Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 2—Ang Pagbuhat sa Kalibutan

  Gisugdan sa Amahan ug sa Anak ang dako ug kahibulungang buhat nga ilang giplanohan—ang pagbuhat sa kalibutan. Ang yuta migula gikan sa kamot sa Magbubuhat sa makatingala nga katahum. Adunay mga kabukiran ug kabungtoran ug mga kapatagan, nga gisagulan sa mga suba ug mga kalaparan sa tubig. Ang yuta dili pulos patag, kondili ang pagkasama sa talan-awon giulang sa mga kabungtoran ug kabukiran nga dili tag-as ug gansanggansangon sama karon, apan angayan ug matahum. Ang yano, tag-as nga mga bato dili nila makita kay natago sila sa ilalum, nga daw sila ang kabukogan sa yuta.SP 10.1

  Ang mga tubig napakanap og maayo. Ang mga bungtod, mga bukid, ug ang hilabihan ka matahum nga mga kapatagan napuno sa mga tanum ug mga bulak ug tag-as, harianon nga mga kahoy sa matag matang, nga kapilahon kapilo ang gidak-on ug katahum kay sa mga kahoy karon. Ang hangin dalisay ug maayo sa panglawas, ug ang yuta daw usa ka harianong palasyo. Nakita kini sa mga manulonda ug sila nanagsadya sa kahibulongan, matahum nga mga buhat sa Dios.SP 10.2

  Human nila mabuhat ang yuta ug ang mga mananap nga nagpuyo niini, gipadayon sa Amahan ug sa Anak ang ilang intensyon nga namugna na nga daan sa wala pa mahulog si Satanas, ug kini mao ang pagbuhat sa tawo sumala sa ilang kaugalingong panagway. Uban sila nga nagbuhat sa yuta ug sa matag kinabuhi nga anaa niini. Ug karon ang Dios nagsulti sa iyang Anak, “Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway.”SP 10.3

  Sa dihang migula si Adan gikan sa kamot sa iyang Magbubuhat, siya adunay harianon nga gitas-on ug matahum ang pagkaangay. Hingpit ug matahum ang iyang hitsura. Ang iyang pamanit dili puti pero dili pud luspad, kondili pulahon, nagagilak ingon sa puno saSP 10.4

  Kini nga kapitulo gibasi sa Genesis 1. dan-ag sa kanindot sa panglawas. Si Eva dili sama ka taas kang Adan. Ang iyang ulo milabaw lang og gamay sa abaga ni Adan. Siya usab harianon, hingpit ang pagkaangay, ug hilabihan ka tahum.

  Bisan kon ang Dios naghimo sa tanan diha sa kahingpit sa katahum, ug ang yuta naingon sa wala nay nakulang aron sa pagpasadya kang Adan ug Eve, ang Dios nagpadayag sa gihapon sa Iyang dakung gugma ngadto kanila pinaagi sa pagtanum og tanaman nga alang lang gayud kanila.SP 11.1

  Ang usa ka bahin sa ilang panahon ilang igugol alang sa nindot nga buhat sa pag-atiman sa tanaman, ang usa ka bahin alang sa pagsuroysuroy kauban sa mga manulonda, aron maminaw sa ilang mga pagtudlo, ug ang usa ka bahin alang sa malipayon nga pagpamalandong. Ang ilang buhat dili kapoy kondili makalipay ug makapahatag og kusog. Kining matahum nga tanaman mao ang mahimo nilang puloy-an.SP 11.2

  Niini nga tanaman ang Ginoo nagbutang og mga kahoy sa tanang matang alang sa kapuslanan ug sa katahum. May mga punoan nga puno sa mga prutas, hilabihan sa ka humot, nindot nga sud-ongon, ug lami nga kan-on, nga gibuhat sa Dios nga pagkaon alang sa balaang managtiayon. May mga matahum nga ubasan nga tul-id ang pagtubo nga daghan kaayog bunga. Malipayon nga buluhaton alang kang Adan ug Eva ang pagporma og landong nga mga arko gikan sa mga sanga sa ubasan, aron matukod ang mga balaybalay sa kinaiyahan gamit ang matahum, buhi nga mga kahoy ug mga dahon, sa diin nanagbitay ang ilang mga bunga.SP 11.3

  Ang yuta giputos sa matahum, berde nga sagbot samtang ang linibo ka humot nga mga bulak sa matag matang ug kolor madagayaon nga nanurok palibot kang Adan ug Eva. Ang tanan nindot ug mahimayaon nga gihan-ay. Sa tunga sa tanaman nagatindug ang kahoy sa kinabuhi, ang iyang himaya labaw pa kay sa uban nga mga punoan. Ang bunga niini nagatipig kanilang buhi hangtud sa katapusan. Ang mga dahon makatambal.SP 11.4

  Si Adan ug Eva Didto sa Eden—Ang balaan nga managtiayon malipayon kaayo sa Eden. Gihatagan sila sa Dios og walay pagpugong nga paggahum sa tanang buhi. Walay kahadlok ug walay kabalaka nga nanagduladula ang leon ug ang karnero palibot nila o matulog sa ilang tiilan. Ang mga langgam sa matag kolor ug matang sa balahibo nagalupadlupad taliwala sa kakahoyan ug kabulakan palibot ni Adan ug Eva, samtang ang ilang mingaw-og-tonada nga musika nagalanog taliwala sa mga kahoy sa maanindot nga tingog samtang nagakanta sila og mga pagdayeg sa ilang Magbubuhat.SP 11.5

  Si Adan ug Eva natandog pag-ayo sa mga katahum nga makita sa ilang puloy-an nga mao ang Eden. Nalipay sila tungod sa gagmay nga mga langgam palibut kanila, nga may hayag ug matahum nga balahibo, ug nagapanaghoy sa ilang malipayon, makapamaya nga musika. Ang balaang managtiayon nakighiusa kauban nila ug ilang gibayaw ang ilang mga tingug sa mananoy nga mga awit sa gugma, pagdayeg, ug pagsimba sa Amahan ug sa iyang Anak tungod sa mga timaan sa gugma nga nagpalibot kanila. Ilang giila ang kahan-ay ug panagkauyon sa mga binuhat nga maoy nagpakita sa kaalam ug kahibalo nga walay kinutuban.SP 12.1

  Kanunay silang may natuki nga bag-ong katahum ug dugang nga himaya sa ilang puloy-an nga mao ang Eden ug kini nagpuno sa ilang mga kasingkasing sa lalum nga gugma ug nagtulod kanila sa pagsulti og mga pulong sa pagpasalamat ug pagtahod sa ilang Magbubuhat.SP 12.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents