Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Amanyange Nabaprofeti

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  25—Imfuduko

  [Esi sahluko sisekwe kwiEksodus 12:34-51; 13 ukuya kwi-15.]

  Amanqe abo ebhinqiwe, iimbadada zisezinyaweni, intonga isesandleni, abantu bakwaIsrayeli bema, bathi zole, benoloyiko kodwa belindele umyalelo wokumkani wokuba banduluke. Phambi kokuba kuthi qheke ukusa, babesendleleni. Ngexesha lezibetho, xa ukubonakaliswa kwamandla kaThixo kwaphembelela ukholo ezintliziyweni zamakhoboka, kwazisa ukoyika kubacinezeli, amaIsrayeli aqokelelana kancinane eGoshen; nangona ukusaba kwakukhawulezile, umsindleko wokuqulunqa nokulawula isihlwele esihambayo, ngokwahlulwa sibe ngamaqela, phantsi kweenkokeli ezinyuliweyo, kwakusele kwenziwe.ANa 281.1

  Banduluka, “amadoda eenyawo engathi akumakhulu omathandathu amawaka, ngaphandle kosapho. Kwenyuka ke nabo inkitha engumxube.” Kule nkitha kwakungekho kuphela abo babe qhutywa lukholo kuThixo kaIsrayeli, kodwa nenani elikhulu kakhulu labo babelangazelela kuphela ukusinda kwizibetho, okanye abalandela ekusukeni kwesihlwele esihambayo kuphela ngehlombe nokuthanda ukwazi. Olu didi lwahlala lusisikhubekiso nesibatha kuIsrayeli.ANa 281.2

  Abantu bathabatha “nempahla emfutshane, neenkomo, imfuyo eninzi kunene.” Ezi yayiziimpahla zamaIsrayeli, awayengazange azithengisa kukumkani, njengoko enzayo wona amaYiputa. UYakobi noonyana bakhe babeze nemihlambi nemfuyo ukuza kwabo eYiputa, apho yaya yanda kakhulu. Phambi kokuba baphume eYiputa, ngokomyalelo kaMoses, bafuna ukubuyekezwa ngokusebenza kwabo okungazange kuhlawulwe; kwaye amaYiputa awayekungxamele kakhulu ukuba angakhululeka ngokungabikho kwabo phambi kwabo, kwaba nzima ukuba bangade babalele. Amakhoboka aphuma esindwa zizinto aziphange kubacinezeli bawo.ANa 281.3

  Loo mini yayigqibezela imbali eyayityhilwe kuAbraham, embonweni kwiinkulungwane zangaphambili: “Imbewu yakho iya kuba ngumphambukeliezwenielingelayo,ibakhonzeabo, bayicinezele,iminyakaemakhulumane;kananjalo uhlanga eya kulukhonza ndiyaANa 282.1

  kulugweba; emveni koko iya kuphuma neempahla ezininzi. Iminyaka emakhulu mane yayizalisekile.” Genesis 15:13, 14. [*Bona Isihlomelo, Inqaku 3.] “Kwathi, ngayo kanye loo mini, uYehova wabakhupha oonyana bakaIsrayeli ezweni laseYiputa ngokwemikhosi yabo.” Ekundulukeni kwawo eYiputa, amaIsrayeli ayethwele ilifa eliligugu, amathambo kaYosefu, awayelindele ixesha elide kakhulu lokuzaliseka kwesithembiso, kwathi ngexesha leminyaka yobumnyama yobukhoboka, asisikhumbuzo sokuhlangulwa kukaIsrayeli.ANa 282.2

  Endaweni yokulandela indlela ethe tye ukuya eKanan, eyayinqumla kwilizwe lamaFilisti, uYehova wawakhokelela kwindlela esinga ngasezantsi ngakumanxweme oLwandle oluBomvu. “Kuba wathi uThixo, hleze abantu bazohlwaye bakubona imfazwe, babuyele eYiputa.” Ukuba ayezame ukunqumla eFilistiya, uhambo lwawo ngelwaluchasiwe; kuba amaFilisti, ewathabatha njengamakhoboka asabe kwiinkosi zawo, ayengayi kulibazisa ukulwa nawo. AmaIsrayeli ayengakulungelanga konke ukuqubisana nabantu abanjalo abanamandla nabathand’ ukulwa. Ayenolwazi oluncinane ngoThixo, ekwa nokholo oluncinane kuYe, nto leyo eyayiza kuwenza oyike aqhiphuke umbilini. Ayengenazo izixhobo, engaqhelananga nokulwa, imimoya yawo ihlile ngenxa yexesha elide lobukhoboka, ekwaxakekiswe ngabafazi nabantwana, imihlambi neenkomo. Ngokuwakhokelela kwindlela yoLwandle oluBomvu, uYehova wazityhila njengoThixo onemfesane nonogwebo.ANa 282.3

  “Banduluka eSukoti, balalisa e-Etam, enyeleni yentlango. UYehova wahamba phambi kwabo ngomqulu welifu emini, ebakhokela ngendlela; ngomqulu womilo ebusuku, ebakhanyisela, ukuze bahambe imini nobusuku. Awusukanga umqulu welifu emini, nomqulu womlilo ebusuku, phambi kwabantu.” Uthi umdumisi, “Waneka ilufu lokubasitha, nomlilo wokukhanyisa ebusuku.” Ndumiso 105:39. Khangela naku: 1 Korinte 10:1, 2. Ibhanile yeNkokeli engabonwayo yayisoloko inabo. Emini, ilifu lalikhokela uhambo lwabo okanye landlaleke njengesigqubuthelo phezu kwesihlwele. Lalisiba sisikhuselo kubushushu obutshisayo, kuthi ngokuphola nokufuma kwalo litsho ngokuhlaziyeka okumnandi kwintlango etshisayo neyomileyo. Ngokuhlwa laliba yintsika yomlilo, ekhanyisa apho bamise khona, lisoloko libaqinisekisa ngobukho bezulu.ANa 282.4

  Kwenye yezona ndawo zintle nezithuthuzelayo zesiprofeto sikaIsaya, kuyabhekiswa kwintsika yelifu neyomlilo, ukumela ukukhathala kukaThixo ngabantu baKhe kwidabi elikhulu lokugqibela namagunya enkohlakalo: “Wodala ke uYehova phezu kweendawo zonke zeentaba zeZiyon, naphezu kweentlanganiso zayo, ilifu elingumsi emini, nokudangazela komlilo ebusuku. Kuba phezu kobuqaqawuli obo bonke, kuya kubakho isigubungelo; sibe ngumnquba ongumthunzi emini, ekubaleleni, sibe yindawo yokuzimela nokusithela esiphangweni nasemvuleni.” Isaya 4:5, 6.ANa 283.1

  Bacanda kumathafa ayimpengempenge nayinkqantosi. Baqala ukukhathazeka kuba bengazi ukuba indlela yabo ibakhokelela phi na; babekhulelwa kukudinwa yindlela enzima, kwaqala ukubakho uloyiko kwezinye iintliziyo ngenxa yexhala lokusukelwa ngamaYiputa. Noko kunjalo, lona ilifu labheka phambili, bona balandela. UYehova wamyalela uMoses ukuba aligobe ihlelo asinge kumwonyo onamawa, baze bamise ngaselwandle. Watyhilelwa ukuba uFaro uza kubasukela, kodwa uThixo uya kuzukiswa ngokubahlangula.ANa 283.2

  EYiputa kwasasazeka udaba lokuba abantwana bakwaIsrayeli, endaweni yokuhlala banqule entlango, baya badlulela ngakuLwandle oluBomvu. Amaphakathi kaFaro amxelela ukuba amakhoboka abo emke ukuba engasayi kuphinda abuye. Abantu babuthiya ubudenge babo ngokuthi ukufa kwamazibulo kwakungenxa yamandla kaThixo. Amadoda abo amakhulu, akuqabuka kuloyiko lwawo, azibalela izibetho ukuthi yayiziziphumo ezazibangelwa yindalo. “Siyenzele ntoni na le nto, yokusuka simndulule uIsrayeli ekusikhonzeni?” yayisisikhalo esikrakra.ANa 283.3

  UFaro waqokelela imikhosi yakhe, “wathabatha amakhulu omathandathu eenqwelo zokulwa ezikhethiweyo, neenqwelo zonke zokulwa zaseYiputa,” abakhwele amahashe, abaphathi, namasoldati ahamba ngeenyawo. Ukumkani ngokwakhe, enamadoda amakhulu obukumkani bakhe, wakhokela umkhosi ohlaseleyo. Ukuze babe nokuthandwa ngoothixo, nokuqinisekisa impumelelo yohlaselo lwabo, nababingeleli bahamba kunye nabo. Ukumkani wayezimisele ukuwoyikisa amaIsrayeli ngokubonisa ngamandla akhe. AmaYiputa ayesoyika hleze ukunyanzeleka ukuba amkele ukoyiswa nguThixo kaIsrayeli kungawenza intlekisa kwezinye izizwe; kodwa ukuba angathi ngoku aqhubeke nokubonisa amandla wawo amakhulu, azibuyise iimbacu,ayakusihlangulaisidimasawo, ngokunjalo abuye azizuze iinkonzo zababotshwa bawo.ANa 283.4

  AmaHebhere ayemise ngaselwandle, apho amanzi akhangeleka engumqobo ekungenakudlulwa phambi kwawo, lo gama ngasezantsi intaba embi yayikuthintela ukubheka phambili kwabo. Kwathi kulapho, kwathi gqi kude, ukubengezela kwezixhobo nokuhamba kweenqwelo kubonakala ukuba libutho elihamba phambili lomkhosi omkhulu. Wathi xa uya usondela umkhosi, wabonakala ngokupheleleyo ukuba yimikhosi yamaYiputa asukelayo. Uloyiko olukhulu lwazizalisa iintliziyo zikaIsrayeli. Abanye bakhala kuYehova, kodwa iqela elikhulu kakhulu lakhawuleza laya kuMoses nezikhalazo zalo: “Kungokuba bekungekho mangcwaba na eYiputa, le nto usithabathileyo ukuba sifele entlango apha? Yini na ukuba usenze into enje, usikhuphe eYiputa? Asililo na eli ilizwi ebesilithetha kuwe eYiputa, sisithi, siyeke, siwakhonze amaYiputa? Kuba kube kusilungele kanye ukuba sikhonze amaYiputa, kunokuba sifele entlango apha.”ANa 284.1

  UMoses wakhathazeka kakhulu kukuba abantu bakhe babonakalise ukholo oluncinane kangako kuThixo, nangona babebone rhoqo ukubonakaliswa kwamandla aKhe ngenxa yabo. Bathini na ke ngoko ukummangalela ngeengozi nobunzima bemeko yabo, kanti yena wayelandele ngqo umyalelo kaThixo? Ngokwenene, yayingekho indlela abanokusindiswa ngayo ngaphandle kokuba uThixo ngokwaKhe angenelele ukuze bakhululwe; kodwa, kuba bethe baza kufika kule meko bethobele umyalelo ongcwele, uMoses akazange azive enoloyiko lweziphumo. Impendulo yakhe ezolileyo neqinisekisayo ebantwini yathi, “Musani ukoyika; misani nilubone usindiso lukaYehova aya kunenzela lona namhla; kuba amaYiputa lawo niwabonileyo namhlanje, anisayi kuphinda niwabone naphakade. UYehova uya kunilwela ke nina niya kuthi cwaka.”ANa 284.2

  Kwakungeyonto ilula ukugcina imikhosi kaIsrayeli ilindele kuYehova. Bathi beswele ingqeqesho nokuzilawula, bandlongondlongo, abafuna kuva. Balindela ukuba baza kuthi ngokukhawuleza bawele ezandleni zabacinezeli babo, kwaza ukulila nokumbambazela kwabo kwakukhulu kunzulu. Intsika emangalisayo yelifu yayilandelwa njengomqondiso wobukho bukaThixo wokuba babheke phambili; kodwa ngoku bazibuza ukuba ingaba yayingahloli intlekele enkulu na; kuba, ayibakhokelelanga kwicala elingalunganga lentaba na, kwindlela ekungadlulekiyo kuyo? Ngolo hlobo, ingelosi kaThixo yavela kwiingqondo zabo ezilahlekileyo isisithunywa esandulela intlekele.ANa 284.3

  Ngeli xesha, wathi xa umkhosi wamaYiputa usondela kubo, ulindele ukuba uza kubenza amaxhoba alula, umqulu welifu wenyuka ngokoyikekayo ukuya kufika emazulwini, wadlula phezu kwamaIsrayeli, wehla phakathi kwawonemikhosi yamaYiputa. Udonga lobumnyama lwangena phakathi kwabasukelwayo nabasukelayo. AmaYiputa awazange abe sakwazi ukuyibona indawo amise kuyo amaHebhere kwaza kwanyanzeleka ukuba eme. Kwakusithi xa kusiya kubamnyama kakhulu, udonga lwelifu lube kukukhanya okukhulu kumaHebhere, luyizalise yonke indawo abamise kuyo ngokuqaqamba kokukhanya kwemini.ANa 287.1

  Ithemba labuyela kwiintliziyo zikaIsrayeli. UMoses waliphakamisela kuYehova izwi lakhe. “Yini na ukuba ukhale kum? Thetha koonyana bakaIsrayeli, banduluke. Ke wena, phakamisa intonga yakho, wolule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlule, bahambe oonyana bakaIsrayeli phakathi kolwandle, emhlabeni owomileyo.”ANa 287.2

  UMdumisi, xa echaza uhambo lukaIsrayeli elwandle uthi, “Yaba selwandle indlela yakho, nomendo wakho waba semanzini amaninzi; awaziwa umkhondo wakho. Wabakhokela njengezimvu abantu bakho, ngesandla sooMoses noAron.” Wathi uMoses akuyiphakamisa intonga yakhe, ahlukana amanzi, waza uIsrayeli wangena phakathi esazulwini solwandle, kumhlaba owomileyo, ngeli xesha amanzi emile njengodonga kwicala ngalinye. Ukukhanya okuvela kwintsika kaThixo yomlilo kwakhanya phezu kwamaza agqunywe lugwebu, kwayikhanyisa indlela eyayisikwe ngokomsele omkhulu wamanzi olwandle, yaya kuphumela ngaphaya konxweme olukude [kwelinye icala].ANa 287.3

  “Asukela amaYiputa, angena emva kwabo elwandle phakathi, enamahashe onke kaFaro, neenqwelo zakhe zokulwa, nabamahashe bakhe. Kwathi ngomlindo wokusa, uYehova waqondela empini yamaYiputa esemqulwini womlilo nelifu; wayidubaduba impi yamaYiputa.” Ilifu elingummangaliso laguquka layintsika yomlilo phambi kwamehlo awothukileyo. Zagqekreza iindudumo, yatshawuza imibane. “Amafu angqingqwa aphalaza amanzi, isibhakabhaka savakalisa isandi: Ewe, iintolo zakho zahamba-hamba. Izwi lendudumo yakho laba sesaqhwithini, imibane yalikhanyisa elimiweyo, lagungqa lanyikima ihlabathi.”ANa 287.4

  AmaYiputa angenelwa sisiphithiphithi nokumangaliswa. Phakathi kweziqalelo ezazinomsindo, abathi kuzo beva izwi likaThixo onomsindo, azama ukujika abuyele emva ngokubalekela kunxweme awayelushiyile. Kuthe kunjalo, uMoses wayolula intonga yakhe, athi amanzi awayefumbile, efutha, egquma, engxamele ixhoba lawo, ehla wonke awuginyela umkhosi wamaYiputa enzulwini yawo emnyama.ANa 287.5

  Kwathi xa kuthi qheke ukusa, kwabonwa zizihlwele zikaIsrayeli into ekuphelakwayoeseleyo kwiintshaba zawo ezinamandla;imizimba enxibe impahla yentsimbi iqungquluze elunxwemeni. Kweyona ntlekele eyayimbi kakhulu, ubusuku obunye bazisa ukuhlangulwa okupheleleyo. Isihlwele esikhulu esibanzi, esingenakuzinceda--ingamakhoboka angaqhelananga nedabi, abafazi, abantwana, neenkomo, ilulwandle phambi kwabo, nemikhosi emikhulu yamaYiputa isondele ngasemva--sayibona indlela yaso ivuleka emanzini zaza iintshaba zaso zagutyungelwa ngomzuzwana woloyiso olungalindelekanga. NguYehova kuphela owabahlangulayo, zaza zabuyela kuYe iintliziyo ngombulelo nokholo. Indlela abaziva ngayo yavakaliswa ngeengoma zokudumisa. UMoya kaThixo wahlala phezu kukaMoses, wabakhokela abantu kwingoma yoloyiso yokunika umbulelo, eyeyokuqala neyona izukileyo kwezaziwa ngumntu.ANa 288.1

  “Ndiya kuhlabela kuYehova, kuba
  enobungangamsha obukhulu,
  Ihashe nomkhweli walo ulizulumbele elwandle;
  Uqhayiya lam ungoma yam nguYehova;
  Waba lusindiso kum.
  UloThixo kabawo endimphakamisayo,
  UYehova ligama lakhe.
  Iinqwelo zokulwa zikaFaro nempi yakhe
  waziphosa elwandle;
  Abahleliweyo kubaphathi-mikhosi bakhe batshoniswe
  eLwandle oluBomvu.
  Amanzi enzonzobila abagubungele.
  Behlela ezinzulwini njengelitye.
  Isandla sakho sokunene, Yehova, sivethe amandla;
  Isandla sakho sokunene, Yehova ,
  sivikiva utshaba. . . .
  Ngubani na onjengawe phakathi koothixo, Yehova?
  Ngubani na onjengawe, wena uvethe ubungcwele,
  Woyikekayo ezindumisweni, wenzayo
  ngokubalulekileyo? . . .
  Uyabakhokela ngenceba yakho abantu aba ubahlawuleleyo,
  ubakhululeyo.
  Ngoqilima lwakho ubathundezela ekhayeni
  lakho elingcwele.
  Zivile izizwe, ziyangqunga, . . .
  Bawelwa kukudenga nakukunkwantya,
  Ngenxa yobukhulu bengalo yakho bathi cwaka
  njengelitye,
  Bade badlule abo bantu ubazuzileyo.
  Uya kubangenisa, ubatyale entabeni yelifa lakho,
  Endaweni oyenzele ukuba uhlale kuyo.”
  ANa 288.2

  Eksodus 15:1-16.

  Njengelizwi lolwandle olunzulu, kwaphuma kwimikhosi kaIsrayeli oko kwaziswakobumbalasane.Kwathiwa hlasiziintokazizakwaIsrayeli, uMiriyam,udade boMoses,ekhokelaphambili, xa babeqhubeka ngezinto ezikhenkcezayo bengqungqa. Kude ngaphesheya kwentlango nolwadle, lwavakala ulwandile lwengoma yovuyo, zawabuyisa iintaba amazwi okudumisa kwabo—“Vumani kuYehova, kuba enobungangamsha obukhulu.”ANa 289.1

  Le ngoma nokuhlangulwa okukhulu ekukhumbulayo, yabeka uphawu olwalungasayi kuze lususwe kwiinkumbulo zabantu bamaHebhere. Ukususela kwisizukulwana ukuya kwesinye, yayiza kuvakaliswa ngabaprofeti neemvumi zakwaIsrayeli, ingqina ukuba uYehova ungamandla nokuhlangulwa kwabo bathembela kuYe. Loo ngoma asiyiyo eyabantu bakwaYuda kuphela. Ikhangele phambili ekutshatyalalisweni kwazo zonke iintshaba zobulungisa nakuloyiso lokugqibela lukaIsrayeli kaThixo. Umprofeti wasePatimo ubona isihlwele esambethe ezimhlophe “aboyisileyo” “bemi ngaselwandle lwegilasi, beneehadi zikaThixo. Bayivuma ingoma kaMoses, umkhonzi kaThixo, nengoma yeMvana.” IsiTyhilelo 15:2, 3.ANa 289.2

  “Ungazukisi thina, Yehova, ungazukisi thina; Zukisa igama lakho, ngenxa yenceba yakho, ngenxa yenyaniso yakho.” Ndumiso 115:1. Wawunjalo umoya owangena kwingoma kaIsrayeli yokuhlangulwa, kwaye ngumoya omele ukuhlala ezintliziyweni zabo bonke abamthandayo nabamoyikayo uThixo. Ekukhululeni imiphefumlo yethu kubukhoboka besono, uThixo usenzele uhlangulo olukhulu kakhulu kunolwamaHebhere kuLwandle oluBomvu. Njengesihlwele samaHebhere, simele ukudumisa uYehova ngentliziyo nomphefumlo kunye nelizwi ngenxa ye“misebenzi yakhe ebalulekileyo koonyana babantu!” Abo bahleli becinga ngeenceba ezinkulu zikaThixo, abangakhe bangakunanzi okuzizipho ezincinane, baya kubhinqa emanqeni abo uvuyo bamenzele ingoma emnandi uYehova ezintliziyweni zabo. Intsikelelo zamihla le esizifumanayo esandleni sikaThixo, nangaphezu kwako konke, ukufa kukaYesu okulisondeza kufuphi kuthi izulu ukuba silifikelele, kufuneka kube yingoma yombulelo ongapheliyo. Imfesane engako, uthando olungako, uThixo asibonise lona, singaboni abalahlekileyo, ukusihlanganisa kunye naYe, size sibe yinqobo kuYe! Umbingelelo omkhulu kangako owenziwe nguMhlanguli wethu, ukuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo! Simelwe kukumbonga uThixo ngethemba elinoyolo alibeke phambi kwethu kwicebo elikhulu lokuhlangulwa, sifanele ukumdumisa ngelifa lezulu nangezithembiso zaKhe ezityebileyo; simdumise kuba uYesu ehleli ukuba asithethelele.ANa 289.3

  “Obingelela umbulelo,” utsho uMdali, “uyandizukisa.” Ndumiso 50:23. Bonke abemi basezulwini bayahlangana ukuba bamdumise uThixo. Masifunde ingoma yeengelosi ngoku, ukuze siyivume xa sihlangana kunye nazo kumanqanaba abengezelayo. Masithi, kunye noMdumisi, “Lo gama ndidla ubomi, ndiya kumdumisa uYehova; ndiya kumbethela uhadi uThixo wam ekubeni ndingosekhoyo.” “Ngamana zabulela izizwe kuwe, Thixo, zabulela izizwe kuwe zonke ziphela.” Ndumiso 146:2; 67:5.ANa 289.4

  UThixo, ngokubonelela kwaKhe, wawazisa amaHebhere kwingxingwa ephakathi kweentaba nolwandle, ukuze abonakalise amandla aKhe ekuwahlanguleni kwanokuthoba ikratshi labacinezeli bawo ngendlela ecacileyo. Wayenako ukuwasindisa nangayiphi enye indlela, kodwa wakhetha le ndlela ukuze avavanye ukholo lwawo akomeleze ukuthembela kwawo kuYe. Abantu babediniwe besoyika, ukanti, ukuba babe buye umva xa uMoses ebayalela ukuba babheke phambili, uThixo ngewayengazange abavulele indlela. “Ngokholo baluwela uLwandle oluBomvu, kwanga kusemhlabeni owomileyo.” Hebhere 11:29. Ukuhamba bangene kanye emanzini, babonisa ukuba bayakholwa lilizwi likaThixo alithethe ngoMoses. Bakwenza konke okusemandleni abo ukuba bakwenze, waza Onamandla onke kaIsrayeli walahlula ulwandle ukuba enze indlela yeenyawo zabo.ANa 290.1

  Isifundo esikhulu esifundiswayo apha sifanele amaxesha onke. Amaxesha amaninzi ubomi bobuKristu buzaliswa ziingozi, kukhangeleke kunzima ukwenza umsebenzi. Ingcamango iba nombono wentshabalalo engaphambili okanye ukufa ngasemva. Sekunjalo, ilizwi likaThixo lithetha ngokucacileyo, “Bheka phambili.” Kufuneka siwuthobele lo myalelo, nokuba amehlo ethu awagqobhozi ebumnyameni, sisiva amanzi abandayo ezinyaweni zethu. Izithintelo eziphazamisa inkqubela phambili yethu azisayi kunyamalala phambi komoya ozizilizayo nonentandabuzo. Abo bakubekela bucala ukuthobela kude kudlule lonke ithunzi lokungaqiniseki xa kungayi kusala thuba lokusilela okanye ukoyiswa, abasayi kuze bathobele konke, konke. Ukungakholwa kuyasebenza, “Masilinde zide zisuswe iziphazamiso, ukuze siyibone kakuhle indlela;” kodwa ukholo luyasityhala ngesibindi ukuba sibheke phambili, sithemba izinto zonke, sikholwa zizinto zonke.ANa 290.2

  Ilifu elaliludonga lobumnyama kumaYiputa, kumaHebhere lalingumsinga wokukhanya okukhulu, okukhanyisa inkampu yonke, kuwisa ukukhanya kwako endleleni ephambi kwawo. Ngoko ke, ukusebenza kokubonelela kukaThixo, kuzisa kongakholwayo, ubumnyama nokuncama, lo gama kumphefumlo othembelayo ikukukhanya noxolo. Indlela, apho uThixo akhokelayo, ingade ibe inqumla entlango okanye elwandle, kodwa, iyindlela ekhuselekileyo.ANa 290.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents