Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin 8—Ang Halad

  Ang Pagluib Kay Cristo

  Nalinlang ni Satanas si Judas nga nagpahunahuna sa iya nga isa sia sa matuud nga gintoton-an ni Cristo. Apang ang iya tagiposoon tawohanon gihapon. Iya nakita ang makatalanhaga nga mga buhat ni Jesus, nangin kaupud ni Cristo sa Iya pagministerio, kag nagbaton sa walay tupong nga tanda nga Sia Manunubos, apang si Judas kuripot kag mahangkunon. Mahilig sia sa kuwarta. Sing may kaakig, nagreklamo sia sang pagkamalahalon sang pahamut nga ginbobo ni Maria sa mga tiil ni Jesus.SP 60.1

  Ginahigugma ni Maria ang iya Ginoo. Ginpatawad Niya sia sa iya madamu nga mga sala, kag ginbanhaw halin sa kamatayon ang iya pinalangga nga utud. Iya nabatyagan nga wala na sing mas bilidhon nga butang nga mahatag kay Jesus. Nga mas mahal ang pahamut, mas mapaabot niya ang iya pagpasalamat sa iya Manluluwas.SP 60.2

  Agud matago ang iya kadaluk, nagsiling si Judas nga mas maayo pa nga ginbaligya ang pahamot kag ginhatag sa mga imol. Pero sa matuud, wala sia sing kabalaka sa mga imol. Daluk sia. Sing masami, iya ginagamit para sa iya kaugalingon ang pundo nga gintugyan sa iya nga natigana para sa mga imol. Indi si Judas maatipanon sa mga ginakinahanglan ni Jesus. Agud matakpan ang iya pagkamaibugon, iya ginatuhoy ang mga imol. Ang pagkaalwan ni Maria pakahuya sa iya kadaluk. Ini nagpahanda kay Satanas sa pagsulay kay Judas.SP 60.3

  Ang mga sacerdote kag mga pangulo sang mga Judio naugbt kay Jesus, apang pinanong sang pinanong nga mga katawohan ang nagatipon sa pagpamati sa Iya mangin-alamon nga mga pulong kag sa pagsaksi sang Iya makatalanhaga nga mga buhat. Nahikot ang mga tagiposoon sang mga tawo kag ila ginasunod si Jesus para magpamati sang ginatudlo sang sining makatalanhaga nga Manunudlo. Madamu sang mga pangulo ang nagapati sa Iya, apang nahadluk nga makilala sila kay basi pagasikwayon sila sa mga sinagoga. Ang mga sacerdote kag mga tigulang nagpangita sang pamaagi agud mapahilayo ang mga tawo kay Jesus. Nahadluk sila basi ang tanan magapati sa Iya. Indi man sila luwas sa peligro. Isa sa duha ang mahitabu: madula nila ang ila palangakoan ukon patyon si Jesus. Apang pagkatapos nga ila Sia mapatay, sa gihapon may mabilin nga buhi nga mga palatandaan sang Iya gahum.SP 60.4

  Ginbanhaw ni Jesus si Lazarus sa iya kamatayon, kag sila nahadluk nga kon ila pagapatyon si Jesus, si Lazarus magapamatuud sang Iya makagagahum nga buhat. Ang mga tawo nagtilinumpoksa paglantaw sa sining tawo nga nabanhaw halin sa kamatayon. Gani, ang mga pangulo determinado sa pagpatay kay Lazarus agud madula ining pagkakunyag. Dayon ila igapabalik ang mga tawo sa tawohanon nga mga tradisyon kag mga doktrina, agud may paggahum sa ila. Ila ginkasugtan nga pagadakpon si Jesus kon Sia nagaisahanon, kay kon ila tilawan nga kuhaon Sia sa kadam-an sa diin ang mga tawo nagakalanghag sa Iya, basi sila pagabatuhon.SP 61.1

  Si Judas nakahibalo kon daw ano ang hamdum nila nga makuha si Jesus, gani gintanyag niya ang iya bulig sa pagluib sa Iya sa mga sacerdote kag mga tigulang sa pipila lamang ka pilak. Ang iya gugma sa kuwarta naghikot sa iya sa pagluib sang iya Dios sa mga kamut sang Iya pinakamapait nga mga kaaway. Sa kay Judas mismo si Satanas nagatrabaho, kag didto sa tion sang katapusan nga panyapon, ang traidor nagplano sa pagtraidor sang iya Amo. Sing masinulob-on naghambal si Jesus sa iya gintoton-an nga sila tanan masaklaw sa sina nga gab-i tungud sa Iya. Apang si Pedro nagpamilit nga bisan ang tanan masaklaw tungud sa Iya, sia indi masaklaw. Si Jesus naghambal kay Pedro, “Si Satanas nagpangayo sa inyo, nga ayagon niya kamo subong sang trigo, apang nagpangamuyo ako tungud sa imo agud nga indi mag-untat ang imo pagtoo; kag kon ikaw magliso liwat, palig-onon ang imo mga kauturan.” Lucas 22:31, 32.SP 61.2

  Didto sa Hardin—Si Jesus didto sa Hardin sang Getsemane upud sang Iya mga gintoton-an. Sa indi matungkad nga kasubo Iya ginpangabay sila nga magbantay kag magpangamuyo, agud indi sila mahulog sa pagsulay. Iya nahibaloan nga ang ila pagtoo pagatilawan kag ang ila mga paglaum mapaslawan, kag nagakinahanglan sila sang tanan nga kusog pinaagi sa pagbantay kag hanuut nga pagpangamuyo. Upud sang pagbakhu kag paghibi, si Jesus nagpangamuyo, “Amay, kon buut mo, ipahilayo sa akon ining tagayan; apang indi ang akon kabubut-on, kondi ang imo, paghimoon.” Lucas 22:42. Ang Anak sang Ginoo nagpangamuyo nga may kasakit. Nagtululo ang dugo sa Iya nawung pakadto sa duta. Ang mga manugtunda yara man sa sina nga duug, nga nagalantaw sa hitabo, apang isa lang ang gintugyanan nga magkadto sa pagpabaskug sa Anak sang Dios sa Iya kasakit.SP 61.3

  Pagkatapos pangamuyo ni Jesus, nagkadto Sia sa Iya mga gintoton-an, apang sila nagakalatulog. Sa sina nga makabibigne nga oras, wala sing bisan kalooy kag pangamuyo nga halin sa Iya mga gintoton-an. Ang seloso nga si Pedro hamuok ang iya katulugon. Ginpahanumdum sia ni Jesus sang iya posibito nga mga halambalanon kag ginhambalan, “Ano, indi bala kamo makapulaw kaupud nakon sing isa ka takna?” Mateo 26:40. Tatlo ka beses ang Anak sang Ginoo nagpangamuyo nga may kasakit.SP 62.1

  Si Judas Nagluib kay Jesus—Niyan nag-abot si Judas upud sang iya armado nga mga kalalakinhan. Iya ginpalapitan ang iya Agalon sa pagpanamyaw sa Iya. Ang armado nga mga grupo naglikop kay Jesus, apang Iya ginpakita and Iya diosnon nga gahum, sang Sia naghambal, “Sin-o ang inyo ginapangita?” “Ari ako” Niyan nagkalatumba sila sa duta. Ginpamangkut ini ni Jesus agud ila masaksihan ang Iya gahum sa pagpakita nga sarang Niya maluwas ang Iya kaugalingon batok sa ila kon gusto Niya.SP 62.2

  Nagsugod sa paglaum ang mga gintoton-an sang ila nasaksihan ang panong upud sang ila mga armas kag mga espada nga nagkalatumba gilayon sa duta. Sang sila nagbangon kag liwat ginlikupan ang Anak sang Ginoo, ginhunos ni Pedro ang iya espada kag gin-utud ang dulunggan sang isa ka sologoon sang sacerdote. Ginmandoan sia ni Jesus sa pagtago sang iya espada, nga nagasiling, “Nagahunahuna ka bala nga indi ako makapangayo sa akon Amay, kag sa gilayon padalhan ako niya sing kapin sa napulog duha ka legion nga mga manugtunda?” Mateo 26:53. Sang Iya ginhambal ining mga pulong ang mga manugtunda napun-an sang paglaum. Gusto nila palibutan ang ila Pangulo kag dira mismo tabugon ang maakigon nga panong. Apang sa liwat ang kasubo naglikop sa ila sang nagsiling si Jesus, “Apang paano niyan ang pagkatuman sang mga kasulatan, nga amo ini ang dapat mahanabu?” Mateo 26:54. Ang mga tagiposoon sang mga gintoton-an napaslawan liwan sang ginpasugtan ni Jesus nga Sia ipagadal-on sang Iya mga kaaway.SP 62.3

  Ang mga gintoton-an ginhadlukan, kag nagpalalagyo sila. Si Jesus nalang ang nabilin sa kamut sang manugpatay nga mga panong. O, isa yadto ka daku nga kadalag-an kay Satanas! Kag ano nga kasulub-on kag kasakit sa mga manugtunda sang Dios! Madamu nga pinanong sang balaan nga mga manugtunda, nga ang tagsa may landongon nga manugdumala sa unahan, ang ginpadala sa pagsaksi sang hitabo. Ila ipagasulat ang tagsa ka insulto kag kapintas nga ginpabatyag sa Anak sang Ginoo, kag pagalistahon ang tagsa ka pagkagha nga pagaantoson ni Jesus, kay ining mga tawo nga nagpakigbahin sa sining makakulugmat nga hilikuton magasaksi liwat sing kaangay nga lalantawon.SP 63.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents