Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pekerdjaan Itoe Tinggi dan Meninggikan

  Pekerdjaan mendjoeal boekoe itoelah satoe djalan Toehan akan mendapatkan orang-orang jang tidak ada tergerak hatinja akan kebenaran kalau tidak dengan djalan itoe. Pekerdjaan ini jaitoe satoe pekerdjaan jang baik, maksoednja tinggi dan meninggikan ; dan hendaklah kelakoean orang jang mendjalakannja poen setoedjoe dengan itoe. Pendjoeal boekoe akan bertemoe dengan berdjenis-djenis orang. Dia orang akan bertemoe dengan orang jang bodoh dan jang hina jang tidak menglndahkan apa-apa ketjoeali jang mendatangkan wang kepadanja. Ini orang akan mempermainkan dia; akan tetapi hendaklah ia djangan mendengar akan perkataan dia orang. Kelakoeannja jang baik hendaklah djangan poetoes; hendaklah ia memandang akan perkara-perkara jang soesah dengan girang hati, dan dengan pengharapan jang besar. Dia akan bertemoe dengan orangorang jang soesah hati, jang tawar hati, dan jang loeka dan jang berpenjakit dalam roehnja. Dia akan mendapat banjak waktoe jang baik akan membitjarakan perkataan jang manis kepada orang-orang ini, dan perkataan berani hati, pengharapan dan pertjaja. Dia boleh mendjadi satoe mata air jang menjegarkan orang lain djika dia maoe; akan tetapi soepaja boleh berboeat ini, dia sendiri mesti mengambil air dari Mata Air jang hidoep.HTPB 51.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents