Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Boekoe-boekoe Jang Beri Terang

  Toehan soedah kasi banjak pengadjaran kepada oematnja, sjart bertambah sjart, hoekoem bertambah hoekoem, disini sedikit disana sedikit. Kitab Soetji tidak berapa diperdoelikan, maka sebab itoe Toehan soedah memberi terang jang lebih ketjil akan memimpin manoesia kepada terang jang lebih besar itoe. Berapa banjak kebaikan kita boleh perboeat djikalau kiranja boekoe-boekoe jang berisi terang ini dibatja dengan ketetapan hati akan menoeroet kebenaran jang termoeat didalamnja! Kita akan seriboe kali lebih berhati-hati, dan seriboe kali lebih koeat beroesaha, dan lebih banjak orang akan bersoeka dalam terang kebenaran zaman ini.HTPB 35.1

  Saudara-saudarakoe laki-laki dan perempoean, kerdjalah dengan radjin akan mendjalankan boekoe-boekoe ini. Taroehlah segenap hatimoe kepada pekerdjaan ini, maka berkat Toehan akan menjertai kamoe. Pergilah dengan pertjaja, dan sedang kamoe pergi, minta Toehan menjediakan hati orang akan menerima terang jang termoeat dalam boekoeboekoe jang kamoe bawa. Djadilah berkenan dan berbahasa. Njatakan oleh tingkah lakoemoe jang engkau seorang Masehi jang benar adanja. Kerdja dan djalanlah dalam terang jang dari soerga, maka djalanmoe akan seperti djalan orang jang benar, makin lama makin bertjahaja sampai kepada siang sempoerna.HTPB 35.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents