Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Ganti Sa Mga Balaan

  Unya gikan sa siyudad nanagdala ang daghan kaayong mga manulonda og mahimayaong mga korona—usa ka korona alang sa matag santo, nga nasulatan sa iyang ngalan. Samtang nagtawag si Jesus nga ihatag ang mga korona, gitunol kini Kaniya sa mga manulonda, ug uban sa Iyang kaugalingong toong kamot, gitungtong ni Jesus ang mga korona sa ulo sa mga balaan. Sa samang paagi gidala sa mga manulonda ang mga arpa, ug gihatag usab kini sila ni Jesus ngadto sa mga balaan. Ang nagapanguna nga mga manulonda mipindot sa unang nota, ug dayon ang matag tingug gibayaw sa mapasalamaton, malipayon nga pagdayeg, ug ang matag kamot hanas kaayo nga mikuskos sa mga kwerdas sa alpa, nanagpatingug sa matahum nga musika uban sa mananoy ug hingpit nga mga tono.SP 112.3

  Unya gigiyahan ni Jesus ang mga nangaluwas ngadto sa ganghaan sa siyudad. Iyang gigunitan ang ganghaan, gibuksan kini hangtud nakita ang iyang sinawng mga bisagra, ug gipasulod ang kanasuran nga nanagbantay sa kamatooran. Sa sulod sa siyudad anaa ang tanan nga gustong tan-awon sa mata. Ang madagayaong himaya ilang nakita bisag asa. Unya si Jesus mitan-aw sa Iyang natubos nga mga balaan, ang ilang mga nawung nagadan-ag uban sa himaya. Samtang ang Iyang mahigugmaong mga mata natutok kanila, Siya miingon gamit ang Iyang manindot, mahunihon nga tingug, “Akong ginasud-ong ang kahago sa Akong kalag, ug ako natagbaw. Ang bugana nga himaya inyong pagapahimuslan sa walay katapusan. Gitapus na ang inyong mga kasubo. Wala nay kamatayon, ni kaguol, ni paghilak, ni kasakit.” Ug ang mga linuwas niduko ug gihalad ang ilang nagagilakgilak nga mga korona sa tiilan ni Jesus, ug unya, samtang gipatindug sila sa Iyang matahum nga kamot, ilang gitandog ang ilang bulawan nga mga arpa ug gipuno ang tibuok langit sa ilang mananoy nga musika ug mga awit alang sa Cordero.SP 113.1

  Unya gidala ni Jesus ang Iyang katawhan sa kahoy sa kinabuhi, ug sa makausa pa ilang nabatian ang Iyang matahum nga tingug, nga labi pang nindot kay sa bisan unsang musika nga nadunggan sa tawo, nga nagaingon, “Ang mga dahon niining kahoy alang sa pagtambal sa kanasuran. Kumaon niini, tanan kamo.” Sa kahoy sa kinabuhi mao ang labing nindot nga prutas, nga pwedeng kaonon sa mga balaan. Didto sa siyudad adunay labing mahimayaong trono, ug nagagowa gikan niini mao ang usa ka pudi nga suba sa tubig sa kinabuhi, tin-aw ingon sa salamin. Sa matag pangpang niini nga suba mao ang kahoy sa kinabuhi, ug sa pangpang sa suba adunay daghan ug lainlain pang matahum nga mga kahoy nga adunay mga bunga nga maayong kan-on.SP 113.2

  Ang pulong dili igo bisan sa pagsulay paghatag og hulagway kon unsa ang langit. Igo lamang kita sa pagpadayag, “O, daw unsa nga gugma! O kahibulongang gugma!” Pakyas ang labing tinuboy nga sinultihan sa pagsaysay unsay himaya sa langit o unsa ang dili matungkad nga kalalum sa gugma sa usa ka Manluluwas.SP 113.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents