Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 10—Ang Gahum

  Sa dihang gipasabot ni Jesus ngadto sa mga tinon-an ang kahulogan sa mga tagna mahitungod Kaniya, Iya silang gipasaligan nga ang tanang gahum gihatag Kaniya sa langit ug sa yuta, ug giingnan Niya sila sa paglakaw aron imantala ang maayong balita sa matag binuhat. Uban ang kalit nga pagkabuhi sa ilang kanhing paglaum nga si Jesus molingkod sa trono ni David sa Jerusalem, ang mga tinon-an nangutana Kaniya, “Ginoo, niini bang panahona karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel?” Mga Buhat 1:6. Gipasagdan sila sa Manunubos nga magpabiling dili sigurado niining butanga pinaagi sa pagtubag nga dili alang kanila ang “pagkasayud sa mga panahon o mga kahigayonan nga gitudlo sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahum” Mga Buhat 1:7.SP 83.1

  Nagsugod paglaum ang mga tinon-an nga ang pagkunsad sa Balaang Espiritu magatulod sa mga Judio sa pagdawat kang Jesus. Wala na nagdugang og saysay ang Manunubos, kay nasayod Siya nga kon ang Balaang Espiritu magaabot kanila sa bug-os nga kusog, mahayagan ang ilang mga panghunahuna. Masabtan nila pag-ayo ang buhat nga naghulat kanila ug igapadayon kini kon asa kini Niya gibiyaan.SP 83.2

  Nagtipon ang mga tinon-an sa kwarto sa itaas, nanaghiusa sa pag-ampo kauban sa matinohoon nga kababayen-an, kauban ni Maria nga inahan ni Jesus, ug uban sa Iyang mga igsoong lalaki. Kini nga mga igsoon kanhi dili matinohoon apan sa karon nalig-on na pag-ayo sa ilang pagtoo tungod sa mga talan-awon nga adunay kalabutan sa paglansang ug pagkabanhaw ug pagkayab sa Ginoo. Mga usa ka gatus ug kaluhaan silang tanan.SP 83.3

  Ang Pagkunsad sa Balaang Espiritu—“Ug sa pag-abut sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigum sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabut nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nanaglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag-usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalainlaing mga pinulongan, sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu” Ang Espiritu Santo, sa dagway sa mga dila sa kalayo nga natunga sa tumoy ug nagtungtong sa natapok nga panon, usa ka timaan sa gasa nga gihatag kanila sa hapsay nga pagsulti sa lainlaing mga pinulongan nga wala nila kaniadto nakat-onan. Ug ang dagway sa kalayo nagapaila sa mainiton nga kadasig sa diin sila magabuhat ug sa gahum nga magauban sa ilang gipanulti.SP 83.4

  Ubos sa gahum sa Balaang Espiritu, ang kasulatan nga gisaysay ni Cristo ngadto kanila mas nidulot sa ilang mga panghunahuna dala sa katin-aw ug sa katahum sa dayag ug gamhanan nga kamatooran. Ang tabon nga nagsampong aron ilang makita kon unsa ang giwala ni Cristo sa karon gikuha na, ug ilang nasabtang ang katuyoan ni Cristo ug ang kinaiyahan sa Iyang gingharian uban ang hingpit nga katin-aw.SP 84.1

  Sa Gahum sa Pentekostes—Ang mga Judio mikaylap halos sa tanang nasud, ug sila lahilahi og sinultihan. Layo ang ilang gipanaw aron makaabot sa Jerusalem ug temporaryo lamang ang ilang pagpabilin didto tungod sa relihiyoso nga mga pista nga nagapadayon nianang panahona ug aron usab sa pagtapos sa ilang mga buluhaton. Ang nanagtipon nga mga maninimba nanaggikan sa tanang klase sa sinultian. Kining klaseklase nila nga sinultihan usa ka dakung babag alang sa pagpangabudlay sa mga sulogoon sa Dios sa pagsangyaw sa pagtolon-an ni Cristo ngadto sa labing layo nga mga suok sa yuta. Apan gisangkap sa Dios og unsay kinahanglanon sa mga apostoles sa usa ka kahibulongang pamaagi, ug alang sa katawhan kini hingpit kaayo nga nagpamatuod sa mga testimonya niining mga saksi alang kang Cristo. Gihimo sa Espiritu Santo alang kanila ang butang nga mamatay nalang sila dili nila mahimo sa ilang kaugalingon. Karon ilang gisangyaw ang kamatooran sa Dios sa layo ug sa duol, nagasulti sa insakto sa sinultian niadtong ilang gipang-alagaran. Kining kahibulongan nga gasa mao ang labing taas nga ebidensya nga ilang mapakita ngadto sa kalibutan nga ang ilang buhat may pagtugot sa Langit.SP 84.2

  “Ug didto sa Jerusalem may nanagpuyo nga mga Judio, mga tawong masimbahon gikan sa tanang kanasuran ubos sa langit. Ug sa nabanha na, ang kadaghanan nanagpanugok ug sila nangalibog kay ang matag-usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulongan sa matag-usa nga nakadungog. Ug sila nahingangha ug nahibulong, ug nanag-ingon, ‘Tan-awa ra, dili ba mga Galileanhon man kini silang tanan nga nanagpanulti? Ug naunsa ba nga ang tagsatagsa kanato nakadungog man kanila nga nagasulti sa atong matag-kaugalingong pinulongan nga natawhan?”‘SP 84.3

  Ang mga saserdote ug mga tigdumala nasuko pag-ayo niining kahibulongan nga panghitabo, nga naasoy sa tibuok Jerusalem ug sa palibot. Apan wala sila mangahas sa paghimo sa ilang yawan-on nga mga katuyoan sa kahadlok nga masuko kanila ang katawhan. Ilang gipapatay ang Agalon, apan ania ang Iyang mga sulogoon, wala makaeskwela nga mga pumuluyo sa Galilea, nga nagasubay sa kahibulongang katumanan sa tagna ug nagatudlo sa pagtolon-an ni Jesus gamit ang tanan nga sinultihan nga uso kaniadto. Nagsulti sila uban sa gahum sa kahibulongang mga buhat sa Manluluwas ug gibuksan ngadto sa ilang mga tigpaminaw ang piano sa kaluwasan diha sa kalooy ug halad sa Anak sa Dios. Ang ilang mga pulong nagdani ug nagbag-o sa linibo nga naminaw. Ang mga tradisyon ug mga tumotumo nga gitudlo sa mga saserdote napala gikan sa ilang mga hunahuna, ug ilang gidawat ang putli nga pagtolon-an sa Pulong sa Dios.SP 85.1

  Ang Wali ni Pedro—Gipakita kanila ni Pedro nga ang ilang nakita mao ang tukma nga katumanan sa tagna ni Joel, sa diin iyang gitagna nga ang samang gahum magaabot sa katawhan sa Dios aron magsangkap kanila alang sa pinasahi nga buluhaton.SP 85.2

  Gisubay ni Pedro ang kaliwat ni Cristo ngadto sa dungganon nga balay ni David. Wala siya naggamit og bisan unsa nga pagtolon-an ni Jesus aron pamatud-an ang Iyang tinuod nga baruganan, tungod kay nasayod siya nga ang ilang mga pihig dako kaayo gani kini mamahimong walay epekto. Apan iyang gihisgutan ngadto kanila si David, nga giila sa mga Judio ingon usa ka hilabihang tinahod nga amahan sa ilang nasud. Matud ni Pedro:SP 85.3

  “Kay mahitungod kaniya, si David nag-ingon man: ‘Ang Ginoo nakita ko sa kanunay sa atubangan ko, kay siya ania man sa akong too aron ako dili matarug; tungod niana nalipay ang akong kasingkasing, ug naghugyaw ang akong dila; ug usab ang akong lawas magapuyo diha sa paglaum, kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades, ug dili mo man itugot nga ang imong Balaan moagi sa pagkadunot.’ ”SP 85.4

  Dinhi gipakita ni Pedro nga dili ang iyang kaugalingon ang gihisgutan ni David, kondili ang Iya ni Jesu-Cristo. Namatay si David sa pagkamatay nga naagian sa uban. Ang iyang lubnganan, uban sa pinasidunggang abog sa sulod niini, giampingan pag-ayo hangtud niadtong panahona. Ingon hari sa Israel ug ingon manalagna, si David pinasahi nga gipasidunggan sa Dios. Sa panan-awon gipakita kaniya sa Dios ang umalabot nga kinabuhi ug pag-alagad ni Cristo. Iyang nakita ang pagsalikway Kaniya, ang paghukom Kaniya, paglansang, paglubong, pagkabanhaw, ug pagkayab.SP 86.1

  Nagpamatuod si David nga ang kalag ni Cristo wala gibiyaan sa Hades (lubnganan), ni ang Iyang unod nadunot. Gipakita ni Pedro nga si Jesus sa Nazaret ang nagtuman niini nga tagna. Ang Dios gayud ang nagpukaw Kaniya gikan sa lubnganan sa wala pa nagsugod kadunot ang Iyang lawas. Siya na karon ang gibayaw nga Balaan sa kahitas-as sa mga langit.SP 86.2

  Niadtong di makalimtan nga hitabo, daghan sa mga tawo nga hangtud niadtong orasa nagtamay sa gihapon sa panghunahuna nga Anak sa Dios ang mapainubsanong si Jesus, ang nadani pag-ayo sa kamatooran ug nag-ila Kaniya nga ilang Manluluwas. Tulo ka libo ka tawo ang nadugang sa iglesia. Ang mga apostoles nagsulti pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, ug walay makalalis sa ilang mga pulong. Ang ilang mga mensahe gipamatud-an sa gamhanan nga mga milagro nga ilang gihimo pinaagi sa pagbubo sa Espiritu sa Dios. Mismo ang mga tinon-an nahibulong sa mga resulta niining pasundayag sa gahum sa Dios ug sa paspas ug dako nga ani sa mga tumutoo. Ang tanang katawhan nahibulong. Kadtong wala magsalikway sa ilang mga kasina ug kalain nahibulong sa hilabihan gani wala sila ningsulay sa pagpahunong sa gamhanang kalihokan, sa pulong man ni sa buhat, ug ang ilang pagpamatok nahunong adtong panahona.SP 86.3

  Kon pulos lamang mga pahayag sa mga apostoles, bisan pa og kini tin-aw ug makadani, kini kulang sa gihapon nga magwala sa bati nga panghunahuna sa mga Judio nga dugay nang nagpagahigahi taliwala sa daghang mga ebidensya. Apan ang Espiritu Santo maoy nipadulot niini sa ilang mga kasingkasing gamit ang diosnong gahum. Sama sila sa mahait nga mga pana sa Makagagahum nga nagadani kanila sa ilang mangil-ad nga sala sa pagsalikway ug paglansang sa Ginoo sa himaya. “Ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasingkasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nanag-ingon, “Mga igsoon, unsa may among pagabuhaton?” Ug si Pedro mitubag kanila, “Paghinulsol kamo, ug pagbautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo.”SP 86.4

  Gipugos ni Pedro ngadto sa nadani nga katawhan ang kamatooran nga ilang gisalikway si Cristo tungod kay giilad sila sa mga sacerdote ug sa mga tigdumala. Kon magpadayon sila sa pagpangayo tambag gikan kanila ug sa pag-agad nga ilang ilhon si Cristo una sila maghimog desisyon, nan dili gayud nila makadawat Kaniya. Bisan tuod ang maong gamhanan nga mga tawo naglingkod sa katungdanan nga balaan, sila mga ambisyoso ug gahaman sa manggad ug yutan-ong himaya. Dili gayud sila magaduol kang Cristo aron modawat sa kahayag. Gitagna na ni Jesus ang usa ka mangilngig nga silot alang sa maong mga tawo tungod sa ilang pagkagahian ug dili pagtoo, bisan pa sa labing gamhanan nga mga ebidenya nga gihatag kanila nga si Jesus mao ang Anak sa Dios.SP 87.1

  Sukad niining taknaa, ang sinultian sa mga tinon-an putli, yano, ug tukma na sa pulong nga gigamit ug sa tonada, sa kaugalingon man nilang sinultian o sa langyawng pinulongan. Kining yano nga mga tawo, nga wala gayud makatoon sa tulonghaan sa mga manalagna, nagpahayag sa mga kamatooran nga hilabihan kataas ug kaputli gani kini nagpahibulong kanila nga nakadungog niini. Dili silang tanan makaadto sa kinatumyan sa yuta, apan adunay mga tawo panahon sa pista nga naggikan sa matag dapit sa kalibutan, ug ilang gidala ang kamatooran nga ilang nadawat ngadto sa ilang lainlain nga puloyanan ug gipakaylap sa ilang katawhan, ug sa ingon nagadaug og mga tumutoo kang Cristo.SP 87.2

  Usa ka Leksyon Alang sa Atong Kapanahonan—Ania kanato kining pamatuod mahitungod sa pagkamugna sa Cristohanong iglesia dili lamang ingon usa ka importanteng bahin sa sagrado nga kasaysayan kondili ingon usab nga leksyon. Ang tanan nga nagaangkon sa ngalan ni Cristo kinahanglan nagahulat, nagabantay, ug nagaampo kauban sa usa ka kasingkasing. Kinahanglan atong ihiklin ang tanan natong kalainan ug tugotan nga ang paghiusa ug malolo nga gugma alang sa usag-usa maoy motuhop sa tanan. Unya ang atong mga pag-ampo makasaka ngadto sa atong langitnong Amahan uban ang malig-on, mainiton nga pagtoo. Unya kita makahulat alang sa katumanan sa saad uban ang pagpailub ug paglaum.SP 87.3

  Ang tubag tingali magaabut og kalit ug puno sa nagadaug nga gahum, o tingali malangay sa pila ka adlaw ug semana, ug ang atong pagtoo pagasulayan. Apan ang Dios nahibalo unsaon ug kanus-a tubagon ang atong pag-ampo. Atong bahin sa buluhaton ang ipauyon ang atong mga kaugalingon sa diosnong agianan. Ang Dios ang nahibalo sa Iyang bahin sa buhat. Siya nga nagasaad matinud-anon. Ang dako ug importante nga butang alang kanato mao ang magkahiusa sa kasingkasing ug hunahuna, nagasalikway sa tanang kasina ug malisya, ug, ingon nga kita mga mapainubsanong katawhan sa pag-ampo, managbantay ug managpaabot. Si Jesus, nga atong Tigpataliwala ug Pangulo, andam sa pagbuhat alang kanato sa butang nga Iyang gihimo alang kanila nga nanag-ampo ug nanaghulat panahon sa Pentekostes.SP 88.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents