Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1. kapitola — Poslední krize na zemi

  Strach z budoucnosti

  Současnost je dobou, o kterou se všichni lidé velmi zajímají. Panovníci a státníci, muži, kteří zaujímají odpovědná a významná místa, přemýšlející muži i ženy všech vrstev lidí upírají svou pozornost na události, které se dějí kolem nás. Sledují mezinárodní vztahy. Pozorují, jak každý pozemský živel nabývá na síle, a uvědomují si, že se chystá něco velkého a rozhodného — že se svět nalézá na pokraji obrovské krize. (Prophets and Kings, s. 537)PPZ 11.1

  Neštěstí na zemi i na moři, nejistý stav lidské společnosti a válečná varování jsou zlověstná. Předpovídají blížící se události největšího významu. Nástroje zla spojují síly a snaží se je upevnit. Posilují se pro poslední velkou krizi. Brzy nastanou ve světě veliké změny a spád posledních událostí bude rychlý. (Testimonies For The Church, sv. 9, s. 11)PPZ 11.2

  Doba nesnází nastane velmi brzy

  Doba soužení, které se bude až do konce stupňovat, je již velmi blízko. Nesmíme více mrhat časem. Svět je otřásán válkami. Proroctví jedenácté kapitoly Danielovy knihy se již téměř zcela naplnila. (The Review and Herald, 24. listopadu 1904)PPZ 11.3

  Doba soužení — soužení, jakého nebylo nikdy od vzniku národa (Daniel 12,1) — je těsně před námi, a my jsme jako spící panny. Musíme se probudit a prosit Pána Ježíše, aby nás vzal do své náruče a přenesl přes dobu zkoušky, která nás čeká. (Manuscript Releases 3, s. 305)PPZ 11.4

  Ve světě je stále více bezpráví. Brzy mezi národy zavládne velké soužení — soužení, jež neustane, dokud Ježíš nepřijde. (The Review and Herald, 11. února 1904)PPZ 11.5

  Jsme na samém prahu doby soužení a před námi se nalézají zmatky, o kterých se nám ani nezdálo. (Testimonies For The Church, sv. 9, s. 43)PPZ 11.6

  Stojíme na prahu rozhodné chvíle věků. Boží soudy přijdou v rychlém sledu jeden za druhým — požáry, záplavy a zemětřesení spolu s válkami a krveprolitím. (Prophets and Kings, s. 278)PPZ 11.7

  Čas bouře je bezprostředně před námi, ale nevyslovujme žádné slovo nevěry či malomyslnosti. (Christian Service, s. 136)PPZ 11.8

  Bůh vždy varoval před přicházejícími soudy

  Dříve než Bůh seslal na zem své soudy, vždycky člověka varoval. Lidé, kteří Božímu poselství uvěřili, žili podle své víry a podle Božích přikázání, unikli ranám, jež dopadly na neposlušné a nevěřící.PPZ 12.1

  Noemovi Bůh řekl: “Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý.” 1. Mojžíšova 7,1. Noe uposlechl a byl zachráněn. Lot dostal poselství: “Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu.” 1. Mojžíšova 19,14.PPZ 12.2

  Lot se svěřil pod ochranu nebeských poslů a byl zachráněn. Také Ježíšovi učedníci předem věděli o zničení Jeruzaléma. Lidé, kteří čekali, až se objeví znamení zkázy, a utekli z města, unikli záhubě. V dnešní době známe varovné poselství o druhém Kristově příchodu a blížící se zkáze světa. Kdo si je vezme k srdci, bude spasen. (Touha věků, s. 405-406) PPZ 12.3

  Bůh nás upozornil, co máme v naší době očekávat

  Před svým ukřižováním Spasitel vysvětloval svým učedníkům, že bude zabit, ale znovu vstane z hrobu. Přítomní andělé se snažili vštípit Kristova slova do myslí a srdcí učedníků. 1(Viz Marek 8,31.32; 9,31; 10,32-34). Učedníci však očekávali vysvobození z římské poroby, a nemohli snést pomyšlení, že by ten, v něhož skládali všechny naděje, měl zemřít potupnou smrtí. Slova, která si měli připomínat, se vytratila z jejich myslí, a když přišla doba zkoušky, nebyli připraveni. Smrt Pána Ježíše úplně zničila jejich naděje, jako by je Pán na to nikdy nepřipravoval. Proroctví nám zjevují budoucnost stejně jasně jako slova Pána Ježíše učedníkům. Srozumitelně nám přibližují události spojené s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení. Mnoho lidí však těmto důležitým pravdám nerozumí, jako by je Pán nikdy nezjevil. (The Great Controversy, s. 594)PPZ 12.4

  Proroctví pro poslední dobu vyžadují naši pozornost

  Potom jsem viděla třetího anděla. (Zjevení 14,9-11). Anděl, který mne doprovázel, mi řekl: “Jeho dílo je strašné. Jeho poslání je hrozné. Je to anděl, který má oddělit pšenici od plev a pšenici zapečetit nebo svázat, aby byla připravena pro nebeská humna. Tyto věci by měly zaujmout celou mysl i celou pozornost.” (Early Writings, s. 118)PPZ 12.5

  Budeme muset stát před vrchností, abychom se zodpovídali ze své věrnosti k Božímu zákonu a objasnili základy naší víry. Mladí lidé by tomu měli porozumět. Měli by znát události, které se stanou před ukončením světových dějin. Týkají se naší věčné blaženosti, a proto by jim měli učitelé a žáci věnovat více pozornosti. (Testimonies For The Church, sv. 6, s. 128-129)PPZ 12.6

  Měli bychom studovat velké ukazatele označující dobu, ve které žijeme. (Manuscript Releases 4, s. 163)PPZ 13.1

  Ti, kdo se odevzdají Bohu a nechají se jím vést a usměrňovat, postřehnou pevný chod událostí, které Pán předpověděl. (Testimonies For The Church, sv. 7, s. 14)PPZ 13.2

  V dějinách máme vidět naplnění proroctví, studovat dílo Prozřetelnosti ve velikých reformačních hnutích a porozumět sledu událostí, jež vedou národy k poslednímu utkání tohoto velkého sporu. (Testimonies For The Church, sv. 8, s. 307)PPZ 13.3

  Studujte především knihu Daniela a Zjevení

  Je třeba důsledněji studovat Boží slovo. Zvláště knihám Daniel a Zjevení bychom měli věnovat více pozornosti než kdy jindy. … Světlo, které Daniel obdržel od Boha, bylo dáno zvláště pro poslední dobu. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s. 112-113)PPZ 13.4

  Čtěme a studujme dvanáctou kapitolu Daniela. Přináší varování, kterému bychom měli všichni před dobou konce porozumět. (Manuscript Releases 15, s. 228)PPZ 13.5

  Poslední kniha Nového zákona je plná pravdy, které potřebujeme porozumět. (Christ's Object Lessons, s. 133)PPZ 13.6

  Nenaplněné předpovědi knihy Zjevení se brzy naplní. Boží lid by měl toto proroctví nyní horlivě studovat a jasně pochopit. Zjevení nechce pravdu zatajit, nýbrž důrazně varuje a oznamuje nám, co se stane v budoucnosti. (Notebook Leaflets from the Elmshaven Library, sv. 1, s. 96)PPZ 13.7

  Slavnostní poselství, jak je ve své posloupnosti nacházíme ve Zjevení, mají zaujímat první místo v mysli Božího lidu. (Testimonies For The Church, sv. 8, s. 302)PPZ 13.8

  Zvěstovat jasně a zřetelně

  Je mnoho lidí, kteří nerozumějí významu proroctví, týkajících se našich dnů, a těmto lidem musíme přinést světlo. Je to povinností jak strážných, tak i obecného lidu, aby dali troubě jasný hlas. (Evangelism, s. 194-195)PPZ 13.9

  Strážní mají nyní pozvednout své hlasy a hlásat poselství, jež představuje přítomnou pravdu pro naši dobu. Ukažme lidem, na kterém místě prorockých dějin se nalézáme. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 716)PPZ 13.10

  Existuje den, který Bůh ustanovil jako konec dějin tohoto světa: “A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.” Proroctví se rychle naplňuje. Více, mnohem více je nutné¨mluvit o těchto tak důležitých věcech. Den, kdy bude o osudu všech lidí navždy rozhodnuto, je na dosah ruky. …PPZ 13.11

  Musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom tuto záležitost představili lidem. Nejen lidem ze světa, ale i našim sborům je nutné předložit vážnou skutečnost, že den Páně přijde náhle a neočekávaně. Strašné varování proroctví je určeno každé duši. Ať si nikdo není jistý, že nemůže být zaskočen. Ať vás žádný výklad proroctví nezbaví přesvědčení, že přítomné události svědčí o blízkosti tohoto dne. (Fundamentals of Christian Education, s. 335-336)PPZ 14.1

  Trápit se již teď?

  Nyní nejsme schopni popsat důkladně scény, které se budou odehrávat v budoucnosti. Jedno je však jisté: v tomto čase pomůže jen bdít a modlit se, neboť velký den Páně je blízko. (Selected Messages, sv. 2, s. 35)PPZ 14.2

  Znamení šelmy je přesně to, co bylo zvěstováno. Ještě nerozumíme všemu, co souvisí s touto otázkou a neporozumíme tomu, dokud se svitek nerozvine úplně. (Testimonies For The Church, sv. 6, s. 17)PPZ 14.3

  Mnozí budou přehlížet současné povinnosti, ale i požehnání, a budou si přidělávat zbytečné starosti ohledně budoucí krize. To bude předčasné vytváření doby soužení. Nebude nám však poskytnuta žádná milost, abychom mohli snášet takovéto předčasné soužení. (Selected Messages, sv. 3, s. 383-384)PPZ 14.4

  Doba soužení přijde na Boží lid, ale toto bychom neměli lidem neustále připomínat a vést je k tomu, aby již teď žili v soužení. Mezi Božím lidem musí nastat tříbení, toto tříbení však není přítomnou pravdou, jež má být přinesena sborům. (Selected Messages, sv. 1, s. 180)PPZ 14.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents