Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 3—Ang Trahedya

  Didto sa tunga sa hardin, duol sa kahoy sa kinabuhi, nagtindog usab ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan. Gibuhat sa Dios kini nga kahoy alang lang gayud kanila aron magpamatuud sa ilang pagtuman, pagtoo, ug gugma ngadto Kaniya. Ang Ginoo nagmando sa atong unang mga ginikanan nga dili sila magakaon gikan niini nga kahoy kay sila mamatay. Gisultihan Niya sila nga libre silang mokaon gikan sa tanang prutas sa tanaman gawas sa usa, apan kon sila magakaon gikan niini, sila gayud mamatay.SP 13.1

  Pagbutang sa Dios kang Adan ug Eva didto sa matahum nga tanaman, anaa na kanila ang tanan nga pwede nilang handumon alang sa ilang kalipay. Apan sa Iyang maalamon-sa-ngatanan nga mga piano, gipili sa Dios nga sulayan ang ilang pag-unong sa dili pa Niya sila himoong hingpit nga Iya hangtud sa kahangturan. Maangkon nila ang Iyang kahimuut, ug Siya magapakigsulti uban kanila ug sila uban Kaniya. Apan wala Niya gipahilayo ang daotan gikan kanila. Si Satanas gitugotan sa pagtintal kanila. Kon ilang madaug ang pagsulay, nan, magpabilin sila diha sa kahimuot sa Dios ug sa langitnong mga manulonda hangtud sa kahangturan.SP 13.2

  Nahibulong si Satanas sa iyang bag-ong kahimtang. Ang iyang kalipay nawala. Iyang gisud-ong ang mga manulonda nga sama kaniya, kanhi malipayon apan gitambog gikan sa langit uban niya. Sa ilang taliwala adunay kagubot, panaglalis, ug mapait nga mga pagbasolay. Sa wala pa ang ilang pagrebelde kini nga mga butang wala gayud mailhi sa langit. Karon nakita na ni Satanas ang ngil-ad nga mga resulta sa iyang pagrebelde.SP 13.3

  Kon mahibalik lang ang panahon nga siya putli, matinud-anon, ug maunungon, nan, dako ang iyang kalipay sa pagsalikway sa iyang pag-angkon sa kagahum. Apan nawala siya! Ang iyang walaySP 13.4

  Kini nga kapitulo gibasi sa Genesis 2:15-17, ug Genesis 3. basihan, tinuyoan nga pagrebelde nagbutang kaniya sa dapit nga dili na makab-ot sa kaluwasan!

  Ug dili lamang kana. Iya pang gidala ang uban ngadto sa pagrebelde ug pareho sila nga nawala—mga manulonda nga wala gayud maghunahuna sa pagduda sa kabubut-on sa Langit ni magdumili sa pagtuman sa kasugoan sa Dios hangtud nga iyang gitanum kini sa ilang mga hunahuna. Karon anaa sila sa kagubot tungod sa napalaw nga mga handum. Imbis sa mas dako nga kaayo, ang makasusubo hinoon nga mga resulta sa pagsupak ug pagsalikway sa kasugoan sa Dios ang ilang nasinati.SP 14.1

  Gihinuklogan ni Satanas ang Iyang Nahimo—Nagkurog si Satanas sa dihang iyang gisubay ang iyang nahimo. Nga nagainusara, iyang gipamalandong ang nangagi, ang sa karon, ug ang iyang umalabot nga mga piano. Walay hinungdan ang iyang pagrebelde ug dili na matabang ang kadautan nga iyang nahimo sa iyang kaugalingon ug sa daghang mga manulonda, nga unta nagpabiling malipayon sa langit kon nagpabilin lamang siya nga matinud-anon. Ang kasugoan sa Dios makapakanaug og paghukom apan dili kini makapasaylo.SP 14.2

  Kining dako nga kausaban sa iyang panan-aw wala nakadugang sa iyang gugma sa Dios o sa Iyang maalamon ug matarung nga kasugoan. Sa dihang nadani na pag-ayo si Satanas nga wala nay purohan nga mahibalik siya sa kahimuot sa Dios, iyang gipadayag ang iyang daotang laraw uban ang dugang nga kasilag ug mapintas nga kapungot.SP 14.3

  Nasayod ang Dios nga ang maong hugot nga pagsukol dili makahimo sa pagpuyo. Si Satanas magamugna og mga pamaagi aron hasolon ang langitnong mga manulonda ug ipakita ang iyang kasuko sa Iyang gahum. Tungod kay gipagawas man siya sa langit, iyang atangan ang mga manulonda didto sa ganghaan aron tamayon sila ug lalison samtang sila nagagawas ug nagasulod. Iyang paninguhaan pagguba ang kalipay ni Adan ug Eva. Iyang paningkamotan sa pagdani kanila ngadto sa pagsukol, kay nasayod siya nga kini magahatag og kaguol sa langit.SP 14.4

  Ang Plano Batok sa Tawhanong Panimalay—Gisultihan ni Satanas ang iyang mga sumusunod mahitungod sa iyang mga piano aron ipahilayo ang harianong si Adan ug ang iyang kauban nga si Eva gikan sa sa Dios. Kon sa unsang paagi mailad niya sila ngadto sa pagsupak, ang Dios magapangita og pamaagi aron sila mapasaylo, ug unya siya ug ang tanang nahulog nga mga manulonda makapakigambit usab sa kalooy sa Dios ngadto kanila.SP 14.5

  Kon kini mapakyas, nan, pwede sila nga makighiusa uban kang Adan ug Eva, tungod kay sa panahon nga sila makalapas sa kasogoan sa Dios, sila mahimo usab nga kabahin sa kasuko sa Dios, ingon sa nahitabo kang Satanas ug sa iyang mga manulonda. Kini nga paglapas magahimo usab kanila nga mga rebelde, sama kang Satanas ug sa iyang mga manulonda, nga makighiusa na dayon kang Adan ug Eva, magailog sa Eden, ug magahimo niini nga ilang puloy-an. Ug kong makaadto sila sa kahoy sa kinabuhi sa tunga sa tanaman, ang ilang kusog, matud pa nila, mahimo nga sama sa kusog sa balaang mga manulonda, ug bisan mismo ang Dios dili makapapahawa kanila.SP 15.1

  Si Adan ug Eva Gipasidan-an—Gipatawag sa Dios ang mga manulonda aron molihok sa pagsanta sa nagahulga nga daotan. Gikasabotan sa konseho sa langit nga ang mga manulonda magabisita sa Eden aron pasidan-an si Adan nga delikado ang iyang kahimtang tungod sa kaaway.SP 15.2

  Gisuginlan sa mga manulonda si Adan ug Eva mahitungod sa makasusubo nga kasaysayan sa pagrebelde ug sa pagkahulog ni Satanas. Ug unya dayon ilang giklaro kanila nga ang kahoy sa kahibalo gibutang sa tanaman ingon nga paagi aron ilang mapanumpa ang ilang pagtuman ug gugma sa Dios. Ang hataas ug malipayon nga kahimtang sa balaang mga manulonda magpabilin lamang kon sila motuman, ug ingon niini usab alang kanila. Kon magtuman sa kasugoan sa Dios, sila magkinabuhi sa tumang kalipay; apan kon mosupak sila, nan, mawad-an sila sa ilang hataas nga kahimtang ug malaglag ngadto sa dili lalim nga kaparotan.SP 15.3

  Ang mga manulonda nagsulti kang Adan ug Eva nga ang labing tinuboy nga manulonda, nga sunod kang Cristo, nagdumili sa pagtuman sa kasugoan sa Dios ug nagtinguha sa paggahum sa langitnong mga binuhat. Kini nga pagrebelde, matud pa nila, nagdala og away sa langit nga naghatod sa pagkatambog sa mga rebelde; gani ang tanang manulonda nga naglalis sa gahum sa dakung Jehova kauban niining maong pangulo, gipapahawa gikan sa langit. Kining maong nahulog nga manulonda sa karon kaaway na sa tanan nga gipakamahal sa Dios ug sa Iyang Anak.SP 15.4

  Gisultihan nila sila nga si Satanas nagplano og daotan batok kanila, ug nga kinahanglan silang magbantay, kay posible nga mahibalag nila kining nahulog nga kaaway. Apan dili siya makahilabot kanila samtang ginatuman nila ang mando sa Dios, tungod kay kon gikinahanglan, tanang manulonda sa langit ang moabot aron sa pagtabang, imbis nga pasagdan siya nga pasakitan sila sa bisan unsang paagi. Apan kon sila mosupak sa sugo sa Dios, nan si Satanas may gahum sa paghilabot, pagsamok, ug paggubot kanila sukad niadtong panahona. Kon magpabilin silang lig-on batok sa unang mga sugyot sa daotan gikan ni Satanas, mahimo silang siguro sama sa langitnong mga manulonda.SP 16.1

  Apan kon sila motugyan sa panulay, ang Dios nga wala naglugway sa tinuboy nga mga manulonda dili magalugway kanila. Kinahanglan ilang antuson ang silot sa ilang paglapas, kay ang kasugoan sa Dios sama ka balaan Kaniya, ug Iyang gipangayo ang tibuok kasingkasing nga pagtuman gikan sa tanan nga anaa sa langit ug sa yuta.SP 16.2

  Gipasidan-an sa mga manulonda si Eva nga dili niya ibulag ang iyang kaugalingon sa iyang bana samtang nagaatiman sila sa tanaman kay basi unya og matagboan niya ang nahulog nga kaaway. Kon mahibulag sila sa usag-usa, mas delikado kay sa kon manag-uban sila.SP 16.3

  Gipasaligan ni Adan ug Eva ang mga manulonda nga dili gayud nila supakon ang tataw nga mando sa Dios. Ngani, ilang hataas gayud nga kalipay ang pagbuhat sa Iyang kabubot-on.SP 16.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents