Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 12—Ang Santuwaryo

  Ang Pagreporma nga gipangunahan sa mga Protestante nahitabo aron matagad ang daghang mga sayop sa Roma. Gilakip usab sa mga tigreporma ang mga butang nga ilang nakita sa Kasulatan apan gisalikway sulod sa dugayng panahon. Sa ika-19 nga siglo, ang kaikag mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Jesus nagtubo taliwala sa mga magtotoon sa Biblia gikan sa lainlaing mga sekta ug mga nasud. Daghan ang naghunahuna nga kini mahitabo sa unang bahin sa maong siglo. Ang kalihukan labi pang kusog didto sa America, kung asa ang mga sumusunod niini naila nga “mga adventista.” Pinasikad sa han-ay sa panahon nga gitagna sa Daniel 8:14 mahitungod sa paghinlo sa santuwaryo, ilang gihunahuna nga si Jesus mobalik aron sa paghinlo sa kalibutan sa 1844. Sa dihang wala kini nahitabo, ang uban kanila nagtoon pagdugang sa Biblia aron ilang masabtan ngano.SP 101.1

  Ang Yutan-on ug Langitnong mga Santuwaryo—Sa ilang pagsusi nahibaloan niining matinguhaon nga mga magtotoon sa Biblia nga ang yutan-ong santuwaryo, nga gitukod ni Moises sumala sa mando sa Dios pinasikad sa panig-ingnan nga gipakita kaniya sa Bukid sa Sinai, “ingon nga sambingay, mao ang kapanahonan karon. Sumala niining maong pahimutang, ginahalad ang mga gasa ug mga halad-inihaw.” Hebreohanon 9:9. Ilang naton-an nga ang iyang duha ka balaang mga dapit “mga hulad sa mga langitnong butang”; nga si Cristo, nga atong dako nga Hataas nga Saserdote, “usa ka mag-aalagad sulod sa dapit nga balaan ug sa tinuod nga tabernaculo nga gipatindog dili sa tawo kondili sa Ginoo”; ug nga “si Cristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga kamot, nga hulad lamang sa tinuod, kondili ngadto sa langit gayud, sa pagpangatubang karon alang kanato sa atubangan sa Dios.” Hebreohanon 9:23; 8:2; Hebreohanon 9:24.SP 101.2

  Ang santuwaryo sa langit, kon asa si Jesus nagaalagad alang kanato, mao ang dakung orihinal, nga gibasihan sa santuwaryo nga gitukod ni Moises. Ingon nga ang santuwaryo sa yuta adunay duha ka mga bahin o mga lawak, ang balaan ug ang labing balaan, mao usab nga adunay duha ka balaang mga dapit sa santuwaryo sa langit. Ug ang arka nga gibutangan sa kasogoan sa Dios, ang halaran sa insenso, ug ang ubang mga galamiton alang sa serbisyo nga makita sa santuwaryo sa yuta may kaanggid didto sa santuwaryo sa langit. Sa balaan nga talan-awon si apostol Juan gitugotan sa pagsulod sa langit, ug didto iyang nakita ang tangkawan o lamparahan, ug ang halaran sa incenso, ug sa dihang “ang templo sa Dios nabuksan,” iyang nakita “ang arka sa Iyang pakigsaad.” Pinadayag 4:5; 8:3; Pinadayag 11:19.SP 101.3

  Sila nga nagapangita sa kamatooran makakaplag og dili malalis nga pamatuod nga adunay santuwaryo didto sa langit. Si Moises naghimog yutan-on nga santuwaryo sumala sa sulondan nga gipakita kaniya. Si Pablo nagpahayag nga kadtong sulondan mao ang matuod nga santuwaryo nga anaa sa langit (Hebreohanon 8:2, 5). Si Juan nagpamatuod nga iya kining nakita sa langit.SP 102.1

  Human sa 2300 ka mga adlaw nga misangko sa 1844, dugay nang mga siglo nga walay santuwaryong makita dinhi sa yuta. Gani dayag nga ang santuwaryo sa langit ang gihisgutan sa pahayag nga nagaingon, “Hangtud sa duruha ka libo ug totolo ka gatus ka mga gabii ug mga buntag; unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan.” (Daniel 8:14). Apan sa unsang hitaboa nga ang santuwaryo sa langit nagakinahanglan man og paghinlo? Sa ilang pagbalik pagtoon sa Kasulatan, nakat-onan sa mga magtotoon sa tagna nga ang paghinlo dili ang pagkuha sa pisikal nga mga hugaw, kay kini nga paghinlo himoon pinaagi sa dugo, ug gani kini gayud usa ka paghinlo gikan sa sala. Ang apostol nagasulti: “Sa ingon niana gikinahanglan nga ang mga hulad sa mga langitnong butang pagahinloon niining mga butanga, apan ang maong mga langitnong butang pagahinloon sa labi pa ka maayong mga halad-inihaw kay niini.” Hebreohanon 9:23.SP 102.2

  Aron maangkon ang dugang nga kahibalo mahitungod sa paghinlo nga gipunting sa tagna, gikinahanglan nila nga masabtan ang mga serbisyo sa langitnong santuwaryo. Mahibaloan lamang nila kini sumala sa mga serbisyo sa yutan-ong santuwaryo, kay matud pa ni Pablo nga ang mga saserdote nga nag-alagad didto nanaghimo sa “hulad ug landong sa langitnong dapit nga balaan.” Hebreohanon 8:5.SP 102.3

  Ang Paghinlo sa Santuwaryo—Kaniadto, samtang simbolo nga gibalhin ang mga sala sa katawhan ngadto sa yutan-ong sangtuaryo pinaagi sa dugo sa halad alang sa sala, mao man usab nga ang atong mga sala, tinuoray nga gibalhin ngadto sa langitnon nga santuwaryo pinaagi sa dugo ni Cristo. Ug sama nga ang makahuluganong paghinlo sa yutan-on nahimo pinaagi sa pagkuha sa mga sala nga nagpahugaw niini, mao man usab nga ang tinuod nga paghinlo sa langitnon matuman pinaagi sa pagkuha o pagpapas sa mga sala nga nahisulat didto. Kini nagkinahanglan og pagsusi sa mga basahon sa sinulat aron mailhan kinsa ang pinaagi sa paghinulsul sa sala ug sa pagtoo kang Cristo, takus sa mga ikaayo sa Iyang pagtubos. Busa ang paghinlo sa santuwaryo nagalangkub sa usa ka buhat sa masusihong paghukom. Kini nga buhat kinahanglan himoon sa dili pa ang pagbalik ni Cristo aron sa pagluwas sa Iyang katawhan, tungod kay kon Siya mobalik na, ang Iyang ganti dala na Niya aron igahatag sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. (Pinadayag 22:12.)SP 103.1

  Busa kadtong nagsunod sa nagalambo nga kahayag sa pulong sa tagna nakakita nga imbis mobalik sa tapus sa 2300 ka adlaw niadtong 1844, misulod hinuon si Cristo sa labing balaang dapit sa langitnong santuwaryo, ngadto sa atubangan sa Dios, aron himoon ang nagahinapus nga buluhaton sa pagtubos, ingon pagpangandam alang sa Iyang pagbalik.SP 103.2

  Usa ka Solemne nga Mensahe—Sa pagsulod ni Cristo sa labing balaang dapit sa langitnong santuwaryo aron himoon ang nagahinapus nga buluhaton sa pagtubos, Iyang gitugyan ngadto sa Iyang mga alagad ang katapusang mensahe sa kalooy aron ihatag sa kalibutan. Mao kini ang pasidaan sa ikatulong manulonda sa Pinadayag 14. Ang manalagna nakakita nga human dayon sa pagsangyaw niining maong pahibalo, ang Anak sa tawo magabalik sa himaya aron kuhaon ang mga anihon sa yuta.SP 103.3

  Ang labing makahadlok nga paghulga nga gipadayag sa mga tawo anaa sa mensahe sa ikatulong manulonda (Pinadayag 14:9-12). Usa gayud ka mangil-ad nga sala ang mohagit sa kasuko sa Dios nga walay simbog sa kalooy. Dili pasagdan ang katawhan sa kangitngit mahitungod niini nga butang. Ang pasidaan batok niini nga sala kinahanglan ihatag sa kalibutan sa dili pa moabot ang mga paghukom sa Dios, aron ang tanan mahibalo nganong kinahanglan ipakanaug kini nga mga paghukom aron mahatagan sila sa kahigayonan sa paglikay kanila.SP 103.4

  Niining dugokanan sa dakung lumba, duha ka lainlain, managsangka nga mga klase ang namugna. Sa usa ka klase mao ang tanan nga “mosimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, ug pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot,” ug sa ingon gipatong diha sa ilang mga kaugalingon ang makahadlok nga mga paghukom nga gihulga sa ikatulong manulonda. Ang laing klase, sa tataw nga kalahian sa kalibutan, mao sila nga “mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus.” Pinadayag 14:9, 12.SP 104.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents