Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ALS DE DAGEN VAN NOACH

  De geest van erge wereldsgezindheid die nu bestaat, de geaardheid om geen hoger doel te erkennen dan de zelfvoldoening, vormt een van de tekenen van het laatste der dagen. “Gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam en ze allen verdierf.” Lukas 17 : 26, 27. De mensen van dit geslacht nemen ten huwelijk en geven ten huwelijk met dezelfde roekeloze minachting voor Gods geboden als in de dagen van Noach.USG2 126.2

  Er bestaat in de Christelijke wereld een verbazingwekkende, ontstellende onverschilligheid ten opzichte van de leer van Gods Woord wat betreft hef huwelijk van Christenen met ongelovigen. Velen die belijden God lief te hebben en te vrezen,’ volgen liever hun eigen zin dan dat ze te rade gaan bij de Oneindige Wijsheid. In een aangelegenheid die nauw verband houdt met het geluk en het welzijn van beide partijen voor deze wereld en de toekomende, worden gezond verstand, oordeel en de vreze Gods op zij gezet, terwijl blinde aandriften en domme vasthoudendheid de overhand hebben. Mannen en vrouwen die anders ontvankelijk en gewetensvol zijn, sluiten hun oren voor goede raad; ze zijn doof voor de waarschuwingen en dringende beden van vrienden en kennissen en van de dienstknechten Gods. Zo’n waar schuwing wordt dan nog beschouwd als een onbeschaamd zich bemoeien met andermans zaken, en de vriend die op de fouten wijst, wordt als een vijand beschouwd.USG2 126.3

  En zo wil Satan het ook hebben. Hij weeft zijn net der betovering om de ziel die daarin gevangen wordt. De rede laat de teugels der zelfbeheersing vieren en delft het onderspit tegenover zinnelijke lusten, ongeheiligde hartstocht baant zich een weg, tot het slachtoffer tenslotte ontwaakt in een leven van ellende en slavernij. Dit is geen beeld naar de verbeelding, maar berust op werkelijke feiten. Verbintenissen die door God uitdrukkelijk verboden zijn, dragen Zijn goedkeuring niet weg. Jaren lang heb ik brieven ontvangen van verschillende mensen wier huwelijk ongelukkig was en wat mij ter ore is gekomen, is voldoende om hartzeer van te krijgen. Het is niet gemakkelijk om tot een besluit te komen welke raad men deze ongelukkigen moet geven en hoe hun zwaar lot kan verlicht worden; maar hun droeve ervaring moet voor anderen een waarschuwing zijn.USG2 127.1

  Hoe minder huwelijken gesloten worden in deze wereldeeuw, waarin de wereldgeschiedenis tot een afsluiting komt en we weldra de tijd der benauwdheid zullen meemaken als nooit geweest is, hoe beter voor mannen zowel als vrouwen. Laten Christenen zich in acht nemen om te huwen met ongelovigen, bovenal wanneer Satan werkt in alle verleiding der ongerechtigheid in degenen die verloren gaan. God heeft gesproken. Allen die Hem vrezen, zullen zich onderwerpen aan Zijn wijze inscherpingen. Onze gevoelens, neigingen en genegenheden moeten naar boven, hemelwaarts gaan, niet naar beneden, naar de aarde, niet door het ontaarde kanaal van zinnelijke lust en hartstocht. Nu is hef de tijd dat iedere ziel moet staan als voor het aangezicht van God, Die de harten doorzoekt.USG2 127.2

  Mijn beste zuster, als een discipel van Jezus moet u nagaan wat de invloed zal zijn van de stap die u gaat ondernemen, niet enkel op uzelf, maar op anderen. De navolgers van Christus moeten medearbeiders zijn van hun Meester; zij moeten “onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, önstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke”, zegt Paulus, “gij schijnt ais lichten in de wereld.” Filippenzen 2:15. Wij moeten de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid ontvangen en die, zonder ze te laten verduisteren, doen weerkaatsen door onze goede werken, We kunnen er niet zeker van zijn dat we de mensen om ons heen geen letsel aandoen, mits we een juiste invloed uitoefenen die hen hemelwaarts leidt.USG2 127.3

  “Gij zijt Mijn getuigen”, zegt Jezus, en in elke levensdaad moeten wij ons afvragen: Hoe zal onze wandel de belangen Van het Koninkrijk van de Verlosser beïnvloeden? Wanneer u inderdaad een discipel van Christus bent, dan zult u willen treden in Zijn voetstappen, hoe pijnlijk dit ook mag zijn voor uw natuurlijke gevoelens. In dat verband zei Paulus: “Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus; door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.” Galaten 6:14. Gij, zuster, moet gaan zitten aan de voeten van Jezus, om van Hem te leren, zoals Maria deed in het verleden. God eist van u een algehele overgave van uw wil, uw plannen en doelstellingen. Jezus is uw Leider; op Hem moet u zien, op Hem moet u betrouwen, en u moet u door niets laten afhouden van het toegewijde leven dat u God verschuldigd is. Uw wandel moet in de hemelen zijn, vanwaar u uw Heiland verwacht. Uw godsvrucht moet van zo’n karakter zijn, dat ze door allen gevoeld wordt binnen de sfeer van uw invloed. God eist van u in elke daad des levens dat u zelfs de schijn des kwaads mijdt. Doet u dat? U staat onder de allerheiligste verplichting om uw heilig geloof niet te kleineren of een schikking te treffen door u te scharen onder de vijanden des Heren. Indien u verzocht wordt Je inscherpingen van Zijn Woord te minachten omdat anderen dat ook gedaan hebben, bedenk dan dat ook uw voorbeeld een invloed zal uitoefenen. Anderen zullen doen zoals u en zo zal hef kwaad zich verbreiden. Terwijl u belijdt een kind van God te zijn, zal een verloochenen van Zijn geboden uwerzijds oneindig kwaad doen aan hen die op u zien om geleid te worden.USG2 128.1

  De zaligheid van zielen zal een bestendig doel zijn van hen die in Christus blijven. Maar wat hebt u gedaan om de lofprijzingen te doen horen van Hem Die u geroepen heeft uit de duisternis? “Ontwaakt, gij, die slaapt en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.” Efeze 5:14. Schud af die noodlottige betovering die uw verstand benevelt en de krachten van uw ziel verlamt.USG2 129.1

  De krachtigste aansporingen om getrouw te zijn, worden ons voorgehouden, de hoogste beweegredenen, de allerheerlijkste beloningen. Christenen moeten vertegenwoordigers van Christus zijn, zonen en dochteren van God. Ze zijn Zijn juwelen, Zijn bijzondere schatten. Van allen die standvastig zullen blijven, zegt Hij: “Zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, aangezien zij het waardig zijn.” Openbaring 3 : 4. Die de poorten van eeuwige gelukzaligheid zullen binnengaan, zullen geen offer dat zij gebracht hebben, te groot achten.USG2 129.2

  Moge God helpen dat u de toets doorstaat en dat u uw onkreukbaarheid bewaart. Klem u in het geloof aan Jezus vast. Stel uw Verlosser niet teleur.USG2 129.3

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents