Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  A megkisértettek reménye

  Ha tökéletes jellemre törekszünk, akkor meg kell becsülnünk az emberi lélek értékét, úgy, ahogyan Krisztus is megbecsülte. Isten az embert kezdetben méltóságra emelte; azonban mohó étvágya miatt elbukott. A nagy szakadék ellenére, amely ezzel Isten és ember között támadt, Jézus mégis annyira szerette a reményét vesztett bűnöst, hogy a földre jött, áthidalni a tátongó mélységet; egyesítette isteni erejét az ember gyengeségével. Ezáltal tette lehetővé, hogy az ember Krisztus kegyelmével és erejével győztesként szembeszállhasson Sátán kísértéseivel; Istentől nyert férfiasságában pedig az ínyencség és az érzéki szenvedélyek felett diadalt arasson. Salamon ifjúkorában vette át Izráel trónját; Dávidnak hozzá intézett utolsó szavai ezek voltak: “Erősítsd meg magad és légy férfiú.” A gyengéknek és a megkísértetteknek ugyanezt mondom: “Legyetek férfiak!” Nézzetek fel a Golgotára; Jézus Krisztus nevében kérlek benneteket, tekintsetek fel a keresztre és éljetek. Ne tegyétek tönkre magatokat. Az Úr áldása lehetővé teszi a győzelmet a test kívánsága és az erkölcstelen szenvedélyek felett.KE 160.1

  Isten úgy alkotta az embert, hogy szellemileg és erkölcsileg állandóan előbbre haladhasson. Ilyen fejlődésre az összes teremtmények közül csak egyedül az ember képes. Csak az ember képes olyan önuralomra és méltóságra emelkedni, mely az íny rabszolgasága és az érzéki szenvedélyek fölé emeli. Ezután férfiként fog Isten elé állani és nevét beírják az Élet Könyvébe. Ha az igazság világossága és Isten szeretete árad az ember szívébe, akkor szinte felmérhetetlen, hogy mivé fejlődhet és Isten mit végezhet el általa. Habár Ádámnak elesett ivadéka, Krisztus kegyelme által mégis a halhatatlanság örököse lehet. Gondolatai mennyei dolgokkal foglalkoznak, megtisztulnak, szíve nemesbül és Isten országának polgára gyanánt él. Figyeljétek meg, hogy mennyivel magasztosabb az értelmes keresztény élete a bűn rabszolgáival szemben. Figyeljétek meg a különbséget a bűn által elvakított ember és az isteni Ige igazságától áthatott hivő között. Amaz gonosz szenvedélyének áldozata, a bűn posványának mélyére süllyedve, míg ez Jézusba vetett hitében megnemesedve, isteni természet részese.KE 161.1

  Nézzétek csak azok állapotát, akik mértéktelenek. Jellemük gyenge, földies és aljas. Ezek ferde eljárásuk ismertetőjelei és következményei. Saját szívük útján és szemük kívánsága szerint jártak és saját terveik vezérlik őket. Nyomorúságos otthonukat önmaguk tették pokollá. “Mert amit vet az ember, azt aratándja is.” Gál. 6, 7. Vajjon ezek az emberek vonzanak, befolyásolnak-e titeket? Vajjon Ti is tudatlanságba és elvetemedettségbe, tompultságba akartok-e süllyedni, miként ők? Vajjon példájukat követitek-e, akik az isteni hasonlatosság nyomait sem viselik már? Hát nem elég nektek az ilyenek mélyen züllött állapota, hogy titeket már az első meggondolatlan lépéstől is visszarettentsen? Avagy velük együtt akarjátok elveszteni a mennyet?KE 161.2

  Isten mindenkinek, aki itt e földön a győzelemért küzd, erős reményt ad arra, hogy elnyerheti az örök életet. Használjatok fel minden alkalmat arra, hogy férfiakká legyetek. Ha bensőtökbe pillantotok és a kísértés erejére gondoltok, akkor annyira alkalmatlannak érzitek magatokat, hogy így szóltok: “Én nem tudok ellenállni”. Azonban én mégis azt mondom néktek, hogy szembe kell szállnotok minden kísértéssel. Habár néha le is győznek és erkölcsileg vereséget is szenvedtek, mégsem kell, hogy így maradjon. Jézus a ti segítségtek. Hatalmával a mohó ínyencség minden kísértését legyőzhetitek. Szedjétek össze minden akaraterőtöket és győzni fogtok!KE 162.1

  Az akarat az emberi természetet uraló erő! Ha helyesen irányítjuk akaratunkat, akkor az egész test engedelmeskedik szavának. Az akarat nem az ízlés és nem a hajlam, hanem a választó és döntő hatalom, az a királyi erő, mely az emberben Isten iránt az engedelmességet vagy az engedetlenséget munkálja.KE 162.2

  Addig állandó veszélyben forogtok, amíg az akarat tényleges erejét meg nem ismeritek. Hihettek és ígérhettek mindent, de minden ígéretetek és hitetek hasztalan, ha akaratotok nem áll a jó, az igazság oldalán. Ha a hit harcát egész akaraterőtökkel együtt veszitek fel, biztos a győzelem.KE 162.3

  Állítsátok akaratotokat Krisztus oldalára. Mihelyt teljesen Neki adjátok át akaratotokat, birtokába vesz titeket és munkálja bennetek az akarást és a végrehajtást, tetszése szerint. Természetetek a Szentlélek irányítása alá kerül. Sőt gondolatotokat is Ő fogja vezetni. Ha nem is tudtok érzelmeiteken és gondolataitokon oly mértékben uralkodni, amennyire szeretnétek, mégis uralhatjátok akaratotokat és így életetek teljesen átalakul. Ha akaratotokat Krisztusnak egészen átadjátok, akkor életetek Krisztussal az Istenben elrejtett élet. Ez az élet olyan erővel egyesült, mely minden hatalmasság és fejedelemség felett áll. Istentől oly erőt kaptok, mellyel Beléje kapaszkodhattok. Előttetek új élet: a hitélet lehetősége áll.KE 162.4

  Nem érhettek el eredményt, hogy önmagatokat nemesbitsétek, ha akaratotok nem áll Krisztus oldalán és nem működtök együtt Isten Lelkével. Ne hagyjátok, hogy a tehetetlenség érzése elhatalmasodjék rajtatok, hanem mondjátok: “Megtehetem, mert akarom!” Isten adta Szent Lelkét zálogul, hogy minden határozott erőfeszítésünkben segítségünkre legyen.KE 163.1

  Minden egyes lélek legyen tudatában annak, hogy egy másik, de sokkal hatalmasabb erő munkálkodik velünk együtt, ha a győzelemre törekszünk. Miért nem fogadják el az emberek ezt az erőt, mely nemesíti és felemeli őket? Miért aljasodnak le annyira a mohó étvágy kielégítése által? Miért nem serkennek fel Krisztus erejében, hogy nevében diadalt arassanak? Jézus még a leghalkabb, leggyengébb fohászt is meghallgatja és részvéttel könyörül gyengeségeinken. Benne, a hatalmas Megváltóban, minden lélek szabadítóra talál. Forduljatok Jézus Krisztushoz, a bűnösök Megváltójához, aki egyedül adhat erőt arra, hogy mindent legyőzhessünk.KE 163.2

  A menny minden másnál értékesebb számunkra. Ebben a fontos dologban biztosaknak kell lennünk és semmit sem szabad kockáztatnunk. Tudnunk kell, hogy lépteinket az Úr irányítja. Segítsen bennünket Isten a győzelem e nagy munkájában. A győzteseket megkoronázza és az igazakat fehér ruhába öltözteti majd. A dicsőség örök hazáját készítette azoknak, akik dicsőségre, tisztességre és halhatatlanságra törekszenek. Aki győz, csak az léphet be Isten városába; mint Isten fia lép be oda, s nem mint megátkozott gonosztevő. És mindenkit, aki belép az új Jeruzsálembe, ott így köszöntenek: “Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Máté 25, 34.)KE 163.3

  Örömest nyujtanék mindenkinek vigaszt, segítenék minden csüggedő léleknek, hogy ragadja meg élő hittel a hatalmas Segítőt, hogy az Úrnak tetsző jellemet fejleszthessen. A mennyei meghívás, a legdúsabb áldások felajánlása és a nekünk nyujtott összes lehetőségek, hogy tökéletes jellemet fejlesszünk, mind hiábavalóak részünkre, ha nem akarunk magunkon segíteni. Az Úrtól nyert erőket fel kell használnunk, mert különben mind mélyebbre süllyedünk és mind ebben, mind az eljövendő életben alkalmatlannak bizonyulunk a jóra.KE 164.1

  Aki meggyengült és lezüllött a bűnös kívánságok kielégítése által, mégis Isten gyermekévé válhat. Hatalmában áll, hogy másoknak mindig jót tegyen, hogy a kísértés legyőzésében mindenkinek segítségére legyen. Miközben így cselekszik, saját üdvösségét szolgálja. Fénylő, tündöklő világosság lehet e világon, végül pedig hallhatja majd a dicsőség Királyának boldogító szavait: “Jól vagyon, jó és hű szolgám”.KE 164.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents