Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 8—Ang Halad

  Ang Pagbaligya Kang Cristo

  Giilad ni Satanas si Judas ug gipatoo nga siya usa sa mga matuod nga tinon-an ni Cristo, apan ang iyang kasingkasing anaa kanunay sa kalibutan. Iyang nakita ang gamhanan nga mga binuhatan ni Jesus, nahimong kauban Niya sa Iyang pag-alagad, ug nagtugyan sa nagadaug nga pamatuod nga Siya ang Mesias, apan si Judas kuripot ug hakogan. Hilig niya ang salapi. Suko siya nga nagbagutbot mahitungod sa mahalon nga pahumot nga giula ni Maria alang kang Jesus.SP 60.1

  Gihigugma ni Maria ang iyang Ginoo. Iyang gipasaylo ang iyang mga sala nga hilabihan ka daghan, ug gibanhaw ang iyang pinalangga nga igsoon, ug iyang gibati nga walay sobra ka mahal aron ihatag kang Jesus. Sa nagkamahal ang pahumot, nagkadayag usab ang iyang pagpakita sa iyang pagpasalamat sa iyang Manluluwas pinaagi sa paghalad niini ngadto Kaniya.SP 60.2

  Agi og pasumangil sa iyang kadalo, girason ni Judas nga gibaligya nalang unta ang pahumot ug ang halin gihatag sa mga pobre. Apan dili kini tungod kay nagpakabana siya sa mga pobre. Siya dalo ug sagad niyang ginakuhaan alang sa iyang kaugalingon ang pundo nga gipiyal kaniya aron ihatag sa mga pobre. Walay pagtagad si Judas kon unsay ikaayo ug kon unsay mga panginahanglanon ni Jesus, ug para mahatagag katarungan ang iyang kahakog, sagad niyang ginagamit ang mga pobre. Ang gipakita nga pagkamanggihatagon ni Maria mahait kaayo nga pagsaway sa iyang daloan nga kinaiya. Kini nag-andam og luna aron ang pagtintal ni Satanas makakita og usa ka andam nga pagdawat diha sa kasingkasing ni Judas.SP 60.3

  Naglagot ang mga sacerdote ug mga tigdumala kang Jesus, pero dagkung mga panon ang nanagtapok aron maminaw sa Iyang mga pulong sa kaalam ug aron magsaksi sa Iyang gamhanang mga buhat. Naukay ang mga tawo uban sa labing lalum nga kaikag ug sila mahibulongon nga nanagsunod kang Jesus aron mamati sa mga pagtolon-an niining kahibulongang Magtutudlo. Daghan sa mga tigdumala ang nagtoo Kaniya, apan wala sila nangahas sa pag-angkon sa ilang pagtoo kay nahadluk sila nga papahawaon sila sa sinagoga. Ang mga sacerdote ug mga anciano nakahukom nga kinahanglan aduna silay buhaton aron kuhaon ang pagtagad sa katawhan gikan kang Jesus. Nahadluk sila nga ang tanan motoo na Kaniya. Wala silay nakitang kasigurohan alang sa ilang mga kaugalingon. Duha lang ang ilang kapilian: ang mawad-an sa katungdanan o ang ipapatay si Jesus. Ug human nila Siya mapapatay, aduna pa gihapoy nabiling buhi nga mga pamatuod sa Iyang gahum nga kinahanglan nilang atubangon.SP 60.4

  Gibanhaw ni Jesus si Lazaro gikan sa mga minatay, ug sila nahadlok nga kon patyon nila si Jesus, si Lazaro magapamatuod sa Iyang dakung gahum. Nanagpanon nga katawhan nga gustong makita ang tawo nga gibanhaw gikan sa mga patay, ug giplanohan sa mga tigdumala nga ipapatay og apil si Lazaro aron wad-on ang atensyon. Human niini ila dayong pagalisoon ang mga tawo ngadto sa tawhanong tradisyon ug doktrina, sa paghatag og ikapulo sa hierbabuena ug ruda, ug sa makausa pa gamhan sila. Nanagkasabot sila nga ilang ipadakup si Jesus kon Siya nagainusara, tungod kay kon tinguhaan nila Siya pagkuha taliwala sa katawhan samtang interesado Kaniya ang tanan, sila unya pagabatoon.SP 61.1

  Nasayod si Judas unsa kadesperado sila nga madakop si Jesus ug mitanyag siya sa pagbudhi Kaniya ngadto sa hataas nga mga sacerdote ug mga anciano sa pipila lamang ka pilak. Ang iyang gugma sa salapi maoy nagdala kaniya sa pagsugot nga iyang ibaligya ang iyang Ginoo ngadto sa mga kamot sa Iyang labing mapintas nga mga kaaway. Si Satanas mismo ang nagbuhat pinaagi kang Judas, ug taliwala sa makatandug nga talan-awon sa katapusang panihapon ang traydor nagpadihot sa iyang mga piano aron budhian ang iyang Agalon. Masulob-on nga gitug-anan ni Jesus ang Iyang mga tinon-an nga silang tanan mangapangdol niana nga gabii tungod Kaniya. Apan si Pedro namilit pag-ayo nga bisan tuod mapangdol ang uban tungod Kaniya, siya dili gayud mapangdol. Si Jesus miingon kang Pedro, “Gipangayo kamo ni Satanas, sa pagbaton kaninyo aron iya kamong alig-igon ingon sa trigo; apan nangamuyo ako alang kanimo nga unta dili makabsan ang imong pagsalig; ug sa mahibalik na ikaw kanako, lig-ona ang imong mga igsoon.” Lucas 22:31,32.SP 61.2

  Didto sa Tanaman—Didto si Jesus sa tanaman sa Getsemane kauban sa Iyang mga tinon-an. Sa hugot nga kasubo Iyang gihangyo sila sa pagtukaw ug pag-ampo, aron dili sila mailalum sa pagsulay. Nahibalo Siya nga ang ilang pagtoo pagasulayan ug ang ilang mga paglaum pagapalawon, ug nga gikinahanglan nila ang tanang kusog nga ilang maangkon pinaagi sa kinasingkasing nga pagbantay ug mainiton nga pagampo. Uban ang mabaskug nga mga pagtuaw ug paghilak, si Jesus nagampo, “Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako; hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo” Lucas 22:42. Ang Anak sa Dios nag-ampo sa kasakit. Dagku nga mga tulo sa dugo ang nagpundo sa Iyang nawong ug nahulog sa yuta. Ang mga manulonda nanaglupad ibabaw sa dapit, nagatan-aw sa talan-awon, apan usa lamang ang gisugo sa pag-adto aron lig-onon ang Anak sa Dios sa Iyang kasakit.SP 61.3

  Human si Jesus nakaampo miduol Siya sa Iyang mga tinonan, apan sila nangatulog. Niadtong mangilngig nga oras wala Siya makaangkon sa kalulot ug mga pag-ampo bisan gikan sa Iyang mga tinon-an. Si Pedro, nga sa dili lamang dugay mainiton kaayo, hananok sa pagkatulog. Gipahinumduman siya ni Jesus sa iyang positibo nga mga pahayag ug giingnan, “Dili ba diay kamo makatulaw sulod sa usa ka takna uban kanako?” Mateo 26:40. Tulo ka beses nga nag-ampo ang Anak sa Dios sa kasakit.SP 62.1

  Giluiban ni Judas si Jesus—Unya si Judas miabot dala ang iyang armado nga mga kauban. Iyang giduol ang iyang Agalon sama sa naandan, aron abiabihon Siya. Gipalibutan sa armado nga panon si Jesus, ug unya Iyang gipadayag ang Iyang diosnong gahum sa dihang Siya miingon, “Kinsay inyong gipangita?” “Ako mao Siya.” Nangatumba sila sa yuta. Gipangutana ni Jesus kini aron nga ilang masaksihan ang Iyang gahum ug maangkon ang pamatuod nga sarang Siya sa pagluwas sa Iyang kaugalingon gikan sa ilang mga kamot kon gustohon Niya.SP 62.2

  Naghinayhinay paglaum ang mga tinon-an sa dihang ilang nakita ang panon nga nanggibitbit sa ilang mga bunal ug espada nga kalit nga nangapukan. Samtang sila namangon ug sa makausa pa naglibot sa Anak sa Dios, gihuso ni Pedro ang iyang pinuti gikan sa sakuban og gitigbas ang usa ka sulogoon sa hataas nga sacerdote, nga maoy hinungdan sa pagkaputol sa iyang dalunggan. Gisugo siya ni Jesus nga itago ang iyang pinuti, nga nagaingon, “Nagahunahuna ka ba nga dili ako makapangayo sa akong Amahan, ug nga dili siya makapadala karon dayon ug mga manolunda nga kapin sa napulog-duha ka mga legion?” Mateo 26:53. Sa paglitok Niya niini nga mga pulong, ang mga nawong sa mga manulonda nagdan-ag uban sa paglaum. Gusto nilang palibutan ang Ilang Pangulo ug dihadiha dayon patibulaagon ang nagaaligutgot nga panon. Apan sa makausa pa ang kasubo miabot kanila sa dihang si Jesus midugang pagsulti, “Apan unsaon na man unya pagkatuman sa kasulatan, nga sa ingon niini mahitabo gayud kini?” Mateo 26:54. Ang kasingkasing sa mga tinon-an nalumos sa pagkawalay paglaum ug mapait nga pagkadismaya sa dihang gitugotan ni Jesus ang Iyang kaugalingon nga guyoron sa Iyang mga kaaway.SP 62.3

  Nangalisang ang mga tinon-an alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi, ug gibiyaan nilang tanan Siya ug nanagan. Si Jesus nag-inusara sa mga kamot sa mabunoon nga panon. O, daw unsa nga kadaugan kadto alang kang Satanas! Ug unsa nga kasubo ug kasakit alang sa mga manulonda sa Dios! Daghang mga panon sa balaang mga manulonda, diin ang matag panon gipangunahan og taas, nagapangulo nga manulonda, ang gipadala aron magsaksi sa talanawon. Ang ilang buluhaton mao ang pagsulat sa matag insulto ug kapintas nga gidapat sa Anak sa Dios, ug ang pagsulat sa matag kasakit nga giantus ni Jesus, kay ang mga tawo nga nahilakip mining mangil-ad nga talan-awon magatan-aw niini pagbalik sa pasundayag nga susama sa nahitabo.SP 63.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents