Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 6 - Ang Pagkausab Sa Dagway

  Akong nakita nga daku kaayo ang pagkalig-on sa pagtoo sa mga tinon-an panahon sa pagkausab sa dagway. Gipili sa Dios ang paghatag sa mga sumosunod ni Jesus sa lig-on nga kamatuoran nga siya mao ang gisaad nga Mesias, nga sa ilang mapait nga kagul-anan ug pagkasagmuyo dili nila sa hingpit isalikway ang ilang pagsalig. Sa pagkausab sa dagway gipadala sa Ginoo si Moises ug Elias sa pakigsulti kang Jesus bahin sa iyang pag-antus ug kamatayon. Sa baylo nga magpadala og mga manolonda sa pakigsulti sa iyang Anak, gipili sa Dios kadtong nakasinati sa mga pagsulay sa yuta.ADA 30.1

  Pipila sa iyang mga sumosunod gitugotan sa pag-uban kaniya ug sa pagtanaw sa iyang dagway nga nagsidlak sa diosnong himaya, ug nakasaksi sa iyang bisti nga maputi ug nagkidlap-kidlap, pagkadungog sa tingog sa Dios, diha sa makapalisang nga kahalangdon, nag-ingon, Kini mao ang akong Anak nga pinalangga, paminawa ninyo siya.ADA 30.2

  Si Elias naglakaw kauban sa Dios. Dili makapahamuot ang iyang bulohaton. Ang Dios, pinaagi kaniya, nagbadlong sa sala. Usa siya ka manalagna sa Dios, ug kinahanglan mokalagiw sa lain-lain nga mga dapit aron maluwas ang iyang kinabuhi. Gipangita siya sama sa usa ka ihalas nga mananap aron ilang mapatay siya. Gilalin sa Dios si Elias. Gidala siya sa mga manolonda diha sa himaya ug kadaugan ngadto sa langit.ADA 30.3

  Si Moises gipasidunggan pagayo sa Dios. Labaw siya kabantugan kay kang bisan kinsa nga tawo nga nagpuyo una kaniya. Iyang pribilihiyo ang pakigsulti sa Dios nawong ug nawong ingon sa usa ka tawo nga nakigsulti sa usa ka higala. Gitugotan siya sa pagtan-aw sa tumang kadan-ag sa kahayag ug labing hataas nga himaya nga nagalibut sa Amahan. Pinaagi kang Moises giluwas sa Dios ang mga anak sa Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Si Moises mao ang tigpataliwala alang sa mga anak sa Israel. Kanunay siya mobarug taliwala kanila ug sa kasuko sa Dios. Kong mosilaob ang kasuko sa Dios batok sa Israel tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, sa ilang mga pagbagulbol, ug sa ilang makalilisang nga mga sala, gisulayan ang gugma ni Moises alang kanila. Gisaaran siya sa Dios nga kon iyang pagawason ang Israel, ipalaglag sila, iyang himoon siya nga usa ka gamhanang nasud. Gipakita ni Moises ang iyang gugma alang sa Israel pinaagi sa iyang mainiton nga pakilooy. Sa iyang kahig-waos nag-ampo siya sa Dios sa paghunong sa iyang kasuko, ug pagpasaylo sa Israel, o iyang ipapala ang iyang ngalan sa basahon.ADA 30.4

  Sa pagbagulbol sa Israel batok sa Dios ug kang Moises, tungod kay wala silay makuha nga tubig, ilang gisumbong siya nga gipagawas niya sila aron sila ug ang ilang mga anak patyon. Nadunggan sa Dios ang ilang mga bagulbol, ug nagsugo kang Moises sa paghampak sa bato aron ang mga anak sa Israel makabaton og tubig. Gihampak ni Moises ang bato sa iyang kasuko, ug nagkuha sa himaya alang sa iyang kaugalingon. Ang nagpadayon nga pagsuki ug pagbagulbol sa mga anak sa Israel maoy nakahatag kaniya sa labing bug-at nga kasubanan, ug sa makadyiut nakalimot siya kong unsa kadaku ang pagpailub sa Dios kanila, ug ang ilang pagbagulbol dili batok kang Moises, kondili batok sa Dios. Naghunahuna lamang siya sa iyang kaugalingon, daw unsa ka sayop siya, ug unsa ka gamay ang ilang pagpasalamat nga ilang gipakita sa Dios, alang sa iyang dakung gugma alang kanila.ADA 31.1

  Sa pagbunal ni Moises sa bato, napakyas siya sa pagpasidungog sa Dios, ug paghimaya kaniya atubangan sa mga anak sa Israel, aron ilang himayaon ang Dios. Ug wala mahamuot si Jehova kang Moises, ug nag-ingon nga dili siya makasulod sa yutang sinaad. Plano sa Dios sa kanunay ang pagsukod sa Israel sa pagdala kanila ngadto sa masigpit nga mga dapit, ug dayon sa ilang dakung panginahanglan magpakita sa iyang gahum, aron magpabilin siya sa ilang panumduman, ug maghimaya sila kaniya.ADA 31.2

  Sa pagkanaug ni Moises gikan sa bukid uban sa duha ka mga papan nga bato, ug pagkakita niya sa Israel nga nagsimba sa bulawan nga nating baka, misilaob sa hilabihan ang iyang kasuko, ug iyang gilabay ang mga papan nga bato, ug gibuak sila. Akong nakita nga wala makasala si Moises niini. Nasuko siya alang sa Dios, nangabugho alang sa iyang himaya. Apan sa iyang pagtahan sa iyang natural nga mga pagbati sa kasingkasing, ug pagkuha sa himaya alang sa iyang kaugalingon, nga iya lamang sa Dios, nakasala siya, ug tungod sa maong sala, wala siya pasudla sa Dios sa yutang sinaad.ADA 31.3

  Si Satanas kanunay misulay sa pagpangita og butang nga iyang ikasumbong si Moises atubangan sa mga manolonda. Midaug si Satanas sa iyang pagpasuko kang Moises nga maoy nakaingon sa walay pagpahamuot sa Dios, ug nalipay siya, ug gisultihan ang mga manolonda nga kong ang Manluluwas sa kalibutan moanhi aron sa pagtubos sa tawo, iyang buntogon siya. Tungod niini nga paglapas nailalum si Moises sa gahum ni Satanas - sa paggahum sa kamatayon. Kong nagpabilin pa siya nga lig-on, ug wala makasala pinaagi sa pagkuha sa himaya alang sa iyang kaugalingon, dad-on unta siya ni Jehova ngadto sa yutang sinaad, ug dayon lalinon ngadto sa langit sa walay pag-agi og kamatayon. Akong nakita nga naka-agi si Moises sa kamatayon, apan nanaug si Michael ug naghatag kaniya sa kinabuhi sa wala pa siya madunot. Giangkon ni Satanas ang iyang lawas, apan gibanhaw si Moises ni Michael, ug gidala sa langit. Misulay ang Yawa sa pagpugong sa iyang lawas, ug nakigbatok sa hilabihan sa Dios, nagsaway kaniya nga dili matarung, sa pagkuha kaniya gikan sa iyang lit-ag. Apan wala badlonga ni Michael ang Yawa, bisan og tungod sa iyang pagsulay ug gahum nahulog ang sulogoon sa Dios. Sa malomo gipaila siya ngadto sa Amahan, sa pagingon, Si Jehova nagabadlong kanimo.ADA 32.1

  Gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinon-an nga may pipila nga nagabarug uban kaniya nga dili makatilaw og kamatayon hangtud ilang makita ang gingharian sa Dios nga moabut uban sa gahum. Sa pagkausab sa dagway natuman kini nga saad. Ang dagway sa nawong ni Jesus nausab, ug misidlak sama sa adlaw. Maputi ang iyang bisti ug nagasidlak. Presente si Moises, ug nagrepresentar sa mga banhawon gikan sa mga minatay sa ikaduhang pag- anhi ni Jesus. Ug si Elias, nga gilalin nga wala mag-agi og kamatayon, nagrepresentar niadtong usbon ngadto sa pagkadili na mamalatyon sa ikaduhang pag-anhi ni Cristo, ug sa walay pag-agi sa kamatayon lalinon ngadto sa langit. Nagtan-aw ang mga tinon-an uban sa kahadlok ug kahibulong sa pagkahalangdon ni Jesus, ug ang panganod nga naglandong ibabaw kanila, ug ilang nadungog ang tingog sa Dios sa makalilisang nga kahalangdon, sa pagingon, Mao kini ang akong Anak nga pinalangga, patalinghug kamo kaniya.ADA 32.2

  Tan-awa sa Exodo cap. 32; Numeros 20:7-12; Deut. 34:5; 2 Hari 2:11; Markos cap. 9; Judas 9.ADA 32.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents