Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  بابی جهاردهم—پهن شویی مژده در جزیره های بریتانیا

  در ان زمانی که لیوتر به خلقی جرمنی کتابی مقدسی برایش قبلا دست نارس را هدیه کردMBDa 156.1

  تیندلی از روحی مقدس الهام گرفته همین کار را در انگلستان انجام داد کتابی مقدس را که اویکلیف ترجمه کرده بود .MBDa 156.2

  از متنی لاتینی ترجمه شده بود و اشتباه های زیاد داشت ان هیج گونه نشر نگردیده بود .MBDa 156.3

  و نرخی کتابی دست نویشته شده انچنان بلند بودMBDa 156.4

  که تنها ادمانی ثروتمند و درباری ها انرا خریداری کرده می توانیستندMBDa 156.5

  در برابری این خواندنی کتابی مقدس از جانبی کلیسا منع گردیده ان خیلی کم پهن شده بود .MBDa 156.6

  سالی هزار و پنجصد و شانزده یک سال پیش از پیدا شدنی تیزیس های لیوتر ایرزم اولین شده انجیل را به زبانی یونانی نشر کرد و دیری نگذشته ترجمه تی لاتینی ان نیز پیدا شدMBDa 156.7

  اکنون کلامی خدا باری اول در زبانی اصل از نشر برامد در این نشر خط های بسیار ترجمه های پیشینه اصلاح و معنای دقیق تر بیان شده بود .MBDa 156.8

  این به بسیار ادمانی معلومات دار در بهتر درک نمودنی حقیقت کمک کردMBDa 156.9

  و البته به کاری اصلاحات تمامی بخشید ..MBDa 156.10

  با وجودی این کلامی خدا مثلی پیش به اندازه ای زیاد برای خلقی عادی دست نارس بودMBDa 156.11

  تیندتیندل باید کاری اغاز نموده ای اویکلیف را به انجام رساندهMBDa 156.12

  کتابی مقدس را به هموطنانی هدیه می کرد او تحقیقات چی جستجو گر حقیقت انجیل از زبانی ایرزم با زبانی یونانی نشر گردیده بود خوانده انرا قبول کردMBDa 156.13

  او عقیده های خود را دلیرانه موعضه نموده تاکید می کرد .MBDa 157.1

  که دلخواه تعلیمات باید در اساسی نوشته های مقدس سنجیده شود به بیاناتی حاکمیتی پاپا که کتابی مقدس را کلیسا داده ..است و تنها کلیسا مس تواند انرا معنی داد یا تفسیر کندMBDa 157.2

  تیندل چنین جواب می دادMBDa 157.3

  شما می دانید که به عقابان برای خود تخمه ای پیدا کردن را کس اموخته است؟MBDa 157.4

  خودی همان خدا به فرزندانی پور شوقی خود در کلامی حقیقت جستجو کردنی پدر را می اموزدMBDa 157.5

  نوشته جاتی مقدس را به مشامتون نداده اید .MBDa 157.6

  برعکس شما انرا از ما پنهان کرده بودید شما انهای را که کتابی مقدس را موعضه می کردند ز اتش می سوزاندیدو اگر شما می توانیستید کتابی مقدس را نیز می سوزاندیدMBDa 157.7

  موعضه های تیندل شوق و حوسی زیاد را به میان اورده اندMBDa 157.8

  و بسیاری ها حقیقت را قبول کردند لیکن روحانیان نیز عمل می کردند اود هنوز میدانی فعالیتی خود را ترک نکرده بود که انها با تهدید و دروغ ها کوشش نابود کردنی ان چیزی را می کردند .MBDa 157.9

  که او بنیاد می کرد و در بسیار مورد ها این به انها میسر می شدMBDa 157.10

  چی چاره اندیشیده می توانیم؟MBDa 157.11

  تیندل پرسید در ان وقتی که من در یک کشتزار تخم می کارم دشمن می اید و کشت زاری کاشته شده ای مرا که من از ان جا رفتم به خرابه زار تبدیل می دهد من نمی توانم در همه جا حضور داشته باشم اگر ایماندرادان کتابی مقدس را به زبانی مادری خود در دست می داشتند ان گاه انها می توانیستند بر ضدی این دانش های دروغی مبارزه برند بی کتابی مقدس ایمانی ادمان را به حقیقت استوار گرداندن ناممکن است .MBDa 157.12

  این فکر تیندل را ارام نمی گذاشتMBDa 157.13

  قومی اسراییل اندیشه می کرد او با زبانی مادری خود در خانه ای خدا سرود های ستایش می خواند و نخواد که انجیل در میانی ما با زبانی انگلیسی صدا نه دهند؟MBDa 157.14

  مگر کلیسا در ظهر نسبت به صبح باید نوری کمتر داشته باشد؟MBDa 157.15

  مسیحیان باید انجیل را به زبانی مادری خود بخوانند .MBDa 157.16

  الهیات شناسان و معلمانی کلیسا به همدیگر مخالفت می کردند ادمان تنها با کمکی کتابی مقدس مس توانیستند حقیقت را پیدا کنندMBDa 157.17

  بعضی ها معلم را گوش می کنند دیگران دیگری را و هر یکی از عالمان در تعلیمات های خود به یکدیگر ضدیت دارند چی طور ما می توانیم حقیقت را از دروغ فرق کنیم؟MBDa 157.18

  تنها با کمکی کلامی خداMBDa 157.19

  بعد از چندی با تیندل یک الهیات شناسی کتالیک بحث کرد .MBDa 157.20

  که با غضب فریاد زد بهترش ما بی شریعتی خدا می مانیم نظر به ان که بی قانون های پاپا بمانیم.MBDa 157.21

  تیندل به این چنین جواب داد من به پاپا و به قانون های او کار ندارم اگر خدا حیاتی مرا دراز کند ان گاه بعدی یکچند سال من به ان موفق می شوم که پسری با سیپر سر و کار داشته بهتر خواهد دانستMBDa 157.22

  اکنون تیندل در مقصدی هود انجیل را به خلق با زبانی مادری اش دادن که دیر باز این ارزو را در دل می پرورید.MBDa 157.23

  استوار گشته فورا به ترجمه اش شروع کرد او که از خانه ای خود رانده شده بود ، به لندن سفر کرد و در ان جا توانیست یک مدت بدون کدام موانع فعالیت کند .MBDa 157.24

  ولی غضبی پیروانی پاپا ار نو اورا به گریختن مجبور کردند به نظر چنین می نمود که در تمامی انگلستان برای او مکانی یافت .نمی شود و او قرار داد که در جرمنی پناه گاه پیدا کند در ان جا او به نشری انجیل با زبانی انگلیسی شروع کرد.MBDa 157.25

  دو مراتبه کاری او قطع گردانده ش لیکن وقتی که در یک شهر به او نشر کردن را منع می کردند او به شهری دیگر می رفت نهایت او به پاریس رفت که در این شهر یکچند سال پیش لیوتر انجیل را در نزد سییم حمایه کرده بود .MBDa 158.1

  در این شهری قدیمه دوستانی زیادی اصلاحات زندگی می کردند و تیندل بی مانعه کاری خود را دوام داد دیری نگذشته سه هزار سخن انجیل نشر کرده شد و خودی همان سال باز به یک نشری دیگر ضرورت پیدا شد.MBDa 158.2

  او فعالیتی خود را با جدیت بلند و با قطعیت دوام می داد صرفی نظر از هوشیاری حکومت دارانی انگلیس که بنده ها را با جدیت نظارت می کردندMBDa 158.3

  کلامی خدا با راه های مخفی به لندن رسانده می شد و از ان حالا به تمامی مملکت پهن می گشتMBDa 158.4

  نمایندگانی پاپا تمامی کوشش ها را برای بوغی کردنی حقیقت به راه می ماندند لیکن همه اش بی نتیجه انجام می یافت .MBDa 158.5

  اوقوفی شهری درخیم باری از کتاب فروشی که دوستی تیندل بود همه ای کتاب های مقدسی اورا خرید و مقصدی نیست نمودنی انها را کرده گمان داشت مه با این عملی خود به فعالیتی اصلاحات چی ضرری بزرگ می رساندMBDa 158.6

  لیکن همه اش برعکس انجام یافت با مبلغ های به دست امده برای نشری جدید و باز هم با صفت تر که در عکسی حال چاپ کرده نمی شدMBDa 158.7

  مواد های لازمی خریداری کرده شدند وقتی که بعد تر تیندل به محبث افتاد به او وعده ای ازاد کردن را با شرطی به انها گفتنی ناو های ادمایی پیشنهاد کردند که در نشر نمودنی کتابی مقدس به او کمک مادی رسانده بودند تیندل جواب داد که اوسقوفی درخیم در این کار نظر به دیگران کمک بیشتر رساند زیرا که مبلغی زیادی را برای خریداری کتابی مقدس پرداخت ، نموده با این عملش به پیشرفتی با موفقیتی کاری او مساعدت کردMBDa 158.8

  تیندل به دستی دشمانش سپاریده شد و ماه های زیادی را در محبث گذراندMBDa 158.9

  او با مرگی پور مشقت از ایمانی خود شهادت داد لیکن اصلحه ای اماده نموده او به دیگر موعضه چیانی حقیقت در طولی تمامی عصر ها تا خودی زمانی ما کمک رساند.MBDa 158.10

  لتمیر از منبر در موردی ان سخن می گفت که کتابی مقدس باید با زبانی مادری خلق خوانده شود .MBDa 158.11

  مولفی کتابی مقدس گفته بود او خودی خداوند است و نوشته جات نیز انچنان پور قدرت و جاودان است، چون افریدگاری ماMBDa 158.12

  یگان پادشاه امپراتور یا حاکمی نست که در اطاعت کاری به کلامی مقدسی او وظیفه دار نباشد .MBDa 158.13

  بیاید با راه های شایسته راه نرویم بگذار کلامی کلامی خدا مارا رهبری کندMBDa 158.14

  بیایید به گذشته گانی خود پیروی نکنیم ما باید نه ان کاری را اجرا کنیم که انها کرده اند بلکه انهای را که انها باید اجرا می کردندMBDa 158.15

  برنس و فریت دوستانی صادقی تیندل به حمایت ای حقیقت بر خواستندMBDa 158.16

  انها ریدلی و کرینمیر پیروی کردند رهبرانی اصلاحاتی انگلستان شخصیت های دانشمند بودند .MBDa 158.17

  و بسیاری از انها در دایره های کتالیکی با پرهیز کاری و با غیرتی خود صاحبی احترامی خاص بودند بر ضدی حاکمیتی پاپا مقابلیت نشان دادنی انها نتیجه ای شناسایی نزدیک با گمراهی های تختی مقدس بودMBDa 158.18

  دانستنی اثر های بابل به شهادت های انها به مقابلی حاکمیتی پاپا قوه ای زیاد نی بخشید .MBDa 158.19

  اکنون به من اجازت دهد به شما سوالی عجیبی بدهیم .MBDa 158.20

  گفت باری لتمیر در موعضه خودMBDa 158.21

  کیست از همه اوسقوفی پ پیرلتی با غیرت در تمامی انگلستان؟MBDa 158.22

  می بینم شما انتظار هستید که من نامی اورا می گیرم من به شما می گوییم این شیطان است او هیج گاه حدودی تابع خود را ترک نمی کندMBDa 158.23

  به او دلخواه وقت مراجعت کنید و شما اورا همیشه در خانه اش می یابید او همیشه به کار مشغول است .MBDa 158.24

  شما هیج گاه اورا بیکار نمی بینید من به شما کفالت می دهم در ان جای که شیطان مسکن می گیرد در ان جا کتاب ها را نیست می کنند .MBDa 158.25

  و شمع می مانند در ان جای کتابی مقدس غیب می زنند و تسبیح ها پیدا می شوندMBDa 159.1

  در ان جا خود را از نوری انجیل پنهان می کنند و در نیم روزه شمع روشن می کردندMBDa 159.2

  صلیبی مسیح را رد می کنند و اعراف را بالا می بردارند از یاری رساندن به فقیران بد بختان و نا توانان و از لباس پوشاندنی برهنگان دست می کشند .MBDa 159.3

  لیکن رسم های مقدسان را ارایش می دهند به بت های بی جان سجده می کنند عرف و عادت ها و قانون های انسانی را تصدیق نموده خدا و کلامی مقدسی اورا رو می کنندMBDa 159.4

  اگر پریلت های ما با چنین جد و جهدی که شیطان با ان گمراهی ها را پهن می کند تعلیماتی نیک را موعضه می کردند .MBDa 159.5

  پرنسیپی اساسی که ان را این اصلاحات چیان حمایه می کردند خودی همان پرنسیپی بود که ان را ولدینس ها اویکلیف ین گوس لیوتر تسوینگلی و پیروانی انها حمایه می کردندMBDa 159.6

  یعنی رد نا پذیری اعتباری مقدس چون قاعده ای ایمان داری و زندگی انها حقوق های پاپا ها کلیسا های جامع پدرانی کلیسا و پادشاهان را عایدی مجبور سازی وجدانی انسان در مساله های دین داری رد می کردندMBDa 159.7

  کتابی مقدس برای انها یگان معیاری حقیقت بود و انها با ان دیگر تعلیمات ها و فکر و عقیده ها را می سنجیدند .MBDa 159.8

  ایمان به خدا و کلامی او این مردانی پارسا را قوت می بخشید وقتی که انها برای انجیل جان می دادند روح افتاده نگردد گفت لتمیر به دوستش وقتی که النگه ای اتش اماده بود به طوری ابدی او از های انها را خاموش گرداندMBDa 159.9

  ما امروز در تمامی انگلستان نوری را فروزان می گردانیم که من باوری دارم با مرحمتی خدا هیچ گاه خاموش نمی گرددMBDa 159.10

  تخمی حقیقت در شاتلندیه که ان را کالومب و جانب دارانش پهن کرده بودند هیچ گاه به طوری پوره نیست کرده نشده بود.MBDa 159.11

  در دوامی صد ساله های دراز بعدی نه که کلیسا های انگلستان به روم تابع شدند کلیسای شاتلندیه برای ازادی خود مبارزه می برد .MBDa 159.12

  لیکن در عصری XIIMBDa 159.13

  حاکمیتی ان در هیچ کجا چون در این مملکت بیهوده نبود ولی شعاع های نور از میانی ظلماتی حکمران نیز می گذاشتند ، که در خود امیدی صبحی فراسنده را داشتند .MBDa 159.14

  لالرد ها که از انگلستان کتابی مقدس و تعلیماتی اویکلیف را اوردندMBDa 159.15

  برای نگاه داشتنی نوری انجیل کار های زیادی را انجام دادند و در هر یک صد ساله شاهدان و ادمانی بحری ایمان عذاب دیده زندگی کردند .MBDa 159.16

  با اغازی اصلاحاتی بزرگ در این جا عصر های لیوتر و اینچنین انجیلی از جانبی تیندل ترجمه شده پیدا شدندMBDa 159.17

  این مژده رسان ها از نظارتی حاکمیتی پاپا نا معلوم مانده کوه ها و وادی ها را خاموشانه طی کرده همه چیز را با نوری حقیقت که در شاتلندیه به طوری کمرنگ می درخشید ،MBDa 159.18

  منور و اصلاح می کردند کوشش های روم که در این جا حاکمیتی جاری کرده بود نتیجه نداده اندMBDa 159.19

  خونی ریختی عذاب دیده گان به اصلاحات قوه ای جدید بخشید حاکمیتی پاپا خطری به میان امده را درک نموده بعضی فرزندانی مشهور و عالی همتی شاتلندیه را به اتش انداخت ولی با این عملی خود انها تنها منبری را بینا کردند .MBDa 159.20

  که از ان به تمامی مملکت سخنانی شاهدانی که در حال مردن بود پهن می شدند که در نزدیکی خلق مقصدی جاودانه ای برهم زدنی اسارتی روم را گذاشته بودندMBDa 159.21

  گمیلتان و اویسخرت شخصیت های هم با خصلت و هم با نسبی خود عالی همت در یکجایه با اصلاحات خواهان از مرگی پور مشقت جان دادند .MBDa 159.22

  اویسخرت که در اتش سوزانده شد بعدی خود وارثی ارزنده ای را باقی گذاشت که اتش قدرتی به خاموش ماندن مجبور ساختنش را نداشت و او با کمک خدا باید به حاکمیتی پاپا در شاتلندیه ضربه ای حلاکت اور می زد جان ناکس از عن عنه ها و تاسفی کلیسا رو گرداند تا که از حقیقت های کلامی خداوند غذا بگیرد تعلیماتی اویسخرت مقصدی اورا در قطع نمودنی همه گونه مناسبت ها با روم و با پروتستنت های تعقیب شونده همراه شدن باز هم استوار گرداندMBDa 159.23

  دوستانش اورا راضی می کنند که به دوشی خود وظیفه ی موعضه چی را بگیرد .MBDa 160.1

  او از این مسولیتی بزرگ با لرزه دست می کشید.MBDa 160.2

  لیکن بعدی روز های زیادی دعا های پنهانی و مبارزه ای پور ضربه ای باطنی راضی شد .MBDa 160.3

  این مسولیت را به دوش گرفته او با اراده قوی استوار متین تا اخر حیاتی خود زحمت کشیدMBDa 160.4

  این اصلاحات چی با اعتقاد ترس را نمی دانستMBDa 160.5

  گلخن های در اطراف النگه گیرنده که در انها اصلاحات چیان را می سوزاندند .MBDa 160.6

  به او تنها جد و جهاد می بخشیدند .MBDa 160.7

  حتا شمشیری به بالای سرش برداشته شده ای ظالم نتوانیست اورا به دست کشی از عقیده هایش مجبور سازد و او دلیرانه به بت پرستی ضربه های حلاکت اور می زدMBDa 160.8

  جان ناکس به نزدی ملکه ای شاتلندیه که در حضورش بسیار پروتستنت ها خود را گم می کردند .MBDa 160.9

  حاضر شده دلیرانه از حقیقت شهادت داد .MBDa 160.10

  اورا نه با خوش امد گویی و نه با تهدید شکست دادن ممکن نبود ملکه اورا در بدعت پرستی گنهگار کردMBDa 160.11

  او بیان نمود که خلق را به قبول نمودنی تعلیماتی دینی از جانبی دولت منع شده دعوت نموده جان شریعتی خدا را که به حاکمیتی دولتی اطاعت کردن را امر می دهد ویران می کند ناکس به این با قطعیت جواب داد .MBDa 160.12

  از بس که دینی حقیقی نوری را نه از حاکمیتی دولتی بلکه از خدای جاوید و یگانه می گیرد پس در مار های ایمان داری زیر دستان وظیفه دار نیستندMBDa 160.13

  که عقیده های خود را به خواستی حاکمان تابع گردانندMBDa 160.14

  در بسیار مورد ها چنین روس می دهد که در مساله های ایمانی حقیقی حاکمان ادمانی از همه بی معلومات می باشندMBDa 160.15

  اگر نسلی ابراهیم دینی فرعون را که انها مدتی دراز خدمت کارانه بودندMBDa 160.16

  قبول می کردند جرعت می کنم از شما ملکه سوال کنم که پس امروز جهان به کدام خدا ها سجده می کرد؟MBDa 160.17

  اگر در زمانی حواریان همه دینی قیصر های روم را قبول می کردند امروز در روی زمین کدام دین حکمران می بود؟MBDa 160.18

  اینک ملکه شما می توانید بیبینید که زیر دستان در اعتراف نمودنی ایمانی حاکمانی خود عهده دار نیستند گر چندی که وظیفه دار اند به انها اطاعت کنندMBDa 160.19

  مریم به این چنین جواب داد شما کتابی مقدس را یک طرز می فهمید انها باشند روحانیانی روم کتالیکی به طرزی دیگرMBDa 160.20

  من به کس باید باور کنم و شما را محاکمه می کند؟MBDa 160.21

  شما باید به خداوند باور کنید که در کلامی خود همه چیز را روشن و واضح بیان نموده استMBDa 160.22

  جواب داد اصلاحات چی به ان چیزی باور کنید که کلام تعلیم می دهد نه به ان چیزی که ادمانی گوناگون به شما تفسیر می کنند .MBDa 160.23

  کلامی خداوند خود از خود فهماست و اگر سگان جای که قابل فهم نباشد شما سر خوردید ان گاه رو حس مقدس که هیج گاه به خود مخالفت نمی کند در فهمیدنی ان با واسطه ای دیگر ایت ها کمک می رساند که دیگر هیج شبهه ای باقی نمی ماند مگر تنها در قبلی ان نفراتی که در جاهلی خود یک روی را دوام میMBDa 160.24

  دهد .MBDa 160.25

  همین طور اصلاحات چی در نزدی ملکه حیاتی خود را تحت خطر مانده دلیرانه از حقیقت شهادت دادMBDa 160.26

  او با دورویی و با مبارزه بحری کاری خدا با چنین مردانگی بی باکانه برای عملی نمودند مقصدش دلیرانه یه پیش حرکت می کرد تا زمانی که شاتلندیه نهایت از زیری ظلمی حاکمتیتی پاپا ازاد کرده شد .MBDa 160.27

  در انگلستان قانونی کردنی پروتستنتیزم چون دینی ملی تا اندازه ای خیلی زیاد شدتی تعقیبات ها ارام گرداندMBDa 161.1

  گر چندی که انها پوره قطع نگردیده اند .MBDa 161.2

  بسیار داکتیرنه ها رد گردیده بودند ولی مقداری زیادی رسم و مراسم های کتالیکی نگاه داشته شدندMBDa 161.3

  حاکمیتی عالی پاپا دیگر اعتراف کرده نمی شد لیکن جای اورا در اجرای وظیفه ای راهبری کلیسا شه گرفت و در عبادت ها از پاکی و عادی گری انجیل کج رفتاری زیاد جای داشتند .MBDa 161.4

  پرنسپی بزرگی ازادی دینی در درجه ای ضروری قبول نگشته بود .MBDa 161.5

  گر چندی که پیشوایانی پروتستنتیزم احیانا به خود با ان بی رحمی سنگ دلانه ای عمل نمودن را روا می دانیستندMBDa 161.6

  که روم با ات به مقابلی بدعت مبارزه مس بردMBDa 161.7

  با وجودی این حقوقی هر یک شخص عایدی به خدا از روی امری وجدان عبادت کردن اعتراف شده مانده بود .MBDa 161.8

  همه در قبول نمودند تعلیماتی دینی کلیسای رسمی و اجرا کردنی رسم و ایین های ان عهده دار بودند .MBDa 161.9

  ادمایی که فکر و عقیده ای دیگر داشتند در دوامی صد ساله ها به اندازه ای کم و زیاد تعقیب کرده می شدندMBDa 161.10

  در عصری XVIIMBDa 161.11

  هزاران روحانیان از خدمت گذاری در کلیسا ازاد کرده شدند اشتراک در دلخواه جمع امد ها غیر از ان جمع امد های که کلیسای رسمی جاری کرده بودMBDa 161.12

  با جریمه ای بزرگ بدرقه شویی و به محبث افتادن تهدید کی کرد ایماندارانی به خدا کاملا صادق مجبور بودند برای عبادت ، های یکجا یه در یگان خیابانی تاریک یا بالا خانه جمع بیایندMBDa 161.13

  در فصلی گرمی سال شبانه در جنگل ها پناه گاه پیدا می کردند .MBDa 161.14

  و در جنگل ها انبوهی کس ناگذر در این کلیسای با دستی افریدگار بینا یافته فرزندانی پراکنده و تعقیب شده ای خدا جمع می امدندMBDa 161.15

  تا که در دعا های سپاس گذرانه راضی دلی خود را بیان کنند .MBDa 161.16

  چنین احتیاط کاری نه همه وقت نجات می دادMBDa 161.17

  بسیاری ها برای ایمانی خود جان دادند زندان ها پور و خانواده ها ویران گردیده بودندMBDa 161.18

  بسیاری ها از وطنی خود بدرقه کرده شدند لیکن خدا قومی خود را ترک نکرد و تعقیبات های دهشت اور این قوم را با خاموش ماندن مجبور کرده نمی توانیستند.MBDa 161.19

  بسیاری ها اقیانوس را شنا کرده گذشتند و در امریکا ساکن گردیده در ان جا اساسی ازادی دینی و شهروندی را گذاشتند که ، عاقبت این مملکت را متحد و مشهور گرداند .MBDa 161.20

  و از نو چون در زمانی حواریان تعقیبات ها تنها سببی پهن شویی انجیل گردیده اند در تحت خانه ای دهشت انگیزی پور از فسق و فساد جنایت کاران جان بونین نزدیکی اسمان را احساس می کرد .MBDa 161.21

  در ان جا او حکایه ای رمزی عجایب را در موردی سفری سیاح از مملکتی غرامت شده به شهری اسمانی نویشتMBDa 161.22

  زیاده از دو صد سال این اواز که اولین مراتبه در زندانی بیدفارد صدا داده بود با قوه ای تاثیر بخش به قلب های ادمان مراجعت می کرد .MBDa 161.23

  اثر های نوشته ای بونین با نامی سف ی سیاح و مرحمتی فراوان به بزرگ ترین گناه کار به بسیاری ها در انتخابی راهی درستی زندگی کمک رساندند .MBDa 161.24

  بکستر فلویل الین و دیگر مردانی با استعداد و دانشمند که تجربه ای بزرگی روحانی داشتندMBDa 161.25

  دلیرانه حقیقتی باری یه پرهسزگاران داده شده را حمایت می کردند ان چیزی که این مردانی از جانبی حاکمانی جهان تعقیب و غیر قانونی اعلان گردیده عملی نمودند هیج گاه اهمیتی خود را گوم نمی کند .MBDa 161.26

  اثر های فولی با نامی روحانی از نو روح بلند گردیده برای نگرانی تشنه ای تجدید یابی کاری خداوند بوده برکتی اسمانی گردیدMBDa 161.27

  تعییناتی کتابی دیگری او ارامی ابدی مقدسان قلب ها را به ان ارامیا روانه مس کند که هنوز هم برای قومی خداوند باقی می ماند .MBDa 161.28

  با گذشتی صد سال هنگامی تاریکی بزرگی معنوی راهی ادمان را اویسلی و اویتیفیلد روشن می کردند ..MBDa 162.1

  در دوره ای حکمرانی کلیسای دولتی خلقی انگلستان به چنین تنازول دینی رفته رسید ..MBDa 162.2

  که با دشواری از بت پرستان با چیزی فرق می کردMBDa 162.3

  اهلی دین سر گرمی تحقیقی دینی طبیعی گردید و تمامی دانشی الهیات شناسی انها چنین معنی داشت .MBDa 162.4

  پرهیز گاری مایه ای مسخره بازی طبقه های بالای جمعیت گردید .MBDa 162.5

  که از ازادی خود از تعصب مغرور مس شدند طبقه های پایانی جمعیت در جاهلی و فسق و فساد غرق می شدندMBDa 162.6

  کلیسا باشد نه مردانگی و نه ایمان داشت تا که به حقیقتی نوسته شونده کمک رساند.MBDa 162.7

  پرنسیپی بزرگی سفید شویی به واسطه ای ایمان که از جانبی لیوتر خیلی دقیق افاده یافته بود تقریبا فراموشش گردیده در جای اول پرنسیپی کلیسای کتالیکی می ایستادMBDa 162.8

  که موافقی ان انسان به واسطه ای عمل های نسک نجات می یابد اویتیفیلد و برادران اویسلی به کلیسای دولتی تعلق داشتندMBDa 162.9

  و صمیمانه کوشش به دست اوردن را می کردند که چی طور به انها تعلیم می دادند به واسطه ای زندگی نیکو کارانه و رعایه ای فرایض های دینی به دست اورده می شودMBDa 162.10

  باری وقتی که چارلز اویسلی به بیماری سنگینی گرفتار شد و به مرگ امادگی می گرفت از او پرسیدند که امیدی او به حیات جاودانه در چی اساس یافته است؟MBDa 162.11

  تو جواب داد من به خداوند با تمامی قدرتی خود خدمت کردمMBDa 162.12

  دوستانی او که این سوال را داده بود گویا مع از این جواب قناعت مند نبود اویسلی فکر کرد نخواهد که تمامی زحمت هایم به من امکانیتی به نجات امید بستن را نمی دهند؟MBDa 162.13

  مگر نفری می تواند مرا از تمامی کار های کرده ام محروم سازد؟MBDa 162.14

  من دیگر به هیج چیز امید بسته نمی توانمMBDa 162.15

  با چگونه ظلماتی عمیق کلیسا فرا گرفته شده بود این ظلمات از کلیسا هم قربانی فدیه گذارنده ای مسیح و هم جلالی اورا پنهان کرده بود ظلمات عقلی ادمان را فرا گرفته انها را از یگانه امیدی نجات خونی فدیه گذاری مصلوب شده محروم می کردMBDa 162.16

  اویسلی و همفکرانش اهسته اهسته به عقیده ای امدند که دین داری حقیقی در قلب جا دارد شریعتی خداوند عقلی انسان را چون سخن و رفتار های او فرا می گیرد.MBDa 162.17

  مقصدی قلب و زندگی پاک به نظری انها برای مسیحی ضرور می نمودند و انها صمیمانه قراری اغاز نمودند زندگی جدید را قبول کردند با دعا ها و جد و جهدی شخصی کوشش بر خصلت و عادت های گناه الوده ای طبیعتی خود غالب امدن را می کردندMBDa 162.18

  به خود محروم سازی ها و عمل های نیک اهمیتی اساسی داده خود را از همه چیز محروم نموده با جدیتی غیری عادی و جد و جهدی همه ای ان کار های را به جا می اوردند .MBDa 162.19

  که به انها در رسیدن به مقصدشان یعنی به مقصدی که حقوق را به لطف و مرحمتی خدا می دهد کمک رسانده می توانیستند .MBDa 162.20

  لیکن به ان چیزی که جانبش جد و جهد می کردند کامیاب نگردیدند.MBDa 162.21

  همه ای کوشش های از لعنتی گناه ازاد شدن و برهم زدنی حکمرانی ان بی نتیجه بودندMBDa 162.22

  لیوتر نیز چنین مبارزه را در حجره ای دیری ایرفورت از سر گذرانده بود انها را نیز خودی همان سوال ادمی چی گونه در نزدی خدا سفید می شود؟MBDa 162.23

  ایوب ۸:۲MBDa 162.24

  اتشی حقیقتی الهی که در مهراب های پروتستنتیزم تقریبا خاموش گشته بود باید با نوری جدید از مشعله ای قدیمه ای که با گذشتی عصر ها از جانبی مسیحیانی باگیمیگی داده شده بود از نو النگه می گرفت .MBDa 162.25

  بعدی اصلاحات پروتستنتیزم در باگیمیه از جانبی قشون های روم شکست داده شد همه ای نفرانی از حقیقت دست کشیدن را رد نموده به فرار کردن مجبور بودند .MBDa 162.26

  بعضی ها در سکسانیه پناه گاه یافته در ان جا نیز ایمانی قدیم را نگاه می داشتند اویسلی و همصفانی او نوری حقیقت را از نسل های این مسیحیان قبول کردند .MBDa 163.1

  بعدی ان که جان و چارلز اویسلی دعا داده شدند انها را برای موعضه ای حقیقت به امریکا فرستاده اندMBDa 163.2

  در کشتی اینچنین گروهی ایماندارانی ماروی ها حضور داشتند .MBDa 163.3

  هنگامی طوفانی سخت وقتی که به مسافران مرگ تهدید می کرد جان اویسلی احساس کرد که خدا اورا نبخشیده است المانی ها اورا با ارامی و باوری خود به خداوند که برای جان نا اشنا بود به حیرت اوردند .MBDa 163.4

  من مدتی دراز نظارت می کردم حکایت می کند او که چی طور انها غیری عادی رفتار می کردند فروتنی انها منظم در خدمت های گوناگون به دیگر مسافران که هیج نفری از انگلیس ها حتا اندیشه ای رساندنی کمک را نمی کرد اشکار می شد انها برای این کار های پست پول نگرفته اینرا با ان معنی داد می کردند .MBDa 163.5

  که ان برای فروتن گرداندنی قلبی مغرور منفعت اور استMBDa 163.6

  و نجات دهنده ای مهربان برای انها کاری بیشتری را انجام داده است هیج چیزی نمی توانیست انها را نا ارام گرداند و از خود داری محروم سازد .MBDa 163.7

  وقتی که انها را حول می دادند می زدند و به دیگر طرف می کشاندند انها خاموشانه رفتار نموده یگان صدای شکایت یا نارضایتی به زبان نمی اوردند اکنون انها امکانیت داشتند نشان دهند .MBDa 163.8

  که از ترس نیز ازاد اند .MBDa 163.9

  چنانی از مغروری غضب و خشمگینی ازاد اندMBDa 163.10

  هنگامی سرودنی سرودی ستایشی که عبادت شان با ان اغاز می یافتMBDa 163.11

  به کشتی موجی بزرگی اب فرو ریخت که بادبانی بزرگ را به قسم ها پاره کرد و تمامی کشتی را طوری پوشاند که به نظر چنین می امد که گویا ورطه ای تاریک همه ای ما را فرو برده استMBDa 163.12

  انگلیس ها داد و فریادی دهشت اور برداشتند المانی ها ارامانه سرود می خواندند بعد من از یکی انها پرسیدم شما نترسیدیدMBDa 163.13

  و جواب را شنیدم من باری دیگر از او پرسیدم مگر برای زوجه ها و فرزندانی شما دهشت اور نبود؟MBDa 163.14

  او کوتاه جواب داد نه زوجه ها و فرزندانی ما از مردن نمی ترسند .MBDa 163.15

  به سونه رسیده اویسلی یک مدت در میانی ماروی ها زندگی کرد و از رفتاری مسیحیانی انها سخت به هیجان اند یکی از عبادت گذاری های انها را که سخت از رسمیت پرستی بی روحی کلیسای انگلیکنی فرق می کردMBDa 163.16

  تصویر نموده او قید کرد عادی گری بزرگی و در برابری ان با شکوهی عبادت های انها مرا به هفده قرن پیش بودند ...MBDa 163.17

  و من به خود تصور کردم که در یکی از ان جمع تمد های قرار دارمMBDa 163.18

  که هنوز یگان رسمیت پرستی و تن تنه ای ریایی وجود نداشتMBDa 163.19

  این عبادت ها را پولوس سازنده ای خیمه ها و پتروسی ماهیگیر رهبری می کردند .MBDa 163.20

  در این جمع امد ها تاثیری روحی مقدس و قوه ای او احساس می شدMBDa 163.21

  بعدی بازگشت به انگلستان اویسلی تحت رهبری یک روحانی ماروی ایمانی حقیقی کتابی مقدس را روشن تر درک نمود او باوری حاصل کرد که هیج امیدی نجات یابی به واسطه ای عمل های خود وجود ندارد و کاملا باید به عیسای مسیح که گناهی جهان را به دوشی خود می گیرد امید بسست باری در یکی از جمع امد های جمعیتی ماروی ها در لندن سخنانی لیوتر را در موردی دیگر گونی خواندند که در قلبی شخصی ایمان دار تختی رهبری روحی مقدس به عمل می ایند در قلبی اویسلی که این سخنان را می شنید شعله ای ایمان النگه زد .MBDa 163.22

  من در قلبی خود گرمی غیری عادی را حس کردم نوشته بود او من فهمیدم که در کاری نجات یابی به مسیح و تنها به او باور کردن لازم استMBDa 163.23

  مرا باور کناندند که او مرا از گناه هایم محض از گناه های خودم ازاد کرده است و مرا از قانونی گناه و مرگ نجات داده است در طولی سال های دور و درازی مبارزه ای خسته کننده و نا ارام خود محدود سازی سخت و اطاعت کاری اویسلی مقصدی اساسی خود را یعنی پیدا نمودنی خدا را استوارانه نگاه می داشتMBDa 163.24

  و اکنون اویسلی خدا را برای خود اشکار نمود او درک نمود که فیضی الهی که او گوشیش با معنای سنگین دعا گویی ها و روزه داری ها خیر کنی ها و خود فدا کنی ها به ان سزاوار شدن را می کرد هدیه ای بی مزد و رایگان استMBDa 164.1

  در ایمان به مسیح استوار گردیده او خواهشی بلندی در همه جا پهن نمودنی حقیقت در موردی مژده ای خوشی فیضی رایگانی خدا پیدا کرد .MBDa 164.2

  من به تمامی جهان چون به قومی کلیسای خود نگاه می کنم می گفت او در هر جا که حضور داشته باشم موعضه نمودنی مژده ای خوش را در موردی نجات یابی به همه ای نگرانی که خواهشی شنیدنی انرا دارند، قرض حقوق و مسولیتی خود می شمارمMBDa 164.3

  او مثلی پیشینه زندگی پرهیزگارانه و فداکارانه را از سر می گذراند لیکن اکنون این برای او نه اساس بلکه نتیجه ای ایمان نه ریشه بلکه میوه ای پاکی و مقدسی بود .MBDa 164.4

  فیضی خدا در مسیح اساسی امید واری مسیحیت است و این هدیه در اطاعت کاری نشان داده می شود ، سفید شویی به واسطه ای ایمان به خونی فدیه گذرانده ای مسیح نیروی تجدید کننده ای روحی مسیح در قلب که ادمان را دیگر گون نموده اورا به مسیح مانند می کند اویسلی حیاتی خود را به موعضه ای این حقیقت های بزرگ بخشیدMBDa 164.5

  اویتیفیلد و برادران اویسلی برای فعالیت در پیش ایستاده با درکی عذاب اوری و دور و درازی حالتی عاجزانه ای خود اماده کرده دشت بودند .MBDa 164.6

  خداوند انها را از کوره ای مسخره بازی تحقیر و تعقیبات ها هنوز در دانشگاه و در اغاز خدمت گذاری های شان گذراند تا که بعد انها چون سربازانی نیکی مسیح تمامی محرومیت ها را از سر گذرانده توانند دوستان دانشجویانی بی ایمان انها را تحقیر امیزانه میتادیست ها می نامیدند این نام را در زمانی ما یکی از مذهب های مسیحی بزرگ و صاحب احترام انگلستان و امریکا صاحب است .MBDa 164.7

  انها اعضای کلیسای انگلیسی بوده به ترتیب و اصول های عبادت گذاری های ان میل و حوس داشتند ولی خداوند در کلامی خود به انها نمونه ای باز هم کامل تر را نشان دادMBDa 164.8

  روحی مقدس انها را وادار نمود که مسیحی میخکوب شده را موعضه کنند ، قوه ای خدای قادر زحمت های انها را رهنمایی می کرد هزاران ادمان به حق بودنی انها باور نموده به ایمانی حقیقی رو اوردند .MBDa 164.9

  این قوم به حمایه از گرگانی وحشی احتیاج داشت اویسلی یگان مقصدی تشکیل نمودند مذهبی جدید را نداشت بلکه نفرانی را که حقیقتی انجیل را قبول کرده بودند در جمعیتی میتادیست سر جمع اوردMBDa 164.10

  کلیسای دولتی بر ضدی این موعضه کننده گانی حقیقت به مبارزه ای خسته کننده و درک نشونده برامد .MBDa 164.11

  ولی خداوند با حکمتی خود حادثه ها را طرزی رهنمایی کرد که اصلاحات در داخلی خودی کلیسا اغاز یافت اگر اصلاحات از بیرون با زوری گذرانده می شد ان گاه به ان جبهه های حیاتی کلیسا که مخصوصا به تغییرات ها احتیاج داشتند تاثیر رسانده نتوانیستند.MBDa 164.12

  ولی از بس که موعضه کننده گانی تجدید یابی خودی اعضا یانی کلیسا بودند و در جا های زحمت می کشیدند، که در ان جا اامکانیتی موعضه کردن رل داشتند ، در نتیجه حقیقت به ان جای راه یافتMBDa 164.13

  که در دیگر شرایط ها چنین امکانیتی ها را پیدا کرده نمی توانیست بعضی روحانیان کرختی معنویی را برطرف نموده در کلیسا های خود موعضه کننده گانی با غیرت می شدند کلیسا های از رسمیت پرستی ضرر دیده برای حیاتی جدید بیدار می شدند.MBDa 164.14

  در زمانی اویسلی چون در تمامی دوره های تاریخی کلیسا این یا ان خدمت را در کلیسا ادمایی اجرا می کردند که استعداد های گوناگون داشتند بعضا در میانی انها مخالفتی عقیده ها به میان میامد ،MBDa 164.15

  لیکن انها تحت رهنمایی رو حس مقدس در مقصر ی اساسی خود به سوی مسیح روان نمودند ادمان متحد می گردیدند .MBDa 164.16

  مخالفتی که باری میانی اویتفیلد و برادران اویسلی به میان امد مس توانیست به جدای اورده رساند .MBDa 164.17

  ولی انها که فروتنی را از مسیح اموخته بودند به واسطه ای نردیلی و محبتی دو جانبه توانستند به همفکری بیایند و اشتی کنند موردی بحث و مناظره ها نبود وقتی که در اطراف گمراهی ها و فسق و فساد حکمران بودند و گناه کاران راست به سوی مرگ می رفتند .MBDa 164.18

  بندگانی خدا به راهی پور مشقت قدم نهادند به انها شخصیت های ابرومند و دانشمند مقابلت نشان می دادند . دیری نگذشته عصبی اهلی دین به سری انها فرو ریخت و در های کلیسا برای پاکی ایمان و برای انها که ان را موعضه مس کردند پوشیده شدند سیاستی اهلی دین که به انها از منبر موعضه کردن را منع می کرد به انکشافی فسق و فساد و جهالت مساعدت نمود .MBDa 164.19

  یکچند مراتبه جان اویسلی از مرگ تنها با مهربانی خدا نجات یافت باری وقتی که او در میانی اژدهام به غضب امده است جاهل و اوباش افتاد و به نظر چنین می نمود که گویا راهی خلاصی نیست فرشته ای خدا در سیمای ادم اورا حماسه کرد انها بر گشتند و بنده ای عیسای مسیح با صحت و سلامتی کامل این مکانی خطر ناک را ترک کردMBDa 165.1

  در باره ای یکی از چنین حادثه های معجزه اسای یا درس شده اویسلی چنین نقل کرده بود وقتی که ما از بالای تپه ای بلند با پیره ای لغژناک پایان می امدیم بعضی ها کوشش می کردند مرا از پا زده افتانند.MBDa 165.2

  و گمان می کردند مه اگر من بی افتم احتمالا دیگر نمی خیزم لیکن من سگان مراتبه پیش پا نخوردم و حتا نلغژیدم از این تعقیب کننده گان صحت و سلامت رها یافتمMBDa 165.3

  بسیاری ها بی نتیجه کوشش می کردند از گریبان و استین های من بدارند به یک نفر میسر گردید از دامنی کمزولجم بدارد لیکن ان همان لحظه خطا خورد .MBDa 165.4

  نیمی دیگرش که در جیبش پول بود تا نصفش درانده شد .MBDa 165.5

  یک جوانی عظیم الجسه چند مراتبه با کلتکی سنگین ضربه زدنی می شد که یک ضربه اش به سر بسنده بود و من نمی دانم چس روس داد لیکن هر مراتبه او خطا می کرMBDa 165.6

  گر چندی که من نمی توانیست نه به طرفی راست و نه به طرفی چپ خود را به کنار گیرم نفری دیگری از میانی اعدام گذشته به سوی من جهیده خواست ضربه زند .MBDa 165.7

  لیکن ناگهان دستش پایان شد فقط اندکی به من دست رسانده چنین گفتMBDa 165.8

  مو های او چگونه مهین اندMBDa 165.9

  نگرانی اولین که حقیقت در قلب شان جای گرفت اوباشانی شهری بودند که یکی از انها در همه ای زنازین ها اشتراک می کرد .MBDa 165.10

  چس گونه با مهربانی و اهسته اهسته خدا مرا برای اجرای مشتی به جانبی من پرتافته شده کیتفی مرا کمی زخمی کرد بعدی یک سال سنگی به استخوانی بینی ام زدند ماهی گذشته به من یک و این بیگاه دو مشد زدند یکم اش را وقتی که ما به شهر داخل می شدیم دومش را وقتی که مارا پیش کردند لیکن همه ای این به نظر ناچیز می نمود یک مردی با تمامی قوه ای به سینه ای من ضربه زد دیگری اش با جبهه و ان چنان سخت مه یکباره خون جاری شد لیکن من تماما درد را حس نکردم گویا که به من با گندم پایه ای رسیده باشد ..MBDa 165.11

  میتادیست ها در سالی اولی موجودیت خود هم ایمان داران و هم روحانیان به مسخره بازی و تعقیب هم از جانبی اعضایان کلیسا و هم از جانبی خدا بی خبران گرفتار می شدند .MBDa 165.12

  که با اوازه های گوناگون دروغی به اغوا انداخته می شدند..MBDa 165.13

  میتادیست ها را بسیار وقت سود می کردند گر چندی که در این مرافعه های سودی عدالت مهمانی کم یاب بود .MBDa 165.14

  ایمانداران منظم به جبر و ظلم گرفتار می شدند .MBDa 165.15

  خانه های انها را اوباشانی کوچگی غارت نموده ظرف ها و دیگر اشیا ها را می شکستند مرد ها زنان و کودکان را تحقیر می کردند .MBDa 165.16

  بعضا اعلان های اویخته می شدند که در انها هم نگرانی در غارت نمودن میتادیست ها خواهشی اشتراک کردن داشته دعوت کرده می شدند و حتا مکان و زمانی حاظر شویی نشان داده می شد.MBDa 165.17

  چنین ویران کنی دغلانه و اشکاری شریعتی خدا و قانونی شهروندی به یگان مقابلیت رو به رو نمی شد اخر یگانه گناهی این ادمانی که منظم به تعقیبات و عذاب و شکنجه گرفتار می شدند ان بود که قدم های گناه گاران را از راهی حلاکت به جدای پرهیزگاری روانه کردن مس خواستندMBDa 165.18

  جان اویسلی به عیب نامه های به مقابلی او و هم صفانش پیشنهاد شده جواب گردانده چنین گفته بود بعضی ها تصدیق مسیکنند که تعلیماتی این ادمان دروغ اشتباه و متعصبانه است .MBDa 165.19

  و پیش به این مانند هیج تعلیماتی را نشنیده اند و پیروانی ان باشند کوکیر ها متعصبان و پیروانی پاپا می باشند لیکن برای چنین عیب دار کنی ها یگان اساسی وجود ندارد زیرا اثبات شده است که همه ای جزع های این مذهب به تعلیماتی روشن و حقیقی کتابی مقدس چی طور که ان را کلیسای انگلیکنی معنی داد می نماید موافقت می کنند اگر کتابی مقدس حق و راست باشد ان گاه این تعلیمات نمی تواند دروغ و اشتباه باشدMBDa 165.20

  دیگران تصدیق می کنندMBDa 166.1

  تعلیماتی انها خیلی سنگین است .MBDa 166.2

  انها راهی به سوی اسمان برنده را نهایت تنگ می کنند در حقیقت این عیب دار کنی در زمانی خود ان یگانه بودMBDa 166.3

  اساسی از جانبی انها پیشنهاد شده است که دیگر عیب نامه ها در ان اساس یافته اندMBDa 166.4

  ولی انها مس توانند این راه را نظر به مسیح و حواریان تنگ تر کنند؟MBDa 166.5

  مگر تعلیماتی انها از احکام های کتابی مقدس سخت تر است؟MBDa 166.6

  تنها به بعضی از انها توجه نمایید خداوند خدای خود را با تمامی قلب خود و با تمامی وجود خود و با تمامی قوتی خود و با تمام هوش خود دوست بدارMBDa 166.7

  مردم برای هر سخنی باطلی که می گویند در روزس داوری جواب خواهند دادMBDa 166.8

  خلاصه خواه مس خورید خواه می نوشید یا کاری دیگری می کنی همه اش را برای جلالی خداوند به جا اوریدMBDa 166.9

  اگر تعلیماتی انها با این طلبات ها ضد داشته باشد ان گاه انها در حقیقت ارزنده ای سرزنش هستند ولی شما خود در عمقی قلب خود می دانید که این طور نیستMBDa 166.10

  لیکن چی طور می توانیم اقلا در یک حرف کمتر سخت گیر باشیم و در برابری این خوفی نادرست معنی داد کردنی کلامی خداوند را به میان نیاریم؟MBDa 166.11

  ایا نگهبانی اسراری خدا می تواند وفادار دانسته شودMBDa 166.12

  اگر او چیزی را در این غنجینه دیگرگون سازد؟MBDa 166.13

  البته که نهMBDa 166.14

  او نمی تواند یک حقیقت را پست بزند یا سبک گرداند بلکه وظیفه دار است به همه بگوید من نمی توانم کتابی مقدس را به طبعی شما موافق گردانم شما باید یا موافقی طلبات های ان زندگی کنید یا به طوری ابدی بیمیریدMBDa 166.15

  برای چی ادمان فریاد می زنندMBDa 166.16

  انها محبت ندارند .MBDa 166.17

  مگر انها گرسنگان را غذا نمی دهند و برهنه گان را لباس نمی پوشاننده؟MBDa 166.18

  نه انها را در این گنهکار کردن ناممکن است انها در فکر های خود خیلی نامهربانند زیرا باوری دارند که اگر ادمان از انها پیروی نکند نجات یافته نمی توانندMBDa 166.19

  تنزلی روحانی که در عرفه ای پیدایشی اویسلی در انگلستان ظاهر گشت اساسا با سببی گوناگونی فکر ها به میان امده بودMBDa 166.20

  بسیاری ها تصدیق می کردند که مسیح شریعتی معنوی را بیکار کرد و مسیحیان در اجرای ان وظیفه دار نیستند .MBDa 166.21

  شخصی ایماندار از اسارتی عمل های نیک ازاد می شودMBDa 166.22

  گرچندی که دیگران تغییر ناپذیر شریعت را اعتراف می کردند لیکن بیان مس نمودند که به موعضه کننده گانی هیج ضرورتی نیست که رعایت نمودنی فرایض های ان را به خلق تعلیم دهندMBDa 166.23

  زیرا که ادمانی از جانبی خدا برای نجات یابی انتخاب شده با جلبی مقاومت ناپذیری و نیکو کاری می رسندMBDa 166.24

  در صورتی که اشخاصی به نرگس ابدی محکوم شده قابلیتی اجرا نمودنی شریعتی خدا را ندارندMBDa 166.25

  گروهی دیگری ادمانی نیز که چنین می شماریدند که انتخاب شده گان نمی توانند از لطف و مرحمتی خدا محروم شوندMBDa 166.26

  به خلاصه ای باز هم دهشت اورتری امده باور می کنند از جانبی این ادمان اجرا شده گناه و ویران کنی شریعتی الهی نیستند .همین طور این ادمان به توبه کنی از گناه ها و بخشیش خواستن هیج احتیاج ندارند بنابر این انها بیان می نمودند که حتا قبیح ترین گناه که ویران کنی دغلانه ای شریعتی الهی دانسته می شود در نزدیکی خدا گناه نیست اگر از جانبی یکی از انتخاب شده گان اجرا کرده شود زیرا که انتخاب شده گانی خدا با ان فرق کرده می شوند، که نمی توانند هیج عملی به خدا ناپسند یا از جانبی شریعتی او معنی شده را اجرا کنند .MBDa 166.27

  این داکترینه های دهشت اور را در تعلیماتی الهیات شناسان و معلمان بعدینه پیدا کردن ممکن استMBDa 167.1

  که تصدیق می کردند که شریعتی تغییر ناپذیری الهی چون معیاری حقیقت وجود نداردMBDa 167.2

  بلکه جمعیت خود معیار های معنی وات را انتخاب می کند که دایما تغییر می یابندMBDa 167.3

  همه ای این عقیده ها از جانبی همان یک روحی تعلیم داده می شوند که فعالیتی خود را در میانی ساکنانی بی گناهی استانی اغاز نموده کوشیش نیست نمودنی خدا را کرده بود .MBDa 167.4

  تعلیماتی در موردی ان که تقدیری هر یک نفر با خواستی خدا قبلا معین شده است برای بسیاری ها اساسی شد برای رد نمودند شریعتی خداMBDa 167.5

  اویسلی دلیرانه با گمراهی این تعلیماتی انتینامینه ای مبارزه مس برد و اثبات می کرد که ان به کتابی مقدس مخالفت می کندMBDa 167.6

  زیرا فیضی خدا که برای همه ای ادمان نجات بخش است ظاهر شد زیرا این در نظری خدا که نجات دهنده ای ماست خوب و پسندیده است که او می خواهد که همه ای ادمان نجات یابند و به دانشی راستی برسند ،MBDa 167.7

  زیرا که خدا یگانه است و واسطه بینی خدا و ادمی زاد نیز یگانه است که عیسای مسیحی ادمی زاد است که خود را همچون فدیه ای برای همه دادMBDa 167.8

  تیتوس ۲:۱۱MBDa 167.9

  یک تیماتیوس ۲:۳_۶MBDa 167.10

  روحی خداوند رایگان به همه داده شده به هر یک نفر از هدیه های نجات استفاده بردن را پیشنهاد می کندMBDa 167.11

  مسیح نوری حقیقی هر ادمی به جهان مس امده را منور مس گرداند یوهنا ۱:۹MBDa 167.12

  ادمان اختیارت از هدیه زندگی دست کشیده از نجات محروم می شوند .MBDa 167.13

  در جواب به اندیشه ای که مرگی مسیح هم ده احکام و هم شریعتی مراسم را بیکار می کند اویسلی چنین گفته بود شریعتی معنوی که در ده احکام بیان یافته است و از جانبی پیامبران تصدیق شده است از جانبی مسیح بیکار کرده نشده است .MBDa 167.14

  او به این جهان نه برای ان امد تا که یگان قسمی شریعت را بیکار کندMBDa 167.15

  شریعتی معنوی هیج گاه تغییر داده نخواهد شد ان چون شاهدی صادق در اسمان استوار است ان از ابتدای موجودیتی عالم وجود داشت و نه در لوحه های سنگین بلکه در قلب های ادمان با دستی افریدگار افریده شده نوشته شده بود .MBDa 167.16

  و گر چندی که امروز نوشته های یک زمان با دستی خداوند ثبت شده باعثی گناه نادرست معنی داد شدند ..MBDa 167.17

  تا زمانی که در ما در کس نیکی و بدی زنده است پوره نیست کردنی انها ناممکن است، هر یک احکامی این شریعت باید برای تمامی انسانیت در همه عصر ها با اعتبار بماند .MBDa 167.18

  زیرا که این شریعت نه از وقت نه از مکان نه از یگان دیگر عمل های به دیگر گونی دچار شونده وابستگی ندارد بلکه در طبیعتی خداوند و طبیعتی انسان و در تغییر ناپذیری مناسبت های انها اساس می یابد .MBDa 167.19

  نه امدم که ویران کنم بلکه به جا اورمMBDa 167.20

  بی یگان شبهه مسیح در این جا اینرا در نظر دارد که به همه ای سخنانی پیشینه و بعدی او موافقت می کند .MBDa 167.21

  به تفسیر های نادرست ادمان نگاه نکرده من برای ان امده ام که ان را با تمامی پوره گی اش برقرار سازمMBDa 167.22

  من برای ان امده ام که معنی حقیقی هر یک احکام را اشکار سازم پهنای درازی و دایره ای فعالیتی ان را نشان بدهم بلندی و عمقی ان را ظاهر نمایم پاکی و جهتی روحانی شریعت را در تمامی شکل های ان اشکار سازمMBDa 167.23

  اویسلی در موردی موافقتی کاملی شریعت و انجیل علاقه ای از همه زیج تر وجود دارد که به خود تصور کردنش ممکن است .از یک جانب شریعتی دایما برای انجیل راه می کجایند و نگاهی مارا سوی ان روان مس کنند از جانبی دیگر انجیل دایما مارا برای اجرای دقیق اش شریعتی رهنمای می کند مثلا از ما طلب می کند که خداوند و نزدیکانی خود را دوست بداریم فروتن خاکسار و پاک باشیم ولی ما احساس می کنیم که قابلیتی این طور زندگی کردن را نداریمMBDa 167.24

  زیرا که به ادمی زاد این غیری ممکن است لیکن ما وعده های خداوند را در خاطر داریم که وعده ای به ما دادنی چنین محبت و فروتنی خاکسار و پاک گرداندن مانرا داده است .MBDa 168.1

  و ما این انجیل این مژده ای خوش را قبول می کنیمMBDa 168.2

  و وعده را با ایمان به دست می اریم بنا بر این پارسایی احکام در ما اجرا می شود به واسطه ای ایمان به عیسای مسیحMBDa 168.3

  دشمنانی اساسی انجیل دوام می دهد اویسلی نفرانی می باشند که رو راست و اشکارا شریعتی خدا را بدنام و محکوم می کنند انهای که به ادمان رعایت نکردن برهم دادن منع نمودند نه تنها یک احکامی اسان یا مشکل را بلکه همه ای احکام ها را یکباره تعلیم می دهند .MBDa 168.4

  از همه بیشتر اعتقادی صمیمی این ادمان به ان چیز به حسرت می اورد که ان که شریعت را بی اعتبار نموده انها با این عمل مسیح و خدمتی اورا بالا بردار می کنند ولی انها اورا نه بشتر از یهودا احترام می کنند که شاد باش استادMBDa 168.5

  گفت و اورا بوسه کرد و خداوند حق دارد از هر یکی انها سوال کند ایا پسری ادم را با بوسه تسلیم مس کنی؟MBDa 168.6

  وقتی که انها در موردی خونس او مونده مس کنند و در برابری این اورا از تاجی شاهی محروم می سازند یگان قسمی شریعتی اورا بیکار می کنند تا که به موفقیتی انجیل یاری رسانندMBDa 168.7

  مگر انها با این عمل های خود اورا با بوسه تسلیم نمی کنند؟MBDa 168.8

  این عیب نامه به اشخاصی نیز تعلق دارد که در موردی حقیقت مونده کرده بی واسطه یا به واسطه ضرورتی اطاعت کاری را بیکار می کنند و خوردترینی احکامی خدا را پست می زنندMBDa 168.9

  به نفرانی که تاکید می کردند که موعضه ای انجیل تمامی طلباتی شریعت را اجرا می کند اویسلی چنین جواب می داد ما این فکر را پوره رو می کنیمMBDa 168.10

  حتا تعییناتی اساسی شریعت اشکار نمودند گناه گاران بیدار نمودند نفرانی که در دانست مرگ قرار دارند به جا اورده نمی شودMBDa 168.11

  حواری پولوس چنین دانسته می شود تا زمانی که در قلبی ادم گناه اشکار نشود او احتیاج را به خونی فدیه گذاری مسیح درک نمی کند .MBDa 168.12

  نجات دهنده ای ما خود گفته است نه تندرستان بلکه بیماران به طبیب نیاز دارند .MBDa 168.13

  بنابر این بی معنی است پیشنهاد کردنی طبیب به نفرانی که تندرست اند یا این که هیج نباشد خود را تندرست می شمارند .MBDa 168.14

  شما باید در اول انها را بی بیمار بودن شان باور کنید در عکسی حال انها به قدری غمخواری شما نمی رسند همین طور به نفرانی که قلب های شان هیج گاه اندوهگین نبوده اند پیشنهاد کردنی مسیح بی خردیستMBDa 168.15

  اویسلی همین طور انجیلی فیض الهی را موعضه نموده به مانندی استادی خود کوشش می کرد .MBDa 168.16

  شریعت را بزرگ گرداند و جلال دهد او صادقانه و صاف دلانه وظیفه ای از جانبی خداوند به دوشش گذاشته شده را اجرا کرد و توانست میوه های عجایبی زحمت های خود را ببیند در اخری زندگی درازی او زیاده از هشتاد سال عمر کرد که نیم عصری ان را در سفر های موعضه ای انجیل گذراند .MBDa 168.17

  شماره ای پیروانی او به نیم میلیون رسید ولی تنها ان زمانی که همه ای خانواده ای نجات یافته گان در سلطنتی خدا جمع مس اید ما خواهیم دانسیت که در حقیقت چی قدر بودند نفرانی که به واسطه ای زحمت های او از ویران های گناه و فسق و فساد به زندگی عالی و پاک بر خیزتند چی قدر بودند شماره ای نفرانی که به واسطه ای تعلیماتی او تجربه ای معنوی باز هم عمیق تر و غنی به دست اوردند زندگی او درسی با ارزشی است برای هر یک مسیحی چگونه به کلیسا های زمانی ما ایمان و فروتنی کوشش و غیرتی بی انتها خود افاده کنی ها و خود بخشی این خدمت گذاری عیسای مسیح نمی رسد .MBDa 168.18