Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Awa

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 31 - Pagkamaibogon

  Akong nakita si Satanas ug ang iyang mga manolonda nga nagtigum. Iyang gisugo ang iyang mga manolonda sa paglakaw ug pagbutang sa ilang mga lit-ag ilabina niadtong nagpaabut sa pagbalik ni Cristo, ug nagtuman sa tanang mga sugo sa Dios. Gisultihan ni Satanas ang iyang mga manolonda nga nagkatulog ang tanang mga iglesia. Iyang dugangan ang iyang gahum ug bakak nga mga kahibulongan, ug iyang mapugngan sila. Apan among gidumtan ang secta sa mga nagbantay sa Igpapahulay. Kanunay sila nagbuhat sa pakigbatok kanamo, ug nagkuha sa among mga sakop, aron sa pagbantay sa balaod sa Dios.ADA 135.1

  Lakaw ug himoa ang mga nanag-iya sa mga yuta, ug sa salapi nga mahubog sa mga kabalaka. Kon inyong mahimo sila sa pagbutang sa ilang mga paghigugma niining mga butanga, ato pa sila masakop. Mahimo sila nga moangkon sa makalipay kanila, himoa lamang sila nga labaw nga mabalaka alang sa salapi kay sa kalampusan sa gingharian ni Cristo, o sa pagpakaylap sa mga kamatuoran nga atong gidumtan. Ipasibut ang kalibutan kanila sa labi pa ka madanihon nga kahayag, aron ilang higugmaon ug simbahon kini. Kinahanglan atong tipigan ang tanang salapi sa atong taliwala kutob sa atong mahimo. Sa mag-anam ug kadaghan ang ilang salapi, magadugang ang ilang pagdaut sa atong gingharian pinaagi sa pagkuha sa atong mga sakop. Ug samtang sila magatigum sa nagkalainlaing mga dapit, mamaligro kita niini. Kinahanglan magatukaw kita pag-ayo. Himoa ang tanang pagguba kutob sa inyong mahimo. Gub-a ang ilang paghigugmaay. Luyaha ang ilang mga ministro; kay atong gidumtan sila. Pugngi ang matag usa ka huyang nga pamalibad niadtong may mga salapi, basi ila kini ipanghatag. Gamhi ang bahin sa salapi kong inyong mahimo, ug ihatud ang ilang mga ministro ngadto sa pagka-kabus, ug sa kalisud. Makapaluya kini sa ilang kadasig ug kakugi.ADA 135.2

  Gubata ang matag bahin sa yuta. Himoa ang pagkamaibogon ug gugma sa yutan-ong mga bahandi ug ang nagagahum nga mga taras sa ilang kinaiya. Samtang kini nga mga taras mogahum, moatras ang kaluwasan ug gracia. Palibuti sila kutob sa inyong mahimo, ug daniha sila pagsiguro nga maato sila. Dili lamang sila masiguro nato, kondili ang ilang madinumtanon nga kabuyoan dili mapalihok ngadto sa uban sa paggiya kanila ngadto sa langit. Ug kadtong mosulay sa paghatag, butangi sila sa madinumtanon nga pagbati, aron kini dili magakanunay.ADA 136.1

  Akong nakita nga maayo ang pagkabuhat ni Satanas ang iyang plano. Ug samtang ang mga alagad sa Dios nagaplano og mga katiguman, nakasabut si Satanas ug ang iyang mga manolonda sa ilang kalihokan, ug diha sila alang sa pagbabag sa buhat sa Dios, ug kanunay siya nagbutang og mga sugyot ngadto sa mga hunahuna sa katawhan sa Dios. Ang uban iyang gimandoan sa usa ka paagi, ug ang uban sa lain, kanunay mamintaha sa dautang mga taras sa mga kaigsoonang lalake ug babaye, ug nagpadasig ug nagpalihok sa ilang kinaiyanhong kaluyahon. Kon sila maanad sa pagkahakog ug pagkamaibogon, malipayon kaayo si Satanas sa pagdapig kanila, ug uban sa tanan niyang gahum iyang gamhan sila sa pagpakita sa ilang nagapuyo nga sala. Kong ang gracia sa Dios ug ang kahayag sa kamatuoran magatunaw niining mga maibogon, ang mga maibogon, ang hakog nga mga pagbati alang sa diyutay, ug dili sila makaangkon sa hingpit nga kadaugan ibabaw kanila, nga dili sila ilalum sa makaluwas nga kabuyoan, mosulod si Satanas ug mopalawos sa matag usa ka halangdon, manggihatagon nga mga principio, ug maghunahuna sila nga daku sila og mahimo. Kapoyan sila sa pagbuhat og maayo ug malimot sa tanang pag-antus ni Jesus alang kanila, sa pagtubos kanila gikan sa gahum ni Satanas, ug sa pagkawalay paglaum nga kasub-anan.ADA 136.2

  Namintaha si Satanas kang Judas nga pagkamaibogon, hakog nga panghunahuna, ug naghatud kaniya sa pagbagulbol batok sa pahumot nga gipahinungod ni Maria kang Jesus. Gitan-aw kini ni Judas nga usa ka dakung pag-usik; mabaligya pa unta kini ug ihatag sa mga kabus. Wala siyay pagtagad sa mga kabus, apan nag- isip sa dagaya nga halad ngadto kang Jesus nga pag-usik-usik. Gibilihan ni Judas ang iyang Ginoo sa pila lamang ka salapi. Ug akong nakita nga may pila ka sama kang Judas nga nag-angkon sa pagpaabut sa ilang Ginoo. Gigamhan sila ni Satanas, apan wala sila mahibalo niini. Walay gamayng bahin sa pagkamaibogon ug pagkahakog nga uyonan sa Dios. Iya kini dumtan, ug iyang gitamay ang mga pag-ampo ug mga tambag sa nanagbaton niini. Nakita ni Satanas nga hamubo nalang ang iyang panahon, iyang giyahan sila sa pagdugang sa ilang pagkahakog, ug dugang nga pagkamaibogon, ug dayon malipay siya kong magkinabuhi sa ingon niini, sirado, maibogon ug hakog. Kong ang mga mata niining mga tawhana mabuka pa unta, ilang makita si Satanas sa pagdaug ngadto sa kamatayon, malipay kanila, ug mokatawa sa mga kaboangan niadtong midawat sa iyang mga sugyot, ug mosulod sa ilang lit-ag. Dayon siya ug ang iyang mga manolonda magkuha sa bastos ug maibogon nga mga tawo, ug ipakita sila kang Jesus ug sa iyang balaang mga manolonda, ug sa pagpakaulaw moingon, kini mao ang mga sumosunod ni Cristo! Sila andam na bayawon! Timan-an ni Satanas ang ilang nasalaag nga dalan, ug dayon itandi kini sa Biblia, uban sa mga pahayag nga dayag nga nagbadlong nianang mga butanga, ug dayon ipakita sila ngadto sa nasamok nga langitnong mga manolonda, sa pag-ingon, kini sila nagasunod kang Cristo ug sa iyang mga pulong! Mao kini ang mga bunga sa mga pag-antus ni Cristo ug sa pagtubos! Ang mga manolonda motalikod sa kasubo gikan sa maong talan-awon.ADA 137.1

  Ang Dios nagkinahanglan sa kanunay nga pagbuhat sa iyang katawhan, ug kong maluya na sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagkamanggihatagon, kapoyan siya kanila. Akong nakita nga daku ang pagkasubo sa Dios sa labing gamay nga pagpakita sa pagkahakog sa nanag-angkon nga iyang mga katawhan, nga alang kanila wala ihikaw ni Jesus ang iyang bililhong kinabuhi. Ang matag usa ka hakog, maibogon nga tawo mahulog sa dalan. Sama kang Judas, nga nagbaligya sa iyang Ginoo, ilang ibaligya ang maayong mga principio, ug ang halangdon, manggihatagon sa gamayng ganansiya sa kalibutan. Ang tanan ayagon gikan sa katawhan sa Dios. Kadtong gusto sa langit, kinahanglan sa matag kusog nga ilang nabatonan, magpadasig sa mga principio sa langit. Ug sa baylo nga malaya sa kahakog, kinahanglan magpadaku sila sa pagkamanggihatagon, ug ang matag kahigayonan kinahanglan mapalambo sa pagbuhat og maayo ngadto sa usag usa, ug magadugang ug magatubo ngadto sa mga principio sa langit. Gipakita kanako si Jesus ingon nga hingpit nga sumbanan. Walay hinakog nga tuyo ang iyang kinabuhi, ug nabantug sa pagkamanggihatagon.ADA 138.1

  Tan-awa sa Markos 14:3-11; Lukas 12:15-40; Colosas 3:5-16; 1 Juan 2:15-17.ADA 138.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents