Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 18 - Ang Misteryo Sa Pagpakasala

  Sa tanang panahon maoy tumong ni Satanas ang pagpabulag sa mga hunahuna sa katawhan gikan kang Jesus ngadto sa tawo, ug sa pagguba sa pagkautangan sa matag usa ka tawo. Napakyas si Satanas sa iyang plano sa pagsulay sa Anak sa Dios. Milampus siya pag-ayo sa iyang pagduol sa nahulog nga tawo. Gihugawan ang doctrina sa Cristianidad. Ang mga papa ug mga kaparian naghunahuna sa pagkuha sa hataas nga pangatungdanan, ug nagtudlo sa mga tawo sa pagtan-aw kanila alang sa pagpasaylo sa ilang mga sala, sa baylo nga motutok kang Cristo alang sa ilang kaugalingon. Gililong ang Biblia kanila, aron sa pagtago sa mga kamatuoran nga maghukom kanila.ADA 75.1

  Hingpit nga nalimbongan ang mga tawo. Gitudloan sila nga ang mga papa ug mga pari maoy mga representante ni Cristo, nga sa tinuod mga representante man sila ni Satanas; ug kong moyukbo sila kanila, nagsimba sila kang Satanas. Naghandum ang mga tawo sa Biblia; apan gihunahuna sa mga pari nga piligro alang kanila ang pagbaton sa pulong sa Dios kon sila ang mobasa, basi mahayagan sila, ug masuta ang ilang mga sala. Ang mga tawo gitudloan sa pagtanaw ngadto niining mga limbongan, ug sa pagdawat sa ilang mga pulong, ingon nga gikan sa baba sa Dios. Ilang gikuptan kana nga gahum sa hunahuna nga ang Dios lamang ang magakupot. Ug kong may mangahas sa pagsunod sa ilang kaugalingong mga pagtuo, dumtan sila sa sama nga pagdumot ni Satanas ug sa mga Judio kang Jesus, ug ang nagkupot sa pangagamhanan uhawon alang sa ilang dugo. Gipakitaan ako sa usa ka panahon nga si Satanas sa pinasahe midaug. Panon sa mga Cristohanon gipamatay sa makalilisang nga paagi kay ila man gilabanan ang kaputli sa ilang relihiyon.ADA 75.2

  Gidumtan ang Biblia, ug gipaningkamotan gayud ang pagdili sa mga tawo sa pagbaton sa bililhong pulong sa Dios. Gidili ang pagbasa sa Biblia uban sa hulga sa kamatayon, ug ang tanang kopya sa balaang Libro nga makit-an gisunog. Apan akong nakita nga ang Dios sa pinasahe nagbantay alang sa iyang pulong. Iyang gipanalipdan kini. Sa nagkalainlaing mga panahon diyutay nalang kaayo ang kopya sa Biblia, apan ang Dios wala motugot nga mawala ang iyang pulong. Ug sa katapusang mga adlaw, padagsangon ang mga kopya sa Biblia aron ang matag pamilya makabaton niini. Akong nakita nga sa diyutay nalang kaayo ang kopya sa Biblia, bililhon kaayo kini ug makalipay sa mga gilutos nga mga sumosunod ni Jesus. Gibasa kini sa labing tago nga paagi, ug kadtong nakabaton niining hataas nga pribilihiyo nagbati nga may pakigsulti sila sa Dios, uban sa iyang Anak nga Jesus, ug uban sa iyang mga tinon-an. Apan kining bulahan nga pribilihiyo nakapakutlo sa daghang kinabuhi. Kong makaplagan sila nga nagbasa, kuhaon sila gikan sa ilang gibasahan sa balaang Pulong ngadto sa tadtaran, sa bitayan, o ngadto sa mga bilanggoan aron mamatay sa kagutom.ADA 76.1

  Dili makababag si Satanas sa plano sa kaluwasan. Si Jesus gilansang, ug nabuhi pag-usab sa ikatulo ka adlaw. Iyang gisultihan ang iyang mga manolonda nga iyang pasultihon ang paglansang ug pagkabanhaw ngadto sa iyang bintaha. Andam siya nga kadtong nag-angkon sa pagtoo kang Jesus kinahanglan motuo nga ang mga balaod nga nagamando sa mga halad sa Judio nahunong na sa pagkamatay ni Cristo, ug kong iya pa mapadak-an sila, iyang patuhoon sila nga ang balaod sa napulo ka sugo namatay usab uban kang Cristo.ADA 77.1

  Akong nakita nga daghan ang andam mosugot niining paagi ni Satanas. Ang tibook langit natandog sa kasuko, sa ilang pagtan-aw nga ang balaang balaod sa Dios gitumban sa ilang mga tiil. Si Jesus ug ang tanang langitnong panon nasinati sa kinaiyahan sa balaod sa Dios, nahibalo sila nga dili kini niya ilisan o wagtangon. Ang walay kalauman nga kahimtang sa tawo nakapasubo pag-ayo sa langit, ug nakapalihok kang Jesus sa pagtanyag sa pagpakamatay alang sa mga malapason sa balaang balaod sa Dios. Kong mahanaw pa ang iyang balaod, ang tawo maluwas unta nga walay pagpakamatay ni Jesus. Ang kamatayon ni Cristo wala magbungkag sa balaod sa iyang Amahan; kondili iya kini gipadaku ug gipasidunggan, ug gimando ang pagtuman sa tanang balaang kalagdaan niini. Kong nagpabilin pa unta ang iglesia nga putli ug lig-on, dili unta sila malimbongan ni Satanas, ug maghatud kanila sa pagyatak sa balaod sa Dios. Sa iyang maisugon nga plano, giataki ni Satanas ang patukoranan sa pang-gobyerno sa Dios sa langit ug sa yuta. Ang iyang pagrebelde maoy nakapalayas kaniya gikan sa langit. Human sa iyang pagrebelde, aron sa pagluwas sa iyang kaugalingon, naghandum siya nga usbon sa Dios ang iyang balaod; apan giingnan sa Dios si Satanas, atubangan sa tibook panon sa langit, nga dili mausab ang iyang balaod. Nahibalo si Satanas nga kong iyang mapalapas ang uban sa balaod sa Dios iyang masiguro sila; kay ang matag usa nga molapas sa balaod kinahanglan mamatay.ADA 77.2

  Nakahukom si Satanas sa pagdugang pa. Iyang gisultihan ang iyang mga manolonda nga ang uban madasigon kaayo bahin sa balaod sa Dios nga dili sila madakpan niini nga lit-ag; nga ang napulo ka sugo tin-aw kaayo nga daghan ang motuo nga tumanon gihapon kini; busa kinahanglan iyang hugawan ang ikaupat ka sugo nga nagpaila bahin sa buhi nga Dios. Iyang gigiyahan ang iyang mga representante sa pagsulay pag-usab sa adlawng Igpapahulay, ug usbon ang mao ra nga sugo sa napulo nga nagpaila sa matuod nga Dios, ang magbubuhat sa mga langit ug sa yuta. Gipaila ni Satanas kanila ang mahimayaon nga pagkabanhaw ni Jesus, ug nagsulti kanila nga sa iyang pagkabanhaw sa nahaunang adlaw sa semana, iyang giilisan ang Igpapahulay gikan sa ikapito ngadto sa nahaunang adlaw sa semana. Busa gigamit ni Satanas ang pagkabanhaw sa pag-alagad sa iyang katuyoan. Siya ug ang iyang mga manolonda nangalipay nga ang mga sayop nga ilang giandam maayo kaayo nga pagkasagop sa nag-angkon nga mga higala ni Cristo. Ang gitan-aw sa usa nga relihioso nga kalisangan, dawaton sa uban. Madawat ang nagkalainlaing mga sayop, ug uban sa kadasig kini labanan. Ang kabubut-on sa Dios nga yano nga gipadayag sa iyang pulong, gitabonan sa sayop ug tradisyon, nga gitudlo ingon nga kasugoan sa Dios. Apan bisan kining pagpangahas sa langitnong paglimbong tugotan nga magpadayon hangtud sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus, apan sa tanang panahon niining kasaypanan ug paglimbong, ang Dios wala motugot nga walay usa ka saksi. May nagpabilin nga matuod ug matinumanong mga saksi nga magtuman sa tanang kasugoan sa Dios latas sa kangitngitan ug paglutos sa iglesia.ADA 78.1

  Akong nakita nga ang mga manolonda puno sa kahibulong sa ilang pagtan-aw sa mga pag-antus ug pagkamatay sa Hari sa himaya. Apan akong nakita nga wala kini makapahibulong sa panon sa mga manolonda nga ang Ginoo sa kinabuhi ug himaya, nga nagpuno sa tibook langit sa kalipay ug katahum, magputol sa mga gapus sa kamatayon, ug molakaw gikan sa iyang balay bilanggoan nga usa ka madaugon. Ug kong bisan hain niini nga mga hitabo nga kinahanglan saulogon pinaagi sa usa ka adlaw nga pahulayan, mao kini ang paglansang. Apan akong nakita nga walay usa niadto nga mga hitabo nga gitumong sa pag-usab o pagbungkag sa balaod sa Dios; kondili naghatag sila sa labing kusganon nga kamatuoran sa pagkadili mausab niini.ADA 78.2

  Kining mahinungdanon nga mga hitabo adunay mga handumanan. Pinaagi sa pagkaon sa panihapon sa Ginoo, sa gipikas-pikas nga tinapay ug sa vino, atong gihandum ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa iyang pagbalik. Pinaagi sa pagsaulog niining mga handumanan, ang talan-awon sa iyang mga pag-antus ug kamatayon mahimong lab-as sa atong mga hunahuna. Ang pagkabanhaw ni Cristo gisaulog pinaagi sa atong pagkalubong uban kaniya sa bautismo, ug pagbangon gikan sa tubigon nga lubnganan sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw, aron sa pagkinabuhi sa pagkabag-o.ADA 79.1

  Gipakitaan ako nga ang balaod sa Dios magpadayon nga walay katapusan, ug magpabilin sa bag-ong yuta sa kahangturan. Sa paglalang, sa pagpahimutang sa mga patukoranan sa yuta, ang mga anak sa Dios nagtan-aw uban sa pagdayeg sa buhat sa Magbubuhat, ug ang tanang langitnong panon nanagsinggit sa kalipay. Mao kadtong panahon nga napahimutang ang patukoranan sa Igpapahulay. Pagkahuman sa unom ka mga adlaw sa paglalang , mipahulay ang Dios sa adlawng ikapito sa tanan niyang gibuhat; ug nagpanalangin sa ikapitong adlaw ug gibalaan kini, kay niini siya mipahulay gikan sa tanan niyang gibuhat. Gimugna ang Igpapahulay didto sa Eden sa wala pa ang pagkahulog, ug gibantayan ni Adan ug Eva, ug sa tanang langitnong panon. Mipahulay ang Dios sa adlawng ikapito, ug gipanalanginan ug gibalaan kini; ug akong nakita nga ang Igpapahulay dili gayud bungkagon; apan ang mga tinubos, ug ang tanan panon sa mga manolonda, mag-saulog niini nga handumanan sa dakung Magbubuhat sa kahangturan.ADA 79.2

  Tan-awa sa Daniel cap. 7; 2 Tesalonica cap. 2ADA 79.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents