Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  GODDELIJKE VOORLICHTING BELOOFD

  Wij zullen alleen groeien in ware geestelijke kennis wanneer we ons onze eigen kleinheid en onze algehele afhankelijkheid van God bewust zijn; maar allen die tot de Bijbel komen met een ontvankelijke en biddende geest, om wat daarin staat te bestuderen als Gods Woord, zullen Goddelijke voorlichting ontvangen. Er zijn vele dingen, ogenschijnlijk moeilijk of duister, die God duidelijk en eenvoudig wil maken voor hen die aldus zoeken om ze te begrijpen.USG2 326.1

  Het gebeurt soms dat mannen van intellectuele bekwaamheid, met goede scholing en beschaving, bepaalde Schriftgedeelten niet begrijpen, terwijl anderen die niet geschoold zijn, wier begrip zwak lijkt en wier verstand niet zo geoefend is, de betekenis vatten en kracht en troost vinden in datgene wat de eersten als een verborgenheid zagen of het als onbelangrijk oversloegen. Hoe kan dat? Mij is duidelijk gemaakt, dat de laatste groep zich niet verliet op hun eigen begrip. Zij gaan tot de Bron des lichts, tot Degene Die de Schriften heeft geinspireerd, en in ootmoed des harten vragen zij God om wijsheid, en zij ontvangen die. En nog zijn er waarheidsmijnen welke de ernstige zoeker kan ontginnen. Christus stelde de waarheid voor als een schat die in een akker verborgen is. Die ligt niet vlak aan de oppervlakte; wij moeten daarnaar graven. Maar ons welslagen om die te vinden, hangt niet zo zeer af van onze verstandelijke bekwaamheid als wel van onze ootmoed des harten en het geloof dat op Goddelijke hulp beslag legt.USG2 326.2

  Zonder de leiding van de Heilige Geest lopen we aanhoudend gevaa de Schriften te verdraaien of daarvan een verkeerde uitleg te geven. Veel wordt in de Bijbel gelezen dat geen nut afwerpt en dat in vele gevallen een wezenlijk kwaad is. Wanneer het Woord van God geopend wordt zonder eerbied en zonder gebed; wanneer de gedachten of genegenheden niet op God gericht zijn of niet in harmonie met Zijn wil, wordt het verstand door twijfel verduisterd; en juist in die studie van de Bijbel wordt twijfelzucht sterker. De vijand neemt de gedachten onder zijn beheer en hij doet uitleggingen aan de hand die niet juist zijn.USG2 327.1

  Wanneer mensen er niet naar streven om in woord en daad in harmonie met God te zijn, dan, hoe geleerd ze ook mogen zijn, lopen ze gevaar in hun begrip der Schrift te dwalen en is het niet veilig op hun verklaringen af te gaan. Wanneer wij waarlijk zoeken om Gods wil te doen, neemt de Heilige Geest de geboden van Zijn Woord en maakt die tot de beginselen des levens, door die te schrijven op de tafelen der ziel. En alleen diegenen die het reeds gegeven licht volgen, kunnen hopen op een verdere voorlichting des Geestes. Dit komt duidelijk naar voren in de woorden van Christus: “Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal bekennen....” Johannes 7:17.USG2 327.2

  Die in de Schriften zoeken om daarin tegenstrijdig-heden te vinden, hebben geen geestelijk inzicht. Met een verwrongen kijk zullen ze vele oorzaken vinden voor twijfel en ongeloof in dingen die werkelijk duidelijk en eenvoudig zijn. Maar voor degenen die Gods Woord met eerbied benaderen, en Zijn wil zoeken te kennen ten einde die te gehoorzamen, is alles veranderd. Ze zijn vol verbazing en verwondering wanneer ze zich in de zuiverheid en de grootse uitmuntendheid der geopenbaarde waarheden verdiepen. Soort zoekt soort. Gelijksoortigheden trekken elkaar aan. Het heilige verbindt zich met het heilige, geloof met geloof. Voor het nederige hart en de oprechte, zoekende geest is de Bijbel vol licht en kennis. Die tot de Schriften komen in deze geest, worden in verbinding gebracht met profeten en apostelen. Hun geest gaat op in die van Christus, en zij hunkeren één met Hem te worden.USG2 327.3

  Velen hebben hef gevoel dat op hen een verantwoordelijkheid rust om elke ogenschijnlijke moeilijkheid in de Bijbel te verklaren ten einde de vitterijen van twijfelaars en ongelovigen te weerleggen. Maar wanneer ze dan trachten te verklaren wat ze maar ten dele verstaan, lopen ze gevaar de geest van anderen ten aanzien van punten die duidelijk zijn en gemakkelijk te verstaan, te ver-warren. Dit is niet ons werk. Evenmin moeten we klagen dat deze moeilijkheden bestaan, maar ze aanvaarden als toegestaan door Gods wijsheid. Het is onze plicht Zijn Woord te ontvangen, dat duidelijk is op elk punt nodig voor de zaligheid der ziel, en zijn beginselen in ons leven in praktijk te brengen, ze aan anderen voor te houden door lering en voorbeeld. Dat zal voor de wereld een bewijs zijn dat we met God in verbinding staan en onvoorwaardelijk op Zijn Woord betrouwen. Een leven vol godsvrucht, een dagelijks tonen van onkreukbaarheid, zachtmoedigheid en onzelfzuchtige liefde, zal een levend voorbeeld zijn van de leer van Gods Woord, en tevens een argument ten gunste van de Bijbel, dat slechts weinigen zullen kunnen weerstaan. Dit zal de beste remedie blijken te zijn tegen de heersende neiging van twijfelzucht en ongeloof.USG2 328.1

  In het geloof moeten wij zien op het hiernamaals en bouwen op de belofte Gods ten aanzien van een verstandelijke wasdom door de menselijke vermogens te verbinden met de Goddelijke, en elke kracht der ziel in onmiddellijke aanraking te brengen met de Bron des lichts. We mogen ons verheugen dat alles wat ons heeft verward, in de voorzieningen Gods dan duidelijk gemaakt zal worden; dingen die moeilijk te verstaan zijn, zullen dan een verklaring vinden; en waar ons beperkt verstand enkel verwarring en mislukte opzet ontdekt, zullen we de volmaaktste en schoonste harmonie zien. In dat verband zegt Paulus: “Wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan van aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben.” 1 Corinthe 13:12.USG2 328.2

  Petrus vermaant zijn broeders “op te wassen in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus”. 2 Petrus 3:18. Wanneer dan het volk Gods opwast in de genade, zullen zij aanhoudend een klaarder begrip van Zijn Woord krijgen. Ze zullen in zijn geheiligde waarheden nieuw licht en schoonheid ontdekken. Dit is waar geweest in de geschiedenis van de Gemeente door alle eeuwen heen en dat zal ook voortduren tot het einde. Maar wanneer werkelijk geestelijk leven gaat verslappen, dan heeft het de neiging om tot een stilstand te komen in de kennis der waarheid. De mensen zijn tevreden met het licht dat zij reeds uit Gods Woord ontvangen hebben, en wijzen elk verder onderzoek van de Schriften af. Ze worden conservatief en proberen verdere gedachtenwisseling uit de weg te gaan.USG2 329.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents