, gipadayag kaniya ni Moises nga ang Dios, nga matud pa niya wala siya makaila, magapugos kaniya sa pagyukbo ngadto sa Iyang mga handum ug sa pag-ila sa Iyang katungod ingon labaw nga Pangulo.SP 30.2

  Ang mga Hampak—Ang milagro nga nahimo ang sungkod nga halas ug ang suba nga dugo wala makatandug sa kasingkasing ni Faraon aron iyang palakwon ang Israel, apan igo lamang kini nga nagdugang sa iyang kapungot sa mga Israelinhon. Ang buhat sa iyang mga madyikero nagtulod kaniya sa paghunahuna nga gihimo ni Moises kini nga mga milagro pinaagi sa lamat. Apan, sa pagkuha sa hampak sa mga baki, siya adunay dagaya nga pamatuod nga dili kini insakto. Sarang ang Dios nga walaon sila ug himoon sila nga abog sa usa ka pagpamilok, apan wala Niya kini himoa, aron nga human sila makuha, ang hari ug ang mga Egiptohanon dili makasulti nga kini tungod sa lamat, sama sa ginahimo sa mga mago. Nangamatay ang mga baki, ug gitigom sila sa mga tawo. Ilang nakita ang nangadunot nga mga lawas sa baki, nga maoy nagpabaho sa hangin. Niini ang hari ug ang tibuok Egipto may mga ebidensya nga dili mahatagan og rason sa ilang haw-ang nga pilosopiya, nga kining buhata dili lamat kondili usa ka paghukom gikan sa Dios sa langit. SP 30.3

  Ang mga madyikero dili makabuhat og kuto, nga mao ang nahimong sunod nga hampak. Wala tugti sa Ginoo nga ilang ilaron ang ilang mga kaugalingon o ang mga Egiptohanon nga kunohay mahimo nila ang hampak sa kuto. Gikuha Niya ang tanang pamalibad ni Faraon aron dili siya motoo. Iya man gani nga gipugos ang mga madyikero sa pagsulti, “Iya kini sa Dios.”SP 31.1

  Misunod ang hampak sa mga duot sa langaw. Dili sila sama sa atong mga langaw nga usahay dala sa panahon apan dili man delikado. Ang mga langaw nga gipadala sa Dios sa Egipto, dagko ug adunay lala. Ang ilang paak hilabihan ka sakit alang sa mga tawo ug sa mga mananap. Gilain sa Dios ang Iyang katawhan gikan sa mga Egiptohanon ug walay langaw nga gitugotan sa ilang mga dapit.SP 31.2

  Dayon ang Ginoo nagpadala kanila og hampak nga usa ka balatian sa ilang kahayopan, apan walay labot ang ila sa mga Hebreohanon, gani walay namatay nga bisag usa sa ilaha. Sunod nga miabot ang hampak sa mga hubag sa katawhan ug sa kahayopan, ug ang mga madyikero wala makapanalipod sa ilang mga kaugalingon gikan niini. Unya ang Ginoo nagpadala ngadto sa Egipto og hampak sa bug-at nga ulan-nga-yelo nga sinagolan sa kalayo, kilat, ug dalugdog. Gisulti nang daan kanus-a mahitabo ang matag hampak aron walay makaingon nga kini natunong lang. Gipakita sa Ginoo ngadto sa mga Egiptohanon nga ang tibuok kalibutan anaa sa ilalum sa pagmando sa Dios sa mga Hebreohanon—nga ang dalugdog, ulan-nga-yelo, ug bagyo nagatuman sa Iyang tingog. Si Faraon, ang mapahitas-on nga hari sa usa niana ka higayon nangutana, “Kinsa ang Ginoo, nga akong tumanon ang Iyang tingug?” nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nag-ingon, “Nakasala ako...: ang Ginoo matarung, ug ang akong katawhan ug ako daotan” Gihangyo niya si Moises nga mamahimong tigpataliwa tali kaniya ug sa Dios, aron ipahunong na ang makalilisang nga mga pagdinalugdog ug pagpangilat.SP 31.3

  Sunod ang Ginoo nagpadala og kahadlukan nga hampak sa mga apanapan. Ang hari nagpili sa pagdawat sa mga hampak imbis magpailalum sa Dios ug tugotan ang mga Israelinhon sa paghawa sa Egipto. Sa walay pagbasol iyang gitan-aw ang iyang tibuok gingharian ilalum sa milagro mining kahadlukan nga mga paghukom. Unya dayon ang Ginoo nagpadala og kangitngit sa Egipto. Wala lamang kuhai og kahayag ang katawhan, kondili ang hangin puot kaayo nga lisud kaayong iginhawa. Apan ang mga Hebreohanon adunay pudi nga hangin ug kahayag sa ilang mga puloy-anan.SP 31.4

  Ang Dios nagpadala og usa pa ka kahadlukan nga hampak sa Egipto, labi pang paita kay sa nag-una. Ang hari ug ang mga manimbahay og diosdios nga mga pari ang mingbabag sa katapusang hangyo ni Moises. Gusto sa katawhan nga palakwon ang mga Hebreohanon gikan sa Egipto. Gipasidanan ni Moises si Faraon ug ang katawhan sa Egipto, ug maingon man ang mga Israelinhon, sa klase ug epekto sa katapusang hampak—ang kamagulangan sa matag panimalay mamatay Niadtong gabhiona, hilabihan ka ngilngig ang nahitabo sa mga Egiptohanon ug hilabihan ka mahimayaon ang nahitabo sa katawhan sa Dios, sa unang pagmugna sa sagradong ordinansa sa Pasko.SP 31.5

  Lisud kaayong dawaton sa Egiptohanong hari ug sa usa ka mapahitas-on ug nagasimbag diosdios nga katawhan ang mga tulumanon sa Dios sa langit. Walay undang nga hampak ang miabot sa Egipto, ug diha na nagpaubos ang hari sa napugos siya tungod sa mangilngig nga mga bunga sa kasuko sa Dios.SP 32.1

  Ang matag hampak sagunsun ug nagakabug-at, ug kini karon mas kahadlukan kay sa tanan nga nag-una niini. Apan ang mapahitas-on nga hari nasuko pag-ayo, ug nagdumili siya sa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Ug sa nakita sa mga Egiptohanon ang dako nga mga pagpangandam nga gihimo sa mga Israelinhon alang niadtong kahadlukan nga gabii, ilang giyubit ang timailhan sa dugo nga giwisikwisik sa mga haligi sa pultahan.SP 32.2

  Gisunod sa mga Israelinhon ang mga tulumanon nga gihatag kanila sa Dios, ug samtang ang manulonda sa kamatayon nagaagi sa matag puloy-an taliwala sa mga Egiptohanon, ang mga Israelinhon andam na sa ilang panaw ug naghulat nalang nga magbungat ang masinupakon nga hari ug ang iyang dagko nga mga tawo nga manlakaw sila.SP 32.3

  “Ug nahitabo sa tungang gabii nga si Jehova mipatay sa tanan nga panganay sa yuta sa Egipto, gikan sa panganay ni Faraon nga naglingkod sa iyang trono hangtud sa panganay sa bihag nga anaa sa bilanggoan, ug sa tanan nga panganay sa kahayupan. Ug mibangon niadtong gabhiona si Faraon, siya ug ang tanan nga mga alagad niya, ug ang tanan nga mga Egiptohanon; ug dihay usa ka dakung pagminatay sa Egipto, kay walay balay didto nga walay usa ka namatay.SP 32.4

  Ug gipatawag niya si Moises ug si Aaron sa gabii ug miingon siya kanila, ‘Bumangon kamo, mamahawa kamo gikan sa taliwala sa akong katawohan, kamo ug ang mga anak sa Israel, ug panlakaw kamo ug pag-alagad kamo kang Jehova, ingon sa inyong gisulti. Dad-a usab ninyo ang inyong mga carnero, ug ang inyong mga vaca, ingon sa inyong gisulti, ug panlakaw kamo; ug panalangini usab ako ninyo.’ Ug ang mga Egiptohanon namugos sa katawohan aron sa madali manggula sila sa yuta; kay sila nanag-ingon: Kami mangamatay nga tanan. Ug ang katawohan nanagbitbit sa ilang kinumot nga wala pa masahi ug levadura, ang ilang mga pasungan nga masahan giputos sa ilang mga habol ibabaw sa ilang mga abaga. Ug ang mga anak sa Israel nagbuhat sumala sa pulong ni Moises nga nagapangayo sa Egiptohanon ug mga alahas nga salapi ug mga alahas nga bulawan, ug mga bisti. Ug si Jehova naghatag ug kahamut-an sa katawohan sa atubangan sa mga Egiptohanon, sa ingon nga gihatagan sila kutob sa ilang gipangayo kanila. Ug ang mga Egiptohanon ilang giagawan.”SP 32.5

  Gipadayag kini sa Ginoo ngadto kang Abraham mga 430 ka tuig sa wala pa kini nahitabo: “Ug miingon siya kang Abram: Sa tinuod gayud hibaloan mo nga ang imong kaliwatan magadumuloong sa usa ka yuta nga dili ila, ug didto sila mag-alagad kanila, ug sila pagasakiton sulod sa upat ka gatus ka tuig: ug ang nasud usab nga ilang pagaalagaran, pagahukman ko; ug sa human niini mamahawa sila, nga adunay daghang bahandi.’ ” Genesis 15:13, 14.SP 33.1

  “Ug mipanaw usab uban kanila ang nagakasagul nga panon sa katawohan, ug mga carnero, ug kahayupan nga hilabihan ka daghan.” Ang mga anak ni Israel nanggula gikan sa Egipto uban ang ilang mga kabtangan, nga dili iya ni Faraon, tungod kay wala nila kini masukad mabaligya kaniya. Si Jacob ug ang iyang mga anak nga lalake nagbitbit sa ilang mga kahayupan kauban kanila ngadto sa Egipto. Midaghan pag-ayo ang mga Israelinhon, ug ang ilang mga panon ug mga kahayopan. Gihukman sa Dios ang mga Egiptohanon pinaagi sa pagpakanaug sa mga hampak diha kanila, ug gitulod sila aron ilang ipadali pagpahawa ang Iyang katawhan gikan sa Egipto dala ang tanan nilang kabtangan.SP 33.2

  Ang Haligi nga Kalayo—“Ug migikan sila sa Succoth, ug napahamutang sila sa Etham sa daplin sa kamingawan. Ug si Jehova milakaw nga nag-una kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod aron sa pagmando kanila sa dalan, ug sa kagab-ihon pinaagi sa usa ka panganod nga kalayo sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Wala mobulag sa pag-una sa katawohan ang haligi nga panganod sa adlaw, ug ang panganod nga kalayo sa gabii.”SP 33.3

  Pila ka adlaw human ang mga Hebreohanon nakagawas sa Egipto, gisultihan sa mga Egiptohanon si Faraon nga sila mikalagiw ug dili na magaalagad kaniya pagbalik. Ug nagmahay sila nga gitugotan nila sila nga mobiya sa Egipto. Dako kaayo nga kawad-on alang kanila nga dili na nila mapahimuslan ang mga pag-alagad sa mga Israelinhon, ug nagbasol sila nga ila silang gipalakaw. Bisan pa sa tanan nilang naagian tungod sa mga paghukom sa Dios, nagmagahi sila pag-ayo, gani, nakahukom sila sa paggukod sa mga Israelinhon ug sa pagpugos kanila sa pagbalik sa Egipto. Ang hari nagtipon og dako kaayo nga kasundalohan ug 600 ka mga karo, ug gigukod sila, ug ilang naapsan sila samtang nagkampo sila daplin sa baybay.SP 33.4

  “Ug sa paghiduol ni Faraon, ang mga anak sa Israel nanagyahat sa ilang mga mata, ug ania karon, ang mga Egiptohaonon nanagsunod kanila; ug nangahadlok sila pag-ayo, ug nanagtu-aw ang mga anak sa Israel kang Jehova. Ug miingon sila kang Moises: Tungod ba kay walay mga lubnganan sa Egipto, gikuha mo kami aron nga mangamatay kami sa kamingawan? Ngano ba nga nagbuhat ka sa ingon niini kanamo, nga gikuha mo kami sa Egipto? Dili ba kini mao nga ginasulti namo kanimo sa Egipto nga nagaingon: Pasagdi lamang kami nga magaalagad sa mga Egiptohanon? Kay labing maayo pa kanamo ang pagalagad sa mga Egiptohanon, kay sa mangamatay kami sa kamingawan.SP 34.1

  Ug si Moises miingon sa katawohan: Ayaw kahadlok; dili kamo maglihok, ug tan-awa ninyo ang kaluwasan ni Jehova, nga iyang pagabuhaton karon kaninyo; kay ang mga Egiptohanon nga inyong hikit-an karon, dili na ninyo hikit-an hangtud sa kahangturan. Si Jehova makig-away alang kaninyo, ug maghilum kamo.’ ”SP 34.2

  Kaluwasan Didto sa Mapula nga Dagat—“Unya si Jehova miingon kang Moises: ‘Ngano ba nga nagatu-aw ikaw kanako? Ingna ang mga anak sa Israel nga magapadayon sila: ug bakyawon mo ang imong sungkod, ug ituy-od mo ang imong kamot sa ibabaw sa dagat ug iwayon mo kini, ug magasulod ang mga anak sa Israel sa taliwala sa dagat sa yuta nga mamala.’ ” Gusto sa Dios nga masabtan ni Moises nga Siya magabuhat alang sa Iyang katawhan—nga ang ilang panginahanglanon mao ang Iyang kahigayonan. Sa dihang naabot na nila ang pwede nilang maabot, kinahanglan hangyoon niya sila sa pagpadayon pa sa unahan. Iyang pagagamiton ang sungkod nga gihatag sa Dios kaniya aron tungaon ang mga tubig.SP 34.3

  ” ‘Ug ako, ania karon, akong pagagahion ang mga kasingkasing sa mga Egiptohanon, ug sila moapas kanila ug ako pagahimayaon ni Faraon, ug sa tibook niya nga kasundalohan, ug sa iyang mga carro, ug sa iyang mga magkakabayo; ug manghibalo ang mga Egiptohanon nga ako mao si Jehova, sa pagahimayaon ako ni Faraon, sa iyang mga carro, ug sa iyang mga magkakabayo.’ Ug ang manolonda sa Dios nga nagalakaw sa atubangan sa campo sa Israel, mibalhin gikan sa ilang atubangan ug miadto sa ilang likod; ug ang haligi nga panganod, mibalhin gikan sa ilang atubangan, ug napahamutang sa ilang likod Ug kini miadto sa tunga-tunga sa campo sa mga Egiptohaonon ug sa Israel; ug didto miadto ang dag-um ug ang kangitngit, apan naghayag sa Israel sa kagabhion: ug ang usa wala moduol sa usa sa tibook nga gabii”SP 34.4

  Dili makita sa mga Egiptohanon ang mga Hebreohanon tungod kay ang panganud sa baga nga kangitngit anaa sa ilang atubangan, apan kini kahayag ngadto sa mga Israelinhon. Niini nga paagi gipakita sa Dios ang Iyang gahum aron sulayan ang Iyang katawhan kon magasalig ba sila Kaniya human Niya sila hatagi sa samang mga pamatuod sa Iyang pag-alima ug paghigugma kanila ug aron sawayon ang ilang pagkadili matinoohon ug pagbagulbol. “Ug gituy-od ni Moises ang iyang kamot sa ibabaw sa dagat ug gibuhat ni Jehova ang pagpa-iway sa dagat pinaagi sa kakusog sa hangin sa silangan sa tibook niadtong gabhiona, ug nahimo ang dagat nga yutang mamala ug ang mga tubig nabahin. Ug ang mga anak sa Israel misulod sa taliwala sa dagat sa yutang mamala, ug nangahimo ang mga tubig nga ingon sa paril sa ilang too ug sa ilang wala.” Ang mga tubig misaka ug mitindog sa matag kilid ingon sa nigahi nga mga pader, samtang ang Israel naglakaw sa mamala nga yuta sa taliwala sa dagat.SP 35.1

  Ang Egiptohanong kasundalohan nanagsaulog anang tibuok gabii tungod ang mga Israelinhon mailalum na usab sa ilang gahum. Naghunahuna sila nga wala nay maipsotan ang mga Israelinhon kay nag-atubang sila sa halapad nga Dagat nga Mapula, ug ang dakung kasundalohan sa Egipto anaa sa ilang likod. Pagkabuntag, pag-abot nila sa dagat ug sa mitan-aw sila, may nakita sila nga usa ka dalan nga mamala, ang tubig napikas ug nagatindug sama sa usa ka paril sa matag kilid, ug ang katawhan sa Israel anaa na sa tungatunga sa dagat, nanaglakaw sa uga nga yuta. Mihunong og kadiyot ang mga Egiptohanon samtang naghunahuna sila unsay buhaton sunod. Napalaw sila ug naglagot, tungod kay imbis nga naa na unta ang mga Hebreohanon sa ilang gahum, ug nga sugirado na unta sila nga madakpan, may dalan man hinoon nga nabukas alang kanila didto sa dagat. Nakahukom sila sa paggukod kanila.SP 35.2

  “Ug ming-apas kanila ang mga Egiptohanon, nga misunod sa ulahi hangtud sa taliwala sa dagat, ang tanan nga mga kabayo ni Faraon, ug ang iyang mga carro, ug ang iyang mga magkakabayo.SP 35.3

  Ug nahatabo sa pagbantay sa kabuntagon, nga gitan-aw ni Jehova ang dapit nga nahimutangan sa mga Egiptohanon gikan sa haligi nga kalayo ug sa panganod, ug gigubot niya ang dapit nga nahimutangan sa mga Egiptohanon. Ug iyang gikuha ang mga ligid sa ilang mga carro, ug kini gipanglintuwad nila sa hilabihan gayud. Unya ang mga Egiptohanon miingon: Mangalagiw kita gikan sa atubangan sa Israel, kay si Jehova nagapakig-away alang kanila batok sa mga Egiptohanon.’”SP 35.4

  Nangahas ang mga Egiptohanon sa paglakaw sa dalan nga giandam sa Dios alang sa Iyang katawhan, ug ang mga manulonda sa Dios miadto sa ilang kasundalohan ug gipanguha ang mga ligid sa ilang karo. Gilisudlisod sila. Ang ilang pagdagan hinay kaayo, ug nagsugod sila pagkabalaka. Ilang nahinumduman ang mga paghukom nga gidala kanila sa Dios sa mga Hebreohanon didto sa Egipto sa pagpugos kanila sa pagtugot sa pagbuhi sa mga Israelinhon, ug naghunahuna sila nga tingali itugyan sila sa Dios ngadto sa mga kamot sa mga Israelinhon. Nakahukom sila nga ang Dios nagapakigaway alang sa mga Israelinhon, ug hilabihan ang ilang kalisang ug namalik sila gikan sa paggukod kanila, sa dihang “si Jehova miingon kang Moises: Tuyora ang imong kamot sa ibabaw sa dagat, aron ang mga tubig managpamalik sa ibabaw sa mga Egiptohanon, sa ibabaw sa ilang mga karo, ug sa ibabaw sa ilang mga magkakabayo.” “Ug gituy-od ni Moises ang iyang kamot sa ibabaw sa dagat, ug ang dagat hing-ulian sa iyang kusog sa pagkabuntag, ug ang mga Egiptohanon nanagpangalagiw batok niini: ug gilaglag ni Jehova ang mga Egiptohanon sa taliwala sa dagat. Ug namalik ang mga tubig, ug mingsalanap sa mga karo ug sa mga magkakabayo, bisan sa tanan nga kasundalohan ni Faraon nga misunod sa ulahi nila sa dagat; nga walay nahabilin kanila bisan usa. Apan ang mga anak sa Israel nanagpanlakaw sa ibabaw sa mamala nga yuta sa taliwala sa dagat ug ang mga tubig nangahimong ingon sa paril sa ilang too ug sa ilang wala.SP 36.1

  “Sa ingon niana giluwas ni Jehova ang Israel niadtong adlawa gikan sa kamot sa mga Egiptohanon; ug nakita sa Israel ang mga Egiptohaonon nga mga patay sa baybayon sa dagat. Ug nakita sa Israel kadtong dakung buhat nga gibuhat ni Jehova batok sa mga Egiptohanon; ug ang katawohan nahadlok kang Jehova, ug mingtoo sila kang Jehova ug kang Moises nga iyang alagad.”SP 36.2

  Samtang nasaksihan sa mga Hebreohanon ang kahibulongang buhat sa Dios diha sa kalaglagan sa mga Egiptohanon, sila nagkahiusa diha sa usa ka mahinuklogong awit sa dungganong pagpadayag ug mapasalamatong pagdayeg.SP 36.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents