Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagtintal Ug Pagkahulog

  Nagpakaaron-ingnon si Satanas nga halas ug misulod sa Eden. Iyang giposisyon ang iyang kaugalingon didto sa kahoy sa kahibalo ug gisugdan ang malipayon nga pagkaon sa bunga.SP 16.5

  Sa sinugdanan wala makabantay si Eva nga nahimulag na diay siya sa iyang bana samtang iyang giatiman ang tanaman. Sa dihang nakamatngon siya sa nahitabo, nahadlok siya basi unya og adunay katalagman, apan naghunahuna usab siya nga tingali dili man ingon niana ka delikado bisan pa nga nahilayo siya sa iyang bana. May kaalam siya ug kusog sa pagmatngon kon moabot ang daotan, ug maingon man, sa pag-atubang niini. Gipasidan-an siya sa mga manulonda nga dili niya kini buhaton. Naamgohan ni Eva ang iyang kaugalingon nga nagatutok sa bunga sa gidili nga kahoy uban ang pagkamakisayron ug kaibog.SP 16.6

  Nakita niya nga kini matahum, ug nakapangutana siya sa iyang kaugalingon nganong hilabihan man ka estrikto ang Dios sa pagdumili kanila sa pagkaon niini. Mao na kini karon ang kahigayonan ni Satanas. Nakigsulti siya kaniya nga daw iyang nabasa ang iyang panghunahuna: “Tinuod ba nga nagsulti ang Dios, ‘Dili kamo magakaon sa tanang kahoy sa tanaman ” Sa malolo ug maanindot nga mga pulong, uban sa iyang mananoy nga tingog, iyang giestorya ang nahibulong nga Eva. Nakuratan si Eva sa nadunggan niya ang halas nga misulti, kay nasayod siya nga ang Dios wala maghatag ngadto sa halas sa gahum sa pagsulti.SP 17.1

  Ang pagkamapakisayron ni Eva napukaw. Imbis nga magdali sa paghawa gikan sa maong dapit, gipaminawan hinuon niya ang halas nga nagsulti. Wala miabot sa iyang hunahuna nga tingali mao na kini ang nahulog nga kaaway, nga nagpakaaron-ingon lamang nga halas. Si Satanas ang nagsulti, dili ang halas. Si Eva nalumay, naatik, ug naganahan. Kon ang iyang nakita usa pa ka talahuron nga binuhat, nga nagdagway og manulonda o nagpakaaron-ingnon og sama kanila, nan, nakamatngon unta siya.SP 17.2

  Ang maong makatingala nga tingog mihatod unta kaniya sa pagdagan balik sa iyang bana aron mangutana nganong aduna lagi nakigsulti kaniya. Apan nakiglantugi siya sa halas. Iyang gitubag ang iyang pangutana: “Pwede kaming mokaon sa mga bunga sa mga kahoy sa tanaman; apan ang bunga sa kahoy nga anaa sa tunga sa tanaman, ang Dios nag-ingon, ‘Dili kamo magakaon niana, ni magahikap niana, kay kamo mamatay.”‘ Ang halas mitubag, “Sa pagkatinuod dili kamo mamatay. Kay ang Dios nasayod nga sa adlaw nga kamo magakaon niini ang inyong mga mata mangaabli, ug mahisama kamo sa Dios, nahibalo sa maayo ug sa dautan.”SP 17.3

  Gusto ni Satanas nga ilang hunahunaon nga pinaagi sa pagkaon sa gidili nga kahoy sila makadawat og bag-o ug mas dungganon nga klase sa kahibalo kay sa ila nang nabatnan. Mao kini ang pinasahi niyang buhat, nga hilabihan ka malampuson, sukad sa iyang pagkahulog— ang pag-ilad sa katawhan sa pagtuki sa mga tinago sa Labing Gamhanan ug ang dili pagkatagbaw sa unsay gipadayag sa Dios, ug ang dili pagtuman sa Iyang gimando. Gusto niya nga giyahan sila sa pagsupak sa mga sugo sa Dios ug unya ilaron sila sa paghunahuna nga sila nagasulod sa usa ka kahibulongang natad sa kahibalo. Pulos lamang kini tumotumo, ug usa kini ka makalolooy nga pangilad.SP 17.4

  Napakyas sila sa pagsabot kon unsay gipadayag sa Dios, ug ilang gisalikway ang Iyang tin-aw nga mga sugo ug gihandum ang kaalam nga walay kalabutan ang Dios ug gitinguha ang pagsabot sa wala Niya gibutyag sa katawhan. Nalipay sila sa gihunahuna nila nga kauswagan ug nahaylo sa ilang kaugalingong haw-ang nga mga pilosopiya, apan nangapkap sila sa kangitngit sa tungang gabii kon mahitungod na sa tinuod nga kahibalo.SP 18.1

  Dili kabubut-on sa Dios nga kining walay sala nga managtiayon makahibalo unsay daotan. Libre nga gihatag Niya kanila ang maayo apan gipunggan ang daotan. Si Eva naghunahuna nga ang mga pulong sa halas maalamon, ug iyang gitoohan ang iyang dili klaro nga pag-angkon, “Dili kamo mamatay. Kay ang Dios nasayod nga sa adlaw nga kamo magakaon niini ang inyong mga mata mangaabli, ug mahisama kamo sa Dios, nahibalo sa maayo ug sa daotan.” Gihimo niini ang Dios nga bakakon. Maisugon nga gipasabot ni Satanas nga giilad sila sa Dios aron dili sila makabaton sa kahibalo nga magahimo kanila nga tupong sa Dios. Ang Dios nagsulti, Kon kamo magakaon kamo gayud mamatay Ang halas nagsulti, Kon kamo magakaon, “dili gayud kamo mamatay.”SP 18.2

  Gipasaligan sa maninintal si Eva nga inigkaon niya sa bunga siya makadawat og usa ka bag-o ug hataas nga kahibalo nga magahimo kaniya nga tupong sa Dios. Iyang gipakita ang iyang kaugalingon ingon nga ehemplo. Matud pa niya, nahimo niya ang pagsulti tungod kay nakakaon siya sa bunga sa kahoy nga gidili kanila. Iyang gisugyot nga dili dayonon sa Dios ang Iyang gisulti. Hulga lamang kini aron hadlokon sila ug ipahilayo sila sa unsay mas maayo. Gisultian pud niya sila nga dili sila mamatay. Dili ba nga nagakaon sila sa bunga sa kahoy sa kinabuhi nga maoy nagapalungtad sa ilang kinabuhi? Nagsulti siya nga giilad sila sa Dios aron dili nila maabot ang mas hataas nga kahimtang ug ang mas halangdon nga kalipaySP 18.3

  Nagpupo ang maninintal og bunga ug gitunol kini kang Eva. Iya kining gidawat sa iyang mga kamot. Karon, matud pa sa maninintal, gidumilian kamo sa pagtandog niini kay kamo mamatay Nagsulti siya nga kon iya kining kan-on mao ra gihapon nga wala siyay bation nga kadautan ug kamatayon. Samot nga nahaylo si Eva tungod kay wala siyay gibati nga hinali nga mga senyales sa kasuko sa Dios. Nagtoo siya nga ang mga pulong sa maninintal maalamon gayud ug tinuod sa ngatanan. Mikaon siya ug gilamian siya sa bunga. Lamian kini sa iyang panimpla, ug iyang gihunahuna nga daw adunay kahibulongang mga epekto ang bunga diha sa iyang lawas.SP 18.4

  Si Eva Nahimong Maninintal —Unya siya mipupo og mga bunga alang sa iyang kaugalingon ug gikaon kini, nagatoo nga naangkon niya ang nagapabaskug nga gahum sa usa ka bag-o ug mas hataas nga pagbati gikan sa makalipay nga epekto sa gidili nga bunga. Anaa siya sa usa ka talagsaon ug dili natural nga kalipay samtang iyang gipangita ang iyang bana bitbit ang gidili nga mga bunga. Gisultihan niya siya sa maalamon nga mga butang nga gisugilon sa halas, ug gusto niya nga mokuyog dayon siya sa kahoy sa kahibalo. Iya siyang gisultihan nga mingkaon siya sa bunga niini, ug imbis nga bation og kamatayon, iyang nasinati ang usa ka maayo, makalipay nga pagbati. Dihadiha sa pagsupak ni Eva, nahimo siya dayon nga usa ka gamhanan nga galamiton ni Satanas aron mahulog ang iyang bana.SP 19.1

  Nasabtan pag-ayo ni Adan nga ang iyang kauban nakasupak sa nag-inusarang pagdumili nga gihatag kanila sa Dios aron sukdon ang ilang pagkamatinud-anon ug gugma. Si Eva nagrason nga ang halas nagpasalig nga dili sila mamatay, ug nga ang iyang pulong tinuod gayud kay wala man siyay gibati nga mga timailhan sa kapungot sa Dios, kondili usa ka matahum nga pagbati, nga abi niya mao usab ang ginabati sa mga manulonda.SP 19.2

  Nagbasol si Adan nga mibiya si Eva sa iyang kiliran, apan sa karon nahimo na ang sala. Kinahanglan mobulag siya sa usa kansang pakigkauban iya nang gihatagan og dakung bili. Nganong gipasagdan man niya kini nga mahitabo? Ang iyang gugma alang kang Eva lig-on. Ug sa hingpit nga pagkadismaya nakahukom siya sa pagpakig-ambit sa iyang kapalaran. Mirason siya nga si Eva kabahin niya, ug nga kon siya mamatay, nan, magpakamatay siya uban kaniya, kay dili niya kaya ang maghunahuna nga mahimulag kaniya.SP 19.3

  Wala siyay pagtoo sa iyang maloloy-on ug buotan nga Magbubuhat. Wala siya maghunahuna nga ang Dios, nga maoy nagumol kaniya gikan sa abog sa yuta ngadto sa usa ka buhi, matahum nga nilalang, ug maoy naglalang kang Eva aron mahimo niyang kauban, sarang sa pagpuli sa iyang dapit. Kay dili ba pud kaha tinuod ang gipanulti sa halas? Si Eva nagtindug atubangan niya sama katahum ug kanindot ug mao ra gayud ka inosente kaniadtong wala pa siya makasala. Gipadayag ni Eva ang mas dako, mas hataas nga gugma alang kaniya kay sa niadtong wala pa siya misupak, uban ang pag-ingon nga kini resulta sa iyang pagkaon sa bunga. Wala siyay nakita nga mga timaan sa kamatayon diha kaniya.SP 19.4

  Gipili niya ang mamasin. Iyang gikuha ang bunga ug dali kining gikaon, ug sama kang Eva, wala dayon niya batia ang daotan nga mga epekto niini.SP 20.1

  Ang Kagawasan sa Tawo Aron sa Pagpili—Gitugon sa Dios ngadto sa atong unang mga ginikanan ang kahoy sa kahibalo, ug nasayod sila pag-ayo sa pagkahulog ni Satanas ug sa katalagman kon sila maminaw sa iyang mga sugyot. Wala gikuha sa Dios gikan kanila ang gahum sa pagkaon sa gidili nga bunga. Gihatagan Niya sila og pagtugot, ingon gawasnon nga mga ahensya, nga motoo sa Iyang pulong, motuman sa Iyang kasugoan, ug mabuhi, o nga motoo sa maninintal, mosupak, ug mamatay.SP 20.2

  Ang matam-is nga gugma ug pakigdait ug ang malipayon ug walay kulang nga kasadya daw halayo na kanila, ug ang mipuli niini mao ang pagbati og kahaw-ang nga wala pa nila sukad masulayi. Unya sa unang higayon ang ilang pagtagad misaylo ngadto sa unsay naa sa gawas. Wala sila gihatagan og sapot pero tinabonan sila sa kahayag sama sa nahitabo sa langitnong mga manulonda. Kini nga kahayag nga nagtabon kanila nahanaw na karon. Aron maulian ang ilang pagbati sa kakulang ug kahubo, nangita sila og ilang matabon sa ilang mga lawas, kay unsaon man nila pag-atubang sa Dios ug sa mga manulonda?SP 20.3

  Hilabihang lipaya ni Satanas tungod sa iyang kalampusan. Karon iya nang natintal ang babayi sa dili pagsalig sa Dios, sa pagduda sa Iyang kaalam, ug sa pagsulay sa pagtungkad sa Iyang hilabihan ka maalamon nga mga piano. Ug pinaagi kaniya (Eva) iyang nabuntog si Adan, kinsa, tungod sa iyang gugma kang Eva, nagsupak sa mando sa Dios ug nahulog kauban niya.SP 20.4

  Gibisitahan sa Ginoo si Adan ug Eva ug gisuginlan sila sa resulta sa ilang pagsupak. Samtang ilang nadungog ang harianon nga pagabot sa Dios, misulay sila sa pagtago gikan Kaniya nga kaniadto, sa inosente pa sila ug balaan, gikalipay nila sa pagtagbo. “Unya ang Ginoong Dios nagtawag ngadto kang Adan ug nag-ingon kaniya, ‘Asa man kamo?’ Busa siya nagtubag, ‘Akong nadunggan ang Imong tingug sa tanaman, ug ako nahadlok tungod kay ako hubo; ug nanago ako.’ Ug Siya nagsulti, ‘Kinsay nag-ingon nga kamo hubo? Mikaon ba kamo gikan sa kahoy nga akong gimando nga dili kamo magakaon?’ ”SP 21.1

  Ang Ginoo nangutana niini dili tungod kay nanginahanglan siya og impormasyon kondili aron moangkon ang nakasala nga managtiayon. Giunsa man nimo pagkahimong maulawon ugtalawan? Giangkon ni Adan ang iyang sala dili tungod kay gihinulsulan niya ang iyang dakung pagsupak kondili aron ipamasangil ang iyang sala ngadto sa Dios. “Ang babayi nga Imong gihatag kanako, gihatagan niya ako sa bunga sa kahoy, ug ako mikaon.” Unya gisultihan sa Dios ang babayi: “Unsa ba kining imong gihimo?” Si Eva mingtubag, “Giilad ako sa halas, ug ako nagkaon.”SP 21.2

  Ang Tunglo—Unya ang Ginoo nagsulti sa halas: “Tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayopan, ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan; sa imong tiyan magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi” Ingon nga ang halas tinuboy ibabaw sa mga mananap sa kapatagan, siya igapaubos kanilang tanan ug kasilagan sa katawhan, tungod kay siya nahimong galamiton ni Satanas. “Ug miingon Siya kang Adan: Tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon: Dili ka magkaon niini: tinunglo ang yuta tungod kanimo; pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi; kini magapaturok usab kanimo ug mga sampinit ug mga kadyapa; ug magakaon ka sa mga sagbot sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay, hangtud nga mopauli ka sa yuta.’”SP 21.3

  Gitunglo sa Dios ang yuta tungod sa ilang sala sa pagkaon gikan sa kahoy sa kahibalo, ug nagsulti, “Sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi” Iyang gihatag kanila ang maayo ug gipunggan ang daotan. Karon Iyang gipahibalo nga sila magakaon tungod niini, kana nga, masinati nila ang daotan sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi.SP 21.4

  Sukad niadto hangtud karon, ang tawhanong kaliwat ginasakit sa mga pagtintal ni Satanas. Gipatong kang Adan ang kinabuhi sa padayon nga pagpangabudlay ug pagkabalaka imbis sa malipayon, masadya nga pagbuhat nga iyang nasinati hangtud niadtong tungora. Sila makatilaw sa kaparutan, kaguol, ug kasakit, ug sa katapusan magaabot sa pagkadunot. Binuhat sila sa abog sa yuta, ug ngadto sa abog sila magabalik.SP 22.1

  Gisultihan sila nga kuhaon gikan kanila ang ilang puloy-anan nga mao ang Eden. Nagpailad sila kang Satanas ug nagtoo sa pulong ni Satanas nga ang Dios namakak. Pinaagi sa ilang pagsupak ilang gihatagan si Satanas og agianan aron dali siya makaduol kanila, ug delikado nga sila magpabilin sa Tanaman sa Eden, sa ilang pagpakasala kay duol sila sa kahoy sa kinabuhi ug ilang mapadayon ang kinabuhi sa sala. Nagpakilooy sila nga tugotan sila nga magpabilin, bisan tuod og giangkon nila nga giwala nila ang tanang katungod ngadto sa malipayon nga Eden. Nagsaad sila nga sa umalabot ihatag nila sa Dios ang hingpit nga pagtuman. Gisultihan sila nga sa ilang pagkahulog gikan sa pagkainosente ngadto sa pagkasad-an wala silay naganansya nga kusog, kondili dakung kaluya. Wala nila matipigan ang ilang kahingpitan samtang sila balaan ug putli, nan, unsaon nalang nila karon sa pagpabilin nga matinud-anon ug maunongon nga dako naman ang ilang kakulangon tungod sa dayag nga pagbati sa sala. Napuno sila sa pinakalalum nga kasubo ug pagbasol. Nasabtan nila karon nga ang silot sa sala mao gayud ang kamatayon.SP 22.2

  Gisugo dayon ang mga manulonda nga bantayan ang dalan padulong sa kahoy sa kinabuhi. Giplano nang daan ni Satanas nga supakon ni Adan ug Eva ang Dios, dawaton ang Iyang kasubo, ug dayon mokaon gikan sa kahoy sa kinabuhi aron mapadayon ang kinabuhi sa sala. Apan gipadala ang balaang mga manulonda aron atangan ang ilang dalan ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Palibot niini nga mga manulonda may nagakilab nga kahayag sa matag kilid, nga kon tan-awon mura og nagakidlap nga mga espada.SP 22.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents