Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO 8—UKUKULELA KU KRISTU.

  Ukupenduka kwenhliziyo, okuti ngenxa yako sibe ngabantwana baka Nkulunkulu kukulunywa ngako esi Balweni kutiwe ukuzalwa. Futi kufanekiswa nokudubula , kwembeu elungileyo ehlwanyelwe ngumlimi. Ngokufanayo labo abasandukukolwa ku Kristu bafana “nabantwana abasandu kuzalwa,” abaza “kukula”1Petro 2. 2; Efesi 4. 15. baye esimweni sobudoda nobufazi ku Kristu Jesu. Mhlaumbe njengembeu enhle ehlwanyelwe ensimini bazakukula baveze izitelo. ulsaya uti bayaku “bizwa ngokuti imiti yobulungisa, insimu ye Nkosi, ukuze Abongwe.”2Yisaya 61. 3. Niya kubona ke ukuti imifanekiso itatwa ezintweni ezidatyuliweyo, ukusiza ukuba siqonde ngokungcono, amaqiniso afihliweyo okupila komoya.IEK 60.1

  Konke ukwazi nokuhlakanipa akunako ukuveza ukupila nakokuncane kunako konke okudatyuliweyo. Kungokupila kupela ate u Nkulunkulu ngokwake wakunika okuti isityalo noma isilwane kupile. Ngokunjalo kungokupila okuvela ku Nkulunkulu okuti ukupila komoya kuzaleke ezinhliziyweni zabantu. Ngapandhle kokuba umuntu a “Zalwe ngokuzalwa okuvela ngapezulu,”3Johane 3. akanako ukuba ngumdhlelani nokupila u Kristu oweza kukunika.IEK 60.2

  Njengaloku kunjalo ekupileni, kunjalo nasekukuleni. Ngu Nkulunkulu oleta ukubalasa kokumqumbi, nembali avenze isitelo. Imbeu ikuliswa ngamandhla Ake, “kuqala ikasi, kubese kulandela ukukahlela, ngemva kwaloku kuvele ibele ekasini.”1Mark 4. 28. IT Mprofiti u Hoseya uti i ngo Israyeli “Niyakukula njengomnduze.” “Bayakuvuseleleka njengamabele, bakule njengesi vini.”2Hoseya 14. 5, 7. U Jesu usiyalela ukuba “sibheke iminduze ukukula kwayo.”3Luke 12. 27. Izilimo nembali akukuli ngokunakekela, ngevuso, nangemizamo yako ngokwako; kodwa ngokwamkela loko u Nkulunkulu akunikele ukuba kuqapele ukukula kwazo. Umntwana akanako, ngokufisa noma kungamandhla ake ukukula nokwenezela esimweni sake. Nawe ngokwako awunako ukukwenza loko, ngokufisa nangemizamo yako utole ukukula komova. Isilimo, umntwana, kukula ngokutatela kuloko okukuzungelezile loko okuqapele ukukula kwako,—umoya, ilanga, nokudhla.IEK 61.1

  Lezizipo zendabuko zi iloko ezilwaneni nasezilimweni loko a iko u Kristu kulabo abatembele Kuye. “Ungukukanya kwabo okupakade,” “ilanga nesihlangu.”4Yisaya 60.19; Izihlabelelo 84. 11. “Uyakuba njengombete ku Israyeli.” “Uyakwehla njengemvula otyanini obusikiweyo.”5Hosea 14. 5; Izihiabelelo 72. 6. Ungamanzi api lileyo, “Jsinkwa sika Nkulunkulu .... esivela ezulwini, sinika ukupila emhlabeni.”6Johane 6. 23.IEK 61.2

  Esipweni esingenakulinganiswa se Ndodana Yake, u Nkulunkulu uwuzungezile umblaba wonke ngomoya wo. musa oliqinso njengomoya ohamba uzungeza kulolonke izwe. Bonke abautanda ukupefumula komoya onika ukupila bayakupila, bakulele esimweni sobudoda nobufazi ku Kristu Jesu.IEK 61.3

  Njengembali ependukela elangeni, ukuze imisebe ekanyaye iyisize ekupeleliseni ubuhle bayo nemibala yayo ivumelane; ngokunjalo sifanele ukupendukela eLangeni lo Bulungisa, ukuze ukukanya kweZulu kukanye pezu kwetu, uknze izimilo zetu zikulele ekufaneni no Kristu.IEK 62.1

  U Jesu usifundisa yona leyonto uma eri:—Hlalani kimi, nami ngihlale kini. Njengaloku igatya lingena kuzitwalela isitelo ngokwalo ngapandhle kokuba lihlale esivinini. nani aningekwenze loko uma ningahlali Kimi . . . . . . Ngapandhle kwami aninakwenza luto.1Johane 15. 4, 5. Nani neyeme ku Kristu ngokunjalo, ukuze nipile ukupila okungcwele, njengalokn linjalo igatya esiqwini somuti leyemele ukuba nezitelo, nokukula. Uma niugeko Kuye aninako ukupila; aninawo amandhla okwenqaba izilingo, nokukula emuseni nasebungeweleni. Ngokuhlala Kuye ningakula. Uma ukupila kwenu nikutabata Kuye, aniyikubuna, aniyi kungabi nazitelo. Niyakuba njengomuti otyalwe ngasemifuleni yamanzi.IEK 62.2

  Abaningi banomcamango wokuti bafanele ukwenza iuxenye yomsebenzi bodwa. Batembele ku Kristu ukuxolelwa kwezono, kepa manje sebefuna ngeyabo imizamo ukupila ukupila okulungileyo. Kodwa imizamo enje imelwe ukwehluleka. U Jesu uti, “Ngapandhle kwami anina kwenza luto.” Ukukula kwetn emuseni, intokozo yetu. ukuba nomsebenzi kwetu,—konke kweyame pezu kwenhlangano yetu no Kristu. Kungobudhlelaue Naye insuku zonke, amahora onke,—ngokuhlala Kuye,—esinako ukukula emuseni. Akasiye u Mqali kupela, kodwa ungu Mpeleliseli wokukolwa kwetu. Ungu Kristu wokuqala, wokugeina, nowa pakade. Ufanele ukuba nati kungesiko ekuqaleni nasekugcineni kohambo lwetu, kodwa ukuba nati kuzozonke isinyatelo zendhlela yetu. U Davide uti, “Ngiyibekile i Nkosi pambi kwami ngasosonke isikati; ngokuba Vena usesandhleni sami sokunene, angiyi kuzanyazanyiswa.”1Izihlabelelo 16. 8.IEK 62.3

  Uyabuza uti. “Ngingenzenjani ukuhlala ku Kristu na?”— Ngaleyondhlela omamkele ngayo ekuqaleni. “Ngako njengaloku nimamkele u Kristu Jesu i Nkosi ngokunjalo hambani Kuye.” “Abalungileyo baya kupila ngokolo.”2Kolose 2. 6; Hebere 10. 38. Wazinikela ku Nkulunkulu ukuba ubengo Wake ngoqobo. ukuba umkonze, umlalele, wamtata u Kristu njengo Msindisi wako. Wena ngokwako waungeuako ukuzincengela izono zako, mhlaumbe upendule inhliziyo yako; kodwa ngokuzinikela ku Nkulunkulu, wakolwa ukuba Yena ngenxa ka Kristu wakwenzela konke loku. Ngo kolo wabangoka Kristu, nangokolo ukulela kuye, nifanele ukutata konke.—u Kristu ongukugcwaliseka ukuba ninikele konke,—inhliziyo zenu, itando yenn, imisebenzi yenu—-nizinikele Kuye ukulalela yonke imiyalezo kuye; nifanele ukutata konke,—u Kristu ongukugcwaliseka kwazo zonke izibusiso, ukuba ahlale ezinhliziyweni zenu, ukuba abengamandhla enu, ukulunga kwenu, umsizi wenu ka naPakade,—ukuba aninike amandhla okulalela.IEK 63.1

  Zahluka nisele Kuye u Nkulunkulu ekuseni, kwenze loku kube ngumsebenzi wako wokuqala. Umtandazo wako maube ngulona. “Ngitate. O Nkosi, ngibe owako ngempela. Onke amasu ami ngiwabeka ezinyaweni zako. Ngisebenzise ngalolusuku emsebenzini wako. Hlala nami, wenze yonke imisebenzi yami ukuba isetyenzwe Kuwe.” Lolu-ke ludaba lwazo zonke izinsuku. Ekuseni njalo zahlukanisele Kuye u Nkulunkulu kube ngumsebenzi walolo lusuku—Unikele onke amasu ako kuye, ukuba a wenze, mhlaumbe awayeke njengaloku okuyakukonjwa ngumusa Wake. Ngokunjalo zonke izisuku wenze njalo ukuzinikela kwako kuNkulunkulu ezandhleni zake, ngokunjalo ukupila kwako kuyakubuujwa ngapezulu nangapezulu njengokupila kuka Kristu.IEK 63.2

  Ukupila okuku Kristu kungukupila kokupumula. Mhlaumbe akungebiko luvalo oluzwayo, kodwa kufanele ukuba kube kona itemba lokutula elihleliyo. Itemba lako aliko kuwe; liku Kristu. Ubutakataka bako buhlanganiswa kanye namandhla Ake, ukungazi kwako kuhlanganiswa nokwazi kwake. Ukungabi namandhla kwako kuhlanganiswa namandhla Ake angapeliyo. Ngaloku—ke akufanelekile ukuba uzetembe—umcamango wako ungawuzinzisi kuwe ngokwako, kodwa bheka ku Kristu. Umcamango wako mauhlale pezu kwo Tando lwake, pezu kwobuhle Bake, napezu kwokupelela kwesimilo Sake. U Kristu ekuzinikeleni Kwake, u Kristu ekuzitobeni kwake. U Kristu ekucwebeni kwake, ebungcwaliseni bake; u Kristu otandweni lwake olungena mlinganiso,—lolu—ke ilona lucatyangwa ngu mpefumulo. Kungokutanda yena, sifuze vena, sitembe kuye ngakokonke ongapendulwa ngako ubuyiselwe emfanekisweni Wake.IEK 64.1

  U Jesu uti, “Hlala kimi,” Lamazwi akuluma ukupumula, ukugxila, itemba. Futi uyakumema uti, “Woza kimi, . . . ngiya kuninika ukupumula.” Lamazwi o Mhlabeleli akuluma kona loko futi; “Pumulaui e Nkosini. niyilinde ngokubekezela.”1Matt. 11. 28, 29. No Isaya ufakaza ngamazwi afanayo uti:—“Ekutuleni, nasekwetembeni, kulapo kuyakubakona amandhla ako.”2Izihla 37. 7; Isa 30. 15. Loku kupumula akutolwa ebuvileni; ngoba esimemweni so Msindisi isetembiso sokupumula sihlanganiswe nesimemo somsebenzi; “Tabata ijokwe lami uletwale . . . . uyakufumana ukupumula.”3Matt. 11. 28, 29. Inhliziyo epumula kakulu ku Kristu iyakuba nesineke esikulu, ipapame, emsebenzini Wake.IEK 64.2

  Lapo umcamango uzinze esiqwini sake umuntu, uyasuka ku Kristu afulatele, ongumtombo wamandhla nokupila. Ngokunjalo, ke kungumzamo omkulu ka Satane wafuti, ukuba umcamango a ususe ngempela ku Msindisi, ngokunjalo anqande inhlangano, nobudhlelane kwompefumlo no Kristu. Intokozo yalelizwe, izinkatazo, izinhlupeko, nezinsizi zaloku kupila, amaeala abanye, mhlaumbe amacala ako nokungapeleli kwako,—kuko konke loku u Satane ufuna ukupendula umcamango wako ukuba ubuke kona. Musa ukweduswa ngamacebo ake. Kaningi abaqonde ngempela, nabafisa ngempela ukupilela u Nkulunkulu, azinge ebaholela ukuba bapile ngo kubuka amacala abo, nobutakataka babo, ngokunjalo ke ngokubahlukanisa ku Kristu, abe netemba lokuqoba. Akufanele kile ukuba umgomo ube ukuzicamanga tina ngokwetu, sizihlupe ngamavuso okwesaba okuti kazi sosindiswa na. Konke lokukupendula umpefumulo ku ususe emtonjeni wamandhla etu. Kunikezele ukulondolozwa kwompefumulo wako ku Nkulunkula, wetembe Kuye. Kuluma ucamange ngo Jesu. Ukuzicamanga makutshoniswe ukucamauga ngaye. Lahla konke ukungabaza; uxotye konke ukwesaba. Yitsho njengo Mpostoli uti, “Ngipilile; kanti noko angipili mina, kodwa u Kristu opile kimina; loku kupila engikupile manje enyameni, ngipile ngokolo lwe Ndodana ka Nkulunkulu, eyangitandayo, yazinikela ngenxa yami.”1Gal. 2. 20. Pumulani ku Nkulunkulu. Unamaudhla okugciua loko okunikezele Kuye. Uma uziyekela ezandhleni zake, uyakukwenza ube ngapezu kowanqobayo ngenxa Yake owakutandayo.IEK 65.1

  U Kristu ekutateni kwake ismio sobuntu, wabopelela ubuntu Kuye ngentambo yotando engenako ukunqanyulwa nangawapi amandhla ngapandhle kwetando yake umuntu ngokwake. U Satane uyakuzileta njalo iziyengo zokukwenza ukuba wepule lesisibopo,—asenze sikete ukuba sizehluwanise ku Kristu. Lapa ku lapo kufanele ukuba silinde, sizaine, sikuleke, ukuba kungabiko luto oluyakusenza ukuba, sikete enye inkosi; ngokuba sikululekile ngaso sonke isikati ukuba sikwenze loku. Kodwa masigcine amehlo etu siwagxilise pezu kuka Kristu, yena uyakusigcina. Uma sibheke ku Jesu sipilile. Akuko luto olungasihlwita esandhleni Sake. Ekumbhekeni njalo. si, “yapendulwa sifane nomfanekiso wake, sisuke ebukosini siye ebukosini, vebo njeugokungati sipendulwa ngu Moya we Nkosi.”22 Kor. 3. 18.IEK 66.1

  Kwaba ngokunjalo okwati abafundi basendulo batola ukufana ne Nkosi yabo etandekayo. Lapo labo befundi bezwa amazwi ka Jesu bakuzwa ukumswela kwabo. Bafuna, bafumana, bamlandela Yena. Babenaye endhlini, ekudhleni, ngasese, nasensimini. Babe naye njengabantwaua benomfundisi wabo, zonke izinsnku bamkela emlonyeni wake izifundo zeqiniso elicwebileyo. Babembuka njengokuba inceku ibuka inkosi yayo, bafunda imfanelo yabo. Labo bafundi, “babepantsi kwezilingo njengati.”1Jakobe 5. 17. Babelwa yona lempi yesono esiyilwayo; babe uswele wona lomusa e.si usweleyo, ukuze bapile ukupila okungcwele.IEK 66.2

  No Johane ngokwake umfundi otandekayo—oyena owabonisa umfanekiso wo Msindisi ngokugcwele, wayengenaso ngendabuko leso similo esitandekayo.— Wayengaziucomi kupela, enamagugu odumo; kodwa wave tukutela masinyane, enenkani uma elinyaziwe. Kodwa njengaloku isimilo so Pezu Konke sabonakaliswa kuye. wabona ukungapeleli kwake watobiswa iloko kwazi—amandhla nokubekezela, amandhla nokutamba, ubukulu nokutoba, owayekubona zonke izinsuku ekupileni kwe Ndodana ka Nkulunkulu kwakugewalisa umpefumulo wake ngentokozo nangotando. Zonke izinsnku inhliziyo yake yabe idonswa, idonselwa ku Kristu, waze walahlekelwa ukuzibuka yena ngokwake ngenxa yotando owabe enalo nge Nkosi yake. Inkani yake, nokutanda udumo, kwavumela amandhla abumbayo ka Kristu. Amandhla awenza butsha o Moya oyi Ngcwele enza ntsha inhliziyo yake. Amandhla otando luka Kristu asebenza ukupendulwa kwesimilo sake. Lesi isiqamo seqiniso sokuhlangana no Jesu. Lapo u Kristu ehlala enhliziyweni yonke imvelo ipapendulwa. UMoya ka Kristu, utando lwake kutambisa inhliziyo, kwepule umpefumulo, kupakamise imicamango, nezifiso, kuzibhekise nga ku Nkulunkulu ezulwiui.IEK 67.1

  Ekukupukeni kuka Kristu ukuya ezulwiui inkumbulo yobuso bake yasalela kubalandeli Bake. Kwaba inkumbulo yeqiniso, eyayigcwele utando nokukanya.—U Jesu, u Msindisi owaye hamba, ekuluma, ekuleka nabo; owaye kuluma amazwi okubetembisa nawentokozo ezinhliziyweni zabo, ekwati loludaba lokutula lusesemlonyeni wake bepucwa, watatyatwa wayiswa ezulwiui; kwati imvunge yezwi lake yabuya yeza kubo kwati isixuku sezitunywa samamkela,—“Bhekani nginani njalo, kuze kube sekupeleni kwezwe.”1Matt. 28. 20. Wayesekupukile waya ezulwini ese simweni sobuntu. Ba bazi ukuti upambi kwesihlalo sokubusa sika Nkulunkulu. engumhlobo wabo esengu Msindisi wabo futi; nokuti umhau wake a ukapenduki; nokuti wae sekanye nalo uluntu oluhlupekayo. Pakati kwezigcawu zobukosi, izandhla zake ezinamanxeba, nezinyawo zake ezitshwabeneyo, kwakukala ngenxa yoluntu oluwileyo, kwabe loku kungufakazi wotando owayenalo kulabo abahlengileyo. Babazi ukuti wenyukile waya ezulwini ukuba lungiselela indawo, nokuti uyakubuya eze futi abatatele Kuye.IEK 68.1

  Kwakuti uma behlangana ndawonye, ngemva kwokukupuka kwake, babefisa ukubeka isicelo sabo ku Yise egameni lika Jesu. Ngosizi olukulu, batobe bakuleke, bepinda lamazwi ati, “Loko eniyakukucela egameni Lami, uyakuninika. Kuze kube imanje anikaceli luto egameni lami; celani, niyakwamkela, ukuze intokozo yenu igcwaliseke.”2Johane 16. 23, 24. Baselula isandhla sokolo, basen- yusa besenyusa ugalamazwi anamandhla:—“Ngu Kristu owafayo, yebo, ngokweqiniso, uvnkile futi, esesandhleni sokuuene sika Nkulunkulu, esincengela.”1Rom. 8. 34. I Pentikosi yabaletela u Mtokozisi, ati ngaye u Kristu uya,— “kuba pakati kwenu.” Wabuye wati futi, “kunilungele ukuba ngihambe; ngokuba uma ngingemuki, u Mtokozisi akayi kuza kinina; kodwa uma ngimuka, ngiyakumtumela kini.”2Johane 14. 17; 16. 7. Ukususela kulesisikati, ngaye u Moya, u Kristu weza kuhlala njalo ezinhliziyweni zabantwana Bake. Inhlangano yabo Nave, yabe iseduze kakulu kunalesi sikati eselapa emhlabeni. Ukukanya, amandhla, utando luka Kristu ohlala ngapakati lwakanya ngabo, baze bati abantu, uma bebona, “bamangala; babaqonda, bazi ukuti be be, no Jesu.”3Izenzo 4. 13.IEK 68.2

  Konke loko owabe e ikona kubafundi bake bokuqala u Kristu uyatanda ukuba ikona kubantwana Hake namhlanje; ngoba kulowo mtandazo wake wokugcina, ekanye nebandhla eli incosana, limpahlile wati, “angikulekeli laba kupela; kodwa nalabo abayikukolwa yini ngezwi labo.”4Johane 17. 20.IEK 69.1

  U Jesu wasikulekela, wacela ukuba sibe banye naye, njengaloku Naye emunye no Vise. Nlilangano ni lena! U Msindisi wati lapo ezibulayo. “Indodana ka ina kwenza luto ngokwayo;” “U uBaba ohlala kimina, owenza imisebenzi.”5Johane 5. 19; 14. 10. Ngokunjalo inxa u Kristu ehleli ezinhliziyweni zetu, uyakusebenza pakati kwetu, “ukuba sitande, senze intando yake elungile.”6Phil. 2. 13. Siyakusebenza njengaloku asebenzayo; siyakubonakalisa lowo Moya. Ngokunjalo simtande sihlale kuye, siya, “Kukula kuye ezintweni zonke, oyinhloko, yebo u Kristu.”7Efesi 4. 15.IEK 69.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents