Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO 2—UKUFUNWA KUKA KRISTU NGU MONI.

  Umuntu ngemvelo wanikwa amandhla amakulu nomqondo obluzeke kahle. Wayefezekile esimweni sake ezwana no Nkulunkulu. Imicabango yake yabe icwengile, imiqondo yake icwebile. Kodwa ngenxa yokungalaleli amandhla ake apendulwa, kwati ukuzidhla kwatabata indawo yotando. Indabuko yake yababutakataka kangaka ngenxa yeziposis nje gokuba kwamenqabela, ngalamandhla ake, ukuwahlula amandhla esono. Wenziwa otunjiweyo ngu Satana, ongabe wahlala kulesosimo ngonapakade, uma u Nkulunkulu akalamulanga ngempela. Kwakulicebo lomlingi uku cita icebo la Pezulu endabukweni yomuntu, agcwalise izwe ngosizi nencitakalo. Azeke akombe kulolonke lolusizi njengesitelo somsebenzi ka Nkulunkulu ekudaleni Kwake umuntu.IEK 10.1

  Esimweni sake sokungabi nasono, umuntu wayeba nenhlangano ezimnandi Naye “Ekufihlwe kuyo yonke imicebo yokuhlakanipa nokwazi.”1Kolose 2. 3. Kodwa ngemva kwesono sake, akazange abe esatola ukutokoza ekuewebeni, wafuna uku catya ebusweni buka Nkulunkulu Sisenjaloke isimo senbliziyo engakenziwa ngokutya. Aivumelani no Nkulunkulu, ingetokoze ekuhlanganeni Nave, Umoni akanako ukutokoza pambi ku ka Nkulunkulu angagoba enhlanganweni yaba ngcwele. Uma eben- gavunyelwa ukungena ezulwini kungenike ntokozo loko kuye, Umoya wotando olungazidhliyo olubusa lapo,— zonke inhliziyo zivumelana nenhliziyo yo Tando olungapeliyo—akutinti mtambo ozwayo empefumulweni wake. Imicabango yake, intokozo yake, imiqondo yake, ingaba ugeyasemzini kuleyo ebusa labo abangenasono abahlala kona. Angaba ligama elingakali kahle entokozweni yase. zulwini. Izulu, kuye, lingaba indawo yenhlupeko; augafisa ukufihlwa Kuye ongukukanya kwalo nompakati wentokozo yalo. Akusiwo umteto wokuzibusa ngaku Nkulunkulu, okipa abakohlakeleyo ezulwini; bavalelwa ngokungafaneli kwabo ubudhlelana balo. Ukukazimula kuka Nkulunkulu kubo kungaba ngumlilo otshisayo. Bangatetelela uku citakala, ukuze babenokufihlwa ebusweni Bake owafela ukubahlenga.IEK 10.2

  Kulukuni kiti, ngokwetu, ukupepa esigodini sesono esitshone kuso. Inhliziyo zetu zikohlakele, asinako ukuzipendula. “Ubani ongaveza okuhlanzekile entweni engahlanzekanga? Qa namunye.”1Job. 14. 4. “Umcamango wenyama u isita ngaku Nkulunkulu; ngoba awulaleli umteto ka Nkulunkulu, nangeqiniso ungenako ukuba njalo.”2Rom. 8. 7. Imfundo, ukukanyiswa, ukusebenzisa intando, imizamo yobuntu; konke loku kunendawo yako ekufanele, kodwa lapa akunamandbla. Kungasiveza isimo sanga pandble sokupelela kokuzipata kahle, kodwa akunako ngokungafaneli kwabo ubudhlelana balo. Ukukazimula ukupendula inhliziyo; akunakucwebisa imitombo yokupila. Kufanele ukuba kube kona amandhla asebenza ngapakati, ukupila okutsha okuvela pezulu, ngapambi kokuba abantu bapendulwe esonweni basiwe ekucwebeni.IEK 11.1

  Lawomandhla angu Kristu. Umusa Wake wodwa ungapilisa imicamango engapilile yompefumulo u idonsele ku Nkulunkulu, ekucwebeni. Umsindisi wati. “Uma umuntu engazalwanga ngokwangapezulu,”—ngapandhle kokuba amukele inhliziyo entya, infiso ezintya, amacebo, imiqondo, edonsela ekupileni okutsha,—“akanakububona ukukosi buka Nkulunkulu.”1Johane 3. 3. Umcamango wokuti kufanele ukuba sikulise ukulunga okukona emuntwini ngendabuko, ungukukohlisa okubulalayo. “Umuntu ngendabuko akazamkeli izinto zomoya ka Nkulunkulu; ugoba zingubuula kuyena; engenako futi nokuzazi, ngokuba zibhekisele ezintweni zomoya.”21 Kor. 2. 14.IEK 12.1

  “Ningamangali ngoba ngiti kini kufanela ukuba, Nizalwe ngokutsha.”3Johane 3. 7. Ngo Kristu kulotyiwe. “Kuye kwakukona ukupila; naloko kupila kwaba ukukanya kwabantu.”4Johane 1. 4. Nge Lake kupela “igama ngapansi kwezulu elinikwe ebantwini ekungalo sifanele ukusinda.”5Izenzo 4. 12.IEK 12.2

  Akwenele ukubona umusa wotando luka Nkulunkulur isisa, ukutamba kobuyise okusesimilweni Sake. Akwanele ukubona ukuti usekwe pezu kwesimo esingapeliyo sotando. U Paule umpostoli wakubona konke loku umawayeti, “Ngiyavuma emtetweni olungileyo.” Kodwa, wenezela, ebuhlungwini bompefumulo wake obuhlungu ongenatemba, “Ngi inyama, ngitengiswe ngapansi kwesono.”6Roma 7. 16, 12, 14. “Wayelangazelela ukusweba, uku lunga, owa engenamandhla ngokwake ukukufumana, wakala epumesela eti.”1Rom 7. 24. “Hai umuntu olusizi enginguye! Ngubanina oyakungikulula kulomzimba wokufa?” Sinjalo isikalo esenyuke sivela ezinkliziyweni ezisindwaye, Kuwo wonke amazwe nakuzo izikati. “Kubo bonke kukona impendulo inye.” “Bbeka i Undhlu like Nkulunkulu elisusa isono sezwe.”2Johane 1. 29.IEK 12.3

  Miningi imifanekiso u Moya ka Nkulunkulu owayeqope ngayo ukubonisa no kufanekisa leliqiniso, ulenze libe sobala emipefumulweni efisa ukukululwa emtwalweni wesono. Okwati emva kwesono sake ekn kohliseni u Esau, u Jakobe wabaleka ekayeni lika yise, wayehlulwe ngumcamango wesono. Eyedwa esengolahliweyo njengaloku wayenjalo, ehlukaniswe nako konke okwenze ukupila ukuba kube mnandi, umcamango owodwa ongapezu kwayo yonke imicamango owawucindezele umpefumulo wake kwaku ngukwesaba ukuti isono sake simnqamulile ku Nkulunkulu, nokuti a ba se zulwini se be mdelile. Ekudabukeni walala pansi ukupumula emhlabeni oze, ezungezwe izintaba kupela pezulu kulizulu likanya izinkanyezi. Esalele kwavela ukukanya okueha kwavela isiboniso sake; bonake etafeni ayelele kulona, izinyatelo ezibanzi ezingabonakaliyo zabonakala zenyuka ziyakulo isango lezulu, napezu kwalo izitunywa zika Nkulunkulu zenyuka, zebla, kanti, ekukazimleni okungapezulu, izwi lobu Nkulunkulu lezwakala ngesitunywa sentokozo netembn. Kwaziswa ngaloluhlobo ku Jakobe loko okwahlangabezana nenswelo nokulangaza kompefumulo wake,—Umsindsi. Ngentokozo nangokubonga kwembulwa indhlela okwati ngayo vena umoni abuyiselwe ebudhlelananeni no Nkulunkulu. Isinya- telo esicushileyo sepupo lake sasi bonakalisa u Jesu, okunguyena sikwelo kupela sokuhlangana pakati kuka Nkulunkulu nomuntu. Yiso lesi isibonakaliso owayekuluma ngaso u Kristu enkulumeni yake no Natanyeli uma wayeti “Niyakulibona izulu livuleka, izitunywa zika Nkulunkulu zenyuka zehla pezu kwe Ndodana yomuntu.”1Johane 1. 51. Ngokuhlubuka, umuntu wazahlukanisa no Nkulunkulu: umuntu wanqanyulwa ezulwini. Akubangako ndhlela yokuhlangaua kulelogeba elikulu elali pakati kwabo. Kodwa ngenxa ka Kristu umhlaba ubuye wahlanganiswa nezulu. Ngemisebenzi Yake u Kristu wenza ibuloro kuleligeba elalennziwe isono, ukuze izitunywa ezikonzayo zibenokuhlanga ua nomuntu. U Kristu uhlanganisa umuntu owileyo ebutakatakeni bake nokungabi nakusiza kwake, nomtombo wamandhla angapeliyo.IEK 13.1

  Kodwa ayilize amapupo abantu okuqubekela pambill, iyilize imizamo yokupakamisa uluntu uma bedela umtombo owodwa wetemba, nosizo esizweni esiwileyo. “Sonke isipo esihle nasosonke isipo esipeleleyo”2Jakobe 1. 17. sivela ku Nkulunkulu. Akuko ukupelela kweqiniso esimilweni kungeko Kuye.IEK 14.1

  Kupela indhlela eya ku Nkulunkulu ngu Kristu. Uti: “Ngi indhlela, iqiniso, nokupila: akako umuntu oza ku Baba ongezi Ngami.”3Johane 14. 6.IEK 14.2

  Inhliziyo ka Nkulunkulu iyakala ngabantwana Bake abasemhlabeni ngotando olunamandhla kunesifo. Ekunikeleni Kwake i ndodana Yake usitelele lonke izulu ngesipo sinye. Ukupila ko Msindisi, nokufa, nokulamula, ukukonza kwezingelosi, ukuncenga kuka Moya. U Yise esebenza ngapezu kwako konke nangakokonke intokozo engapeliyo yabasezulwini, konke loku kubalelwa ekusindisweni kwomuntu.IEK 14.3

  O! masicamange umnikelo o isimangaliso owe nzelwa tina! Masilinge ukutokoza umsebenzi namandhla awenziwe lizulu ukubuyisa abalahlekileyo, libabuyisele endhlini ka Baba. Imiqondo enamandhla kuuale, nezisebenzi ezinamandlila kunalezi zazingesetyenziswe,—imivuzo emikulu kakulu enikezelwa abenza okulungileyo, intokozo yezulu ibandhla lokuhlangana nezitunywa, ubudhlelana notando luka Nkulunkulu ne Ndodana Yake, ukupakama nobubanzi bawo onke amandhla etu kuwo onke amapakade,— loku konke akusizo ini izinxuso ezinamandlila, nezikutazo, ukusinxusela nkuba sinike inhliziyo umsebenzi otandekayo ku Mdali wetu, no Msindisi wetu.IEK 15.1

  Ngako lunye uhlangoti, izahlulo zika Nkulunkulu ezen-zelwa isono, nemivuzo engenakupetshwa, ukuhlaziseka kwezimilo zetu, nokutshatshalaliswa kokugcina, zibonakaliswa elizwini lika Nkulunkulu ukusiyala ukuba singangeni emsebenzini ka Satana.IEK 15.2

  Asi ikuwubuka umusa ka Nkulunkulu? Wayengenzani ngapezu kwalolu? Masizibeke ebuzalwaneni obuqondile kunye nave owasitanda ngotando olu mangalisayo, masiwatate amatuba esenzelwe wona, ukuze sipendulwe sifaniswe Nave. Sibuyiselwe ebudhlelaneni nezitunywa ezikonzayo, ekuzwaneni, nasekuhlanganeni no Yise ne Ndodana.IEK 15.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents