Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  BAB 12—parmahan Nadenggan.

  DIGOARI Sipalua i do diriNa songon sada parmahan, djala angka sisean i songon punguan ni birubiruNa. Ninna do: “Ahu do Parmahan na denggan. Hutanda do angka na di Ahu, djala ditanda nasida do Ahu.” Joh. 10 : 14.KSH 55.1

  Na tibu nama tinggalhonon ni Kristus angka siseanNa i, gabe didok do on lao mangapuli nasida. Molo ndang rampak be Ibana dohot nasida, anggiat diingot nasida hataNa on.KSH 55.2

  Manang didia dibereng nasida sada parmahan na paihutihut punguan ni birubiruna, ingoton nasida ma holong ni Sipalua i dohot pangaramotionNa di nasida.KSH 55.3

  Ianggo di luat i na rap mian do parmahan dohot na pinarmahananna arian dohot borngin. Diiringiring ibana do nasida manganangkohi angka dolok na rahis nang mamolus angka tombak di tingki arian lao manudju tu angka djampalan na lomak na mardonokhon batang aek.KSH 55.4

  Bornginna i didjaga do nasida, diramoti sian angka binatang dohot panamun na djotdjot ro manisipi.KSH 55.5

  Djamot situtu do pangaramotina di angka birubiru na gale djala na marsahit i. Diabingabing do angka anak ni birubiru i di tanganna, djala diusung di ampuanna.KSH 55.6

  Manang beha pe balga ni habanan i, ditanda parmahan i do ganup birubiruna. Ganup do i margoar, djala didjou marhite goarna beKSH 56.1

  Songon i do Kristus, Parmahan na sian surgo, na mangaramoti punguan ni angka birubiruNa na marserak di sandok portibi on* Ditanda do sude hita marhite goarta be. Diboto do apala bagas na taingani, dohot goar ni ganup pangisina. Diramoti do sadasada isara ni na so adong be na asing di liat portibi on.KSH 56.2

  Mardalan didjolo ni angka birubiruna do parmahan i huhut mandjumpangkon nasa parmaraan. Didopang ibana do angka binatang na djahat dohot angka panamun na garang. Sipata do parmahan i tarbunu udju na mangaramoti punguan ni birubiruna.KSH 56.3

  Songon i do pangaramotion ni Sipalua i di punguan ni angka siseanNa. Naung djumolo do Ibana laho sian hita. Naung mangolu do Ibana di tano on, suang songon hita. Sada dakdanak, sada napose bulung, djala sada halak hian do Ibana dison* Alai naung ditaluhon do Sibolis ro di saluhut pangundjunan, anggiat boi hita marhamonangan.KSH 56.4

  Naung mate do Ibana palua hita. Atik pe nuaeng di surgo Ibana, tung so dihalupahon do hita nanggo satongkin. Sai na ramotanNa do ganup birubiruNa. Tung so adong nanggo sada sian angka na mangihuthon Ibana boi rampuson ni musu tihus i.KSH 56.5

  Bolas djadi adong saratus birubiru ni parmahan i, alai molo mago sada sian i ndada laos so sambing ibana raphon angka na di bara i. Laho do ibana mangalului na mago i.KSH 56.6

  Di borngin na holom i tondongonna do habahaba, nangkohanna do angka dolok, djala tuatanna angka robean. Tung so tupa mansadi ibana nda dung pe djumpang birubiru i.KSH 56.7

  Dung i abingonna ma i dibagasan tanganna djala boanonna mulak tu bara i. Ndada marungutungut ibana di halodjaonna saleleng na mangalului i, alai marlas ni roha do ibana mandok :KSH 56.8

  “Marlas ni roha ma hamu rap dohot ahu, ala djumpang ahu birubirungku naung mago i!” Luk. 15 : 4-7.KSH 56.9

  Asa ndada holan tu angka na dibagasan bara i hape pangaramotion ni Parmahan Sipalua i. Didok do: “Ai naung ro do Anak ni djolma i, paluahon na mago”. Mat. 18 : 11.KSH 56.10

  “Hudok ma tu hamu: “Suman tusi do gumodang las ni roha di banua gindjang mida sipardosa sahalak, na olo paubahon rohana, asa mida sia pulu sia partigor, na so pola paubahon roha nasida.” Luk. 15 :7.KSH 56.11

  Naung mardosa do hita djala lilu sian Debata. Didok Kristus do na songon birubiru na lilu sian bara i do hita. Nunga ro Ibana lao mangurupi hita asa mangolu so mardosa, Digoari Ibana do on songon na paulakhon hita tu bara i.KSH 57.1

  Molo rap mulak hita dohot Parmahan i, djala mansohot hita sian na mardosa, dohonon ni Kristus ma tu angka suruan na di Surgo: “Marlas ni roha ma hamu rap dohot Ahu, ala djumpang Ahu birubirungku naung mago i.”KSH 57.2

  Gabe mardorom do tarbege ende hamonangan sian punguan parende ni angka surusuruan i, pola manggohi sude Surgo dohot logu apala na tumabo.KSH 57.3

  Ndang adong digombarhon Kristus tu hita sada parmahan na marsak mulak so mamboan birubiru i. Dison do sada parpadanan paboa na so adong nanggo sada sian angka birubiru na mampar sian bara ni Debata na so diparrohahon.KSH 57.4

  Ndang adong tinggal nanggo sada na so niurupan. Ganup na olo tobuson, sai na paluaon ni Sipalua i do sian angka halongonan ni dosa.KSH 57.5

  Antong ganup ma na djalang sian bara i marhinsa ni roha. Dilului Parmahan na Denggan i do ho. Ingot ma ulaonNa na “paluahon na mago.” I ma ho !KSH 57.6

  Mansoadahon dalan haluaonmu, i ma na mansoadahon huaso ni Kristus na boi pangoluhon djala naung manobus ho dohot mudarNa na so tarasam i. Bahen ma haporseaon i mambuat inganan ni roham na so mangkaporseai i. Bereng ma tu angka tangan naung tarlabang i ala ni ho, djala marlas ni roha ma ho ala ni huaso nasida lao pangoluhon ho.KSH 57.7

  Ingot ma na rap do Debata dohot Kristus marrohahon ho, djala na rap do saluhut parangan na di surgo patulushon dalan haluaon ni angka pardosa.KSH 57.8

  Udju di tano on dope Kristus nunga dipatuduhon Ibana, marhitehite angka halonganganNa i, na marhuaso Ibana paluahon saluhutna. Marhitehite na pamalumhon angka na marsahit, nunga dipatuduhon Ibana na talup do Ibana mambuat dosa i sian roha.KSH 57.9

  Dibahen do na pangpang i gabe mardalan, na nengel gabe marbinege, djala na mapitung i gabe marnida. Dipaias do angka na huliton, dipamalum na sarion, djala didaoni ro di saluhut angka na hansitan.KSH 57.10

  Gari angka tondi na ronsam nunga dipabali sian angka na sinonggopan nasida marhitehite hataNa i. Nasa na marnida ulaon halongangan on nunga longang, djala mandok: “Na beha do on? Mardongan huaso dohot gogo dipaksa angka tondi na hodar, gabe ruar do.” Luk. 4 ; 36.KSH 57.11

  Dohot parenta ni Jesus, boi do si Petrus mardalan di gindjang ni aek i. Alai ingkon sai tu Jesus do ibana mamereng. Disi manaili ibana dompak na asing, mulai gamang djala lonong do ibana.KSH 59.1

  Gabe didjouhon ma: “Tuhan, palua ahu,” djadi disurdukhon Jesus ma tanganNa manogu ibana. Mat. 14 : 28-31. Asa manang sadihari adong sahalak na mangido pangurupion sian Ibana, sai manigor disurdukhon Kristus do tanganNa lao paluahonsa.KSH 59.2

  Dipangolu Jesus do na mate. Sada sian angka i, i ma anak ni parompuan na mabalu di huta Nain. Di na hinallung nasida ibana, padjumpang do nasida dohot Jesus. Gabe ditangkup Ibana ma tangan ni dolidoli i, dipahundul ma ibana, laos dipasahat ibana mangolu tu inana. Dung i muli ma na torop i mardongan suraksurak dohot olopolop nang pudjipudjian tu Debata.KSH 59.3

  Songon i do dipahehe nang boru ni si Jairus; djala marhitehite hata ni Kristus, didjou do nang si Lazarus ruar sian tanoman i atik pe naung opat ari dung mate.KSH 59.4

  Suang songon i do sogot di na giot ro Kristus tu tano on, torusan ni soaraNa i do angka tanoman i, gabe “hehe ma djumolo angka na mate dibagasan Kristus” tu hangoluan na salelenglelengna; djadi songon i ma nasida tongtong “rap dohot Tuhan i.” 1 Tes. 4 : 16, 17.KSH 59.5

  Sada ulaon halongangan bolon do na pinatupa ni Tuhan i saleleng ni parhobasonNa di tano on. Taringot tu ulaon on nunga dihatahon Ibana i dibagasan alus na tinongosNa tu si Johannes Pandidi. Na margundongpong do si Johannes di hurungan; ganggu do rohana mamingkiri manang na Jesus i do sasintongna Messias i. Ala ni i gabe disuru ma deba sian siseanna lao manungkun Sipalua i : —KSH 59.6

  “Ho do na naeng ro i, manang na asing dope sipaimaonnami?”KSH 59.7

  Di na ro angka suruan i tu Jesus, humaliang do angka na marsahit sipamalumonNa. Sadarina i do dipaimaima angka suruan i, ndang marnasadi Ibana mangurupi angka na hansitan i. Di udjungna didok ma : “Mulak ma hamu, baritahon hamu ma tu si Johannes i angka na binege dohot na niidamuna on: Na gabe marnida do angka na mapitung, na mardalani do angka na lumpuon, na gabe ias do angka na huliton, na marbinege do angka na nengel, na mulak mangolu do angka na mate; tu angka na pogos do binoan barita na uli”. Mat. 11 : 3-5.KSH 59.8

  Asa, leleng ni tolu satonga taon “mardalani do Ibana mambahen na denggan.” Alai nunga ro tingkina na ingkon mansohot parhobasonNa i di tano on. Raphon angka siseanNa i ingkon nangkok do Ibana tu Jerusalem asa didjehehon, diuhumi, djala diparsilangkon.KSH 59.9

  Songon i ma asa gonop pandohanNa sandiri: “Diseahon parmahan na denggan i do hosana humophop angka biru-biruna.” Joh. 10:11.KSH 60.1

  “Tongon do angka sahitta diusung Ibana, djala angka pardangolanta diporsan ... Binahen ni hadjahatonta Ibana mabugang. Ampe tu Ibana pinsangpinsang parhitean ni hasonanganta, djala binahen ni bugangna malum itahilala. Luhut do hita lilu songon birubiru, ganup masitondong dalanna be, alai hadjahaton ni hita sudena dihonahon tu Ibana.” Jes. 53 : 4-6.KSH 60.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents