Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZWI LO KWANDULELA

  Ezindhlebeni eziningi kuzwakala amazwi e Simemo Somusa, Sokuti:— “Woza Kimi” leso Simemo So. Msindisi O'Nesihau. O'Nkliziyo Yake votando ipumele kubo bonke aba dukayo ku Nkulunkulu; nase zinhlizweni zaba ningi, aba langazelele ngo kwempela usizo olu nokufunyanwa ku Jesu, kuvuswa inhliziyo yo ku tanda ukubuyela endhlini ka Yise. Kwa banjalo umbuzo ka Tomase uya vama ukupindwa “wokute:— Si nga yazi kanjani indhlela?”IEK ii.1

  Indblu ka Yise Songati ikude, nendhlela ibonakale iuzima, i nga qinisekile. Yizipi izinyatela eziholela ekaya?IEK ii.2

  Igama la lencwadi li casisa umsebenzi wayo. Ikomba ku Jesu ukuti Uye yedwa onamandhla uku hlangabezana nezinswelo zo m'pefumulo, no' qondisa izinyawo zo'ngabazayo no nqikazavo endhleleni yo kutula.IEK ii.3

  Iholela umfuni wokulunga nowo kupelela kwesimilo. isinyatelo nge. Sinyatelo endhleleni yokupila ko bu Kristu, ku loku ku busiswa oku funyanwa eku zinikeleni oku pelele komuntu, nase kwetembeni oku ngantengi emuseni osindisayo nase mandhleni a gcinayo o'Mhlobo we zoni.IEK ii.4

  Isiyalo esifunyanwa ku lamakasi si lete ukududuzwa ne temba, e Mpefam'lweni eminingi e katazekile, Sa siza aba landeli aba ningi be Nkosi ukuba ba hambe be netemba eli kulu noku tokoza okukulu ezinyatelweni zo' Mholi wabo ongu Nkulunkulu. Ku yetembeka ukuti Si-ya kuleta lona lelozwi kwabaningi abadinga usizo olunjalo.IEK ii.5

  “Ma yi vele lapo indhlela
  Izi nyatelo ezenyukela ezulwini ”
  IEK ii.6

  Kwaku njalo uJakobe, lapo ecindezelwe hi valo lokati isono Sake Sesi mahlukauisile ku Nkulunkulu, walala ubutongo wapupa, bheka isikwelo Simi emhlabeni isihloko Saso. Sive Sa finyelela ezulwini. Ngaloko waembulelwa ukuhlangana okupakati ko mhlaba nezulu, na mazwi okududuza nawe temba akulunywa ku Mndindi Yi Lowo owa-emi esihlokweni Se zikwelo ezi lufifi.IEK iii.1

  Songati-ti umbono wasezulwini unga pindwa kwa ba ningi lapo be funda lendaba ye ndhlela yokupila.IEK iii.2

  “ABACINDEZELI”
  (PUBLISHER).
  IEK iii.3

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents