Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Tinago Sang Kalautan

  Sa iya ikaduha nga sulat para sa mga taga-Tesalonika, ang gintoton-an nga si Pablo nagpahayag sang daku nga pagtalikod sa kamatooran nga magaresulta sa pagtukod sang papanhun nga gahum. Iya ginpahayag nga ang adlaw ni Cristo indi mag-abot “kon indi anay mag-abut ang pagtalikod sa pagtoo, kag mapahayag ang tawo sang sala, ang anak sang kalaglagan, nga nagasumpung kag nagapakataas sang iya kaugalingon batok sa tanan nga ginatawag dios ukon ginasimba, sa bagay nga nagalingkod sia sa templo sang Dios, nga nagapaka-Dios sang iya kaugalingon” Sing padayon, ang gintoton-an nagpaandam sa iya magsigkatumuloo, nga ang “tinago sang pagkamalinapason nagapanghikot na” 2 Tesalonica 2:3,4,7. Bisan pa sa una nga panahon, iya na nakita ang hinayhinay nga pagsulud sa iglesia sang kasal-anan nga magahanda sang paguswag sang pagkasanto Papa.SP 94.2

  Sing amat-amat, nga daw indi anay mabatyagan kag niyan nangin dayag sang ini nagbaskug kag nagdumala sang mga panghunahuna sang katawohan, ang tinago sang kalautan nagpadayon sa pagpatalang kag pagpasipala. Sa daw wala mabatyagan, ang mga binatasan sang pagano nakasulud sa Cristohanon nga iglesia. Ang espirito sang pagsugot kag pagsunod napunggan sing makadali bangud sang mabaris nga pagpanghingabot nga ila nabatas sa idalum sang paganismo. Apang sang pagkatapos sang pagpanghingabot, kag ang Cristianismo nagsulud sa mga palasyo sang mga hari, iya ginsikway ang pagkamainubuson ni Cristo kag sang Iya mga gintoton-an kabaylo sang kadayawan kag bugal sang pagano nga mga sacerdote kag mga manugdumala. Sa baylo sang mga kasogoan sang Dios, iya ini ginbuslan sang tawohanon nga mga ginapatihan kag mga tradisyon. Ang indi bug-os nga pagbag-o ni Constantino sa una nga panahon sang ikaapat ka siglo naghatag sang pagkasinadya, kag ang kalibutan, nga nasukluban sang panaput sang kahimpitan, nagsulud sa iglesia. Ang buluhaton sang pagpangdaya nag-uswag. Ang paganismo, nga daw nadula na, karon nangin madinalag-on. Ang iya espirito nagdumala sang iglesia. Ang iya mga doktrina, mga hilikuton, kag ginapatipatihan nag-impon sa pagtoo kag pagsimba sa nagapakunokuno nga mga sumulunod ni Cristo.SP 95.1

  Ining kasugtanan sa tunga sang paganismo kag Cristianismo nagpaumwad sang tawo sang sala, nga ginpahayag sa tagna nga nagapamatok kag nagapadayaw sang iya kaugalinon labaw sa Dios. Ining walay tupong nga pamaagi sang butig nga pagtoloohan amo ang himpit nga binuhat sang gahum ni Satanas—palatandaan sang iya pagpangabudlay agud ibayaw ang iya kaugalingon sa trono agud sa paggahum sang kalibutan suno sa iya gusto.SP 95.2

  Isa ini sang pamusod nga pagtuloohan sang Roma nga ang papa amo ang ginakilala nga pangulo sang kabug-usan nga iglesia ni Cristo, nga gintanduan sang labing mataas nga pagdumalahan kay sa mga obispo kag ministro sa bug-os nga bahin sang kalibutan. Labaw sini, ang papa naghatag sa iya kaugalingon sang titulo nga Dios.SP 96.1

  Nakahibalo si Satanas nga ang Balaan nga Kasulatan makahatag sang pamaagi agud mahibaloan sang katawohan ang iya pagpangdaya kag magpamatok sa iya gahum. Pinaagi sa Pulong, bisan ang Manluluwas sang kalibutan nagpamatok sang iya mga pagpang-atake. Sa kada pagsumpong, ginpahayag ni Cristo ang taming sang matuud nga kamatooran, sa pagsiling, “Nasulat na.” Sa kada suhestiyon sang kaaway, iya ini ginapamatokan sa kaalam kag gahum sang Pulong. Agud mapadayon ni Satanas ang iya paglalang sa katawohan kag magtukod sang otoridad sang santo papa nga manuglalang, kinahanglan punggan niya nga mahibaloan nila ang Balaan nga Kasulatan. Pagabayawon sang Balaan nga Kasulatan ang Dios kag ibutang ang mga tawo sa ila pat-ud nga panindugan. Gani, ang iya sagrado nga kamatooran matago kag mapunggan. Ang ini nga pamaagi ginsunod sang iglesia Romana. Sa ginatos ka mga tuig, ila ginbalabagan ang pagpalapta sang Balaan nga Kasulatan. Ang katawohan gindumilian sa pagbasa ukon sa pag-angkon sini sa ila mga puluy-an, kag ang wala sing panindugan nga mga sacerdote kag mga obispo ang nagsaysay sang sining pagtuloohan agud ila matindugan ang ila ginapatihan. Sa sini nga pamaagi, ang papa halos ginkilala sa kabug-usan nga uniberso bilang tal-us sang Dios sa duta, nga ginhatagan sang mataas nga paggahum sa iglesia kag sang estado.SP 96.2

  Mga Tinion kag mga Kasogoan Ginbaylohan— Tungud ang nagatudlo sang sala nadula, ginhimo ni Satanas ang iya buluhaton suno sa iya gusto. Ang tagna nagpahayag nga ang papasiya “nagtuyo sa pagbaylo sang tion kag sang kasogoan.” Daniel 7:25. Madasig ang pagsugod sang sining buluhaton. Agud ang mga naliso halin sa pagano may tal-us para sa pagsimba sa diosdios, agud ipakita nga Cristohanon gihapon sila, ang pagyaob sa mga larawan kag mga handumanan gin-amat-amat pasulud sa Cristohanon nga pagsimba. Ang kasogoan halin sa kabilugan nga konseho sa karon nagtukod sang sining pamaagi sa pagsimba sa diosdios. Sa pagkompleto sining nagaabusar sa sagrado nga buluhaton, ang Roma naghat-um sa pagpanas sang ikaduha nga sogo sang Dios, nga nagadumili sa pagsimba sa mga laragway, kag sa pagtunga sang ikanapulo nga sogo, agud may yara gihapon napulo ka sogo.SP 96.3

  Ang espirito sa pagpasakup sa paganismo nagbukas sang pamaagi agud padayon nga isikway ang Langitnon nga pagdumalahan. Ginhilabtan man ni Satanas ang ikaapat nga sogo, kag gintuyo nga dulaon ang sinang-una nga adlaw nga inugpahuway, ang adlaw nga ginpakamaayo kag ginpakabalaan sang Dios. Tal-us sini amo ang pagdayaw sang piyesta nga ginabantayan sang mga pagano bilang “talahuron nga kaadlawan sang adlaw.” Sing una, ining pagbaylo indi hayag. Sa una nga mga siglo, ang mga kristohanon nagbantay sang matuud nga adlaw nga inugpahuway. Maimon sila sa pagpadungug sa Dios, kag, nga nagatoo nga ang Iya kasogoan indi mabayluhan, sing hanuut ila ginbantayan ining ginpakabalaan nga palatukuran. Apang sing halos indi matalupangdan ginhikot ni Satanas ang iya mga sumulunod sa pagpatuman sang iya tinutuyo. Agud malanghag ang mga tawo sa adlaw nga Domingo, ginhimo ini isa ka selebrasyon sa pagpasidungug sa adlaw sang pagkabanhaw ni Cristo. Balaan nga mga hilikuton ang ginhiwat sa sini nga adlaw, apang ila ini ginkabig nga adlaw sang kasadya, kag ang adlaw nga inugpahuway sa gihapon ginbantayan sing sagrado.SP 97.1

  Sang sia pagano pa, si Constantino nagpagowa sang ordinansa nga nagasogo nga ang Domingo amo ang adlaw sang pagsinadya sa kabug-usan nga emperyo sang Roma. Sang sia nagliso sa iya ginapatihan, sia nagpabilin nga mabaskug nga manugbantay sang Domingo, kag iya ginpilit ang iya pagano nga binatasan para sa iya bag-o nga ginatoohan. Apang ang pagpadungug sa sini nga adlaw wala nakapamalabag sa mga Cristohanon sa pagsikway sang matuud nga adlaw nga inugpahuway bilang balaan sang Dios. Isa naman ka tikang ang pagahimoon: ang butig nga adlaw nga inugpahuway pagadayawon bilang matuud man nga adlaw nga inugpahuway. Pagkaligad sang pila ka tuig pagkatapos sang pagpahayag ni Constantino sang ordinansa, ang Obispo sang Roma naghatag sa Domingo sang titulo nga adlaw sang Ginoo. Tungud sini, ang mga tawo amat-amat nga nagkabig sa pagkabalaan sini. Apang ang matuud nga adlaw nga inugpahuway ginbantayan sa gihapon.SP 97.2

  Ang hari sang manugdaya wala pa matapos sa iya buluhaton. Determinado sia sa pagtiponon sang bug-os nga Cristohanon nga kalibutan sa iya kagamhanan kag ipatuman ang iya gusto sa iya salili—ang hambog nga santo papa nga nag-angkon nga sia tal-us ni Cristo. Pinaagi sa hapaw nga naliso nga mga pagano, mahinandumon nga mga obispo, kag mga mahigugmaon sang kalibutan nga mga lalaki sa iglesia natuman nya ang iya tinutuyo. Sa masami, iya ginatipon ang dungganon nga mga konseho, sa diin ang kilala nga mga tawo sang kalibutan nagapakigsakop. Sa halos kada pagtililipon, ang adlaw nga inugpahuway nga gintukud sang Dios ila amat-amat nga ginapaidalum, samtang ang Domingo ila ginabayaw. Sa amo sini nga pamaagi, ang pagano nga piyesta ginpakabalaan kag ginpasidunggan bilang palatukoran, samtang ang adlaw nga inugpahuway sang Balaan nga Kasulatan ginkabig nga daan nga hilikuton sang mga Judio, kag ang mga sumilimba ginpakamalaut.SP 98.1

  Ang santo papa nangin madinalag-on sa pagdayaw sang iya kaugalingon “batok sa tanan nga ginatawag dios ukon ginasimba” 2Tesalonica 2:4. Nangisug sia nga baylohan ang nagaisahanon nga palatukuran sang balaan nga kasogoan nga nagatudlo sa katawohan sa matuud kag buhi nga Dios. Sa ikaapat ka sogo, ginpahayag nga ang Dios amo ang Manunuga sang langit kag sang duta, nga nagpatuhay sa Iya pakilala sa butig nga mga dios. Ini mangin palatandaan sang buluhaton sang pagpanuga nga ang ikapito nga adlaw ginpakabalaan bilang adlaw nga inugpahuway sang tawo. Gindesinyo ini agud ang buhi nga Dios mangin yara permi sa mga panghunahuna sang tawo nga amo ang ginhalinan sang tanan nga pagpakabalaan kag pagsimba. Ginpaninguhaan ni Satanas nga patalikuron ang katawohan sa pagtahud sa Dios kag pagtuman sang Iya sogo. Gani iya ginpuntariya ang iya pagpaninguha batok sa isa ka sogo nga nagatudlo sa Dios bilang Manunuga.SP 98.2

  Ang mga Protestante karon nagpamilit nga ang pagkabanhaw ni Cristo sa Domingo amo ang kabangdanan nga ini nangin Cristohanon nga adlaw nga inugpahuway. Wala sing basihan ini halin sa Balaan nga Kasulatan. Wala ini ginpasidunggan ni Cristo ukon sang Iya mga gintoton-an. Ang pagbantay sang Domingo bilang isa ka Cristohanon nga palatukuran naghalin sa “makalatingalahan nga pagsupak” nga nagsugod pa sa panahon ni Pablo. Sa dim kag sang san-o bala ini ginkabig sang Dios ang pagbun-ag sang Papasiya? Ano ang husto nga rason sang pagbaylo sa diin ang Balaan nga Kasulatan wala nagahambal nahanungud sini?SP 98.3

  Sa ikaanum ka siglo, ang Papasiya malig-on nga napasad. Ang pamusod sang iya kagamhanan naplastar sa harianon nga siyudad, kag ang Obispo sang Roma ang ginkabig nga pangulo sang bug-os nga iglesia. Ang paganismo naghatag lugar para sa Papasiya. Ang dragon naghatag sa mapintas nga sapat sang “iya nga gahum kag ang iya trono kag dakung pagbulut-an.” Bugna 13:2. Kag diri nagsugod ang 1260 ka tuig nga pagpigos sang papa nga ginpahayag sa mga tagna ni Daniel kag Juan. (Daniel 7:25; Bugna 13:5-7.) Ang mga Cristohanon pilit nga ginpapili sa pagsikway sang ila pagkamaminatud-on kag batonon ang paganismo nga pamaagi sang pagsimba, ukon itagbong sila sa madalum nga selda, ukon mag-antos sang kamatayon pinaagi sa pagpugot ukon sa kalayo. Diri karon natuman ang pulong ni Jesus. “Itugyan kamo bisan sang mga ginikanan kag mga utud kag kahimataan kag mga abyan, kag ang iban sa inyo ipapatay nila; dumtan kamo sang tanan bangud sa akon ngalan.” Lucas 21:16,17. Ang pagpigos batok sa mga matutum nagsugod nga mas mapait kay sa nauna, kag ang kalibutan nangin patag-awayan. Sa ginatos ka mga tinuig, ang iglesia sang Dios ginsikway kag gintapok. Ang propeta nagsiling, “Kag ang babayi nagpalagyo pa kamingawan, diin may duug sia nga gin-aman sang Dios, diin masagud sia sing isa ka libo kag duha ka gatus kag kan-uman ka adlaw.” Bugna 12:6.SP 99.1

  Ang mga Panag-on Sang Kadulum—Ang pag-saka sang Iglesia Romana sa kagamhanan amo ang pagsugod sang Panagon sang Kadulum. Samtang ang iya gahum nagauswag, ang kadudulman nagadalum. Ang pagtoo ginkuha sa kay Cristo, ang matuud nga sadsaran, pakadto sa papa sang Roma. Sa baylo nga magsalig sa Anak sang Dios sa kapatawaran sang sala kag walay katubtuban nga kaluwasan, ang katawohan nagtulok sa papa, mga sacerdote, mga obispo nga iya gintugyanan sang pagdumalahan. Gintudluan sila nga ang papa amo ang ila manugpatunga, kag wala sang makapakig-atubang sa Dios luwas sa iya. Dugang pa, sia ang nagatindug bilang Dios sa ila, amo nga patihon gid siya. Ang magsupak sa sining kasogoan pagasilutan sing tuman.SP 99.2

  Gani ang mga panghunahuna sang mga tawo napahilayo sa Dios pakadto sadtong mga masinalaypon, sala, kag mapintas nga mga tawo—kag labaw pa sina, sa prinsipi sang kadudulman mismo, nga nagapagginahum pinaagi sa ila. Ang sala gintago pinaagi sa panaput sang pagkabalaan. Kon ang Balaan nga Kasulatan ginapigos, kag ang katawohan magakabig sang ila kaugalingon nga gamhanan, aton paabuton ang pagdaya, pagpatalang, kag walay tupong nga pagpakasala. Upud sa pagbayaw sang tawohanon nga kasogoan kag binatasan nagsulud ang kalautan nga amo ang resulta sang pagsikway sang kasogoan sang Dios.SP 100.1

  Mga Adlaw Sang Katalagman—Yadto ang mga panahon sang katalagman sa iglesia ni Cristo. Ang matutum nga manugbitbit sang kamatooran diutay lang. Bisan ang kamatooran may mga saksi, may panahon nga ang mga butig kag pinatopato nangin madinalag-on, kag ang matuud nga relihiyon mapanas sa duta. Nadula ang palanan-awon sang iglesia sa maayong balita, apang nagdamu ang sahi sang relihiyon, kag nabug-atan ang mga tawo sang mabudlay nga mga kinahanglanon.SP 100.2

  Wala sila gintudluan sa pagtulok sa papa lamang nga amo ang ila manugpatunga kondi magasalig man sa ila binuhatan agud sila mapatawad. Malawig nga mga panglakatan sa pagpasidungug sa ila dios, mga pagpinitensiya, pagsimba sa mga handumanan, pagtukod sang mga iglesia, mga palangamuyuan, kag mga halaran, pagbayad sang daku nga kuwarta sa iglesia—ini kag madamu pa nga daw puluparehas nga mga buluhaton ginsogo sa pagpalugpay sa kaakig sang Dios ukon kuhaon ang Iya pabor, nga daw sa tawo lamang ang Dios, para paakigon sa walay sing pulos, kag pauliulian pinaagi sa mga halad kag mga hilikuton sang pag-antus.SP 100.3

  Ang nagauswag nga siglo nasaksihan sa padayon nga pagdamu sang sayop sa mga palatukuran nga ginpatuman sang Roma. Bisan sa wala pa mapasad nga Papasiya, ang mga pagtudlo sang pagano nga mga mangin-alamon nahatagan sang pagtamud kag napasulud sa iglesia. Madamu sang mga hapaw nga naliso sa gihapon nagpadayon sa pagtuman sang pagano nga palatukuran, kag indi lang ang pagpadayon sang iya nga pagtulun-an kundi ila pa ginpamilit sa iban sa ikatanyog sang ila inpluwensya sa mga pagano. Ini nagdala sing mas grabe nga sayop sa Cristohanon nga pagtoo. Ang pinakabantog nga sayop amo ang pagpati nga ang tawo indi mapatay kag yara gihapon ang iya espiritu bisan patay na sia. Ining pagtulun-an nangin pundasyon sa diin gin pasad sang Roma ang pagpangamuyo sa mga santos, kag ang pagdayaw kay birhin Maria. Sa sini nagtuhaw man ang sugidsugid nahanungud sa walay katubtuban nga pag-antus sa sadtong napatay nga wala nakapanghinulsul, nga sang una ginpasulud sang papa sa pagtuluohan.SP 100.4

  Ining mga butang nagdul-ong sa pagbukas sang isa naman ka alagyan sang paganismo, nga gintawag sang Roma nga purgatoryo, kag gin-gamit sa pagpahug sa mapinatihon nga katawohan. Ini nagpamatuud nga may duug sang pag-antus sa diin ang mga kalag nga wala nakabaton sang walay katubtuban nga paglaglag magaantus sang silot sang ila mga sala, kag sa sina, pagkatapos nga sila mahilway sa kasal-anan, sila pagabatonon sa langit.SP 101.1

  Isa naman ka patopato ang kinahanglan agud makaganansya ang Roma sa kahadluk kag mga bisyo sang iya mga sumulunod— ang pagtulon-an sang pagpatawad. Ang bug-os nga kapatawaran sang sala—nagligad, karon, kag sa palaaboton—kag kahilwayan sa mga kasakit kag mga multa ginsaad sa mga magpasakop sang pagpakig-away sang Obispo sa pagpalaba sang iya umalagi nga kagamhanan, sa pagsilot sang iya mga kaaway, ukon sa pagpatay sa sadtong magapamatok sa iya kagamhanan. Ang mga tawo gintudluan man nga sa pagbayad sang kuwarta sa iglesia ayhan mahilway sila sa ila mga kasal-anan kag mahilway man ang kalag sang ila napatay nga mga abyan, nga padayon ang pag-antus sa nagadabadaba nga kalayo. Sa sini nga pamaagi, napuno sang Roma ang iya mga talaguan sang kuwarta nga nagsagud sang kadayawan, katawhayan, kag kalipayan sang mga nagapakunokuno nga tal-us ni Jesus.SP 101.2

  Ang pagbulut-an sang Balaan nga Kasulatan nahanungud sa panyapon sang Ginoo ginbuslan sang diwatanhon nga halad sa misa. Ang mga sacerdote nagpakunokuno sa pagbaylo sang simpli nga tinapay kag bino sa matuud nga lawas kag dugo ni Cristo. Pinaagi sa sining pagpasipala, hayag nila nga gin-angkon ang gahum sa “pagtuga sang ila Manunuga” Sa bibi sang kamatayon, ang tanan nga Cristohanon ginsugo sa pagsikway sang ila pagtoloohan sa sining makasiligni, kag nagainsulto sa Langit nga wala sing balasihan nga pagpati. Ang nagpamatok gintagbong sa kalayo.SP 102.1

  Ang pagsanyog sang Papasiya amo ang kadulum sang moralidad sang kalibutan. Ang Balaan nga Kasulatan halos wala makilala, indi lamang sa mga katawohan, kondi sa mga sacerdote man. Katulad sang mga Parisiyo sang una, ang iglesia naakig sa kasanag nga magapakilala sang ila mga sala. Sa pagdula sang kasogoan sang Dios, nga amo ang balasihan sang katarungan, ila gin-gamit ang ila gahum sing walay pagpugong. Ang kadalok, pagdinayaay, kag imoralidad nangibabaw. Ang mga katawohan wala nagabali sing krimen para lang makaangkon sang kuwarta ukon kagamhanan. Ang mga palasyo sang mga papa kag mga obispo nangin duug sang pinakamahigko kag talamayon nga hilikuton. Ang mga krimin sang iban nga mga nagapungko nga obispo tuman ka makangililad nga ang kalibutanon nga mga manugdumala nagtinguha sa pagpapas sining mga pangulo sang iglesia nga dili nagakaigo nga magpabilin sa trono. Sa pila ka mga siglo, wala sing pag-uswag sa kaalam, kaambongan, ukon sibilisasyon. Ang walay binatasan kag kakulang sa kinaalam nagtupa sa mga Cristohanon.SP 102.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents