Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 15—Ang Bag-ong Pagsugod

  Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong yuta; kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na man, ug ang dagat wala na.” Pinadayag 21:1. Gihinloan ang yuta sa kalayo nga ming-ut-ot sa mga dautan. Ang matag marka sa tunglo nahanaw na. Walay impyerno nga walay hunong sa pagsunog nga magtipig sa mangilngig nga mga bunga sa sala atubangan sa mga linuwas. Usa lamang ka pahinumdum ang nagapabilin: padayon nga pagadad-on sa Manunubos ang mga marka sa paglansang Kaniya. Sa Iyang nasamad nga ulo, sa Iyang mga kamot ug mga tiil, dinha lamang makita ang mga marka sa mapintas nga buhat nga nahimo sa sala.SP 124.1

  “Ug ikaw, Oh torre sa panon, ang bungtod sa anak nga babaye sa Sion, anha kanimo moabut kana, oo, ang unang dominio moabut gayud, ang gingharian sa anak nga babaye sa Jerusalem” Miqueas 4:8. Ang gingharian nga giwala sa sala naangkon pagbalik ni Cristo ug ang mga tinubos magapuyo niini kauban Niya. “Ang mga matarung magapanunod sa yuta, ug magapuyo sila sa ibabaw niini sa walay katapusan.” Salmo 37:29. Ang kahadlok nga himoon ang panulondon sa mga balaan nga kalibutanon ra kaayo mingdala sa daghan sa paghatag og espirituhanong kahulogan sa mga kamatooran nga maoy nagtulod kanato sa pagtan-aw sa bag-ong yuta nga atong puloy-an. Gipasaligan ni Cristo ang Iyang mga tinon-an nga Siya ninglakaw aron mag-andam og mga dapit alang kanila. Sila nga nanagdawat sa mga patolon-an sa Pulong sa Dios dili gayud mahimong walay hanaw mahitungod sa ilang langitnong puloy-anan. Apan sa gipahon si apostol Pablo nagapahayag, “Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya.” 1 Corinto 2:9. Ang tawhanong pinulongan kawang sa pagsaysay sa ganti alang sa mga matarung. Mahibaloan lamang kini niadtong makakita niini sa tinuod. Walay tawhanong hunahuna ang hingpit nga makasabot sa himaya sa Paraiso sa Dios.SP 124.2

  Sa Biblia ang panulondon sa mga linuwas gitawag nga usa ka yuta. (Hebreohanon 11:14-16.) Didto ginagiyahan sa dakung Magbalantay ang Iyang mga karnero ngadto sa tuburan sa buhi nga tubig. Ang kahoy sa kinabuhi nagapamunga sa iyang bunga matag bulan, ug ang mga dahon sa kahoy alang sa ikaayo sa kanasuran. Didto adunay sige og agas nga mga suba, tin-aw ingon sa salamin, ug tupad nila ang nagaduyanduyan nga mga kahoy nagatabon sa ilang landong ngadto sa mga dalan nga giandam alang sa mga tinubos sa Ginoo. Didto ang halapad nga kapatagan nagaburot ngadto sa mga bungtod sa katahum, ug ang mga bukid sa Dios nagabayaw sa ilang dunggaong mga tumoy. Didto sa malinawon nga kapatagan, tapad niadtong buhi nga mga suba, ang katawhan sa Dios, nga sa dugayng panahon mga umalagi ug laroylaroyan, makakaplag og puloy-an.SP 124.3

  Ang Bag-ong Jerusalem—Anaa ang Bag-ong Jerusalem, “nga nakabaton sa himaya sa Dios,” ang iyang kahayag “sama sa usa ka batong hamili nga talagsaon kaayo, sama sa batong haspe, matin-aw morag kristal.” Pinadayag 21:11. Nagaingon ang Ginoo, “Ako magamaya diha sa Jerusalem, ug magakalipay diha sa akong katawohan.” Isaias 65:19. “Tanawa, ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios gayud mao ang magpakig-uban kanila [ug mahimong ilang Dios.] Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.” Pinadayag 21:3, 4.SP 125.1

  Didto sa siyudad sa Dios “walay nay gabii.” Wala nay nanginahanglan o naghandum og kapahulayan. Wala nay kakapoy sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug sa paghalad pagdayeg sa Iyang ngalan. Kanunay natong mabati ang kapresko sa kabuntagon, ug kanunay nga mahilayo sa iyang pagtapus. “Sila dili na magkinahanglag kahayag sa suga o sa Adlaw, kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag.” Pinadayag 22:5. Usa ka kahayag nga molabaw sa kahayag sa adlaw apan kini dili sakit ang kasilaw, apan molabaw pa kahayag kay sa udtong tutok. Ang himaya sa Dios ug sa Cordero milukop sa balaang siyudad kauban sa iyang walay paghinay nga kasanag. Ang mga tinubos nanaglakaw sa mabugnaw nga himaya sa usa ka walay katapusang adlaw.SP 125.2

  “Wala akoy nakitang templo sa siyudad, kay ang templo niini mao man ang Ginoong Dios nga Makagagahum sa Tanan ug ang Cordero.” Pinadayag 21:22. Ang katawhan sa Dios nakaangkon sa pribilihiyo nga makigsandurot kauban sa Amahan ug sa Anak. Karon nakakita kita “sa mga hanap nga panagway daw pinaagi ug salamin.” 1 Corinthians 13:12. Atong nakita ang dagway sa Dios, ingon nga daw gigamitan sa usa ka salamin, diha sa mga buhat sa kinaiyahan ug sa Iyang pagdala sa katawhan, apan unya makita nato Siya sa nawong ug nawong, nga wala nay pagtabon sa usa ka bilo. Magatindug kita sa Iyang atubangan ug magasud-ong sa himaya sa Iyang dagway.SP 125.3

  Didto ang dili madunot nga mga hunahuna magatoon sa walay pakyas nga kalipay sa kahibulong sa kahimoan sa nagalalang nga gahum ug sa mga misteryo sa nagatubos nga gugma. Wala nay mapintas, mangingilad nga kaaway nga magatintal kanato nga kalimtan ang Dios. Ang matag kusog igapalambo, ang matag katakus pagadugangan. Ang pag-angkon sa kahibalo dili magapakapoy sa hunahuna o makahurot sa mga kusog. Ang labing labaw nga mga tinguha igaduso, ang labing halangdon nga mga handum makab-ot, ang kinatas-an nga mga ambisyon mahimong tinuod, ug sa gihapon adunay bag-ong mga kinatumyan nga pagasakaon, bag-ong mga kahibulongan nga pagadayegon, bag-ong mga kamatooran nga pagasabton, presko nga mga butang nga magapagawas sa mga gahum sa hunahuna ug kalag ug lawas.SP 126.1

  Ug samtang manglabay ang katuigan, sila magadala og mas bugana ug mas mahimayaon nga pagpadayag sa Dios ug ni Cristo. Ingon nga ang kahibalo nagalambo, mao man usab nga ang gugma, pagtahod, ug kalipay magatubo. Sa nagadugang ang pag-ila sa katawhan kon kinsa ang Dios, mosamot usab ang ilang pagdayeg sa Iyang karakter. Samtang gibuksan ni Jesus kanila ang mga bahandi sa kaluwasan ug ang kahibulongang mga kahimoan sa dakung away batok ni Satanas, ang kasingkasing sa mga tinubos nagapitik uban sa mas lig-on nga pagsimba, ug ilang gikuskos ang ilang bulawan nga mga alpa uban sa mas lig-on nga kamot; ug ang napulo ka libo kapiloon sa napulo ka libo ug kapiloon sa mga linibo ka libo nga mga tingog ang magatipon aron ipabuhagay ang gamhanang koro sa pagdayeg.SP 126.2

  “Ug nadungog ko ang tanang binuhat nga anaa sa langit ug sa yuta ug sa ilalum sa yuta ug anaa sa dagat, ug ang tanang diha niini, nga nanag-ingon, “Ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono ug ngadto sa Cordero, ang pagdayeg ug ang kadungganan ug ang himaya ug ang gahum hangtud sa kahangturan!” Pinadayag 5:13.SP 126.3

  Ang sala ug ang mga makasasala wala na. Hinlo na ang tibuok uniberso sa Dios, ug ang dako nga away natapus na sa dayon.SP 126.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents