Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Panahon Sa Kasamok Ni Jacob

  Ang mga balaan mibiya sa mga siyudad ug mga baryo ug nanagtipon aron managpuyo didto sa labing hilit nga mga dapit. Gihatagan sila sa mga manulonda og pagkaon ug tubig, samtang ang mga dautan nanag-antus tungod sa kagutom ug kauhaw. Ang mga pangulo sa yuta naghimog tigum, si Satanas ug ang iyang manulonda masako palibut nila. Ang mga kopya sa usa ka sinulat gipakaylap ngadto sa lainlaing mga dapit sa yuta, nagamando nga gawas kon biyaan sa mga balaan ang ilang pinasahing pagtoo, undangan ang Adlawng Igpapahulay, ug bantayan ang unang adlaw sa semana, ang katawhan may kagawasan, human sa gigahin nga panahon, sa pagpamatay kanila. Apan niining masulayon nga panahon ang mga balaan kalmado ug walay kabalaka, nagasalig sa Dios ug nagagunit sa Iyang saad nga himoan sila og kaeskapohan.SP 107.2

  Sa ubang mga dapit, bisan sa wala pa gipatuman ang mando, ang mga dautan nagdalidali sa paggukod sa mga santo aron pamatyon sila, apan si Jesus nagmando sa Iyang mga manulonda nga bantayan sila. Pagapasidunggan ang Dios atubang sa mga mata sa ilang mga kaaway palibot nila pinaagi sa Iyang paghimog pakigsaad sa mga tawo nga nanagbantay sa Iyang kasogoan; ug pagapasidunggan si Jesus pinaagi sa Iyang pagdala ngadto sa langit niadtong mga matinud-anon, mapaabutong katawhan nga nanaghulat Kaniya sa dugayng panahon diin sila wala na tugoting moagig kamatayon.SP 108.1

  Ang mga balaan nag-antus sa dakung kasamok sa panghunahuna. Daw sa gipalibutan sila sa yawan-ong mga lumulupyo sa yuta. Daw halos ang tanan batok kanila. Ang uban nangahadluk nga tingali og gipasagdan na sila sa Dios nga mamatay sa kamot sa mga dautan. Apan kon nabuksan pa unta ang ilang mga mata, nakita unta nila nga gipalibutan sila sa mga manulonda sa Dios. Sunod nga miabut ang panon sa suko nga mga magbubuhat sa dautan, ug sunod ang panon sa yawan-on nga mga manulonda, nga nagaduso sa mga dautan sa pagpatay sa mga balaan. Apan sa dili pa sila makaduol sa katawhan sa Dios, gikinahanglan usa niining mga dautan nga moagi sa gamhanan, balaan nga mga manulonda. Wala silay mahimo. Ang mga manulonda sa Dios mitulod kanila pagbalik ug ila usab gipaatras ang yawan-on nga mga manulonda nga nagduso kanila.SP 108.2

  Ang Pagtuaw Alang sa Pagluwas—Usa kini ka panahon sa makahadlok, mangilngig nga kasakit ngadto sa mga balaan. Adlaw gabii sila nga nanagtuaw sa Dios alang sa kaluwasan. Kon tan-awon sa gawas, wala gayud silay maadtoan. Ang mga dautan daw nagsugod na sa pagdaug ug nagbiaybiay kanila: “Nganong wala man kamo pagaluwasa sa inyong Dios gikan sa among mga kamot? Nganong dili man ninyo luwason ang inyong mga kaugalingon?” Apan ang mga balaan wala naminaw kanila. Sama kang Jacob, nakiglayug sila sa Dios (Genesis 32:22-32). Ang mga manulonda naghandum sa pagluwas kanila, apan gikinahanglan una nilang maghulat sa makadiyot. Ang katawhan sa Dios kinahanglan magainom gikan sa kopa ug mabautismohan uban sa bautismo sa dakung pagsulay. Ang mga manulonda nagpadayon sa ilang pagbantay sa mga matinud-anon nga gipiyal kanila. Ang Dios dili buot nga ang Iyang ngalan pakaulawan taliwala sa mga dili magtotoo. Ang panahon hapit nang moabut kon diin Iyang igapadayag ang Iyang dakung gahum ug luwason uban sa himaya ang Iyang mga balaan. Alang sa himaya sa Iyang ngalan Iyang luwason ang tanan nga mapailubong naghulat alang Kaniya ug kansang mga ngalan nahasulat sa basahon.SP 108.3

  Sama kini sa kasinatian sa matinud-anong si Noe. Pagsugod sa ulan ug pag-abot sa Lunop, misulod si Noe ug ang iyang pamilya sa arka, ug gisirad-an sila sa Dios sulod niini. Matinud-anong gipasidan-an ni Noe ang mga lumulupyo sa kalibutan sa wala pa ang Lunop, samtang ilang gibiaybiay ug gisaway siya. Ug samtang ang mga tubig miabot sa yuta, ug banusbanus sila nga nangalumos, ilang nakita ang arka, nga ilang gitamay, nga naglutawlutaw nga wala naunsa sa mga tubig, nagaluwas sa matinud-anong si Noe ug sa iyang pamilya. Sama niini, sigurado usab ang kaluwasan sa katawhan sa Dios sa katapusan sa panahon, sila nga matinud-anong nagpasidaan sa kalibutan mahitungod sa Iyang umalabut nga kasuko. Ang Dios dili magatugot nga laglagon sa mga dautan ang mga tawo nga nagpaabut og kaluwasan ug wala nagyukbo sa kasugoan sa mananap o midawat sa iyang marka. Kon ang dautan gitugutan pa sa pagpatay sa mga balaan, si Satanas ug ang iyang yawan-ong mga manulonda, ug ang tanan nga nasilag sa Dios, malipay. Ug daw unsa kaha nga kadaugan kini alang sa iyang yawan-ong pagkahari kon sa katapusang paningkamot siya nahatagan og paggahum ibabaw kanila nga dugay nang nagpaabut nga makita si Jesus, nga ilang gihigugma! Kadtong nagbiaybiay sa panghunahuna nga ang mga balaan magasaka sa langit makakita sa pagbantay sa Dios sa Iyang katawhan ug makasaksi sa ilang mahimayaon nga kaluwasan.SP 109.1

  Samtang ang mga balaan nanagbiya sa mga siyudad ug mga kabaranggayan, gipanggukod sila sa mga dautan, nga nagtinguha sa pagpatay kanila. Apan ang mga hinagiban nga gigamit aron sa pagpatay sa katawhan sa Dios nangaguba ug nangahulog sa yuta sama sa dagami. Gipanalipdan ang mga balaan sa mga manulonda sa Dios. Samtang sila nagtuaw adlaw ug gabii alang sa kaluwasan, ang ilang singgit misaka ngadto sa Ginoo.SP 109.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents