Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Amanyange Nabaprofeti

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  69—Ukubizelwa KukaDavide Etroneni

  [Esi sakhluko sisekwe ku-2 Samuweli 2 ukuya kwisi-5:5.]

  Ukufa kukaSawule kwazisusa iingozi ezazisenza ukuba uDavide aye elubhacweni. Ngoku indlela yayivulekile kuye ukuba abuyele elizweni lakhe. Zathi zakuba ziphelile iintsuku zokulilela uSawule noYonatan, “wabuza uDavide kuYehova, esithi, Ndinyuke na ndiye emzini wakwaYuda? Wathi uYehova kuye, Nyuka. Wathi uDavide, Ndinyuke ndiye phi na? Wathi yena, eHebron.”ANa 697.1

  IHebron yayingamashumi amabini eemayile ngasentla ukusuka eBher-shebha, phantse yakumgama okwisiqingatha phakathi kweso sixeko nendawo apho kwakuza kwakhiwa khona iYerusalem ngelixa elizayo. Kuqala yayibizwa ngokuba yiKiriyati-Arbha, isixeko sika-Arbha, uyise ka-Anaki. Kamva yabizwa ngokuba yiMamre, kwaye kulapha apho yayikhona indawo yokungcwaba amanyange, “umqolomba waseMakapela.” IHebron yayililifa likaKhalebhi, yaye ngoku isisixeko esiyintloko sakwaYuda. Ikwintili erhangqwe lilizwe leenduli ezityebileyo nemihlaba ezele ziziqhamo. Eyona midiliya mihle ePalestina yayikwimida yayo, kukwakho namahlathi aliqela eminquma neminye imithi yeziqhamo.ANa 697.2

  UDavide nabalandeli bakhe kwangoko balungiselela ukuthobela umyalelo abawufumana kuThixo. Amakhulu amathandathu amadoda axhobileyo, enabafazi kunye nabantwana bawo, imihlambi kunye namaqela empahla enkulu, ngokukhawuleza baba sendleleni esinga eHebron. Wathi xa umqokozo ungena esixekweni, amadoda akwaYuda aye elindele ukumamkela uDavide njengokumkani wangomso kaIsrayeli. Amalungiselelo enziwa kwangoko ukuba athweswe [isithsaba]. “Amthambisa khona apho uDavide ukuba abe ngukumkani kwindlu yakwaYuda.” Eyona nto, kwakungekho linge lakumisela igunya lakhe ngokunyanzelisa phezu kwezinye izizwe.ANa 697.3

  Esinye sezenzo zokuqala sekumkani esanda kuthweswa yaba kukuvakalisa ngentlonelo enobubele inkumbulo kaSawule noYonatan. Wathi akuva ngesenzo sobugorha samadoda aseYabheshe-giliyadi sokuhlangula imizimba yeenkokeli eziwileyo aze ayinikeumngcwabo onesidima,uDavide wathumelaummeli eYabheshe nesigidimi, “Manisikelelwe nguYehova nina, nayenzelayo inkosi yenu uSawule loo nceba, nayingcwaba. Ngoko uYehova makanenzele inceba nenyaniso; nam ndiya kunenzela oko kulungileyo.” Wavakalisa okwakhe ukukhwela etroneni yakwaYuda waza wamema intsebenziswano yabo babe bonakalise ukuba banentliziyo enyanisekileyo.ANa 697.4

  AmaFilisti akazange asichase isenzo sikaYuda sokwenza uDavide ukumkani. Ayenze ubuhlobo naye ngexesha eselubhacweni, ukuze ahlasele ethise amandla ubukumkani bukaSawule, kwaye ngoku ayethembe ukuba, ngenxa yobubele bawo bangaphambili kuDavide, ukwanda kwamandla akhe, ekugqibeleni, kuya kusebenza okuhle kuwo. Noko kunjalo, ulawulo lukaDavide lwalungasayi kungabi nazo iinkathazo. Ukuthweswa kwakhe kwaba kukuqala kwamayelenqe novukelo. UDavide akazange ahlale phezu kwesihlalo somngcatshi; uThixo wamkhetha ukuba abe ngukumkani kaIsrayeli, ngenxa yoko kwakungekho sizathu sokungathembi okanye senkcaso. Kanti ke, lathi lingekamkelwa nje igunya lakhe ngabantu bakwaYuda, kwathi, ngempembelelo ka-Abhinere, uIshbhoshete, unyana kaSawule, wabekwa kwitrone echasayo kwaIsrayeli.ANa 698.1

  UIshbhoshete wayebuthakathaka engafanelekanga njengommeli wendlu kaSawule, lo gama yena uDavide wayefaneleke ngendlela egqame kakhulu ukuba angathwala imithwalo yobukumkani. UAbhinere, umthunywa oyintloko ekunyuseleni uIshbhoshete kwigunya lobukhosi, wayengumphathi oyintloko yomkhosi kaSawule, kwaye wayeyeyona ndoda ibalulekileyo kwaIsrayeli. UAbhinere wayesazi ukuba uDavide wayenyulwe nguYehova kwitrone kaIsrayeli, kodwa njengoko wayemzingele emsukela ixesha elide kangako, wayengenantumekelelo yokuba unyana kaYese angalandela kubukumkani obabulawulwa nguSawule.ANa 698.2

  Iimeko awabekwa phantsi kwazo uAbhinere zanceda ukuphuhlisa esona similo sakhe, zamveza ukuba ungumntu othanda udumo nongenamthetho. Wayesondele kakhulu kuSawule, warhabula impembelelo yomoya kakumkani wokuchasa indoda uThixo ayinyulileyo ukuba ilawule uIsrayeli. Intiyo yakhe yaya yankulu ngenxa yokukhalinyelwa qatha nguDavide ngexesha xa iselwa lamanzi kunye nekrele likakumkani lathatyathwa ecaleni kukaSawule owayelele enkampini. Wakhumbula indlela uDavide awalila ngayo phambi kokumkani nabantu bakwaIsrayeli, “Akuyiyo ndoda yini na? Ngubani na onjengawe kwaIsrayeli?Yini na ke ukuba ungayigcini inkosi yakho ukumkani? . . . Asinto ilungileyo le uyenzileyo. Ehleli nje uYehova, ningoonyana bokufa, ningayigcinanga nje inkosi yenu, umthanjiswa kaYehova.” Oku kungxoliswa kwahlala kumtya emphefumlweni wakhe, waza wazimisela ukuba uya kuyifezekisa eyakhe injongo yempindezelo, aze adale umsantsa kuIsrayeli, aya kuthi ngawo yena aphakanyiswe. Wasebenzisa ummeli wobukumkani obudlulileyo ukuhambisela phambili iminqweno enomona neenjongo zakhe. Wayesazi ukuba abantu babemthanda uYonatan. Kwakusekho ukukhunjulwa kwakhe, aye engalityalwanga ngumkhosi namaphulo okuqala kaSawule awayenempumelelo. Ngokuzimisela okufanele umsebenzi ofanelekileyo, le nkokeli inovukelo, yaqhubela phambili ukuzama ukufeza izicwangcwiso zayo.ANa 698.3

  IMahanayim, eyayikwelinye icala ngaphesheya kweYordan, yakhethwa njengendawo yokuhlala kukakumkani, njengoko yayineyona nkuseleko enkulu xa kuthe kwakho uhlaselo, nokuba luvela kuDavide okanye kumaFilisti. Lwaqhubeka apha uthweso lukaIshboshete. Ulawulo lwakhe lwaqalwa ukwamkelwa zizizwe ezikwimpuma yeYordan, lwaza ekugqibeleni lwagqithela kuye wonke uIsrayeli, ngaphandle kwakwaYuda. Kwaba yiminyaka emibini unyana kaSawule exhamla iimbeko zakhe kwikomkhulu lakhe elisecaleni. Noko kunjalo, uAbhinere, ezimisele ukulinabisa igunya lakhe kuye wonke uIsrayeli, walungiselela imfazwe yokuhlasela. “Yoluka imfazwe phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide. UDavide waye esomelela ngokomelela; indlu kaSawule yaya incipha ngokuncipha.”ANa 699.1

  Ekugqibeleni, ubuqhophololo bayiwisa itrone eyayimiswe yinkohlakalo nokuthanda udumo. Wathi uAbhinere, ngenxa yokucatshukiswa bubuthakathaka kunye nokungafaneleki kukaIshbhoshete, waqephukela kuDavide, ethembisa ukuzisa kuye zonke izizwe zakwaIsrayeli. Konke ukuceba kwakhe kwamkeleka kukumkani, waza wandululwa ngembeko ukuba ayokufeza injongo yakhe. Ingxaki yaba yeyokuba, ukwamkeleka okuhle kangako komlwi oligorha nodume kangako kwavusa umona kaYowabhi, umphathi oyintloko yomkhosi kaDavide. Kwakukho ukulwa kwegazi phakathi kuka-Abhinere noYowabhi, kuba uAbhinere wayebulele umntakwabo Yowabhi, ngexesha kwakukho imfazwe phakathi kukaIsrayeli noYuda. Ngoku, uYowabhi, ebona ithuba lokuphindezela ukufa komntakwabo, nokususa phambi kwakhe lo uza kuhlala elutshaba lwakhe, ngendlela erhubuluzayo, wathabatha ithuba lokumlalela, waza wambulala uAbhinere.ANa 699.2

  UDavide, wathi akuva ngoku kubulala kunenkohliso, wakhala, esithi, “Ndimsulwa nobukumkani bam phambi koYehova, kude kuse ephakadeni, ngamagazi ka-Abhinere unyana kaNere; makabe phezu kwendlu kaYowabhi, naphezu kwendlu yonke kayise.” Ngenxa yemeko engazinzanga yobukumkani, namandla nesikhundla sababulali, kuba umntakwabo Yowabhi, uAbhishayi, wayezimanye naye,uDavidewayengakwazi ukukohlwaya ukwaphulwa komthetho ngembuyekezo enobulungisa, kanti ke, esidlangalaleni wakubonakalisa ukusicekisa kwakhe isenzo segazi. Ukungcwatywa kuka-Abhinere kwenziwa ngembeko yasesidlangalaleni. Umkhosi, ukhokelwa nguYowabhi, kwafuneka uthabathe inxaxheba enkonzweni yokulila, uzikrazule iingubo, unxibe iimpahla ezirhwexayo. Ukumkani wabonakalisa intlungu yakhe ngokuzila ngemini yomngcwabo; wawalandela amanqwanqwa athwele isidumbu njengoyintloko yabazili; wathi engcwabeni wenza umhobe wosizi owawukhalima ngokuhlabaniselayo kubabulali. Ukumkani wamlilela uAbhinere, wathi:ANa 699.3

  “Angafa ngokufa kwesidenge na uAbhinere?
  Izandla zakho bezingakhonkxwanga,
  Iinyawo zakho bezingafakwanga
  amakhamandela obhedu,
  Uwe njengowa phambi kwamabhedengu.”
  ANa 700.1

  Ukuhlonipha ngembeko kukaDavide lowo wayelutshaba olukhulu lwakhe kwamzuzisa ukuthenjwa nokuthandwa ngabo bonke kwaIsrayeli. “Bakugqala oko bonke abantu, kwalunga emehlweni abo; njengokuba konke abekwenza ukumkani bekulunga emehlweni abantu bonke. Bazi ke abantu bonke namaIsrayeli onke ngaloo mini, ukuba ukubulawa kuka-Abhinere, unyana kaNere, bekungaphume kukumkani.” Kwiindawo zasemfihlakalweni zamaphakathi athenjiweyo nabasebenzi ukumkani wathetha ngokwaphulwa komthetho, ekuvuma ukungakwazi kwakhe ukubohlwaya ababulali njengoko efuna, wabayekela kubulungisa bukaThixo: “Anazi na, ukuba namhlanje kuwe umthetheli, umntu omkhulu kwaIsrayeli? Ke ndisebuthathaka, ndisathanjiswa namhla ukuba ndibe ngukumkani; la madoda, oonyana bakaTseruya, alukhuni kum. Akwaba uYehova angambuyekeza umenzi wobubi kwangobubi bakhe.”ANa 700.2

  UAbhinere wayenyanisekile kwizithembiso nokumela kwakhe uDavide, ukanti iinjongo zakhe zaziphantsi zinomona. Wazingisa ukumchasa ukumkani onyulwe nguThixo, ngokulindela ukuzizuzela imbeko kuye. Yayiyintiyo, udano, nemvakalelo yentiyo eyenza ukuba awushiye umsebenzi awusebenze ixesha elide kakhulu; wathi, ngokuwelela kwicala likaDavide, wathemba ukufumana esona sikhundla siphezulu sembeko ekusebenzeni kwakhe. Ukuba wayephumelele kwinjongo yakhe, iitalente zakhe nokuthanda udumo, impembelelo yakhe enkulu nokuswela ukuhlonela uThixo, kwakuya kuyibeka engozini itrone kaDavide noxolo kunye nempumelelo yesizwe.ANa 700.3

  “Weva unyana kaSawule ukuba ufile uAbhinere eHebron, zawa izandla zakhe. OnkeamaIsrayeli akhwankqiswa yiloonto.” Kwakucacile kona ukuba ubukumkani abuyi kuba nathuba lide bukho. Kwakamsinyane, esinye isiganeko senkohliso sakugqibezela ukuwa kwegunya ebeliphela. UIshbhoshete wabulawa ngenkohlakalo sisibini sabaphathi bomkhosi wakhe, abathi, bakumnqumla intloko, bakhawuleza baya nayo kukumkani wakwaYuda, bethemba ukuba ngokwenjenjalo baya kuzithandisa kuye.ANa 701.1

  Bavela phambi kukaDavide benobungqina obugqunywe ligazi kulwaphulo-mthetho lwabo, besithi, “Nantsi intloko kaIshbhoshete unyana kaSawule, utshaba lwakho, elube lufuna umphefumlo wakho; uYehova uyiphindezele inkosi yam namhla kuSawule, nakwimbewu yakhe.” Kanti ke, uDavide, otrone yakhe yamiswa nguThixo ngokwaKhe, nowahlangulwa nguThixo kubachasi bakhe, akazange afune luncedo longcatsho ukuzinzisa igunya lakhe. Wabaxelela ababulali into eza kufikela lowo uqhayise ngokubulala uSawule. “Asikokukhona na,” waqokela, “ndiya kulibiza igazi layo esandleni senu, ndini tshayele elizweni, xa amadoda angendawo abulele indoda elilungisa endlwini yayo, esililini sayo? UDavide wawamisela amadodana angendawo abulele indoda elilungisa endlwini yayo. Ababulala. . . . ke intloko kaIshbhoshete ayithabatha ayingcwaba engcwabeni lika-Abhinere eHebron.”ANa 701.2

  Emva kokufa kukaIshbhoshete kwabakho ulangazelelo oluthe tshitshilili kwiinkokeli zakwaIsrayeli lokuba uDavide abe ngukumkani wazo zonke izizwe. “Zeza zonke izizwe zakwaIsrayeli kuDavide eHebron, zatsho ukuthi, “Uyabona, silithambo lakho nenyama yakho.” Atsho esithi, “Ibinguwe obesakuphuma ungena namaIsrayeli. UYehova wathi kuwe, Wena uya kubalusa abantu bam amaIsrayeli, wena uya kuba yinganga yamaIsrayeli. Aya ke onke amadoda amakhulu akwaIsrayeli kukumkani eHebron. Wenza umnqophiso nawo ukumkani uDavide eHebron phambi koYehova.” Ngoko ke, ngokubonelela kukaThixo, indlela yavuleka ukuba ahlale etroneni. Wayengenako ukuthanda udumo ekwakufuneka ekwanezile, kuba wayengakufuni ukuphakanyiswa awayeziswe kuko.ANa 701.3

  Ngaphezu kwamawaka asibhozo enzala ka-Aron nababaLevi, babemsebenzela uDavide. Ukuguquka ekuthandeni kwabantu, kwaya kwabonakala kwaye kunecala. Uvukelo lwathotha lunesidima, lufanele umsebenzi omkhulu ababewenza. Phantse isiqingatha sesigidi semiphefumlo, ababephantsi kolawulo lukaSawule ngaphambili, babuthelana eHebron nesiphaluka. Iinduli neentili ngokwazo zazinyakazelazizihlwele.Iyureyokuthweswa yabekwa; indoda eyayigxothiwe kwibhotwe likaSawule yasabela ezintabeni nasezindulini nasemiqolombeni yomhlaba ukusindisa ubomi bayo, yayiza kunikwa eyona mbeko iphezulu enokubekwa phezu komntu ngomnye umntu. Ababingeleli namadoda amakhulu, kwambethwe iingubo zesikhundla esingcwele, abaphathi namasoldati anamakrele neminqwazi ebengezelayo, abahambi bakude, bema bonke ukuba bakubone ukuthweswa kukakumkani isithsaba. UDavide wayenxibe ingubo yobukhosi. Ioli engcwele yabekwa ebunzini lakhe ngumbingeleli omkhulu, kuba ukuthanjiswa nguSamuweli kwakuprofeta into eyayiza kwenzeka ekubekweni kukakumkani. Ixesha lalifikile, waza uDavide, ngenkonzo ezukileyo, wabekelwa bucala kwisikhundla sakhe njengommeli kaThixo. Intonga yokulawula yabekwa ezandleni zakhe. Umnqophiso wobukhosi bakhe bobulungisa wabhalwa, baza abantu benza izibhambathiso zokunyaniseka. Isithsaba sabekwa entloko yakhe, yaba iyaphela inkonzo yokuthwesa. UIsrayeli wayenokumkani ngokubekwa lizulu. Lowo wayelindele ngomonde kuYehova, wasibona isithembiso sikaThixo sizaliseka. “Waya uDavide eba mkhulu ngokuba mkhulu, uYehova uThixo wemikhosi waba naye.” 2 Samuweli 5:10.ANa 701.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents