Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Amanyange Nabaprofeti

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  62—Ukuthanjiswa KukaDavide

  [Esi sahluko sisekwe ku-1 Samuweli 16:1-13.]

  Kwiimayile ezimbalwa kumazantsi eYerusalem, “umzi woKumkani omkhulu,” kukho iBhetelehem, apho uDavide, unyana kaYese, wazalelwa khona ngaphezu kweminyaka eliwaka ngaphambi kokuba usana uYesu abekwe emkhombeni anqulwe ziZazi eziphuma eMpuma. Iinkulungwane phambi kokufika koMsindisi, uDavide, ebutsheni bobukhwenkwe bakhe, wayesalusa imihlambi eyayisidla kwiinduli ezirhangqe iBhetelehem. Umalusi onganakwe nganto, wayezivumela iingoma aziqambileyo, uze umculo wohadi lwakhe uhambisane nesingqi selizwi lakhe eliselitsha. UYehova wamnyula uDavide, wamlungiselela, kubomi bakhe bokuba yedwa nemihlambi yakhe, umsebenzi awawulungiselela ukuba amnike ukuba awujonge kwiminyaka elandelayo.ANa 637.1

  Ngeli xesha uDavide wayehleli ephumle kubomi bakhe obuthobekileyo bokwalusa, uYehova uThixo wayethetha ngaye kumprofeti uSamuweli. “Wathi uYehova kuSamuweli, Uya kumlilela kude kube nini na uSawule, ndimcekisile nje ukuba angabi kumkani kumaIsrayeli? Zalisa isigodlo sakho nge-oli, uhambe; ndiya kukuthumela kuYese waseBhetelehem; ngokuba ndizibonele ukumkani koonyana bakhe. . . . Thabatha ithokazi lenkomo uye nalo, uthi, Ndize kubingelela kuYehova. Ummemele embingelelweni uYese; ndokwazisa mna into owoyenza, undithambisele endiya kuthetha kuwe ngaye. Wakwenza uSamuweli akuthethileyo, waya eBhetelehem. Othuka ke amadoda amakhulu omzi, eza kumkhawulela, athi, Uza uxolile na? Wathi, Ndixolile.” Amadoda amakhulu asamkela isimemo sasembingelelweni, waza uSamuweli wabiza noYese noonyana bakhe. Isibingelelo sasakhiwe nombingelelo ulungile. Yonke indlu kaYese yayikho, ngaphandle kukaDavide, oyena nyana mncinane, owayeshiywe ukuba aluse izimvu, kuba kwakungakhuselekanga ukushiya imihlambi ingakhuselwanga.ANa 637.2

  Wathi wakuba ugqityiwe umbingelelo, phambi kokuba kutyiwe isidlo, uSamuweli wakuqala ukuhlola kwakhe komprofeti oonyana ababonakala benesidima bakaYese. UEliyabhi, wayengoyena mdala, ekufutshane kakhulu ekufaneni noSawule ngokumila nobuhle kunabanye. Iimpawu zakhe ezibukekayo nesithomo sakhe esakhiwe kakuhle sawatsala amehlo omprofeti. Wathi uSamuweli akukhangela ukufaneleka kwakhe njengenkosi, wacinga, “Le ngokwenene yindoda ayinyulileyo uThixo ukuba ibe ngumlandeli kaSawule,” waza walindela imvume yezulu ukuba ayithambise. UYehova akazange akhangele imbonakalo yangaphandle. AEliyabhi wayengamoyiki uYehova. Ukuba wayebizelwe etroneni, wayeya kuzaliswa likratshi, abe ngumlawuli onengcinezelo. Ilizwi likaYehova kuSamuweli lathi, “Musa ukukhangela imbonakalo yakhe, nokuphakama kwesithomo sakhe, ngokuba ndimcekisile. Andikhangeli njengokukhangela komntu; ngokuba umntu ukhangela umphandle, uYehova ukhangela intliziyo.” Akukho buhle bangaphandle bunokuthandisa umphefumlo kuThixo. Ubulumko nobuhle obubalaseleyo obutyhilwa sisimilo nokuziphatha, bubo obubonisa ubuhle benene bomntu; kwaye kukufaneleka kwangaphakathi, nobuhle ngokubalaseleyo bentliziyo, obenza ukwamkeleka kwethu kuYehova wemikhosi. Simele ukuyiva ingena nzulu kuthi le nyaniso ekuzihloleni kwethu kunye nabanye. Singafunda kwimpazamo kaSamuweli ukuba kulilize kangakanani ukubeka ixabiso elixhomekeke kubuhle bobuso okanye kwisidima sesithomo. Sibona ukungakwazi kobulumko bomntu ukuqonda iimfihlelo zentliziyo okanye ukuqonda amacebiso kaThixo ngaphandle kokukhanya okukodwa okuvela ezulwini. Iingcinga neendlela zikaThixo mayela nezidalwa zaKhe zingaphezulu kweengqondo ezinomda; kodwa sinokuqiniseka ukuba, abantwana baKhe baya kwenziwa ukuba bafeze kanye umsebenzi obekwe ezandleni zabo, ukuba bayekela intando yabo kuThixo, ukuze amacebo esisa saKhe angaphanziswa bubugwenxa bomntu.ANa 638.1

  Eliyabhi wadlula ekuhloleni kukaSamuweli, aza omathandathu amadodana ayekho enkonzweni alandelelana ukuba aqwalaselwe ngumprofeti; kodwa uYehova akazange abonakalise kukhetha noyedwa kuwo. Ngomoya oxhalabileyo, uSamuweli wakhangela kwada kwafikwa kweyokugqibela kuloo madodana; umprofeti waxakeka edidekile. Wabuza kuYese, “Awonke na amakhwenkwe akho?” Uyise waphendula, “Kusasele encinane; nantso isalusa impahla emfutshane.” USamuweli wayalela ukuba ibizwe, esithi, Asiyi kuhlala esidlweni, ide ifike apha.”ANa 638.2

  Umalusi owayehleli yedwa wothuswa lubizo olungalindelekanga lomthunywa, owamxelela ukuba kukho umprofeti oze eBhetelehem othe makabizwe. Emangalisiwe, wafuna ukuqonda ukuba kutheni umprofeti nomgwebi kaIsrayeli elangazelela ukumbona; kodwa, ngaphandle kokulibazisa waluthobela ubizo. “Yaye ingqombo, emahle amehlo ayo, intle nembonakalo yayo.” Wathi uSamuweli akuyibona enovuyo inkwenkwana engumalusi, intle, iyindoda, ilulamile, ilizwi likaYehova lathetha kumprofeti, lisithi, “Suka ume, umthambise; ngokuba nguye lo.” UDavide wayezibonakalise ukukhalipha nokuthembeka kumsebenzi othobekileyo womalusi, waza ngoku uThixo wamnyula ukuba abe ngumphathi wabantu baKhe. “USamuweli wathabatha isigodlo seoli, wamthambisa esesazulwini sabakhuluwa bakhe. UMoya kaYehova wamfikela ngamandla uDavide, ukususela kuloo mini.” Umprofeti wayewufezile umsebenzi awayewuthunyiwe, waza, ekhululekile entliziyweni, wabuyela eRama.ANa 639.1

  USamuweli akazange axele ukuba lungantoni uhambo lwakhe, nakusapho lukaYese, yaye inkonzo yokuthanjiswa kukaDavide yenziwe ekhusini. Yayikukwazisa nje indodana ngesiphelo esiphezulu esiyilindeleyo, ukuze kuthi, phakathi kwawo onke amava awahlukeneyo neengozi zeminyaka yayo ejongene nayo, olu lwazi luyikhuthaze ukuba inyaniseke kwinjongo kaThixo eyayiza kufezekiswa ngobomi bayo.ANa 639.2

  Imbeko enkulu eyabekwa phezu kukaDavide ayizange imenze aziphakamise. Nangona sasisikhulu isikhundla awayeza kuba kuso, waqhubeka ngokuzolileyo nomsebenzi wakhe, anelisiwe kukulinda ukwenzeka kwamacebo kaYehova ngelaKhe ixesha nangeyaKhe indlela. Ithobeke inembeko injalo njengoko yayinjalo ngaphambi kokuba ithanjiswe, inkwenkwana engumalusi yabuyela kwiinduli yaya kwalusa ikhangele imihlambi yayo ngothando lwangaphambili.ANa 639.3

  Wasuka ngoku wathi, enempembelelo entsha, waqamba ezintsha iingoma zakhe edlala nohadi lwakhe. Phambi kwakhe kwakulele umhlaba onobuhle bobutyebi obahlukeneyo. Izidiliya, zinezihloko zeziqhamo zazo, zibengezela ngokukhanya kwelanga. Imithi yehlathi, inamagqabi aluhlaza, ishukunyiswa yimpepho. Walibona ilanga lizalisa amazulu ngokukhanya, liphuma njengomyeni ephuma egumbini lakhe enovuyo njengendoda eyomeleleyo eza kubaleka ugqatso. Kwakukho iincopho ezicacileyo zeenduli ezifikelela esibhakabhakeni; phaya kude kunyuke amawa angenanto odonga lwentaba yakwaMowabhi; ngaphezu kwako konke, kwakugubungele uphahla oluhle olunabileyo lwesibhakabhaka. Ngaphaya kwako konke oko, kwakukho uThixo. Wayengakwazi ukumbona, kodwa imisebenzi yaKhe yayizaliswe yindumiso yaKhe. Ukukhanya kwemini, okwambese amahlathi nentaba, amadlelo nemisinga yamanzi, ayiphakamisela ingqondo kuYise wezikhanyiso, iMbangi yaso sonke isipho esihle nesigqibeleleyo. Izityhilelo zemihla ngemihla zesimilo nobungangamsha boMdali wayo zayizalisa intliziyo yale mbongi iselula ngokudumisa nangovuyo. Ekucamngceni ngoThixo nemisebenzi yaKhe, amandla engqondo nentliziyo kaDavide akhula aqinela umsebenzi wobomi bakhe obulandelayo. Yonke imihla wayefika kulwalamano olwayame ngakumbi lokuxhumana noThixo. Ingqondo yakhe yathi rhoqo ingena kwiinzulu zemixholo emitsha ukukhuthaza ingoma yakhe nokuvusela ekuculeni uhadi lwakhe. Uncuthu lwengoma yelizwi lakhe lwaluvakala emoyeni, luvakale ezindulini ngokungathi luphendula kwiingoma zovuyo zeengelosi ezisezulwini.ANa 639.4

  Ngubani onokwenza umlinganiselo weziphumo zaloo minyaka yokusebenza nzima nokuhambahamba phakathi kweenduli eyedwa? Ukuthetha nendalo kunye noThixo, ukukhathalela imihlambi yakhe, iingozi nokuhlangula, iintlungu novuyo, kubantu abaphantsi njengaye, kwakunganele kuphela ukuqulunqa isimilo sikaDavide nokuphembelela ubomi bakhe bexesha elizayo, kodwa, ngeendumiso zemvumi eyolisayo kaIsrayeli, zaziya kuthi, kuzo zonke izizukulwana ezilandelayo, ziphembelele uthando nokholo ezintliziyweni zabantu bakaThixo, zibasondeze kufutshane ngakumbi kwintliziyo ehleli inothando yaLowo ziphila kuYe zonke izidalwa.ANa 640.1

  UDavide, kubuhle namandla obutsha bakhe, wayelungiselela ukuthabatha isikhundla esiphezulu nabona [bantu] bahloniphekileyo basemhlabeni. Iitalente zakhe, izipho ezinexabiso ezivela kuThixo, zaziza kusetyenziselwa ukuphakamisa uzuko loMniki ongcwele. Amathuba akhe okucinga nokucamngca amenza wanobutyebi bobulumko nobungcwele obamenza wathandeka kuThixo neengelosi. Xa wayecinga ngengqibelelo yoMdali wakhe, iimbono ezicace kakhulu ngoThixo, zandlaleka emphefumlweni wakhe. Imixholo esitheleyo yakhanyiswa, iinzima zacaciswa, iingxaki zalungelelaniswa, umtha ngamnye wokukhanya okutsha wenza kwakho ukugqabhuka okutsha, nokumnandi kweengoma zokuzinikela, kuzuko lukaThixo noMhlanguli. Uthando olwalumqhuba, iintlungu ezazimthibaza, uloyiso awayenalo, konke kwakuyimixholo yengqondo yakhe esebenzayo; waza wathi ebona uthando lukaThixo kuko konke ukwazelelela kwaKhe ebomini bakhe, intliziyo yakhe yabetha ngakumbi yindumiso eshushu kunye nombulelo, ilizwi lakhe lahlokoma ingoma emnandi, uhadi lwakhe lwabethwa ngovuyo olunokugcoba okukhulu; yaza inkwenkwe engumalusi yahambela phambili ukusuka emandleni ukuya emandleni, ukusuka elwazini ukuya elwazini; kuba uMoya kaYehova wawuphezu kwayo.ANa 640.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents